Reglement for NTFs kontrollkomité

Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019, med umiddelbar ikrafttreden.
Endret av NTFs representantskap 24. november 2023, i kraft fra 1. januar 2024.

Last ned pdf av Reglement for NTFs kontrollkomité , 160.1 kB, åpnes i nytt vindu.

Kontrollkomiteens oppgave er å påse at de vedtak og beslutninger som er fattet av representantskapet blir fulgt opp, og at dette gjøres innenfor det godkjente budsjettet.

2.1 Kontrollkomiteen velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Valget gjelder for to år fra førstkommende årsskifte.

2.2 Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Komiteens leder og nestleder velges ved eget valg.

2.3 Medlemmer av kontrollkomiteen bør ha god kjennskap til NTFs organisasjon og arbeidsform. Erfaring fra tidligere sentrale verv i foreningen er en fordel.

2.4 Ingen kan samtidig ha verv i kontrollkomiteen og i et annet organ som velges av representantskapet. Medlemmer av kontrollkomiteen kan heller ikke være ansatt i NTFs sekretariat. De kan ikke ha et slikt slektsforhold til sentrale tillitsvalgte eller ansatte i sekretariatet som fremgår av forvaltningslovens habilitetsregler.

3.1 Kontrollkomiteen er beslutningsdyktig når alle tre medlemmer er til stede i møte, eller avgir stemme hvis saken behandles på annen måte. Det skal føres referat fra møtene.

3.2 NTFs president og hovedstyrets øvrige medlemmer, lederne av NTFs ulike organer samt NTFs generalsekretær, økonomisjef og revisor har plikt til å delta i møte og gi redegjørelse etter anmodning fra komiteen.

3.3 Kontrollkomiteen skal:

  1. holdes løpende orientert via sakspapirer, protokoller, regnskapsoversikter og andre dokumenter som er nødvendig for å kunne vurdere alle sider av NTFs virksomhet;
  2. vurdere om hovedstyrets og sekretariatets aktivitet har grunnlag i foreningens vedtekter og annet regelverk, og i budsjett, arbeidsprogram og andre vedtak fattet i representantskapet;
  3. gjennomgå foreningens reviderte årsregnskap og drøfte eventuelle kontroversielle disposisjoner med hovedstyret/ledelsen;
  4. avgi rapport til representantskapet om regnskapet og NTFs virksomhet.

Vedtak om endringer i dette reglementets krever 2/3 flertall i representantskapet.

Sist oppdatert: 6. desember 2023