Representantskap

Representantskapet er foreningens høyeste myndighet og møtes hvert annet år. 

Representantskapsmøtet 2023 blir avholdt 24.-25. november på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen.

Klikk her for å gå til siden for representantskap 2023 Åpnes i nytt vindu.

Representantskapet er foreningens høyeste myndighet. Det velges for to år av gangen og har sin funksjonstid fra representantskapsmøtet og frem til nytt ordinært representantskap blir satt.

Representantskapet består av:

  • Representantskapets ordfører og varaordfører (ikke stemmerett)
  • Hovedstyrets medlemmer (ikke stemmerett)
  • Lokalforeningenes ledere og ytterligere en representant for hver påbegynt 150 medlemmer i hver lokalforening. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer telles med i grunnlaget for representasjon. Lokalforeningene skal være representert av tannleger fra både offentlig og privat sektor
  • Spesialistforeningenes leder (tale-, forslags- og stemmerett)
  • NTF Students leder (tale-, forslags- og stemmerett)

Øvrige deltakere på representantskapsmøtet er lederne for NTFs faste utvalg, råd og komiteer, en representant for studentmedlemmene fra hvert av de odontologiske lærestedene, NTFs generalsekretær og sekretariatet.

Representanter og andre deltakere kan melde seg på til representantskapet her Åpnes i nytt vindu.

Representantskapet er beslutningsdyktige når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Les mer om representantskapet sammensetning, rolle og oppgaver i NTFs vedtekter og i reglementet for NTFs representantskap.

Sist oppdatert: 12. oktober 2023