Representantskap

Representantskapet er foreningens høyeste myndighet og møtes hvert annet år. 

Representantskapsmøtet 2019 ble avholdt på Hotel Scandic Oslo Airport fredag 29. november - søndag 1. desember. Klikk her for å gå til siden for representantskapsmøtet 2019

Representantskapet består av:

  • Representantskapets ordfører og varaordfører (ikke stemmerett).
  • Hovedstyrets medlemmer (ikke stemmerett).
  • Lokalforeningenes ledere og ytterligere en representantskap per påbegynt 100 medlemmer i hver lokalforening. Både offentlige og private tannleger skal være representert blant lokalforeningens representanter. Studentmedlemmer i lokalforeningene teller ikke med i grunnlaget for representasjon.
  • En representant fra hver spesialistforening, med tale-, forslags- og stemmerett
  • NTF Students leder, med tale-, forslags- og stemmerett.

Representantskapsmøtet holdes hvert annet år, fortrinnsvis i Oslo, innen 1. desember. Deltakere på møtet er valgte representanter fra NTFs lokalforeninger, spesialistforeningene og studentforeningen fortrinnsvis ved sine ledere, hovedstyret, andre sentrale tillitsvalgte, ordførerkollegiet, inviterte gjester og sekretariatet. En representant for studentene fra hvert av de odontologiske lærestedene har adgang til møtet. Disse studentrepresentantene har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Ordføreren leder representantskapets forhandlinger.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er til stede. Representantskapets medlemmer plikter å avgi stemme. Avgjørelser fattes med alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt.

NTFs medlemmer har adgang til møtet i den utstrekning plassen tillater det.

Sist oppdatert: 13. januar 2020