Reglement for NTFs representantskap

Vedtatt av NTFs representantskap 2021. Ikrafttreden 1. januar 2022.

Last ned pdf av Reglement for NTFs representantskap , 487.2 kB, åpnes i nytt vindu.

Dette reglementet gjelder for møteledelse og saksbehandling under NTFs representantskapsmøter. Reglementet utfyller bestemmelsene om representantskapet i NTFs vedtekter kapittel 2. Ved eventuell motstrid mellom reglementet og vedtektene, går vedtektene foran.

Reglementet gjelder så langt det er anvendelig også for ekstraordinære representantskapsmøter.
Endringer i dette reglementet vedtas av NTFs representantskap med 2/3 flertall.

2.1 Møteledelse
Møtet ledes av representantskapets ordfører, assistert av representantskapets varaordfører, som sørger for at sakene behandles etter NTFs vedtekter.

2.2 Ordførers og varaordførers forfall
Har både ordfører og varaordfører forfall, skal representantskapet velge setteordfører. Presidenten leder i så fall valget av setteordfører. Valget treffes ved alminnelig flertall.

2.3 Behandling av enkeltsaker for lukkede dører
Representantskapet kan beslutte at særskilte saker skal behandles for lukkede dører, dvs. at andre deltakere på møtet enn de som er nevnt i vedtektene § 6 må forlate møtelokalet under behandlingen av saken.

Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall.

3.1 Navneopprop
Ved møtets åpning foretar NTFs generalsekretær navneopprop. Ved navneopprop foretas oppropet i den rekkefølge som fremgår av representantskapets deltakerliste.

3.2 Beslutningsdyktighet
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede deltakerne er til stede.*

3.3 Fravær under møtet eller sent oppmøte
Under møtet må ingen av representantskapets deltakere forlate møtet for lengre tid, uten å melde fra til ordfører. Det må også meldes fra ved tilbakekomst.

Representanter som møter etter navneoppropet, melder seg til ordfører.*

3.4 Fullmakt
Representantene kan ikke gi andre representanter fullmakt til å stemme på sine vegne ved uteblivelse.

3.5 Øvrige deltakelse på møtet
Representantskapet kan beslutte at også andre enn de som er uttrykkelig nevnt i vedtektene §§ 6 og 7 kan gis adgang til møtet.

Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall.

* endring ble sist foretatt pr. 1. jan 2022

4.1 Innsigelser til dagsorden
Ordføreren avklarer om det er noen innsigelser til utsendt dagsorden.

4.2 Saker som ikke står på dagsorden
Dersom NTFs hovedstyre ønsker å ta opp saker som ikke står i innkallingen til drøfting og vedtak, gjelder bestemmelsen i vedtektene § 8 (8).

4.3 Sakenes rekkefølge
Representantskapet kan beslutte å endre rekkefølgen av sakene på dagsordenen.
Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall.

4.4 Eventuelt
Som tilleggspost på dagsordenen, kan representantskapet beslutte å føre opp posten eventuelt. Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall.

Posten eventuelt er beregnet på korte innlegg av informativ karakter eller på spørsmål til foreningens ledelse. Det kan ikke fattes vedtak under dette punkt.

Saker eller forespørsler som ønskes tatt opp under eventuelt, må være levert ordføreren innen tidspunkt annonsert ved møtets start.

5.1 Opptak og oppbevaring av disse
Representantskapets forhandlinger tas opp på egnet medium. Alle talere skal benytte talerstolen. Unntatt fra dette er de representanter fra hovedstyret og sekretariat som har tilgang til egen mikrofon. Opptakene slettes etter 2 år, etter at påfølgende representantskapsmøte er avholdt.

Opptakene fra representantskapet kan ikke utleveres.

5.2 Krav til talerne
Talerne må henvende seg til ordføreren. Talerne skal holde seg nøye til den sak eller den del av saken ordskiftet gjelder. Ordfører skal se til at dette følges.

Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av deltakerne eller andre.*

5.3 Krav til forsamlingen
Det er ikke tillatt å lage uro som uttrykk for misnøye eller bifall.

* endring ble sist foretatt pr. 1. jan 2022

6.1 Stemme-, forslags- og talerett
- Representantene for lokalforeningene.
- Representantene for spesialistforeningene.
- Representanten for NTF student.

6.2 Forslags- og talerett
- Representantskapets ordfører og varaordfører.
- Hovedstyrets medlemmer.
- Representantene for studentene fra hvert av de norske odontologiske lærestedene.

6.3 Talerett
- Representantene for NTFs faste utvalg og komiteer.
- NTFs generalsekretær.
- Ansatte i NTFs sekretariat, etter generalsekretærens beslutning.
- Særskilt sakkyndige.

Ordføreren kan bestemme at andre skal ha talerett på relevante saksområder.

7.1 Begrenset taletid
Før og under ordskiftet i en sak kan representantskapet vedta at taletiden skal begrenses.
Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall.

7.2 Strek for videre debatt mv.
På forslag fra ordfører kan representantskapet beslutte at det settes strek for videre debatt. Et vedtak etter dette punktet treffes ved alminnelig flertall.

Dersom det settes strek for videre debatt, må de som ønsker det få slippe til før streken settes.

Etter at det er satt strek, kan det ordinært ikke settes frem forslag. Det er under denne del av ordskiftet heller ikke anledning til å trekke forslag dersom noen protesterer.

Alle forslag skal leveres skriftlig til ordføreren. Dette gjelder også forslag om kandidater til valg eller ansettelse, eller at den sak som behandles skal utsettes, oversendes hovedstyret, eller annet organ, eller at et forslag ikke kan vedtas.

Et forslag skal være tydelig merket slik at det klart fremgår hvilket punkt, paragraf, avsnitt etc. i den angjeldende sak, det refereres til.

Forslaget skal undertegnes eller bekreftes elektronisk av forslagsstiller. Ordføreren skal referere forslaget for representantskapet.*

*endring ble sist foretatt pr. 1. jan 2022

9.1 Oppnevning av tellekorps
Dersom møtet avholdes fysisk velges et tellekorps ved møtets åpning.*

9.2 Saken tas opp til avstemning
Når ordskiftet er slutt, tar ordfører saken opp til avstemning. Fra da av må ordskifte ikke finne sted, og det må heller ikke settes frem nye forslag.

For valg av tillitsvalgte, henvises til punkt 10.

9.3 Åpen og skriftlig avstemning
Saker avgjøres ved åpen avstemning. Skriftlig avstemning skjer når minst 1/3 av de stemmeberettigede forlanger det. Skriftlig avstemning kan skje enten med fysiske eller elektroniske stemmesedler.

9.4 Stemmeplikt
Representantskapets stemmeberettigede deltakere plikter å avgi stemme.*

9.5 Flertallskrav
Representantskapets avgjørelse fattes med alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt. Med dette menes at mer enn halvparten av stemmene er avgitt for forslaget. Ved stemmelikhet anses derfor forslaget som forkastet.

Krever en avgjørelse kvalifisert flertall, dvs. 2/3 eller 3/4 flertall, plikter ordfører å opplyse om dette før avstemningen.

Ved avstemning regnes bare med avgitte stemmer. Blanke stemmesedler regnes som avgitte stemmer.

9.6 Prøveavstemninger
Før endelig avstemning i en sak, kan representantskapet vedta at det skal foretas prøveavstemninger. Disse er ikke bindende.

Et vedtak etter dette punktet kan treffes ved alminnelig flertall.

* endring ble sist foretatt pr. 1. jan 2022

10.1 Valg av president og visepresident
Presidenten og visepresidenten skal velges med 2/3 flertall.

Er det ikke 2/3 flertall for en kandidat, foretas omvalg.

Oppnås fremdeles ikke 2/3 flertall, foretas nytt omvalg som avgjøres med alminnelig stemmeflertall mellom de to som ved første omvalg hadde flest stemmer.

10.2 Øvrige valg
Ved alle øvrige valg kreves alminnelig flertall.

Er det ikke alminnelig flertall for en kandidat, foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Er det fremdeles stemmelikhet treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Hovedstyret består av minst tre offentlig ansatte og tre privatpraktiserende tannleger, se vedtektene § 13. Fører valget ikke til dette resultat, skal den fra den overrepresenterte gruppe som etter stemmetallene er innvalgt med færrest stemmer, vike sete for den fra den underrepresenterte gruppe som har flest stemmer. Om ikke det tilstrekkelige antall kandidater har oppnådd alminnelig flertall i første valgomgang, foretas omvalg mellom dem som ikke har nødvendig flertall. Ved omvalget ansees de valgt som har fått flest stemmer.

10.3 Praktisk gjennomføring av valgene
Representantskapets medlemmer plikter å avgi stemme også ved valg.

Ved valg av tillitsvalgte skal det på den fysiske eller elektroniske stemmeseddelen stå så mange forskjellige navn av de foreslåtte som det antall som skal velges. Stemmesedler som ikke er korrekt utfylt, blir forkastet.

Ved alle valg hvor det er flere kandidater enn det antall som skal velges, skal avstemningen foregå skriftlig. Foreligger det bare ett forslag, kan valget skje ved akklamasjon. Hvis en representant forlanger det, skal det foretas skriftlig avstemning også dersom det bare er én kandidat.
Valg av president og visepresident foregår alltid skriftlig.

10.4 Valgperioder
Alle valg gjelder for to år fra førstkommende årsskifte, når intet annet er uttrykkelig bestemt.
Det kan imidlertid foretas nødvendige suppleringsvalg for kortere tid.

11.1 Plikt til å føre protokoll
Representantskapet fører protokoll over sine forhandlinger.

11.2 Protokollfører
Ved møtets åpning utpeker ordfører protokollfører etter forslag fra generalsekretæren.

11.3 Undertegning av protokoll
Ved møtets åpning utpeker ordføreren seks personer til å undertegne protokollen.

11.4 Protokolltilførsler
Ordføreren avgjør om protokolltilførsler skal tillates. Dersom noen deltakere protesterer mot avgjørelsen, treffes endelig beslutning av representantskapet.

Vedtak etter dette punkt treffes ved alminnelig flertall.

Sist oppdatert: 1. februar 2022