Sentralt Næringsutvalg (SNU)

NTFs sentrale næringsutvalg skal ivareta næringspolitiske spørsmål, og er et rådgivende organ for NTFs hovedstyre.

Ønsker du kontakt med SNU?

Næringsutvalget består av fem privatpraktiserende medlemmer med ulike næringsinteresser, inkludert leder og nestleder. Utvalget velges for to år av gangen. Sekretærfunksjonen ivaretas av sekretariatet.

Næringsutvalget er representert i NTFs hovedstyre ved sin leder eller nestleder, som er dennes personlige vararepresentant.

Næringsutvalget skal:

  1. bidra til god dialog og løpende informasjonsutveksling med NTFs hovedstyre om sine aktiviteter
  2. fremme aktuelle saker og være høringsinstans for NTFs hovedstyre i saker som angår selvstendig næringsvirksomhet og privat tannhelsesektor
  3. holde kontakt med styremedlemmene som ivaretar næringsdrivende tannlegers interesser i NTFs lokalforeninger.
  4. oppnevne medlem og varamedlem fra NTF til Akademikerne næringsdrivende, og være kontaktledd mellom NTFs hovedstyre og Akademikerne næringsdrivende.
  5. godkjenne mønsteravtalen for tannhelsesekretærer når det årlige forhandlingsresultatet foreligger, etter fullmakt fra NTFs hovedstyre
  6. arrangere NTFs næringspolitiske forum en gang i året, senest innen 20. september.
  7. sørge for at det velges en valgkomité til NTFs sentrale næringsutvalg
  8. bidra til rekruttering av næringsdrivende medlemmer til tillitsverv i NTF
  9. avgi beretning til representantskapet om sin virksomhet i perioden

NTFs næringspolitiske forum arrangeres årlig for næringsdrivende representanter fra styrene i NTFs lokalforeninger. Næringspolitisk forum skal drøfte aktuelle saker av betydning for næringsdrivende tannleger, og velger medlemmer til NTFs sentrale næringsutvalg og valgkomité.

Sist oppdatert: 25. februar 2020