Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum

Godkjent av NTFs representantskap 30. november 2019, med umiddelbar ikrafttredelse.

Last ned pdf av Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum

1. NTFs sentrale næringsutvalg

NTFs sentrale næringsutvalg skal ivareta næringspolitiske spørsmål, og er et rådgivende organ for NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 27.

Næringsutvalget består av fem privatpraktiserende medlemmer med ulike næringsinteresser, inkludert leder og nestleder.

Næringsutvalget velges på NTFs næringspolitiske forum de år det er representantskap. Valget gjelder for to år fra førstkommende årsskifte, jf. punkt 3.

1.3.1 Møter og beslutningsdyktighet
Næringsutvalget bør tilstrebe å være fulltallige på sine møter, men er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene.

1.3.2 Representasjon i NTFs hovedstyre
Næringsutvalget er representert i NTFs hovedstyre ved sin leder eller nestleder, som er dennes personlige vararepresentant.

1.3.3 Næringsutvalgets oppgaver
Næringsutvalget skal

  1. bidra til god dialog og løpende informasjonsutveksling med NTFs hovedstyre om sine aktiviteter
  2. fremme aktuelle saker og være høringsinstans for NTFs hovedstyre i saker som angår selvstendig næringsvirksomhet og privat tannhelsesektor
  3. holde kontakt med styremedlemmene som ivaretar næringsdrivende tannlegers interesser i NTFs lokalforeninger, jf. NTFs vedtekter § 18-3.
  4. oppnevne medlem og varamedlem fra NTF til Akademikerne næringsdrivende, og være kontaktledd mellom NTFs hovedstyre og Akademikerne næringsdrivende.
  5. godkjenne mønsteravtalen for tannhelsesekretærer når det årlige forhandlingsresultatet foreligger, etter fullmakt fra NTFs hovedstyre
  6. arrangere NTFs næringspolitiske forum en gang i året, senest innen 20. september.
  7. sørge for at det velges en valgkomité til NTFs sentrale næringsutvalg, jf. punkt 3.2
  8. bidra til rekruttering av næringsdrivende medlemmer til tillitsverv i NTF
  9. avgi beretning til representantskapet om sin virksomhet i perioden

2. NTFs næringspolitiske forum

NTFs næringspolitiske forum arrangeres årlig for næringsdrivende representanter fra styrene i NTFs lokalforeninger, se NTFs vedtekter § 18-3 (3).

Næringspolitisk forum skal drøfte aktuelle saker av betydning for næringsdrivende tannleger.
Næringspolitisk forum skal velge medlemmer til NTFs sentrale næringsutvalg og valgkomité, som fastsatt i kapittel 3.

Det innkalles én representant fra hver lokalforening, som har stemmerett på vegne av de privatpraktiserende medlemmene i sin lokalforening. Valgkomiteens leder innkalles hvert år.

3. Valgkomité til NTFs sentrale næringsutvalg og gjennomføring av valg

Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til næringspolitisk forum om kandidater til NTFs sentrale næringsutvalg.

Valgkomiteen består av tre medlemmer. Valgkomiteens leder velges blant de valgte medlemmene.
Valgkomiteen velges på næringspolitisk forum de år det er representantskap. Valget gjelder for to år fra førstkommende årsskifte.

Alle privatpraktiserende medlemmer kan foreslå kandidater til valgkomiteen. Forslag på medlemmer til valgkomiteen sendes til næringsutvalget innen en nærmere angitt frist. En oversikt over foreslåtte kandidater til valgkomiteen, med angivelse av forslagsstiller, oversendes deltakerne i forkant av næringspolitisk forum. Bestemmelsene i punkt 3.3 og 3.4 gjelder også for valg av valgkomité, så langt de passer.

Valgkomiteen skal kontakte sittende medlemmer i næringsutvalget og avklare om de ønsker gjenvalg. Lokalforeningene skal oppfordres til å foreslå kandidater til næringsutvalget innen en nærmere angitt frist.

Valgkomiteen skal vurdere kandidatenes organisasjonsmessige erfaring, motivasjon og egnethet for vervene.

Valgkomiteen skal legge vekt på at næringsutvalget skal være sammensatt av medlemmer med ulike næringsinteresser og geografisk tilhørighet, som gjenspeiler sammensetningen i den privatpraktiserende delen av medlemsmassen. Kandidatene bør fortrinnsvis være yrkesaktive.

Valgkomiteen skal foreta en avveining av behovet for kontinuitet opp mot behovet for fornyelse. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. Kandidatene skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for tillitsvalgte og ansatte.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet og foreligge i god tid før næringspolitisk forum, senest innen 1. september. Innstillingen sendes ut til deltakerne på næringspolitisk forum.

Valgkomiteens leder skal presentere og begrunne innstillingen på næringspolitisk forum. Lokalforeninger som har foreslått kandidater gis mulighet til å presentere disse.

Hver lokalforening har minst én stemme, og ytterligere én stemme for hver påbegynt 150 privatpraktiserende medlemmer i lokalforeningen. Næringsutvalget har ansvar for at det
foreligger en oppdatert oversikt over hvor mange privatpraktiserende medlemmer den enkelte delegat representerer før valget gjennomføres.

Næringsutvalgets leder og nestleder velges ved eget valg. Deretter velges de tre ordinære medlemmene. Ved alle valg kreves alminnelig flertall.

Dersom det oppstår stemmelikhet mellom to kandidater, anses den som har fått stemmer fra flest lokalforeninger som valgt.

Den enkelte lokalforenings representant må være personlig til stede for å ha stemmerett. Det kan ikke gis fullmakt til annen delegat.

4. Endringer i reglementet


Endringer i dette reglement vedtas av NTFs sentrale næringsutvalg. Endringene skal godkjennes av NTFs hovedstyre.

Sist oppdatert: 11. januar 2020