NTFs vedtekter

Vedtatt på NTFs representantskap 2023. Ikrafttreden 1. januar 2024

Last ned pdf av NTFs vedtekter , 374.9 kB, åpnes i nytt vindu.

Kapittel 1 Foreningens navn, formål og organer

Foreningens navn er Den norske tannlegeforening. Kortformen Tannlegeforeningen og initialene NTF kan også benyttes.

Foreningens formål er å:
(1) samle tannleger i Norge for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser og arbeide for dens autoritet og anseelse *,
(2) representere tannlegestanden eller grupper av denne utad i standsspørsmål,
(3) fremme det kollegiale samhold, og
(4) fremme den odontologiske vitenskap og tiltak som tar sikte på å bedre befolkningens orale helse.

* endring ble sist foretatt pr. 1. jan 2022

Foreningens organer er:

 1. NTFs representantskap (kapittel 2)
 2. NTFs hovedstyre (kapittel 3)
 3. NTFs lokalforeninger (§ 18)
 4. NTFs spesialistforeninger (§ 19)
 5. NTF Student (§ 20)

  Faste utvalg, råd og komiteer
 6. NTFs sentrale forhandlingsutvalg (§ 23)
 7. NTFs sentrale næringsutvalg (§ 27)
 8. NTFs fag- og etterutdanningsutvalg (§ 29)
 9. NTFs etikkråd (§ 30)
 10. NTFs kontrollkomité (§ 31)
 11. NTFs valgkomité (§ 32)
 12. NTFs redaksjonskomité (§ 33)

  NTFs klagenemnder:
 13. Lokalforeningenes klagenemnder (§ 34)
 14. NTFs sentrale ankenemnd (§ 35)
 15. NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker (§ 36)

Kapittel 2 NTFs representantskap

Representantskapet er foreningens høyeste myndighet.

Representantskapet velges for to år av gangen og har sin funksjonstid fra representantskapsmøtet og frem til nytt ordinært representantskap blir satt.

Ordførerkollegiet består av ordfører og varaordfører.

Ordfører er representantskapets fremste tillitsvalgte og har følgende oppgaver:

 1. Innkalle til representantskapsmøte, jf. § 9-2 og § 11.
 2. Lede representantskapsmøtet, jf. Reglement for NTFs representantskap.
 3. Sørge for at det velges en valgkomité, jf. § 32.
 4. Bidra til løpende dialog med hovedstyret vedrørende representantskapsmøtet.
 5. Holde seg orientert om hovedstyrets arbeid og gi råd om i hvilken utstrekning representantskapets medlemmer bør orienteres om arbeidet.
 6. Gjøre seg kjent med hvordan representantkapsvedtak føres ut i praksis.

Varaordføreren assisterer ordføreren ved utførelsen av disse oppgavene og trer ved forfall inn i ordførerens sted.

Representantskapet består av følgende deltakere:

Deltakere med stemmerett:

 1. Lokalforeningenes ledere og ytterligere en representant for hver påbegynt 150 medlemmer i lokalforeningen, jf. § 21-4-1.
 2. Spesialistforeningenes ledere, jf. 21-4-2.
 3. NTF Students leder, jf. § 21-4-3.

  Deltakere uten stemmerett:
 4. Representantskapets ordfører og varaordfører, jf. § 5.
 5. Hovedstyrets medlemmer, jf. § 13.

Følgende deltakere skal inviteres til representantskapsmøtet:

 1. Lederne for NTFs faste utvalg, råd og komiteer som er nevnt i kapittel 7.
 2. En representant for studentene fra hvert av de odontologiske lærestedene, jf. § 21-4-3.
 3. NTFs generalsekretær og de ansatte i NTFs sekretariat som generalsekretæren beslutter.

I tillegg kan ordfører i samråd med hovedstyret beslutte å invitere særskilte sakkyndige som skal redegjøre for saker som er til behandling.

NTFs medlemmer kan også delta på representantskapsmøtet i den utstrekning plassen tillater det, med mindre representantskapet for den enkelte sak har besluttet behandling for lukkede dører.

Representantskapet kan beslutte at også andre kan gis adgang til møtet.

Hvilke deltakere som har tale- og forslagsrett på representantskapet fremgår av Reglement for NTFs representantskap.

Representantskapet har følgende oppgaver:

 1. Diskutere overordnede fagpolitiske problemstillinger og vedta policydokumenter som legger grunnlaget for hovedstyrets politiske arbeid.
 2. Gjennomgå beretninger for hovedstyret og fra faste utvalg og komiteer.
 3. Vedta arbeidsprogram.
 4. Kommentere NTFs årsregnskap med noter og årsberetning.
 5. Gjennomgå NTFs styregodkjente budsjett, kommentere styrets kontingentfastsettelse for kommende representantskapsperiode og samtidig forsikre seg om at budsjettet er godt fundamentert på vedtatt arbeidsprogram.
 6. Fastsette godtgjøring til president og eventuelt andre tillitsvalgte.
 7. Drøfte og avgjøre de saker som hovedstyret legger frem. Det kreves 2/3 flertall i saker hvor vedtaket medfører bestemt økonomisk ansvar for medlemmene ut over ordinær kontingent.
 8. I helt spesielle tilfeller, ta opp til drøfting saker som ikke står på dagsordenen, etter forslag fra hovedstyret. Vedtak om å ta saken opp til behandling, så vel som avgjørelse i slike saker krever 3/4 flertall.
 9. Velge:
  a. Hovedstyret.
  b. Faste utvalg, råd og komiteer når ikke annet er bestemt.
  c. NTFs sentrale ankenemnd.
  d. Ordfører og varaordfører.
  e. Valgkomité.
  f. Revisor.
 10. Utnevne æresmedlemmer.
 11. Suspendere en tillitsvalgt etter forslag fra hovedstyret, når det vil stride mot foreningens interesser at vedkommende blir i stillingen. Vedtaket krever 2/3 flertall.
 12. Vedta reglement for NTFs representantskap.
 13. Vedta reglementer for NTFs ordfører, NTFs etikkråd, NTFs valgkomité, NTFs kontrollkomité og NTFs redaksjonskomité.
 14. Vedta reglement for NTFs klagenemnder.
 15. Vedta NTFs etiske regler.
 16. Gi hovedstyret innspill når det gjelder sted for NTFs landsmøter.
 17. Fastsette grensene for NTFs lokalforeninger.
 18. Beslutte oppsigelse av NTFs generalsekretær.

§ 9-1 Innmelding av saker

Forslag til saker som ønskes behandlet av representantskapet må være sendt fra NTFs organer til sekretariatet innen 1. mai i de årene det avholdes representantskapsmøte.

Saker som foreslås av et eller flere medlemmer (private forslag) sendes til lokalforeningens styre, som skal videresende forslaget til sekretariatet med sin begrunnede innstilling. Det private forslaget må være innsendt til lokalforeningen senest 1. april i de årene det avholdes representantskapsmøte.

§ 9-2 Innkalling til møtet og utsending av saksliste

Ordfører innkaller til representantskapsmøte etter hovedstyrets beslutning.

Ordinært holdes et representantskapsmøte hvert annet år, innen 1. desember.

Møteinnkallingen må være sendt medlemmene minst seks uker før møtet og senest 15. oktober i de årene det avholdes representantskapsmøte. Følgende skal være vedlagt møteinnkallingen:

 1. Dagsorden.
 2. Beskrivelse av representantskapssakene med hovedstyrets innstilling.
 3. Innkomne forslag på kandidater til ulike tillitsverv, med valgkomiteens innstilling.
 4. Innkomne forslag til kandidater til valgkomiteen.

§ 9-3 Behandling av representantskapssakene i lokal- og spesialistforeningene og i NTF Student

Lokal- og spesialistforeningene og NTF Student skal fremlegge de utsendte representantskapssakene for sine medlemmer, som beskrevet i § 21.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Nærmere regler om gjennomføringen av representantskapsmøtet og valg av tillitsvalgte fremgår av Reglement for NTFs representantskap.

Ekstraordinært representantskapsmøte innkalles av ordføreren når hovedstyret finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av representantskapets stemmeberettigede medlemmer skriftlig har fremsatt krav om dette overfor ordføreren.

Innkalling til møtet må sendes ut med minst tre ukers varsel, vedlagt dagsorden og saksdokumenter.
Et ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle de saker som står på sakslisten.
Ordføreren kan, etter anmodning fra hovedstyret, tillate skriftlig behandling av en sak som ordinært skulle vært behandlet i møte, når forholdene gjør en slik behandling nødvendig, og saken etter sin art kan behandles forsvarlig på denne måte.

Representantskapet kan med 2/3 flertall vedta å forelegge bestemte saker for NTFs medlemmer til uravstemning. Uravstemning skjer skriftlig blant alle NTFs medlemmer, eller i den medlemsgruppen som saken spesielt angår. Resultatet av uravstemningen er bindende hvis flertallet av foreningens medlemmer, eller et flertall av de medlemmer som saken angår, har vedtatt eller forkastet saken.

Kapittel 3 NTFs hovedstyre

Hovedstyret står til ansvar for representantskapet og er foreningens høyeste myndighet, etter representantskapet.

Hovedstyret består av følgende medlemmer:

 1. President
 2. Visepresident
 3. Fem styremedlemmer

  Disse syv velges av representantskapet.

 4. Leder for NTFs sentrale næringsutvalg
 5. Leder for NTFs sentrale forhandlingsutvalg

  Leder for NTFs sentrale næringsutvalg og NTFs sentrale forhandlingsutvalg velges direkte til hovedstyret av henholdsvis NTFs næringspolitiske forum, jf. § 28, og NTFs lønnspolitiske forum, jf. § 25.

Både offentlig ansatte og privatpraktiserende tannleger skal være representert i hovedstyret med minst tre fra hver gruppe.

Alle hovedstyremedlemmer har samme ansvar for å ivareta NTF som helhet, og bidra til at foreningens fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt ift. særinteressene.

Visepresidenten er presidentens stedfortreder. For visepresidenten velges et personlig varamedlem blant de valgte styremedlemmene under punkt 3.

For de valgte styremedlemmer under punkt 3 velges to varamedlemmer, 1. og 2. varamedlem. Varamedlemmet trer inn som fast medlem ved permanent forfall.

For styremedlemmene under punktene 4 og 5 inngår de respektive utvalgenes nestledere som medlemmets personlige vararepresentant.

President og visepresident kan ikke ha andre tillitsverv i foreningen så lenge de innehar disse posisjonene. Øvrige hovedstyremedlemmer kan i funksjonsperioden ikke ha andre verv som velges av representantskapet, være medlem av NTFs sentrale forhandlingsutvalg eller NTFs sentrale næringsutvalg, og bør heller ikke være leder av en av NTFs lokal- eller spesialistforeninger.

Presidenten er foreningens øverste leder, med plikt til å ha regelmessig kontakt med den daglige virksomhet.

Presidenten leder hovedstyrets møter.

Presidenten har adgang til alle møter i NTF. Unntak gjelder for NTFs kontrollkomité, som kan beslutte at presidenten ikke kan delta på enkeltstående møter.

Presidenten og et styremedlem i fellesskap, kan forplikte foreningen med sin underskrift.

Visepresidenten overtar presidentens verv ved dennes forfall.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede i møte, eller avgir stemme hvis saken behandles på annen måte.

Et mindretallssyn i hovedstyret, som deles av minst 1/3 av hovedstyrets medlemmer, kan i spesielle tilfeller gjøres kjent ved NTFs videre behandling av saken. Saken skal i så fall være behandlet i to påfølgende hovedstyremøter.

Hovedstyret har følgende oppgaver:

 1. Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet og representere foreningens medlemmer utad.
 2. Ivareta foreningens interesser, derunder på foreningens vegne, ta standpunkt til enhver sak på det tidspunkt en avgjørelse er nødvendig.
 3. Godkjenne og signere NTFs årsregnskap med noter og årsberetning.
 4. Vedta NTFs budsjett og kontingent for kommende budsjettperiode. Vedtak om endring av kontingent krever enstemmighet i hovedstyret.
 5. Forvalte NTFs Rettshjelpsordning og foreningens fond der det ikke foreligger særskilte bestemmelser om forvaltningen.
 6. Involvere lokalforeningene, spesialistforeningene og NTF Student i NTFs aktiviteter som er av særlig interesse for deres arbeid.
 7. Involvere alle NTFs faste utvalg, råd og komiteer i NTFs aktiviteter som er av særlig interesse for deres arbeid.
 8. Involvere NTFs sentrale forhandlingsutvalg og NTFs sentrale næringsutvalg i saker som gjelder hhv. offentlig og privat sektor.
 9. Koordinere virksomheten for de organer innen NTF som arbeider på begrensede områder eller som ivaretar særinteresser, for å sikre at medlemmenes fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt i forhold til særinteressene.
 10. Godkjenne Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter og Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum, som er vedtatt av hhv. forhandlingsutvalget og næringsutvalget.
 11. Vedta reglement for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg.
 12. Vedta reglement for NTFs kollegahjelpsordning.
 13. Vedta reglement for NTFs administrasjon.
 14. Fastsette gebyr for NTFs sentrale ankenemnd.
 15. Beslutte når det skal innkalles til representantskapsmøter, jf. § 9-2.
 16. Avgi innstilling i de saker som skal behandles av representantskapet og selv fremsette forslag når det er påkrevd.
 17. Holde ordfører informert om sitt arbeid og hvordan representantskapsvedtak føres ut i praksis.
 18. Avgi to-årlig beretning om sin virksomhet, og legge frem godkjent og revidert regnskap, budsjett og arbeidsprogram for representantskapet.
 19. Ansette generalsekretær og fastsette dennes lønns-, arbeids- og øvrige vilkår.
 20. Hvis påkrevet, suspendere generalsekretæren inntil lovlig representantskap kan innkalles. Ved behov kan hovedstyret besette stillingen ved konstitusjon.
 21. Inngå sentrale tariffavtaler på vegne av NTF. Fullmakt til å forhandle og inngå slike avtaler er delegert til NTFs sentrale forhandlingsutvalg.
 22. Bestemme sted for NTFs landsmøter. Hovedstyret skal behandle mottatte søknader fra lokalforeninger og ta hensyn til innspill fra representantskapet i beslutningsprosessen, jf. § 8 (16).

Hovedstyrets tolkning av vedtekter og bestemmelser kan bare overprøves av representantskapet, og er gyldig til slik overprøving har funnet sted.

Kapittel 4 Lokalforeninger, spesialistforeninger og NTF Student

NTFs lokal- og spesialistforeninger og NTF Student er alle en del av NTF. De skal ivareta særinteressene til sin medlemsgruppe i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel, men også sikre at foreningens felles interesser blir ivaretatt.

Når det henvises til NTF sentralt i det videre menes NTFs hovedstyre og/eller NTFs administrasjon.

§ 18-1 Generelt om lokalforeningene

NTFs medlemmer er fordelt i følgende lokalforeninger:

 1. Aust-Agder tannlegeforening
 2. Bergen tannlegeforening
 3. Buskerud tannlegeforening
 4. Finnmark tannlegeforening
 5. Haugaland tannlegeforening
 6. Hedmark tannlegeforening
 7. Nordland tannlegeforening
 8. Nordmøre og Romsdal tannlegeforening
 9. Nord-Trøndelag tannlegeforening
 10. Oppland tannlegeforening
 11. Oslo tannlegeforening
 12. Rogaland tannlegeforening
 13. Romerike tannlegeforening
 14. Sogn og Fjordane tannlegeforening
 15. Sunnmøre tannlegeforening
 16. Sør-Trøndelag tannlegeforening
 17. Telemark tannlegeforening
 18. Troms tannlegeforening
 19. Vest-Agder tannlegeforening
 20. Vestfold tannlegeforening
 21. Østfold tannlegeforening

En nærmere beskrivelse av lokalforeningenes geografiske område fremgår av eget vedlegg til disse vedtektene.

Grensene for lokalforeningene fastsettes av representantskapet. Lokalforeninger som finner det hensiktsmessig for arbeidet med foreningens oppgaver, kan, med representantskapets samtykke, justere sine grenser eller slutte seg sammen til større foreninger.

Medlemskap i en lokalforening er obligatorisk for alle NTFs ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer, jf. § 41-1.

§ 18-2 Lokalforeningenes vedtekter

Lokalforeningene har egne vedtekter, som ikke må være i strid med NTFs vedtekter. Ved eventuell motstrid har NTFs vedtekter forrang. Lokalforeningenes vedtekter og endringer i disse, skal forelegges for hovedstyret.

§ 18-3 Lokalforeningenes styre

Styrets sammensetning fremgår av lokalforeningens vedtekter. Styret velges på generalforsamlingen.

Lokalforeningene skal ha minst et styremedlem som er hovedtillitsvalgt eller medlem av de lokale utvalg av tillitsvalgte (UTV), som skal orientere om de lokale tillitsvalgtes virksomhet i deres område. Slike styremedlemmer velges direkte til styret etter bestemmelsene i Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter. Dersom det velges mer enn ett styremedlem etter dette avsnittet, kan generalforsamlingen beslutte at de til sammen bare skal ha én stemme i styret.

Lokalforeningene skal også ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser. Dette medlemmet velges av de privatpraktiserende medlemmene på generalforsamlingen enten på samme måte som de øvrige styremedlemmene, eller det foretas et separat valg blant de allerede valgte styremedlemmene. Dersom lokalforeningen har et eget utvalg for privat sektor, kan styremedlemmet velges direkte av utvalget. *

Verken styremedlemmene som er nevnt i de to foregående avsnitt eller ledere av UTV kan samtidig inneha vervet som lokalforeningsleder.

§ 18-4 Lokalforeningenes oppgaver

Lokalforeningene har følgende oppgaver:

 1. Representere NTF i sitt geografiske område, og ivareta sine medlemmers interesser i tråd med NTFs formål.

  Lokalforeningene har selvbestemmelsesrett i lokale saker, men skal konsultere NTFs hovedstyre dersom det er sannsynlig at saken kan få betydelig offentlig interesse. Uttalelser fra lokalforeningen i slike saker skal være drøftet i forkant med NTFs president eller generalsekretær. Innholdet i slike uttalelser bør ikke stå i motsetning til foreningens offisielle politikk, eller vedtak fra NTFs representantskap eller hovedstyre.

  I andre saker enn lokale saker skal styret i lokalforeningen ikke gå i dialog med offentlige myndigheter, politikere, organisasjoner og samarbeidspartnere uten først å ha avklart dette med NTFs president eller generalsekretær.

  Lokalforeningen kan ikke inngå avtaler som er i strid med avtaler som er inngått av NTF sentralt.
  Lokalforeningene skal holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.

  NTF sentralt skal sørge for at lokalforeningen orienteres om alle saker som særskilt angår medlemmene i lokalforeningen og/eller som kan påvirke lokalforeningens arbeid. Lokalforeningen skal få mulighet til å uttale seg om saken før den behandles videre i NTF.

 2. Bistå NTFs sekretariat med å innhente opplysninger som er nødvendig for å holde NTFs medlemsregister oppdatert.

 3. Avholde generalforsamling minst hvert annet år.
  Lokalforeningens kontingent fastsettes av generalforsamlingen, jf. § 41-3.

 4. Velge medlemmer til lokalforeningens klagenemnd på generalforsamlingen, jf. Reglement for NTFs klagenemnder, vedtatt av representantskapet.

 5. Velge to eller flere kollegahjelpere i lokalforeningen på generalforsamlingen, jf. Reglement for NTFs kollegahjelpsordning, vedtatt av hovedstyret.

 6. Oversende til sekretariatet eventuelle forslag fra lokalforeningen til saker som ønskes behandlet av representantskapet, jf. § 9-1 første ledd.

  Videresende til sekretariatet private forslag til representantskapsaker, vedlagt lokalforeningsstyrets begrunnede innstilling, jf. § 9-1 andre ledd.

 7. Avholde medlemsmøte for å gjennomgå de saker som skal behandles av representantskapet og velge lokalforeningens representanter til representantskapsmøtet. Lokalforeningen skal delta på representantskapet med det antall medlemmer som følger av § 21-4-1. Behandlingen av representantskapssakene i lokalforeningene er regulert i § 21.

 8. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det. Hovedstyret kan kreve at saken skal behandles på et medlemsmøte, at lokalforeningen skal holde veiledende avstemninger og at stemmetallene skal oppgis.

 9. Legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud lokalt, jf. § 29.

* endring ble sist foretatt pr. 1. jan 2022

§ 19-1 Generelt om spesialistforeningene

I en disiplin hvor NTF har godkjente spesialister, kan det opprettes en spesialistforening. Medlemskap i NTFs spesialistforeninger er ikke obligatorisk.

Foreningen kan ha ulike medlemskategorier. Kategorien «ordinære medlemmer» kan bare bestå av medlemmer av NTF som er godkjente spesialister eller spesialistkandidater.

Spesialistforeningens styre velges på generalforsamlingen, av og blant de ordinære medlemmene.

§ 19-2 Spesialistforeningenes vedtekter

Spesialistforeningene har egne vedtekter, som ikke må være i strid med NTFs vedtekter. Ved eventuell motstrid har NTFs vedtekter forrang. Spesialistforeningenes vedtekter og endringer i disse skal forelegges for hovedstyret.

§ 19-3 Spesialistforeningenes oppgaver

Spesialistforeningene har følgende oppgaver:

 1. Ivareta sine medlemmers interesser i tråd med NTFs formål.
  Spesialistforeningene skal ikke uttale seg utad i saker som kan få betydelig offentlig interesse uten først å ha drøftet den med NTFs president eller generalsekretær. Innholdet i slike uttalelser bør ikke stå i motsetning til foreningens offisielle politikk, eller vedtak fra NTFs representantskap eller hovedstyre.

  Spesialistforeningene skal heller ikke gå i dialog med offentlige myndigheter, politikere, organisasjoner og samarbeidspartnere uten først å ha avklart dette med NTFs president eller generalsekretær.

  Spesialistforeningen kan ikke inngå avtaler som er i strid med avtaler som er inngått av NTF sentralt.

  Spesialistforeningene skal holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.

  NTF sentralt skal sørge for at spesialistforeningene orienteres om alle saker som særskilt vedrører spesialiteten og/eller som kan påvirke spesialistforeningens arbeid. Spesialistforeningen skal få mulighet til å uttale seg om saken før den behandles videre i NTF.

 2. Bistå NTF sentralt i foreningens arbeid for spesialistene.

 3. Avholde generalforsamling minst hvert annet år.
  Spesialistforeningens kontingent fastsettes av generalforsamlingen.

 4. Oversende til sekretariatet eventuelle forslag fra spesialistforeningen til saker som ønskes behandlet av representantskapet, jf. § 9-1 første ledd.

 5. Fremlegge for spesialistforeningens ordinære medlemmer de saker som skal behandles av representantskapet, fortrinnsvis i medlemsmøte. Behandlingen av representantskapssakene i spesialistforeningene er regulert i § 21.

 6. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det. Hovedstyret kan kreve at saken skal fremlegges for medlemmene, fortrinnsvis på et medlemsmøte, at spesialistforeningen skal holde veiledende avstemninger og at stemmetallene skal oppgis.

 7. Legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud, jf. § 29.

§ 20-1 Generelt om NTF Student

Studentmedlemmer i NTF er medlemmer av NTF Student.

NTF Students styre velges på generalforsamlingen, av og blant NTFs studentmedlemmer.

§ 20-2 NTF Students vedtekter

NTF Student har egne vedtekter som ikke må være i strid med NTFs vedtekter. Ved eventuell motstrid har NTFs vedtekter forrang. Foreningens vedtekter godkjennes av hovedstyret.

§ 20-3 NTF Students oppgaver

NTF Student har følgende oppgaver:

 1. Ivareta studentmedlemmenes interesser i tråd med NTFs formål.
  NTF Student skal ikke uttale seg utad i saker som kan få betydelig offentlig interesse uten først å ha drøftet den med NTFs president eller generalsekretær. Innholdet i slike uttalelser bør ikke stå i motsetning til foreningens offisielle politikk, eller vedtak fra NTFs representantskap eller hovedstyre.

  NTF Student skal heller ikke gå i dialog med offentlige myndigheter, politikere, organisasjoner og samarbeidspartnere uten først å ha konsultert NTFs president eller generalsekretær.

  NTF Student kan ikke inngå avtaler som er i strid med avtaler som er inngått av NTF sentralt.

  NTF Student skal holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.

  NTF sentralt skal sørge for at NTF Student orienteres om alle saker som særskilt vedrører studentmedlemmene og/eller som kan påvirke NTF Students arbeid. NTF Student skal få mulighet til å uttale seg om saken før den behandles videre i NTF.

 2. Bistå NTF sentralt i foreningens arbeid for studenter.

 3. Avholde årlig generalforsamling.
  NTF Students kontingent fastsettes av generalforsamlingen, men må godkjennes av NTFs hovedstyre.

 4. Oversende til sekretariatet eventuelle forslag fra NTF Student til saker som ønskes behandlet av representantskapet, jf. § 9-1 første ledd.

 5. Fremlegge for studentmedlemmene de saker som skal behandles av representantskapet, fortrinnsvis i medlemsmøte. Behandlingen av representantskapssakene i NTF Student er regulert i § 21.

 6. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister når hovedstyret ber om det.

§ 21-1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene

Lokalforeningsstyrene plikter å legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for medlemmene i et medlemsmøte.

Spesialistforeningsstyrene og styret i NTF Student plikter også å fremlegge sakene som nevnt i første ledd for sine ordinære medlemmer, fortrinnsvis i møte.

§ 21-2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden

Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har følgende medlemmer rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemning:
I lokalforeningene: Ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer, jf. § 41-1 og § 41-2.
I spesialistforeningene: Ordinære medlemmer, jf. § 19-1, 2. ledd.

NTF Student: Ethvert medlem.
Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet.

§ 21-3 Hovedstyrets rett til å kreve avstemning om saker på dagsorden

Hovedstyret kan anmode om at en eller flere saker som er satt på dagsorden til representantskapet skal settes under avstemning, og at forslaget og stemmetallene skal meddeles representantskapet.

§ 21-4 Foreningenes representasjon til representantskapet

§ 21-4-1 Lokalforeningene
På møtet der sakene til det ordinære representantskapsmøte drøftes, skal foreningens representanter og deres vararepresentanter velges. Representantene velges for kommende representantskapsperiode.

Lokalforeningens leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder, skal møte fra sin lokalforening.

I tillegg skal lokalforeningen representeres med ytterligere en representant for hver påbegynt 150 medlemmer i lokalforeningen. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer telles med i grunnlaget for representasjon. Medlemstallene pr. 1. oktober legges i denne sammenheng til grunn.
Lokalforeningene skal være representert av tannleger fra både offentlig og privat sektor.

§ 21-4-2 Spesialistforeningene
Spesialistforeningene møter på representantskapet ved sin leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder.

§ 21-4-3 NTF Student
NTF Student møter på representantskapet med sin leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder.

I tillegg har et medlem fra hvert av de norske odontologiske lærestedene adgang til representantskapsmøtet. Disse oppnevnes av og blant NTFs studentmedlemmer ved lærestedene.

§ 21-5 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning

Foreningene kan ikke gi representantene bundet mandat. *

Representantene kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemning i den enkelte forening, jf. §§ 21-2 og 21-3.

Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for sin forening fra representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak.

* endring ble sist foretatt pr. 1. jan 2022

Kapittel 5 NTFs forhandlingsvirksomhet i offentlig sektor, NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte/utvalg av tillitsvalgte (UTV)

NTFs forhandlingsvirksomhet både lokalt og sentralt i offentlig sektor er nærmere beskrevet i Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter, som er godkjent av hovedstyret.

Hovedstyret inngår sentrale tariffavtaler på vegne av NTF. Fullmakt til å forhandle og inngå slike avtaler og å foreta plassoppsigelser, meddele plassfratredelse og godta eller forkaste et forhandlingsresultat/meklingsskisse er delegert til NTFs sentrale forhandlingsutvalg.

NTFs sentrale forhandlingsutvalg og valgkomiteen for forhandlingsutvalget velges på NTFs lønnspolitiske forum de år det er representantskap, for samme periode som hovedstyret.
Forhandlingsutvalget er representert i hovedstyret ved sin leder eller ved nestleder som er dennes personlige vararepresentant.

Forhandlingsutvalgets sammensetning og nærmere retningslinjer for utvalgets virksomhet fremgår av Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter.

Ved hver virksomhet der NTF har partsrettigheter velges eller utpekes en tillitsvalgt eller et utvalg av tillitsvalgte, fortrinnsvis med varamedlemmer, av og blant de ansatte.

De tillitsvalgtes arbeidsområde fremgår av Hovedavtalen i det tariffområdet virksomheten er tilknyttet og av Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter.

NTFs lønnspolitiske forum arrangeres de årene det avholdes representantskapsmøte.

Nærmere regler for lønnspolitisk forums sammensetning og oppgaver fremgår av Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter.

Kapittel 6 NTFs sentrale næringsutvalg og NTFs næringspolitiske forum

Utfyllende bestemmelser til dette kapittelet fremgår av Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum som er godkjent av hovedstyret.

NTFs sentrale næringsutvalg skal ivareta næringspolitiske spørsmål og være et rådgivende organ for hovedstyret.

Næringsutvalget og valgkomiteen for næringsutvalget velges på NTFs næringspolitiske forum de år det er representantskap, for samme periode som hovedstyret. Utvalget skal fortrinnsvis bestå av privatpraktiserende tannleger med ulike næringsinteresser og geografisk tilhørighet.

Næringsutvalget er representert i hovedstyret ved sin leder eller ved nestleder, som er dennes personlige vararepresentant.

Nærmere regler for næringsutvalgets sammensetning og oppgaver fremgår av Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum.

NTFs næringspolitiske forum arrangeres årlig for de næringsdrivende representantene fra styrene i NTFs lokalforeninger, jf. § 18-3 tredje avsnitt.* Næringspolitisk forum skal drøfte aktuelle saker av betydning for næringsdrivende tannleger.

* endring ble sist foretatt pr. 1. jan 2022

Kapittel 7 NTFs øvrige faste utvalg, råd og komiteer

NTFs fag- og etterutdanningsutvalg er et rådgivende organ for hovedstyret i etterutdanningssaker.
Fag- og etterutdanningsutvalget skal bidra med faglig innhold til NTFs etterutdanningsvirksomhet, samt med planlegging, gjennomføring og evaluering av foreningens etterutdanningstilbud.

Fag- og etterutdanningsutvalgets sammensetning og retningslinjer for virksomheten fastsettes av hovedstyret i eget reglement.

NTFs etikkråd er foreningens sakkyndige organ i spørsmål som gjelder tannlegers profesjonsetikk. Etikkrådet skal jobbe for å fremme og utvikle medlemmenes profesjonsetikk.

Etikkrådets sammensetning og oppgaver fastsettes av representantskapet i eget reglement.

NTFs kontrollkomité skal påse at de vedtak og beslutninger som er fattet av representantskapet blir fulgt opp, og at dette gjøres innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Kontrollkomiteens sammensetning og retningslinjer for virksomheten fastsettes av representantskapet i eget reglement.

NTFs valgkomité skal avgi innstilling til representantskapet om kandidater til alle verv som ifølge NTFs vedtekter og andre bestemmelser skal velges av representantskapet.

Valgkomiteen omfattes ikke av innstillingen og velges direkte av representantskapet.

Valgkomiteens sammensetning og retningslinjer for virksomheten fastsettes av representantskapet i eget reglement.

NTFs redaksjonskomité skal være medlemmenes talerør inn i NTF Tidendes redaksjon. Komiteen skal påse at gjeldende mandat for tidsskriftet følges og, i samråd med ansvarlig redaktør, utarbeide strategi for dets virksomhet og utvikling.

Redaksjonskomiteens sammensetning og retningslinjer for virksomheten fastsettes av representantskapet i eget reglement.

Kapittel 8

Lokalforeningene har egne klagenemnder som følger Reglement for NTFs klagenemnder, fastsatt av representantskapet.

Lokale klagenemnders avgjørelser kan påklages til NTFs sentrale ankenemnd.

Ankenemndens sammensetning og retningslinjer for virksomheten følger av Reglement for NTFs klagenemnder, fastsatt av representantskapet.

NTFs klagenemnd for kjeveortopediske saker skal avgi endelig uttalelse i klagesaker vedrørende kjeveortopedisk behandling.

Sammensetning og retningslinjer for virksomheten følger av Reglement for NTFs klagenemnder, fastsatt av representantskapet

Kapittel 9 NTFs tidsskrift

NTF utgir NTFs Tidende, som er et medlemsblad og odontologisk-vitenskapelig tidsskrift.

NTFs Tidende er heleid av NTF, og er et redaksjonelt uavhengig tidsskrift som styres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom plakaten.

Hovedstyret fastsetter styringsdokumenter for Tidende som omfatter formålsparagraf, utgivers rolle og ansvarlig redaktørs rolle.

Ansvarlig redaktør skal sørge for at Tidende blir utformet og redigert etter styringsdokumentene.

Kapittel 10 NTFs administrasjon

Foreningens kontor skal være i Oslo. Foreningens daglige virksomhet utøves av sekretariatet, som ledes av generalsekretæren.

Sekretariatet kan avgjøre saker som ikke etter sin art eller viktighet bør behandles av hovedstyret. Enhver avgjørelse av sekretariatet kan bringes inn for hovedstyret.

Hovedstyret fastsetter et reglement for generalsekretæren og sekretariatet.

Generalsekretæren er ansvarlig for foreningens daglige drift og forretningsførsel, og disponerer foreningens midler i samsvar med hovedstyrets fullmakt og vedtak. Generalsekretæren bør være tannlege.

Generalsekretæren, eller den vedkommende bemyndiger, har adgang til alle møter i NTF. Unntak gjelder for NTFs kontrollkomité som kan beslutte at generalsekretæren ikke kan delta på enkeltstående møter.

Kapittel 11 Medlemsforhold

NTF har følgende medlemskategorier:

§ 40-1 Ordinære medlemmer

Alle som har norsk autorisasjon eller lisens som tannlege, kan opptas som ordinært medlem. For medlemmer som taper sin autorisasjon eller lisens, foretas en konkret vurdering av om forutsetningene for medlemskap fortsatt er til stede. Dersom forutsetningene for medlemskap ikke er til stede vil medlemmet automatisk bli utmeldt av NTF.*

§ 40-2 Pensjonistmedlemmer

Medlemmer av NTF som har gått av med pensjon, og som ikke lenger er yrkesaktive i tannlegerelatert virksomhet, kan innvilges pensjonistmedlemskap. I spesielle tilfeller kan pensjonistmedlemskap også innvilges ved svært lav eller uregelmessig yrkesaktivitet.

Pensjonistmedlemmer betaler 15 % av full kontingent, inkludert abonnementsavgift for NTFs Tidende.

§ 40-3 Studentmedlemmer

Studenter som tar grunnutdanning i odontologi i inn- og utland kan opptas som studentmedlemmer. Det samme gjelder studenter ved kvalifikasjonsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området. Ethvert studentmedlem inngår automatisk som medlem av NTF Student.*

§ 40-4 Passive medlemmer

Tannleger med norsk autorisasjon eller lisens som tannlege, men som ikke lenger er yrkesaktive i tannlegerelatert virksomhet, eller som bare utøver slik yrkesaktivitet i utlandet, kan innvilges passivt medlemskap.

Passive medlemmer har ikke stemmerett i foreningsanliggender og er ikke valgbare til verv foreningen.

Passive medlemmer betaler 50 % av full medlemskontingent.

§ 40-5 Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan utnevnes enhver som foreningen vil hedre i særlig grad. Æresmedlemmer utnevnes av representantskapet med 2/3 flertall.

Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for ordinært medlemskap eller pensjonistmedlemskap har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen.

Æresmedlemmer betaler ingen medlemskontingent.

* Endring iverksatt pr. 1. januar 2022

§ 41-1 Obligatorisk medlemskap i lokalforening

Ordinære medlemmer inngår automatisk som medlem av lokalforeningen i det distrikt hvor de har sitt hovedarbeidssted. Hovedstyret kan etter søknad gi dispensasjon i særlige tilfeller.

Pensjonistmedlemmer har pliktig lokalforeningsmedlemskap, men kan velge hvilken lokalforening de skal ha sin hovedtilknytning til.

§ 41-2 Assosiert medlemskap i lokalforening

Ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer kan i tillegg til sitt hovedmedlemskap, opptas som assosiert medlem i andre lokalforeninger.

Passive medlemmer og studentmedlemmer er ikke forpliktet til å være medlem av en lokalforening, men kan opptas som assosiert medlem i enhver lokalforening de måtte ønske.

Assosierte medlemmer har adgang til lokalforeningens møter og kurs, men har ikke stemmerett i lokalforeningsanliggender og er ikke valgbare til verv i lokalforeningen.

§ 41-3 Lokalforeningenes medlemskontingent

Lokalforeningene fastsetter selv sin medlemskontingent for ulike medlemskategorier. Ved pliktig lokalforeningstilknytning betales kontingenten til den lokalforening som vedkommende medlem plikter å stå tilsluttet 1. januar.

Bestemmelsen om strykning av medlemskap i NTF gjelder også dersom et medlem ikke betaler kontingent til lokalforeningen, jf. § 47.

Søknad om medlemskap sendes sekretariatet. Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato.
For ordinære medlemmer forutsettes det at NTFs obligatoriske nettbaserte kurs gjennomføres i løpet av de 6 første månedene av medlemskapet, jf. § 47.

Sekretariatet sender bekreftelse på medlemskapet, sammen med informasjon om hvilke rettigheter og plikter som følger av medlemskapet, jf. § 45 og § 46.

Utmelding skjer skriftlig til sekretariatet og trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen (30. juni eller 31. desember).

§ 44-1 Fastsettelse av medlemskontingent

Hovedstyret fastsetter medlemskontingenten som del av budsjettet som fremlegges for representantskapet til gjennomgang, jf. § 8 (5). I forbindelse med gjennomgangen av budsjettet kan representantskapet kommentere styrets forslag til kontingent for kommende representantskapsperiode.

Hovedstyret kan vedta redusert kontingent til særskilte medlemsgrupper, i samsvar med retningslinjer vedtatt av hovedstyret.

§ 44-2 NTFs Tidende inkludert i medlemskontingenten

NTFs Tidende er en pliktig del av medlemskapet. Medlemskontingenten inkluderer abonnementsavgiften på Tidende. Ved reduksjon i medlemskontingenten etter § 44-1 gis ingen reduksjon i abonnementsavgiften.

§ 44-3 Forskuddsvis betaling av kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis. Ved innmelding betales forholdsmessig kontingent.

Tannleger som er medlemmer av NTF, har rett til å benytte initialene MNTF i tilknytning til sitt navn.

Medlemmene har krav på å bli holdt orientert om de bestemmelser som gjelder for yrkesutøvelsen. Medlemmene, med unntak av passive medlemmer, har også krav på rådgivning fra foreningen i spørsmål som gjelder yrkesutøvelsen.

Medlemmene, med unntak av studentmedlemmer i utlandet, skal få tilsendt NTFs Tidende.
Medlemmene har rett til å delta i foreningens faglige arrangementer.

Ethvert medlem plikter å rette seg etter NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler om obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler. Ethvert medlem plikter på forlangende å svare på spørsmål som angår sitt forhold til foreningen

Et medlem som endrer kontaktinformasjon eller form for yrkesutøvelse, plikter å varsle sekretariatet.
Et medlem kan ikke ved utmelding unndra seg de forpliktelser som påhviler medlemmet på grunn av forhold oppstått før utmeldingen. Vedtak om eksklusjon kan ikke unngås ved utmelding.

Et medlem som ikke har betalt foregående års medlemskontingent etter gjentatte purringer, vil bli strøket som medlem. Dette gjelder også ved manglende betaling av lokalforeningskontingent.

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.

Myndigheten til å iverksette strykninger tilligger NTFs administrasjon.

Sist endret 1. januar 2024

Hovedstyret kan, med 2/3 flertall, ekskludere et medlem som er fratatt sin autorisasjon eller lisens som tannlege, eller viser en oppførsel eller handlemåte som innebærer alvorlige eller gjentatte brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler om obligatorisk etterutdanning eller NTFs klagenemndsregler. *

Uttalelse fra lokalforeningens styre skal være innhentet på forhånd. Beslutningen kan påklages til representantskapet innen fire uker.

Eksklusjon av et hovedstyremedlem vedtas av representantskapet, med 2/3 flertall.

Gjenopptagelse av et ekskludert medlem, vedtas av det organ som har foretatt eksklusjonen, med 2/3 flertall.

* endring ble sist foretatt pr. 1. jan 2022

Kapittel 12 Vedtektsendringer og oppløsning

Vedtektsendringer vedtas av representantskapet med 2/3 flertall, og trer i kraft fra den tid representantskapet bestemmer.

Oppløsning av foreningen vedtas av representantskapet, og forutsetter 2/3 flertall i to etterfølgende ordinære representantskap.

Saken kan tidligst behandles 6 måneder etter at forslag om oppløsning er fremmet og gjort kjent for foreningens medlemmer.

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger som ligger innenfor foreningens formål i § 2.

Vedlegg til NTFs vedtekter § 18:

 1. Aust-Agder: Tidligere Aust-Agder fylke
 2. Bergen: Tidligere Hordaland fylke
 3. Buskerud: Tidligere Buskerud fylke
 4. Finnmark: Tidligere Finnmark fylke
 5. Haugaland: Distriktet Haugaland i Rogaland fylke (dvs. kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Utsira og Vindafjord)
 6. Hedmark: Tidligere Hedmark fylke
 7. Nordland: Nordland fylke
 8. Nordmøre og Romsdal: Nordmøre distrikt og Romsdal distrikt i Møre og Romsdal
  fylke (dvs. kommunene Kristiansund, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure og kommunene Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra og Fræna)
 9. Nord-Trøndelag: Tidligere Nord-Trøndelag fylke (dvs. distriktene Fosen,
  Namdalen, Innherred og Stjørdalen i Trøndelag fylke).
 10. Oppland: Tidligere Oppland fylke
 11. Oslo: Tidligere Oslo fylke, Asker & Bærum distrikt i tidligere Akershus
  fylke og Follo distrikt (dvs. kommunene Nesodden,
  Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og de søndre delene (Dalefjerdingen og Ytre) av Enebakk kommune)
 12. Rogaland: Rogaland fylke, unntatt nordre del, Haugaland.
 13. Romerike: Romerike distrikt i tidligere Akershus fylkes (dvs. kommunene
  Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Rælingen,
  Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum og Aurskog-Høland).
 14. Sogn og Fjordane: tidligere Sogn- og Fjordane fylke
 15. Sunnmøre: Sunnmøre distrikt i Møre og Romsdal fylke (dvs.
  kommunene Ålesund (tidligere Ålesund, Skodje, Ørskog, Haram og Sandøy), Giske, Sula, Stranda, Sykkylven, Fjord (tidligere Norddal og Stordal), Vanylven, Ulstein, Hareid, Ørsta, Volda og Herøy)
 16. Sør-Trøndelag: Tidligere Sør-Trøndelag fylke (dvs. distriktene Orkladalen,
  Gauldalen og Trondheim i Trøndelag fylke)
 17. Telemark: Tidligere Telemark fylke
 18. Troms: Tidligere Troms fylke
 19. Vest-Agder: Tidligere Vest-Agder fylke
 20. Vestfold: Tidligere Vestfold fylke
 21. Østfold: Tidligere Østfold fylke
Sist oppdatert: 15. februar 2024