Hovedstyre

Hovedstyret leder foreningens virksomhet og består av president, visepresident og syv styremedlemmer.

Fem av styremedlemmene blir valgt av representantskapet. I tillegg velger Lønnspolitisk forum og Næringspolitisk forum et styremedlem hver som representanter for henholdsvis Sentralt forhandlingsutvalg og Sentralt næringsutvalg, som så må godkjennes i representantskapet. Presidenten er styreleder og foreningens øverste leder.

Hovedstyret leder foreningens virksomhet i overensstemmelse med vedtekter og bestemmelser og påser at disse overholdes.

På foreningens vegne tar hovedstyret standpunkt til enhver sak på det tidspunkt en avgjørelse er nødvendig. Hovedstyret koordinerer virksomheten for de organer innen NTF som arbeider på begrensede områder eller ivaretar særinteresser, og påser at medlemmenes fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt i forhold til særinteressene.

Hovedstyret med vararepresentanter - NTFs representantskapsmøte 2019

Hovedstyret med vararepresentanter - NTFs representantskapsmøte 2019

Ønsker du kontakt med hovedstyret?

Sist oppdatert: 4. november 2020