Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

NTFs valgkomité

Reglement for NTFs valgkomité

Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019, med umiddelbar ikrafttreden.

Last ned pdf av Reglement for NTFs valgkomité , 469.8 kB, åpnes i nytt vindu.

1.1 Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til representantskapet om kandidater til alle verv som ifølge NTFs vedtekter og andre bestemmelser skal velges av representantskapet.

1.2 Valgkomiteens innstilling skal ikke omfatte kandidater til valgkomiteen.

2.1 Valgkomité for kommende representantskapsperiode velges av representantskapet. Forslag på medlemmer til komiteen sendes til og håndteres av representantskapets ordfører som angitt i Reglement for ordførerkollegiet.

2.2 Valgkomiteen består av 5 medlemmer. Valgkomiteens leder velges blant de valgte medlemmene.

2.3 Ingen kan samtidig inneha verv i valgkomiteen og verv i et annet organ som velges av representantskapet.

2.4 Kandidater til valgkomiteen skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for tillitsvalgte og ansatte og skal avgi skriftlig erklæring til ordfører om sin habilitet, jf. Reglement for ordførerkollegiet.

3.1 Valgkomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene.

3.2 Valgkomiteen skal utarbeide en tidsplan for sitt arbeid. Tidsplanen skal være fastsatt innen 1. april det året valgkomiteen tiltrer.

3.3 Valgkomiteen bør i sitt arbeid tilstrebe løpende dialog med NTFs ulike organer (jf. NTFs vedtekter § 3) og styret i Sykehjelpsordningen for tannleger (jf. Sykehjelpsordningens vedtekter) for på denne måten å gjøre seg kjent med deres arbeid.

3.4 Valgkomiteen skal i god tid før representantskapet ta skriftlig kontakt med NTFs lokal- og spesialistforeninger og oppfordre dem til å komme med skriftlige forslag til kandidater til alle verv som skal velges på representantskapet, innen en nærmere angitt frist.

3.5 Ethvert medlem av NTF har forslagsrett til kandidater til de ulike tillitsvervene. Valgkomiteen
skal i god tid før representantskapet også invitere enkeltmedlemmer til å komme med
skriftlige forslag på kandidater. Valgkomiteens kunngjøringer til medlemmene knyttet til valg
i NTF skal skje gjennom NTFs Tidende og på NTFs nettsted. Enkeltmedlemmers forslag til
kandidater skal sendes skriftlig, enten via lokal- eller spesialistforeningen eller direkte til
valgkomiteen, innen samme frist som nevnt i punkt 3.4.

3.6 Alle tillitsvalgte i sentrale verv skal kontaktes av valgkomiteen og spørres om de ønsker
gjenvalg.

3.7 Valgkomiteen skal gjennomføre samtaler med kandidater til sentrale verv for å vurdere deres
organisasjonsmessige erfaring, motivasjon og egnethet for vervene.

Kandidatene skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for tillitsvalgte og
ansatte, og skal avgi skriftlig erklæring til valgkomiteen om sin habilitet.

I sin innstilling skal valgkomiteen legge vekt på at det enkelte organ bør være allsidig
sammensatt og gjenspeile sammensetningen i medlemsmassen. Kandidatene bør fortrinnsvis
være yrkesaktive. Valgkomiteen skal ved utarbeidelse av innstillingen også foreta en
avveining av behovet for kontinuitet opp mot behovet for fornyelse.

3.8 Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet, og inneholde navn på, og relevante
opplysninger om, de kandidater som er innstilt. Det skal også angis hvem som har foreslått
kandidatene. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur.

3.9 Valgkomiteens innstilling til kandidater til alle tillitsverv skal sendes hovedstyret innen 1.
oktober slik at den kan kunngjøres for medlemmene sammen med representantskapssakene.
Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle øvrige kandidater som er foreslått innen
den kunngjorte fristen, med angivelse av forslagsstiller.

Vedtak om endringer i dette reglementet krever 2/3 flertall i representantskapet.

Sist oppdatert: 11. januar 2020