Høringssvar og innspill

folkemengder som danner formen av snakkebobler

NTF er høringsinstans for saker fra departementet og underliggende etater og direktorat

Tannlegeforeningen gir skriftlige innspill på høringsforslag fra regjeringen og underliggende direktorater og departementer.

Under finner du lister med nedlastbare høringssvar sortert per år.

 • Høringssvar - Endringer i universitets-, høyskole- og fagskoleloven (levert 15.12.2017)
 • Høringsuttalelse - forslag om ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten (levert 4.12.2017)
 • Høringsuttalelse - NOU 2017:12 Svikt og svik (levert 29.11.2017)
 • Høringssvar - endringer i universitets- og høyskoleloven (levert 27.11.2017)
 • Høringssvar - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (levert 27.11.2017)
 • Høringssvar - Regler for samordning av offentlig tjenestepensjon (levert 23.11.2017)
 • Høringssvar - Utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda (levert 21.11.2017)
 • Høringssvar - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek (levert 06.10.2017)
 • Høringssvar - forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits (levert 02.10.2017)
 • Høringssvar - pakkeforløp psykisk helse og rus (levert 01.10.2017)
 • Høringsinnspill til Tvangslovutvalget (levert 27.09.2017)
 • Høringssvar - ny personopplysningslov (levert 25.09.2017)
 • Høringsinnspill - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (levert 20.09.2017)
 • Høringssvar - Pasientenes legemiddelliste (levert 11.09.2017)
 • Høringsuttalelese - Endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen (levert 01.09.2017)
 • Høringsinnspill - Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov (levert 01.09.2017)
 • Høringssvar - Forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 25 om tap av retten til å praktisere for trygdensregning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer (levert 30.06.2017)
 • Høringsuttalelse - En vei inn - forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten (levert 08.06.2017)
 • Høringssvar - Tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper (levert 08.05.2017)
 • Innspill fra Den norske tannlegeforening ad Prop. 71L (2016-2017) - Lov om endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesten m.m.) (levert 25.04.2017)
 • Høringssvar - Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanning (levert 21.04.2017)
 • Høringsuttalelse - forslag til forskrift om barn mellom 12 og 16 år sin rett til selv å samtykke til deltagelse i medisinsk og helsefaglig forskning (levert 19.04.2017)
 • Tilbakemeldingsskjema NTF - høring retningslinjen Tannhelsetjenester til barn og unge (TannBarn - Del 1) (levert 10.04.2017)
 • Høringssvar - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (levert 22.03.2017)
 • Høringssvar - Rapport om -Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger (levert 16.03.2017)
 • Høringssvar - nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet (levert 13.12)
 • Notat høring Opptrappingsplan mot vold og overgrep (levert 06.12)
 • Notat høring representantforslag ad antibiotikaresistens (levert 06.12)
 • Høringssvar - Barns rett til medvirkning og medbestemmelse (levert 30.11)
 • Høringssvar - Opplysningsplikten til barnevernet (levert 30.11)
 • Høringssvar - Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (levert 18.11)
 • Høringssvar - Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen (levert 30.09)
 • Høringssvar - Nye oppgaver til kommunene (levert 30.09)
 • Høringsuttalelse - forslag om endringer i EØS-forskriften vedr. språkkrav (levert 16.09)
 • Høringsuttalelse - Forslag til endringer i tobakksskadeloven - register og tilsynsordning (levert 15.09)
 • Høringsuttalelse - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 (levert 15.09)
 • Høringsuttalelse - Forslag til endringer i tobakksforskriftene (levert 15.09)
 • Høringsuttalelse - Nasjonal veileder for håndhygiene (levert 22.06)
 • Høringssvar - Endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene (levert 14.06)
 • Høringssvar - innspill til Akademikernes skattepolitiske dokument (levert 06.06)
 • Høringssvar - Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (levert 25.05)
 • Høringsuttalelse - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes (levert 18.05)
 • Høringssvar til Akademikerne - forslag til ny lov om statens ansatte (levert 13.05)
 • Høringssvar - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (levert 15.04)
 • Høringssvar - Røykeavvenning hos fastlege (levert 08.04)
 • Høringssvar - Håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus (levert 18.03)
 • Høringssvar - forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene (levert 10.02)
 • Høringssvar - Forslag til forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten (levert 01.02)
 • Høringssvar - Krav til tjenestebasert adressering og indikatorer ved elektronisk samhandling (levert 26.01)
 • Høringssvar - Teknisk standard for kritisk informasjon (levert 26.01)
 • Høringssvar - Implementering av tobakksproduktivdirektivet - Forslag til endring i tobaksskadeloven (levert 18.01)
 • Høringsuttalelse - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov (levert 18.01)
 • Høringssvar - endringer i tilskudd NPE
 • Høringssvar - endringer i pasientskadeloven
 • Notat til høring om primærhelsemeldingen
 • Høringssvar tobakk - standardiserte innpakninger og tobakkskonvensjon art 5.3
 • Høringssvar kjernejournal
 • Høringssvar tannlegers henvisningsrett
 • Innspill vedr regulering av kunde- og konkurranseklausuler i arbeidslivet
 • Notat til høring om kommunereformen
 • Notat til høring om folkehelsemeldingen og tannhelse
 • Høringssvar endring av aldersgrenser for autorisasjon av helsepersonell
 • Høringssvar NTF innstegsstillinger
 • Høringssvar Akademikerne forslag til endringer i arbeidsmiljøloven
 • Høringssvar - endring i tannhelsetjenesteloven (forskrift om plikt til å føre atskilte regnskaper)
 • Høringssvar til stikkskadeformuleringen i arbeidsmiljøloven
 • Svar fra Arbeidstilsynet vedr ny fortolkning av stikkskadedirektiv
 • Henstilling om ny fortolkning av EUs stikkskadedirektiv
 • Høringssvar Norsk Helsenett 2020
Sist oppdatert: 16. april 2024