Helsemyndigheter

norsk flagg med stetoskop

Tannlegers virksomhet berøres av mange forhold som ulike nasjonale politiske, byråkratiske og faglige myndigheter har delvis eller fullt ansvar for.

Under finner du en liste over de ulike myndighetene, hvilken rolle de har og link til mer informasjon og deres websider.

Flere veiledninger, publikasjoner og rapporter utgitt av helsemyndighetene finner du på myndighetenes egne nettsider eller under "Faglige råd og veiledninger"

Alle de 169 stortingsrepresentantene, unntatt stortingspresidenten, sitter i én eller to komiteer. Komiteene er organisert etter samfunnsområder. I fagkomiteene jobber stortingsrepresentantene med å innhente informasjon om de ulike forslag, slik at alle sider av saken belyses. Tannlegeforeningen har mest kontakt med Helse og omsorgskomiteen gjennom møter, høringer og annen dialog. Komiteens arbeidsområder er helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.

Klikk her for å gå til Helse- og Omsorgskomiteens nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementene har ansvaret for saksforberedelse av statsbudsjett, nasjonalbudsjett og lovforslag, og har også ansvar for iverksettelsen av Stortingets budsjett- og lovvedtak.

Klikk her for å gå til HODs nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og er et fag- og myndighetsorgan hvis oppgave er å styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Helsedirektoratet er en faglig rådgiver, iverksetter vedtatt politikk og forvalter lov og regelverk innenfor helsesektoren.

Helsedirektoratets divisjon for helseøkonomi og kompetanse har ansvar for autorisasjon og godkjenning av spesialistutdanning.
Klikk her for å gå til Helsedirektoratets sider for autorisasjon og spesialistutdanning Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Klikk her for å gå til Helsedirektoratets nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) er Helsedirektoratets ytre etat. Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester. Helfo forvalter årlig om lag 34 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. Helfo utgir hvert år "Det gule heftet" - en veileder med regelverk og takster for stønad til dekning av tannbehandling.

Klikk her for å gå til www.helfo.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Helsetilsynet er underlagt Helse-og omsorgsdepartementet og fører tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene.

Klikk her for å gå til Helsetilsynets nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Folkehelseinstituttet (FHI) er underlagt Helse-og omsorgsdepartementet og deres samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester.

Klikk her for å gå til FHIs nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Statens legemiddelverk er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet, og har oppgaver knyttet til forvaltning, tilsyn og overvåking, informasjon og veiledning og internasjonalt samarbeid.

Klikk her for å gå til Legemiddelverkets nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

Klikk her for å gå til NPEs nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

NAV er en landsdekkende offentlig virksomhet som omfatter blant annet Arbeids- og velferdsdirektoratet, en arbeids- og tjenestelinje med lokale NAV-kontor i kommunene, en ytelseslinje og ei økonomilinje. Personer som av ulike årsaker ikke har økonomi til å betale for egen tannbehandling, og som heller ikke har rettigheter etter annen lovgivning, kan søke NAV om økonomisk stønad til å få utført nødvendig tannbehandling. Innvilgelse av eller avslag på søknad om stønad skal foretas etter en konkret og individuell vurdering NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Klikk her for å gå til NAVs nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Klikk her for å gå til www.helsebiblioteket.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

RELIS hjelper deg som helsepersonell med spørsmål om legemidler. Svarene er basert på medisinsk litteratur og farmakologiske vurderinger.

Klikk her for å gå til RELIS sine nettsid Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og arbeider for å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Klikk her for å gå til Miljødirektoratets nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet og utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Klikk her for å gå til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 3. januar 2020