E-helse

illustrasjon helse og teknologi

NTF er kontinuerlig i dialog med ulike aktører og myndigheter for å legge til rette for bedre e-helsetjenester for tannleger, og for at kostnadene knyttet til disse tjenesten skal stå i forhold til det som tilbys. 

Norsk Helsenett leverer Helsenettet, en sikker digital arena, hvor helsepersonell kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte. Elektronisk meldingsutveksling - «Electronic Data Interchange» (EDI) - kan defineres som «overføring av strukturerte data ved avtalte meldingsstandarder fra et datasystem til et annet uten menneskelig inngripen».

For tannhelsetjenesten er det per i dag mulig med elektronisk samhandling på følgende områder:
· Direkte behandleroppgjør til Helfo
· Elektroniske meldinger (henvisning, epikrise og dialog); mellom behandlere i sektoren.

Ny funksjonalitet det arbeides med:

e-Resept
Det jobbes fortsatt med løsning for tannhelsetjenesten av direktoratet for e-helse og leverandører EPJ-systemene (Opus).

Sentral forskrivningsmodul
Skal erstatte nåværende lokal forskrivningsmodul som en del av e-Resept-funksjonaliteten.
Dette vil bl.a. gjøre det enklere med innhenting av pasientens helseopplysninger og medikamentbruk (pasientens legemiddelliste, LM).

Tjenestebasert adressering
Gjelder ved sending av elektroniske meldinger.
Dette vil, spesielt for litt større virksomheter, gjøre det enklere å kommunisere elektronisk. I stedet for et direkte person-til-person oppsett vil man kunne velge kommunikasjonspart etter tjenestetype gjennom oppslag i Adresseregisteret til Norsk Helsenett.

Les mer om elektroniske meldinger hos Norsk Helsenett Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Norsk Helsenett (NHN) har lansert et nytt tilbud som kan være interessant for tannleger – selvvalgt samband. Denne løsningen innebærer at man kan koble en helsenett-ruter på en hvilken som helst internettlinje. En helsenett-ruter er den «boksen» man får fra NHN som sørger for sikker kommunikasjon inn i helsenettet. Det er denne man kobler klinikkens IT-system til. Denne boksen må kjøpes.

Fordelene med selvvalgt samband er at man kan benytte den samme linjen også til annet enn helsenettet, for eksempel gjestenett og nettradio. Man kan dessuten benytte den internettlinjen som alt finnes inn til kontoret, fremfor å legge inn en ny helsenettlinje. Den største ulempen med dette er at man da må forholde seg til to leverandører hvis man får problemer med tilkoblingen.
Med selvvalgt samband får man både helsenett (med internett) og usikret internett på klinikken. Det er svært viktig at man ikke benytter det usikrede nettet til pasientopplysninger. Det er også viktig at man IKKE kobler utstyr til begge nettene, for eksempel ved å koble journalmaskinen mot et CAD/CAM-system, og så koble CAD/CAM på internett for å sende scanningene. Det selvvalgte sambandet kan utgjøre en betydelig fare for informasjonssikkerheten for lokale pasientopplysninger og for helsenettet generelt.

Kostnadene knyttet til selvvalgt samband er avhengig av internetthastigheten og hva leverandørene tilbyr. Man betaler for ruteren og en månedlig medlemsavgift til NHN. Medlemsavgiften dekker drift av fellesløsninger i helsenettet. I tillegg må man betale for tilknytningen til internett. Utover dette har man ikke faste kostnader til helsenettet.

For mer informasjon, kontakt Norsk Helsenett Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Normen er en bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern i helsesektoren, tilknyttet Direktoratet for e-helse. Normen er utarbeidet og forvaltet av organisasjoner og virksomheter i helsesektoren og forvaltes av en egen styringsgruppe.

Normen er en bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern i helsesektoren. Normen er utarbeidet av representanter for helse-, omsorgs- og sosialsektoren og forvaltes av en egen styringsgruppe hvor NTF er representert. Direktoratet for e-helse er sekretariat for styringsgruppens arbeid.

Les mer om Normen på direktoratets nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Det arbeides også med en egen Veileder for små virksomheter - Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.

Målgruppen er små virksomheter og enkeltpersonforetak i helse og omsorgssektoren.

Den er primært rettet mot personell med ansvar, oppgaver og roller i forbindelse med personvern og informasjonssikkerhet. NTF bidrar i dette arbeidet slik at denne veilederen skal være så godt tilpasset tannlegevirksomheter som mulig.

Formålet med veilederen er å bidra til tydeligere og mer tjenestetilpassede krav for de små virksomhetene i helse og omsorgssektoren.

Veilederen skal gi den som har det overordnede ansvaret for virksomheten, et godt verktøy for:

  • å kunne ha god systematisk styring og ledelse
  • å få hjelp til å prioritere
  • å aktivt jobbe kontinuerlig med forbedring
  • at krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.
Sist oppdatert: 11. november 2019