Etikk

NTFs etiske regler fastlegges av tannlegene selv, og skal danne grunnlaget for en verdig utøvelse av tannlegens yrke.

glad pasient

Det er hensynet til pasienten som er det overordnede i det etiske regelverket. Tannlegens forhold til pasienten må styres av respekt og empati, og målet må være å tilby pasienten best mulig omsorg og behandling. Tidligere var «kollegiale bestemmelser» en del av navnet på regelverket. Vi skal naturligvis støtte og hjelpe kolleger, og ta kollegiale hensyn, men kollegialitet må aldri gå på bekostning av hensynet til pasienten. Tannleger skal også ta etiske hensyn overfor medarbeidere og arbeidsgiver, men aldri på en slik måte at pasientens helse blir nedprioritert.

Alle medlemmer av NTF oppfordres til å sette seg grundig inn i NTFs etiske regler Lenke til et annet nettsted., bruke dem og la disse være med å styre deres virksomhet. Bestemmelsene i regelverket er bindende for foreningens medlemmer.

Klage på overtredelse av de etiske reglene

Etikkrådet kan bare behandle saker om overtredelse av NTFs etiske regler. Rådet behandler ikke saker som gjelder den faglige utførelsen av tannbehandlingen, og normalt ikke saker som er under behandling av offentlige myndigheter. Medlemskapet i NTF, som gjør tannlegen forpliktet til å følge de etiske reglene, er personlig. Det er ikke mulig å klage på en tannklinikk som sådan, eller på annet tannhelsepersonell.

Last ned klageskjema her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer om NTFs etikkråd

Hvor skal klagen sendes?
Klagebehandlingen starter i klagenemnden i den lokalforeningen hvor tannlegen er medlem, som er der tannlegen jobber. Se oversikt over lokalforeninger her.

Klagen du sender, vil bli sendt til innklagede slik at denne får anledning til å uttale seg i saken. Tilsvaret blir deretter sendt til deg til orientering.

Klagebehandling

Klagenemnden skal foreta de nødvendige undersøkelser, opptre som mekler og forsøke å løse sakene, men kan ikke benytte reaksjonsmulighetene som beskrevet under. Slike saker skal oversendes NTFs etikkråd for avgjørelse. Den som har brakt saken inn skal orienteres om dette. Hvis behandlingen av en sak synes å by på særlige vanskeligheter, kan klagenemnden med en gang oversende saken til NTFs etikkråd. Dersom saken er av prinsipiell karakter/særskilt interesse eller gjelder spørsmål om tolkning av det etiske regelverket, skal NTFs etikkråd ta saken opp til behandling uten at den først er behandlet av klagenemnden. NTFs etikkråd kan også ta opp saker til behandling på eget initiativ.

Reaksjoner ved overtredelse

Dersom en tannlege har overtrådt de etiske regler har rådet følgende reaksjonsmuligheter:

  • Meddele kritikk av forholdet og eventuelt gi pålegg om at dette beklages og/eller bringes til opphør.

Ved alvorlige overtredelser kan rådet innstille overfor hovedstyret på følgende:

  • Tannlegen ilegges en bot, begrenset oppad til 1/2G (folketrygdens grunnbeløp).
  • Eksklusjon av tannlegen, med eventuell offentliggjøring i NTFs Tidende.

Rådet kan også innstille overfor hovedstyret på eksklusjon dersom en tannlege ikke vil rette seg etter en avgjørelse i rådet.

Sist oppdatert: 6. desember 2023