Etikkrådet

NTFs etikkråd skal jobbe for høy etisk standard i profesjonen, veilede i etiske spørsmål og treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av NTFs etiske regler.

NTFs etikkråd (ettikkrådet) består av leder, nestleder og 3 øvrige medlemmer som velges av NTFs representantskap. Rådet har til oppgave å:

  • bidra til at regelverket gjøres kjent for medlemmene
  • gi råd og veiledning i etiske spørsmål
  • utrede etiske problemstillinger
  • i samarbeid med NTFs lokalforeninger påse at de etiske regler overholdes
  • treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket


Brudd på reglementet skal først søkes løst i lokalforeningen før de går videre til etikkrådet. Medlemmer som overtrer de etiske reglene kan bli meddelt kritikk og pålegges at forholdet beklages og/eller bringes til opphør, og ved alvorlige forhold ilegges bot på inntil ½ G og bli ekskludert.

Pasientklager angående en tannbehandlingsfaglig utførelse skal behandles av lokalforeningens klagenemnd.

Les mer om Etikk

Ønsker du kontakt med etikkrådet?

Sist oppdatert: 11. desember 2019