Tariffavtalene

Offentlig sektor kjennetegnes ved at det i tillegg til arbeidsavtalen er tariffavtaler som regulerer ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Tariffavtalene erstatter ikke den enkelte arbeidstakers arbeidsavtale, men kommer i tillegg og inngår som en del av arbeidskontrakten. Les mer om arbeidsavtalen i eget menypunkt.

Tannlegeforeningen deltar i forhandlingene om tariffavtaler på alle områder NTF har medlemmer. I kommunalt område har vi selvstendig partsstatus.

NTF er medlem av Akademikerne og sitter i forhandlingssammenslutningene Akademikerne Kommune, Akademikerne Stat og Akademikerne Helse.

I forhandlinger om Hovedtariffavtale, Hovedavtale og sentrale forbundsvise særavtaler, representeres NTF gjennom forhandlingssammenslutningene i Akademikerne.

Les mer om de ulike områdene under menypunktet Tariffområder

Hovedavtalen (HA) er en meget viktig avtale som enhver tillitsvalgt bør være fortrolig med. Avtalen beskriver kjørereglene for hvordan partene skal forholde seg til hverandre.

HA inneholder blant annet bestemmelser om forhandlingsordningen, tvistebestemmelser, samarbeid og medbestemmelse, tillitsvalgtes rettigheter og plikter samt arbeidsgivers plikter overfor tillitsvalgte.

Lenker til de ulike avtalene finner du under det aktuelle området i menypunktet "Tariffområder"

Hovedtariffavtalen (HTA) regulerer de såkalte sosiale rettighetene, så som lønn under sykdom, svangerskap, fødsel, forsikringsordninger. Videre er det bestemmelser om blant annet arbeidstid, godtgjøring for overtidsarbeid og pensjonsvilkår. Dernest inneholder HTA forhandlingsbestemmelsene for tannlegenes lokale lønnsoppgjør.

Lenker til de ulike avtalene finner du under det aktuelle området i menypunktet "Tariffområder"

I tillegg til de generelle avtalene som forhandles frem av forhandlingssammenslutningene i forbindelse med tariffrevisjonene, finnes det er rekke særavtaler som supplerer disse avtalene. Noen av dem er av generell karakter, som for eksempel reiseregulativet, men det finnes også forbundsvise særavtaler. Slike avtaler regulerer gjerne vilkårene til bestemte yrkesgrupper og eller tjenester. Forhandlingene om disse avtalene foregår mellom KS og den/de foreningen(e) som organiserer de berørte yrkesgruppene. Den norske tannlegeforening har inngått flere slike særavtaler.

Sentral forbundsvis særavtale for tannlegetjenesten (SFS 2304) 2023 - 2024

Denne avtalen er den som mange offentlig ansatte tannleger kjenner som "særavtalen" som bestemmer at tannlegenes ukentlige arbeidstid skal være 36 timer. Avtalen regulerer arbeidstid og økt klinisk virksomhet. For de aller fleste tannlegene i den offentlige tannhelsetjenesten i Norge er den ukentlige arbeidstiden 36 timer. De lokale partene kan imidlertid inngå lokale særavtaler om endret arbeidstid, hvor lønn og arbeidstid kan ses i sammenheng. NTF sentralt anbefaler de lokale parter å beholde 36 timers uken. Bestemmelsen om økt klinisk virksomhet innebærer at den samlede ukentlige arbeidstiden kan økes inntil 40 timer. Godtgjøringen for forlenget arbeidstid avtales mellom de lokale parter.

Partene (KS og Tannlegeforeningen) er enige om å prolongere avtalen for perioden 01.01.2023 – 31.12. 2024.

Klikk her for å laste ned Særavtale tannlegetjenesten , 45.3 kB, åpnes i nytt vindu.

Rammeavtale om bonusordning i tannhelsetjenesten (RAB) (SFS 2309) 2023 - 2024

Særavtalen om bonusordning er en rammeavtale som gir de lokale parter hjemmel for å inngå lokale særavtaler om bonusavlønning. Avtalen skal åpne muligheten for variert praksis ved behandling av alle typer klientell, bedre inntjeningen til fylkeskommunen og bedre avlønningen av tannhelsepersonellet som omfattes av den lokale avtalen. Den lokale avtalen skal blant annet regulere fordelingen av bonuspotten, eventuelle inntjeningskrav og for eksempel andel avsatt til kompetanseutvikling og miljøtiltak.

Partene (KS og Tannlegeforeningen) er enige om å prolongere avtalen for perioden 01.01.2023 – 31.12. 2024.

Klikk her for å laste ned Rammeavtale om bonusordning i tannhelsetjenesten , 84.5 kB, åpnes i nytt vindu.

I tillegg til hovedavtale og hovedtariffavtale inngås en særskilt tariffavtale for helsepersonell i internasjonale operasjoner. Tariffavtalen som foreligger er gyldig for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2023.

Sist oppdatert: 3. januar 2023