Ved sykdom og svangerskap

kvinne som er syk

Dersom du blir syk eller får barn og skal ut i foreldrepermisjon vil du ofte få redusert inntekt. Du vil som regel ha krav på stønad fra det offentlige gjennom NAV.

Dersom du ikke får dekket hele ditt inntektsbortfall gjennom NAV kan du også ha krav på stønad fra Sykehjelpsordning for tannleger. Driftsutgifter under sykdom må man tegne forsikring mot og her har tannleger et eget forsikringsselskap: Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS)

NAV dekker inntil 6 G (Folketrygdens grunnbeløp, som reguleres hvert år, med virkning fra 1. mai)

Offentlig ansatte tannleger vil gjennom sine rettigheter som arbeidstakere normalt være sikret en god økonomisk støtte under sykefravær, fødselspermisjoner, ulykke eller død i tjenesten og som pensjonister. Offentlig ansatte vil som regel ha krav på stønad beregnet etter 100% av lønnen, selv om NAV kun dekker opp til 6G.

Offentlig ansatte kan i noen situasjoner også ha rett til stønad fra Sykehjelpsordningen for tannleger, for eksempel ved ulønnet permisjon i påvente av barnehageplass. Slik ulønnet permisjon som kan gi grunnlag for stønad må tas løpet av det første året etter permisjonens første dag.

NAV administrerer folketrygdens ytelser ved sykdom og stønader knyttet til svangerskap og fødsel/adopsjon. Både ansatte og næringsdrivende har krav på stønad. Du finner svært mye god informasjon og veiledning på NAVs nettsider, blant annet en nyttig Foreldrepengeplanlegger.

Les mer om dette på www.familie.nav.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer om sykepenger fra NAV på deres nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Nav dekker inntektsbortfall inntil 6 G ved sykdom og foreldrepermisjon for ansatte. For næringsdrivende dekkes det inntil 80% av 6 G ved sykdom (uten tilleggsforsikring i NAV) og inntil 6 G ved foreldrepermisjon.

Næringsdrivende tannleger og ansatte tannleger som ikke får dekket hele sitt inntektsbortfall ved sykdom og i foreldrepermisjon kan i tillegg ha krav på stønad fra Sykehjelpsordningen for tannleger.

Sykehjelpsordningen for tannleger kan yte stønad både ved sykdom og ved fødsel/adopsjon. Alle tannleger som utøver tannlegeyrket i Norge, er omfattet av denne ordningen som finansieres med tilskudd fra folketrygden. Sykehjelpsordningen administreres av NTF. Det er ikke noen premie eller krav til medlemskap i NTF knyttet til stønad fra Sykehjelpsordningen for tannleger. Stønad vil være aktuelt dersom du ikke får dekket hele ditt inntektsbortfall fra NAV.

Les mer om Sykehjelpsordningen på egen side

Hva skjer med driftsutgiftene dine hvis du blir langvarig syk?

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS) er et forsikringsselskap for medlemmer av Den norske tannlegeforening som gir dekning mot driftsutgifter ved fravær som følge av sykdom.

Les mer på www.sykeavbruddskassen.no

Sykeavbruddskassen dekker kun driftsutgifter. Mange tannleger er i sin samarbeidskontrakt forpliktet til å tegne slik forsikring. Ta kontakt med TGS for å avklare hvor stor dekning du eller samarbeidende tannlege vil kunne få.

Sist oppdatert: 13. mai 2024