Sykehjelpsordningen for tannleger

Bilde av syk kvinne

Sykehjelpsordningen yter stønad til tannleger ved sykdom, fødsel/adopsjon og pleie av barn og pårørende.

Ordningen finansieres med tilskudd fra folketrygden i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdomlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

 

Spørsmål rundt Sykehjelpsordningen sendes til post@tannlegeforeningen.no

Alle tannleger som utøver tannlegeyrket i Norge er omfattet av denne ordningen.

Offentlig ansatte tannleger vil som regel motta 100% lønn fra arbeidsgiver og derfor ikke ha krav på stønad etter ordningen. I spesielle situasjoner der det likevel kan vises til inntektsbortfall så kan også offentlig ansatte tannleger ha krav på stønad. Ulønnet permisjon i forbindelse med foreldrepermisjon og i påvente av barnehageplass er ett slik tilfelle.

Stønad ved sykdom forutsetter arbeidsuførhet på 50% eller mer som følge av skade/sykdom. Stønad kan gis i inntil 250 dager. For medlem som er arbeidstaker reduseres sykehjelpen med sykepenger som medlemmet mottar i arbeidsforholdet.

For medlemmer mellom 67 og 70 år begrenses utbetalinger til 90 dager. Utbetalinger fra ordningen opphører ved fylte 70 år.

Utbetalingen er betinget av at medlemmet har vært yrkesaktiv i minst 6 av de siste 10 måneder før fødsel eller adopsjon og har rett til fødselspenger fra folketrygden.

Stønaden etter dette punktet kan tas ut over en periode på inntil 1 år. Stønad etter dette punktet kan også tas ut som deltid med for eksempel 1 dag i uken i løpet av det første året etter permisjonens første dag.

Ved fravær fra praksis som følge av pleie av barn innlagt ved helseinstitusjon, eller ved
pleie av pårørende i livets sluttfase, kan det ytes stønad i inntil 20 dager per år.

Stønad ved sykdom ytes ikke de første 14 dagene av sykefraværet, lørdager og søndager inkludert. Ved tilbakefall innen 3 måneder av samme sykdom eller skade ytes fortsatt sykehjelp uten ny karenstid.

Full sykehjelp utgjør 1/42 G per dag ved 100 % sykefravær og 1/84 G ved 50 % sykefravær.

For medlem som er arbeidstaker, reduseres utbetalingen fra ordningen tilsvarende de sykepenger som medlemmet mottar i sitt arbeidstakerforhold. Sykehjelpen reduseres med tilsvarende beløp når medlemmet mottar uførepensjon.

Samlet stønad som medlemmet mottar fra folketrygden og sykehjelpsordningen kan ikke utgjøre mer enn 90 % av enten fjorårets inntekt, eller 90 % av gjennomsnittet av de siste 3 år.

Med inntekt menes her beregnet personinntekt og lønnsinntekt knyttet til tannlegevirksomhet.

Sykehjelpsordningens vedtekter blir vedtatt av NTFs representantskap. De gjeldende vedtektene ble endret sist gang i 2017, og trådte i kraft 1. januar 2018.

Klikk her for å laste ned pdf av Sykehjelpsordningens fullstendige vedtekter

Søknad om stønad fra Sykehjelpsordningen sendes NTFs sekretariat på eget skjema
- Last ned søknadsskjema her (word)

NB: Vi oppfordrer deg til å ikke sende oss sensitive personopplysninger ukryptert pr. e-post. Vi anbefaler at søknad sendes pr post eller via Digipost. Søknad via Digipost (innlogging med BankId) sendes til Den norske tannlegeforening (søkes frem i Til-feltet når du sender fra Digipost).

Søknad pr post sendes til: Den norske tannlegeforening, Postboks 2073 Vika, 0125 Oslo

Sykehjelpsordningen har også en avtale med Villa Sana på Modum Bad, bestående av rådgivning til medlemmer som ønsker å snakke om problemer i arbeidsliv, samliv eller fritid. Målet er å styrke bevisstheten i forhold til yrkesrollen, forebygge utbrenthet og fremme helse og livskvalitet.

Les mer om Villa Sana under Kollegahjelp

Sist oppdatert: 28. januar 2020