Juridisk bistand og medlemsrådgivning

NTFs advokater og juridiske rådgivere har spisskompetanse i juridiske spørsmål som gjelder tannlegers yrkesutøvelse, og tilbyr forretningsjuridisk og arbeidsrettslig bistand på de fleste områder som er knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege.

Avtale

Kontaktinformasjon til juridisk medlemsrådgivning:

E-post: jus@tannlegeforeningen.no
Telefon: 22 54 74 00 - mandag, onsdag og torsdag: 1200-1530


Her finner du vår serviceerklæring med vilkår og begrensninger for medlemstjenesten.

Tilbudet forutsetter medlemskap i NTF i minst 3 måneder for medlemsrådgivning og minst 6 måneder for representasjon i megling, forliksråd eller domstol. Den aktuelle saken må ha oppstått etter karenstidens utløp.

Den norske tannlegeforening er en medlemsforening og den juridiske bistanden finansieres med medlemmenes innbetalte kontingenter. Juridisk bistand og medlemsrådgivning forutsetter derfor at medlemmet er à jour med medlemskontingenten.

Medlemstid som studentmedlem likestilles med ordinær medlemstid.

2.1. Individuell rådgivning
NTFs medlemmer kan be om juridisk rådgivning eller bistand fra NTFs advokater og medlemsrådgivere i en konkret sak eller tvist. Rådgivingen er kostnadsfri.

Kjerneområdet for den juridiske rådgivningen er arbeidsrett, kontraktsrett (NTFs samarbeidskontrakter for næringsdrivende tannleger) og helserett. (Klikk på lenkene for å lese mer om de ulike rettsområdene)

Også andre enkelthenvendelser knyttet til yrkesutøvelsen og praksisdrift besvares i en viss utstrekning, f.eks. henvendelser som gjelder selskapsrett (valg av organisasjonsform, kjøp og salg av virksomhet mv.), husleierett, erstatningsrett, personvern og saker overfor offentlige myndigheter f.eks. HELFO, Helsedirektoratet og Helsetilsynet.

2.2 Skatt og pensjon
NTF gir vanligvis kun generell og begrenset rådgivning på disse områdene, men har følgende avtaler med eksterne tjenesteytere for NTFs medlemmer:

  • Avtale med Actecan om rabattert pris på individuell pensjonsveiledning og pensjonsfaglig bistand.
  • Avtale med Skattebetalerforeningen om rabatt på veiledende timepriser for skatte- og avgiftsrettslig rådgivning (utover det NTFs selv kan bidra med).

Les mer om disse avtalene under Medlemstilbud / Fordelsavtaler

2.3 Omfanget av bistand i enkeltsaker
Omfanget av juridisk bistand i den enkelte sak avgjøres etter en konkret og individuell vurdering, og avhenger av bl.a. saksområde, kapasitet og hastegrad.

Mange saker er begrenset til enkle råd og svar på avgrensede spørsmål over telefon eller e-post, eller veiledning om hvordan medlemmet selv kan ta saken videre. I noen saker – normalt innenfor arbeidsrett, kontraktsrett og helserett – kan det gis mer omfattende bistand.

Etter en konkret vurdering kan vi representere deg i møter med motpart eller offentlige myndigheter og om nødvendig føre saken din for en domstol.

2.4 Avgrensning
Det ytes ikke juridisk rådgivning i privatrettslige saker, f.eks. familierett, arv og fast eiendom.

I noen saker har medlemmer av NTF motstridende interesser. Regler for god advokatskikk og hensynet til enkeltmedlemmer innebærer at NTFs juridiske rådgivere ikke kan bistå ett medlem i en konflikt med et annet medlem.

3.1 Megling
NTFs tilbud i slike saker er vanligvis megling, og bistand til å finne en forhandlingsbasert løsning.

Medlemmenes behov for juridisk bistand skal primært søkes ivaretatt av NTFs advokater og medlemsrådgivere.

NTF har også en rettshjelpsordning som er et sekundært og betinget tilbud.

Medlemmer har ikke et krav på stønad fra fondet, men kan etter søknad få økonomisk støtte, til ekstern advokatbistand, dersom sekretariatet, NTFs tillitsvalgte eller foreningens organer for øvrig, ikke kan ivareta medlemmets behov for bistand.

Sekretariatet skal kontaktes før ekstern advokat engasjeres, med sikte på å avklare om medlemmets behov kan ivaretas av NTF.

Les mer om Rettshjelpsfondet under Medlemsfordeler / Fond

Sist oppdatert: 28. februar 2023