Fond

NTF administrerer fond og stiftelser med ulike formål

Blant fondene er det noen som utelukkende er til foreningens eget bruk (Konfliktfondet og Videre- & etterutdannelsesfondet). Stiftelsen Gard/Berggrens minnefond deler ut reisestipender. Rettshjelpsordningen som gir økonomisk støtte til tannleger som trenger ekstern juridisk bistand i forbindelse med rettstvister.

Mer informasjon om blant annet formål, vedtekter og søknadsprosedyrer finnes under hvert enkelt av fondene.

Formålet med NTFs rettshjelpsordning er å bidra til å ivareta medlemmenes rettssikkerhet innenfor rettsområder som er knyttet til utøvelsen av tannlegeprofesjonen.

Et rettshjelputvalg i sekretariatet er delegert myndighet til å fatte vedtak om stønad i enkeltsaker med inntil 80 000 kroner (ekskl. mva). Medlemmene har ikke et rettskrav på stønad fra Rettshjelpsordningen. Behovet for juridisk bistand innenfor yrkes- og næringsrelaterte områder skal primært søkes ivaretatt av NTFs sekretariat.

Bistand fra Rettshjelpsordningen er et sekundært og betinget tilbud til medlemmene. Det kan ytes økonomisk stønad, hovedsakelig til ekstern advokatbistand, dersom sekretariatet, NTFs tillitsvalgte eller foreningens organer for øvrig, ikke kan ivareta medlemmets behov for bistand. Sekretariatet skal kontaktes før ekstern advokat engasjeres, med sikte på å avklare om medlemmets behov kan ivaretas av NTF.

De gjeldende vedtektene trådte i kraft fra 30. oktober 2013. Klikk her for å laste ned vedtektene. , 110 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedtektene er endret av Sosial- og helsedirektoratet 3. august 2004
(Sosial- og helsedirektoratet har skiftet navn til Helsedirektoratet)

Vedtekter

§ 1
"Den norske tannlegeforenings fond til videre- og etterutdannelse av tannleger" (nedenfor kalt fondet) er opprettet 1. mars 1974 av Den norske tannlegeforening med en grunnkapital på kr 22.000,-. Fra folketrygden overføres det til fondet et årlig beløp i samsvar med regler gitt i medhold av folketrygdlovens § 5-6.

§ 2
Fondets formål er å fremme videre- og etterutdannelse av tannleger i offentlig og privat praksis. Fondet bør spesielt tilgodese tiltak som kan bedre videre- og etterutdannelsen av allmennpraktiserende tannleger, særlig i perifere strøk av landet.

§ 3
Tilskudd kan ytes til Tannlegeforeningens lokalforeninger, spesialforeninger og utvalg, samt til andre organisasjoner og institusjoner som arbeider med videre- og etterutdannelse av tannleger.

Tilskuddene kan anvendes til hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med:

 • a) Kurser, seminarer og møter, herunder reise- og oppholdsutgifter for foredragsholdere.
 • b) Etablering og drift av utdannelsessentre.
 • c) Utredning av spørsmål som har betydning for planleggingen og gjennomføringen av tannlegers videre- og etterutdannelse.
 • d) Symposier, seminarer og konferanser om planlegging og utforming av tannlegers videre- og etterutdannelse.
 • e) Andre formål som har sammenheng med tannlegers videre- og etterutdannelse.

§ 4
Tilskudd kan ydes til individuelle tannleger i form av:

 • a) Stipendier for forskning innen odontologien.
 • b) Reisestipendier og forskningsstipendier for studier av tannlegers videre- og etterutdannelse.
 • c) Utdannelsesstipendier når støtte fra fondet anses nødvendig eller ønskelig for å kvalifisere tannleger til å medvirke ved videre- og etterutdannelse.

§ 5
Mottager av tilskudd plikter å avgi rapport om den virksomhet som midlene blir anvendt til og regnskap for anvendelsen av de bevilgede midler. Dersom tilskuddet ikke blir brukt innen den frist som i det enkelte tilfelle blir fastsatt, skal det ubenyttede beløp tilbakebetales.

§ 6
Den norske tannlegeforenings hovedstyre samt et medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Helsedirektoratet er fondets styre. Fondsstyret treffer vedtak om plassering, forvaltning og anvendelse av fondsmidlene.

Når det gjelder fondsmidlenes anvendelse, kan fondsstyret delegere avgjørelsesmyndigheten til et allsidig sammensatt "utvalg for Den norske tannlegeforenings fond til videre- og utdannelse av tannleger". Medlemmet oppnevnt av Helsedirektoratet skal i tilfelle være representert i dette utvalget. 

§ 7
Tannlegeforeningens sekretariat virker som forretningsfører og sekretariat for fondet. Tannlegeforeningens utgifter til dette og til annet arbeid med videre- og etterutdannelse kan etter hovedstyrets bestemmelse dekkes av fondet. Beretning og revidert regnskap skal legges frem for Tannlegeforeningens representantskap til godkjennelse. Godtgjørelse til revisor fastsettes av hovedstyret.

Beretning og regnskap skal for hvert år sendes Helsedirektoratet.

§ 8
Søknader om tilskudd til fondet stiles til "Den norske tannlegeforenings fond til videre- og etterutdannelse av tannleger" og sendes Tannlegeforeningens sekretariat innen frister som kunngjøres i Den norske tannlegeforenings Tidende.

§ 9
Disse vedtekter er godkjent av Helsedirektoratet i henhold til folketrygdlovens § 5-6. Forslag om endringer av vedtektene behandles av Helsedirektoratet.

Ved eventuelt opphør av fondet, avgjør Tannlegeforeningens hovedstyre hvordan det skal forholdes med fondets midler. Hovedstyrets avgjørelse må godkjennes av Helsedirektoratet.

Endret og vedtatt på Representantskapet i 2011. *)

§ 1 Fondets navn
Fondets navn er "NTFs Konfliktfond" og forvaltes som en del av Den norske tannlegeforenings aktiviteter.

§ 2 Fondets formål
Fondets formål er å dekke kostnader ved faglige konflikter inklusiv direkte støtte til medlemmer samt å dekke kostnader til utredninger, informasjonsvirksomhet og tillitsvalgtopplæring knyttet til faglige konflikter.

§ 3 Fondets midler og anvendelse
Fondets midler er skaffet til veie ved:
a) Overføring av eiendelene i Organisasjonsfondet med kr 3 555 395
b) Årlige bidrag på inntil 2% av den årlige medlemskontingenten for ordinære medlemmer minus ikke arbeidende pensjonister og uføre.

§ 4 Fondets forvaltning
Fondet forvaltes av et utvalg bestående av tre medlemmer av hovedstyret i Den norske tannlegeforening.

Utvalget forvalter fondet og rapporterer til NTFs hovedstyre.

§ 5 Vedtektsendringer
Endringer i fondets vedtekter kan skje etter de regler som er fastsatt for endringer i NTFs vedtekter.

*) Tidligere Organisasjonsfondet

Dette fondet administreres av Unifor.

Stiftelsens formål er å fremme norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

Stiftelsen ønsker å gi bidrag til:

 • formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
 • odontologiske undersøkelser
 • publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

For mer informasjon, se fondets nettside på www.unifor.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Fondets formål er å fremme kontakten mellom norsk og internasjonal odontologi ved å yte stipender til medlemmer av NTF for studieopphold i utlandet eller representasjon av norsk odontologi i internasjonale møter.

Fondet er søkbart for 2024
Søknadsfrist 1. november 2023

Søknader sendes til: post@tannlegeforeningen.no

Vedtekter for Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren

Vedtatt av NTFs representantskap 2019

§ 1 Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er "Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren".
Navnet er gitt som en anerkjennelse av det store arbeid Knut Gard utførte som generalsekretær i Den norske tannlegeforening (NTF) og for norsk og internasjonal odontologi, og for den store testamentariske gave Liv Gard skjenket stiftelsen. Videre innebærer navnet en anerkjennelse av Frans Berggrens initiativ til å stifte NTF.

§ 2 Stiftelsens formål
Stiftelsens formål er å fremme kontakten mellom norsk og internasjonal odontologi ved å yte stipender til medlemmer av NTF for studieopphold i utlandet eller for å representere norsk odontologi i internasjonale møter.

§ 3 Stiftelsens midler og anvendelse
Stiftelsens midler er skaffet til veie ved:

 1. Innsamling etter Knut Gards død blant NTFs lokalforeninger og venner av Knut Gard, som innbrakte kr 45.000
 2. Overføring av midler fra "25-års jubilantenes fond", med kr 75.000
 3. Testamentarisk gave fra Knut Gards enke, tannlege Liv Gard, som hadde bestemt at Knut Gards Minnefond skulle tilføyes midler slik at kapitalen utgjorde kr 1.000.000. Gaven representerte kr 850.000
 4. Overføring av midler fra Frans Berggrens Minnefond, med kr 63.305

Stiftelsens grunnkapital er kr 1.000.000, jf. pkt. c) ovenfor.
Stiftelsens styre fastsetter hvor mye av stiftelsens frie midler som årlig skal deles ut.

§ 4 Stiftelsens forvaltning
Stiftelsens styre er identisk med det til enhver tid valgte hovedstyre i NTF. NTFs vedtekter regulerer hovedstyrets sammensetning og hvordan hovedstyret skaI velges.

Stiftelsens styre forvalter stiftelsen og utdeler midler.
Søknad om bidrag fra stiftelsen må være innsendt innen 1. november året før utdelingen skaI foretas.

§ 5 Vedtektsendringer
Endringer i stiftelsens vedtekter kan foretas av NTFs hovedstyre.

Vedtekter

Vedtatt på generalforsamlingen 1916. Endret ved representantskapsbeslutning 17.07.1930, 23.11.2007 og 25.11.2011.

§ 1 - Fondets navn
Fondets navn er: "Ole Smith-Houskens fond" som takk for det store arbeid som Ole Smith-Housken utførte i Den norske tannlegeforening (NTF). Fondet er stiftet for å fremme NTFs formål, og er denne forenings eiendom. *)

§ 2 - Fondets opprinnelige kapital
Fondets opprinnelige kapital kr 31 639,83 - enogtredvetusensekshundreogniogtredve 83/100 kroner - var NTFs fortjeneste ved salget i 1915 av Pilestredet 19, Oslo. Denne eiendommen fikk NTF i 1906 som gave fra tannlegene H. O. Heide, P. Wang-Norderud og Ole Smith-Housken.

Kapitalen forutsettes øket ved:

 1. at 1/4 - en fjerdedel - av den årlige avkastningen tillegges i kapitalen
 2. gaver

Når kapitalen har nådd kr 200 000,- kan ordinært representantskap beslutte at hele avkastningsbeløpet skal kunne anvendes for den kommende representantskapsperioden.

§ 3 - Fondets forvaltning
Fondet bestyres av NTFs hovedstyre som avgir beretning for hvert ordinære representantskap om fondets størrelse og hvordan avkastningen er anvendt.

Ikke disponert avkastning tillegges kapitalen.

§ 4 - Vedtektsendringer
Endringer i fondets vedtekter kan skje etter de regler som er fastsatt for endringer i NTFs vedtekter.

§ 5 - (Opphevet ved representantskapets beslutning 2007)

§ 6 - (Opphevet ved representantskapets beslutning 2011)

§ 7 - (Opphevet ved representantskapets beslutning 2007)

*) Jf. NTFs vedtekter § 2.

Sist oppdatert: 6. september 2023