Sykehjelpsordningen for tannleger

Bilde av syk kvinne

Sykehjelpsordningen yter stønad til tannleger ved sykdom, fødsel/adopsjon og pleie av barn og pårørende.

Alle tannleger som utøver tannlegeyrket i Norge er omfattet av denne ordningen. Det er begrensninger i antall dager med stønad fra 67 til 70 år og utbetalinger fra ordningen opphører ved fylte 70 år.

Offentlig ansatte tannleger vil som regel motta 100% lønn fra arbeidsgiver og derfor ikke ha krav på stønad etter ordningen. I spesielle situasjoner der det likevel kan vises til inntektsbortfall så kan også offentlig ansatte tannleger ha krav på stønad.

Stønad ved sykdom forutsetter arbeidsuførhet på 50% eller mer som følge av skade/sykdom. Stønad kan gis i inntil 260 dager. For medlem som er arbeidstaker reduseres sykehjelpen med sykepenger som medlemmet mottar i arbeidsforholdet.

For medlemmer mellom 67 og 70 år begrenses utbetalinger til 100 dager. Utbetalinger fra ordningen opphører ved fylte 70 år.

Full stønad i 50 dager er betinget av at medlemmet har vært yrkesaktiv i minst 6 av de siste 10 måneder før fødsel eller adopsjon og har rett til fødselspenger fra folketrygden.

De som ikke har vært yrkesaktiv i minst 6 måneder kan motta en engangsstønad.

Stønaden etter dette punktet kan tas ut over en periode på inntil 1 år. Stønad etter dette punktet kan også tas ut som deltid med for eksempel 1 dag i uken i løpet av det første året etter permisjonens første dag.

Det ytes ikke stønad dersom søker ikke har et inntektsbortfall i permisjonen fordi man får dekket hele inntektsbortfallet fra NAV

Ved fravær fra praksis som følge av pleie av barn innlagt ved helseinstitusjon, eller ved
pleie av pårørende i livets sluttfase, kan det ytes stønad i inntil 20 dager per år.

Stønad ved sykdom ytes ikke de første 14 dagene av sykefraværet, lørdager og søndager inkludert. Ved tilbakefall innen 3 måneder av samme sykdom eller skade ytes fortsatt sykehjelp uten ny karenstid.

Full sykehjelp utgjør 1/42 G per dag ved 100 % sykefravær og 1/84 G ved 50 % sykefravær.

For medlem som er arbeidstaker, reduseres utbetalingen fra ordningen tilsvarende de sykepenger som medlemmet mottar i sitt arbeidstakerforhold. Sykehjelpen reduseres med tilsvarende beløp når medlemmet mottar uførepensjon.

Samlet stønad som medlemmet mottar fra folketrygden og sykehjelpsordningen kan ikke utgjøre mer enn 90 % av enten fjorårets inntekt, eller 90 % av gjennomsnittet av de siste 3 år.

Med inntekt menes her beregnet personinntekt og lønnsinntekt knyttet til tannlegevirksomhet.

Det er begrensninger i antall dager med stønad fra 67 til 70 år og utbetalinger fra ordningen opphører ved fylte 70 år.

Sykehjelpsordningens vedtekter blir vedtatt av NTFs representantskap. De gjeldende vedtektene ble endret sist gang i 2023, og trådte i kraft 1. januar 2024.

Klikk her for å laste ned pdf av Sykehjelpsordningens fullstendige vedtekter , 187.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Søknad om stønad fra Sykehjelpsordningen sendes NTFs sekretariat på eget skjema
- Last ned søknadsskjema her , 49.5 kB. (word)

NB: Vi oppfordrer deg til å ikke sende oss sensitive personopplysninger ukryptert pr. e-post. Vi anbefaler at søknad sendes pr post eller via Digipost. Søknad via Digipost (innlogging med BankId) sendes til Den norske tannlegeforening (søkes frem i Til-feltet når du sender fra Digipost).

Søknad pr post sendes til: Den norske tannlegeforening, Postboks 2073 Vika, 0125 Oslo

Sykehjelpsordningen har også en avtale med Villa Sana på Modum Bad, bestående av rådgivning til medlemmer som ønsker å snakke om problemer i arbeidsliv, samliv eller fritid. Målet er å styrke bevisstheten i forhold til yrkesrollen, forebygge utbrenthet og fremme helse og livskvalitet.

Les mer om Villa Sana under Kollegahjelp

Sist oppdatert: 11. desember 2019