Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding
Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding

Kontingent

‌NTFs kontingentsatser f.o.m. 01.01.2021

Kontingentkategori

Kontingent

Tidendeabonnement (obligatorisk)

Ordinær medlemskontingent

8 674

700

Ved skriftlig avtale kan det invilges redusert kontingentNordisk tannlege praktiserende i Norge og med
medlemskap i annen nordisk tannlegeforening
(felles nordisk avtale) *

7 374

700

Lege og tannlege, medlem av både
Legeforeningen og NTF *

6 506

700

Stipendiatstilling/doktorgradskandidat med
redusert inntekt *


Spesialistkandidater i lønnet utdanningsstilling*


Utøver 50% stilling eller mindre **


Medlem som ikke utøver tannlegeyrket,
eller som oppholder seg i utlandet **


Medlem som tar annet yrkesstudium, så lenge studiet varer **


Sykefravær/permisjoner/fravær fra praksis som fører til minst 50% inntektsreduksjon**


4 338

700

Nyutdannet tannlege første ½ år etter avlagt eksamen


Spesialistkandidater*


Norsk tannlege praktiserende i annet nordisk land
og med medlemskap i annen nordisk tannlegeforening (felles nordisk avtale*

1 300

700

Ved varig uførepensjon ***

 

Pensjonist****

1 300


Studentmedlem

gratis

gratis


I henhold til våre vedtekter er Tidende en pliktig del av medlemsskap i NTF.

Søknadsskjemaer redusert kontingent:
Søknad om redusert kontingent på grunn av spesialistutdanning
Søknad om redusert kontingent for stipendiatstillinger/doktorgradskandidater

Fotnoter:
* Skriftlig søknad må sendes til medlem@tannlegeforeningen.no.
** Skriftlig søknad med bekreftelse må sendes inn til medlem@tannlegeforeningen.no.
Søknad kan kun innvilges for et år av gangen.
Husk at det også kan søkes om stønad fra Sykehjelpsordningen og/eller TGS.
*** Skriftlig søknad med bekreftelse må sendes inn til medlem@tannlegeforeningen.no.
**** Forutsetter at man ikke lenger er i lønnet arbeid.

Sist oppdatert: 2. februar 2021