Kontingent

‌NTFs kontingentsatser f.o.m. 01.01.2021

Kontingentkategori

Kontingent

Tidendeabonnement (obligatorisk)

Ordinær medlemskontingent

8 674

700

Ved skriftlig avtale kan det invilges redusert kontingentNordisk tannlege praktiserende i Norge og med
medlemskap i annen nordisk tannlegeforening
(felles nordisk avtale) *

7 374

700

Lege og tannlege, medlem av både
Legeforeningen og NTF *

6 506

700

Stipendiatstilling/doktorgradskandidat med
redusert inntekt *


Spesialistkandidater i lønnet utdanningsstilling*


Utøver 50% stilling eller mindre **


Medlem som ikke utøver tannlegeyrket,
eller som oppholder seg i utlandet **


Medlem som tar annet yrkesstudium, så lenge studiet varer **


Sykefravær/permisjoner/fravær fra praksis som fører til minst 50% inntektsreduksjon**


4 338

700

Nyutdannet tannlege første ½ år etter avlagt eksamen


Spesialistkandidater*


Norsk tannlege praktiserende i annet nordisk land
og med medlemskap i annen nordisk tannlegeforening (felles nordisk avtale*

1 300

700

Ved varig uførepensjon ***

 

Pensjonist****

1 300


Studentmedlem

gratis

gratis


I henhold til våre vedtekter er Tidende en pliktig del av medlemsskap i NTF.

Søknadsskjemaer redusert kontingent:
Søknad om redusert kontingent på grunn av spesialistutdanning , 496 kB, åpnes i nytt vindu.
Søknad om redusert kontingent for stipendiatstillinger/doktorgradskandidater , 495.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Fotnoter:
* Skriftlig søknad må sendes til medlem@tannlegeforeningen.no.
** Skriftlig søknad med bekreftelse må sendes inn til medlem@tannlegeforeningen.no.
Søknad kan kun innvilges for et år av gangen.
Husk at det også kan søkes om stønad fra Sykehjelpsordningen og/eller TGS.
*** Skriftlig søknad med bekreftelse må sendes inn til medlem@tannlegeforeningen.no.
**** Forutsetter at man ikke lenger er i lønnet arbeid.

Sist oppdatert: 2. februar 2021