Kontingent

‌NTFs kontingentsatser f.o.m. 01.01.2024
Ved skriftlig avtale kan det innvilges redusert kontingent

Kontingentkategori

Kontingent

Tidendeabonnement (obligatorisk)

Ordinær medlemskontingent

9 850

700

Medlem praktiserende i Norge og med medlemskap i annen nordisk tannlegeforening (felles nordisk avtale) *

8 374

700

Lege og tannlege, medlem av både Legeforeningen og NTF *

7 388

700

Stipendiatstilling/doktorgradskandidat


Spesialistkandidater i lønnet utdanningsstilling *


Medlem som ikke utøver tannlegeyrket, eller som oppholder seg i utlandet *


Ved arbeid i deltidsstilling eller ved inntekstbortfall som følge av sykdom, permisjon eller delvis uførhet som varer mer enn 3 måneder, slik at samlet årsinntekt, inkludert inntekstkompensasjon fra arbeidsgiver, NAV eller Sykehjelpsordning for tannleger, utgjør 4G eller mindre *

4 925

700

Nyutdannet tannlege første ½ år etter avlagt eksamen


Spesialistkandidater *


Medlem praktiserende i annet nordisk land og med medlemskap i annen nordisk tannlegeforening (felles nordisk avtale) *

1 478

700

Uføre med rett til 100% uføretrygd ****


Pensjonist ****

1 478


Studentmedlem

200Sist oppdatert: 26. februar 2024