Retningslinjer for nedsettelse av medlemskontingent

Vedtatt av NTFs hovedstyre. Ikrafttreden 1. januar 2024

Sist endret i hovedstyremøte 23. november 2023.

Last ned pdf av retningslinjene , 209 kB, åpnes i nytt vindu.

Det følger av NTFs vedtekter at hovedstyret fastsetter medlemskontingenten til NTF som del av budsjettet som fremlegges for representantskapet til gjennomgang. I forbindelse med gjennomgangen av budsjettet kan representantskapet kommentere styrets forslag til kontingent for kommende representantskapsperiode.

Ifølge vedtektene betaler passive medlemmer 50 % av full kontingent og pensjonistmedlemmer 15 % av full kontingent. Æresmedlemmer er fritatt fra å betale kontingent. Utover dette, kan hovedstyret vedta retningslinjer om redusert kontingent til særskilte medlemsgrupper.

Medlemskontingenten inkluderer abonnementsavgiften på NTFs Tidende som er en pliktig del av medlemskapet. Ved reduksjon i medlemskontingenten gis ingen reduksjon i abonnementsavgiften.

Følgende medlemsgrupper har krav på reduserte kontingentsatser som angitt nedenfor:

 1. Ved dobbeltmedlemskap i annen nordisk tannlegeforening betales
  a) 85 % av full kontingent dersom medlemmet arbeider i Norge
  b) 15 % av full kontingent dersom medlemmet arbeider i annet nordisk land og er medlem av tannlegeforeningen i dette landet.

  Unntaket følger direkte av avtale mellom de nordiske tannlegeforeningene og gjelder frem til avtalen oppheves eller endres.

 2. Ved dobbeltmedlemsskap i Legeforeningen betales 75 % av full kontingent.

 3. Medlem som ikke utøver tannlegeyrket/oppholder seg i utlandet (passivt medlem) betaler 50 % medlemskontingent.

 4. Ved arbeid i deltidsstilling eller ved inntekstbortfall som følge av sykdom, permisjon eller delvis uførhet som varer mer enn 3 måneder, slik at samlet årsinntekt, inkludert inntekstkompensasjon fra arbeidsgiver, NAV eller Sykehjelpsordningen for tannleger, utgjør 4G eller mindre, betales 50 % av full redusert kontingent. Søknadsskjema må innsendes for å få innvilget kontingentreduksjon. Årsinntekt må kunne dokumenteres ved forespørsel.

 5. Stipendiat/doktorgradskandidat betaler 50 % av full kontingent uavhengig om de er i lønnet stilling eller ikke.

 6. Spesialistkandidater betaler 15 % av full kontingent. Spesialistkandidater i lønnet utdanningsstilling betales 50 % av full kontingent.

 7. Varig 100 % uføre betaler 15 % av full kontingent.

 8. Nyuteksaminerte tannleger betaler 15 % av full kontingent 1/2 år etter avlagt eksamen.

 9. Studentmedlemmer betaler kontingent fastsatt av NTFs studentstyre.

Hovedstyret kan vedta endringer i disse retningslinjene.

Sist oppdatert: 3. januar 2024