Medlemsbetingelser

Informasjon om medlemsforhold, -rettigheter og -forpliktelser

Denne teksten er hentet fra NTFs vedtekter (sist endret av NTFs representantskap 2023)
Se egen side for NTFs vedtekter

Foreningens medlemmer er:

  1. Ordinære medlemmer
  2. Pensjonistmedlemmer
  3. Studentmedlemmer
  4. Passive medlemmer
  5. Æresmedlemmer

Søknad om medlemskap sendes sekretariatet. Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato.

Bekreftelse på medlemskap sendes fra sekretariatet sammen med NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler.

Utmelding skjer skriftlig til sekretariatet og trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen (30. juni eller 31. desember).

Kontingenten betales forskuddsvis for seks måneder av gangen. Ved innmelding betales forholdsmessig kontingent.

Tidende
Tidende er en pliktig del av medlemskapet. Medlemskontingenten inkluderer abonnementsavgiften på Tidende. Ved reduksjon i medlemskontingenten etter §44-1 gis ingen reduksjon i abonnementsavgiften. Les mer om Tidende på www.tannlegetidende.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kontingentsatser
Klikk her for å se oversikten over våre gjeldende kontingentsatser

Lokalforeningenes medlemskontingent
Lokalforeningene fastsetter selv sin medlemskontingent for ulike medlemskategorier. Ved pliktig lokalforeningstilknytning, betales kontingenten til den lokalforening som vedkommende medlem plikter å stå tilsluttet 1. januar. Kontakt din lokalforening for mer informasjon

Manglende innbetaling av kontingent
Et medlem som ikke har betalt foregående års medlemskontingent etter gjentatte purringer, vil bli strøket som medlem. Dette gjelder også ved manglende betaling av lokalforeningskontingent.

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.

Tannleger som er medlemmer av NTF, har rett til å benytte initialene MNTF i tilknytning til sitt navn.

Medlemmene har krav på å bli holdt orientert om de bestemmelser som gjelder for yrkesutøvelsen. Medlemmene, med unntak av passive medlemmer, har også krav på rådgivning fra foreningen i spørsmål som gjelder yrkesutøvelsen.

Medlemmene, med unntak av studentmedlemmer i utlandet, skal få tilsendt NTFs Tidende.

Medlemmene har rett til å delta i foreningens faglige arrangementer.

Ordinære medlemmer inngår automatisk som medlem av lokalforeningen i det distrikt hvor de har sitt hovedarbeidssted. Hovedstyret kan etter søknad gi dispensasjon i særlige tilfeller.

Pensjonistmedlemmer har pliktig lokalforeningsmedlemskap, men kan velge hvilken lokalforening de skal ha sin hovedtilknytning til.

Ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer kan i tillegg til sitt hovedmedlemskap, opptas som assosiert medlem i andre lokalforeninger.

Passive medlemmer og studentmedlemmer er ikke forpliktet til å være medlem av en lokalforening, men kan opptas som assosiert medlem i enhver lokalforening de måtte ønske.

Assosierte medlemmer har adgang til lokalforeningens møter og kurs, men har ikke stemmerett i lokalforeningsanliggender og er ikke valgbare til verv i lokalforeningen.

Lokalforeningene fastsetter selv sin medlemskontingent for ulike medlemskategorier. Ved pliktig lokalforeningstilknytning, betales kontingenten til den lokalforening som vedkommende medlem plikter å stå tilsluttet 1. januar.

Bestemmelsen om strykning av medlemskap i NTF gjelder også dersom et medlem ikke betaler kontingent til lokalforeningen.

Bare medlemmer av NTF omfattes av tilbudet om juridisk rådgivning. Du må ha vært NTF-medlem i minst 3 måneder for å kunne få juridisk rådgivning og i minst 6 måneder for å få hjelp ved tvist som går til megling, forliksråd eller domstol. Problemet du søker bistand for må ha oppstått etter karenstidens utløp. Medlemstid som studentmedlem likestilles med ordinær medlemstid. Du må i tillegg være à jour med betalingen av din medlemskontingent før bistand kan gis.

Les mer om Juridisk bistand og medlemsrådgivning

Ethvert medlem plikter å rette seg etter NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler.

Ethvert medlem plikter på forlangende å svare på spørsmål som angår sitt forhold til foreningen.

Et medlem som endrer kontaktinformasjon eller form for yrkesutøvelse, plikter å varsle sekretariatet.

Et medlem kan ikke ved utmelding unndra seg de forpliktelser som påhviler medlemmet på grunn av forhold oppstått før utmeldingen.

Vedtak om eksklusjon kan ikke unngås ved utmelding.

Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre et årlig timekrav på 20 timer. NTF registrere kun etterutdanning gjennomført i regi av NTF sentralt eller i samarbeid med andre, samt NTFs lokal- og spesialistforeninger. All annen kurs- og etterutdanningsaktivitet må medlemmene selv registrere på sin kursprofil på «Min side».

Klikk her for å lese mer om obligatorisk etterutdanning

Sist oppdatert: 31. mai 2024