NTFs obligatoriske etterutdanning

Logo NTFs etterutdanning

Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som tannlege. Med obligatorisk etterutdanning ønsker NTF å sette en minimumsstandard for faglig oppdatering innen myndighetskrav, etikk og fag.

Foreningens obligatoriske etterutdanning er et minimumskrav og NTF anbefaler at medlemmene også deltar i ytterligere etterutdanning som er tilpasset den enkeltes behov.

Ordningen skal sikre kontinuerlig kompetanseheving av våre medlemmer og være et løfte til, og en trygghet for, befolkningen og samfunnet. Obligatorisk etterutdanning skal vise at NTFs medlemmer har et bevisst forhold til yrkesutøvelsens viktige samfunnsansvar, og bidra til at medlemskap i NTF er et kvalitetsstempel.

Nye regler for obligatorisk etterutdanning fra 1.1.2024


I den nye ordningen vil NTF bare kunne ta ansvar for å registrere etterutdanning gjennomført i regi av NTF sentralt eller i samarbeid med andre, samt NTFs lokal- og spesialistforeninger. All annen kurs- og etterutdanningsaktivitet må medlemmene selv registrere på sin kursprofil på «Min side». Denne egenregistreringen vil være tillitsbasert, men NTF vil kunne gjennomføre kontroller og be om dokumentasjon av gjennomført kursaktivitet.

Timekrav:
Ordningen opprettholdes som obligatorisk med et årlig timekrav på 20 timer.
Ingen timer overføres fra gammel ordning, det vil si at alle har 0 timer 01.01.2024. I ny ordning vil det heller ikke bli overført timer fra år til år. Tidligere kurshistorikk fra 2016 vil fortsatt være tilgjengelig på "Min kursprofil".

Kravet om å ta nærmere angitte obligatoriske kurs fjernes, men NTF vil fortsatt tilby gratis nettbaserte kurs i myndighetskrav og etikk til medlemmene, se under "NTFs nettkurs".

Kravet om etterutdanningstimer gjelder ikke for årskandidater, før året etter at de er uteksaminert, og det vil bli lagt til rette for en forenklet registreringsordning for medlemmer som er PhD-kandidater eller som gjennomfører spesialistutdanning.

Les mer under "Regler om obligatorisk etterutdanning"

Informasjon om registrering av kurstimer


NTF tar ansvar for å registrere etterutdanning gjennomført i regi av NTF sentralt eller som NTF arrangerer i samarbeid med andre, samt etterutdanning i regi av NTFs lokal- og spesialistforeninger.

All annen etterutdanningsaktivitet må medlemmene selv registrere på "Min side" under "Egenregistrering av timer". Denne egenregistreringen vil være tillitsbasert, men NTF vil kunne gjennomføre kontroller og be om dokumentasjon av gjennomført kursaktivitet.

OBS! Grunnet omlegging av den obligatoriske etterutdanningsordningen, vil det måtte foretas tekniske endringer i NTFs registreringssystem før etterutdanning gjennomført etter 1. januar 2024 kan registreres. Det vil dessverre ta noe tid for våre leverandører å få dette på plass. NTFs sekretariat vil sende ut informasjon så snart de nødvendige tilpasninger i registreringssystemet er gjort, og det vil da bli mulig for medlemmene å etterregistrere etterutdanning som er gjennomført etter 1. januar 2024.

Logg inn på "Min Side" for å finne en oversikt over registrerte timer under "Min kursprofil". Her vil du finne egen kursaktivitet (påmeldt og gjennomført). Listen vil inkludere både timer for kurs registrert av NTF og egenregistrert aktivitet (les mer under).

Dersom du trenger å kunne dokumentere din kursdeltakelse, kan du skrive ut en samlet kursoversikt fra denne siden.

Etterutdanningsaktivitet i regi av andre enn NTF sentralt og/eller NTFs lokal- og spesialistforeninger må registreres av medlemmene selv på "Min side" under "Egenregistrering av timer". Denne egenregistreringen vil være tillitsbasert, men NTF vil kunne gjennomføre kontroller og be om dokumentasjon av gjennomført kursaktivitet.

NB! Grunnet omlegging av den obligatoriske etterutdanningsordningen, vil det måtte foretas tekniske endringer før etterutdanning gjennomført etter 1. januar 2024 kan registreres. Det vil dessverre ta noe tid for våre leverandører å få dette på plass. NTFs sekretariat vil sende ut informasjon så snart de nødvendige tilpasninger i registreringssystemet er gjort, og det vil da bli mulig for medlemmene å etterregistrere etterutdanning som er gjennomført etter 1. januar 2024.

Forutsetningen for at etterutdanning i regi av NTFs lokal- og spesialistforeninger blir registrert, er at kursarrangør har sendt informasjon om kurset til NTFs sekretariat i forkant, og at de sender inn fullstendig deltakerliste etter kursslutt. Timene vil deretter bli overført til den enkelte deltakers kursprofil. Henvendelser fra enkeltmedlemmer om registrering av slike kurs må derfor gå via lokal- og spesialistforeningen, og kan ikke behandles av NTFs sekretariat.

Sist oppdatert: 25. januar 2024