Regler om obligatorisk etterutdanning

Vedtatt på NTFs representantskap 2015. Endringene gjelder fra 01.01.2016

NTFs medlemmer har plikt til å rette seg etter reglene for obligatorisk etterutdanning, jf NTFs vedtekter § 16.

Ordinære medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF) som utøver tannlegeyrket, skal gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode. Det angis faste femårsperioder. Første periode går fra 1.1.2016 til 31.12.2020.

Etterutdanningen bør gjennomføres fortløpende over femårsperioden, med et anbefalt timetall på 30 per år.

Et utvalg av NTFs nettbaserte kurs vil være obligatoriske i henhold til vedtak fattet av Hovedstyret, og skal gjennomføres i løpet av 5-års perioden.

2.1 Følgende kurs godkjennes automatisk uten søknad:

a)      Etterutdanning som arrangeres av NTF sentralt og av NTFs lokalforeninger

b)      Riksstämman, som arrangeres av Sveriges Tandläkarförbund

c)      Årskursus og DTFs symposium, som arrangeres av den danske Tandlægeforeningen

d)      Spesialistutdanning godkjennes med 30 timer per år
 

2.2 Følgende kurs kan godkjennes etter søknad:

a)      Kurs som arrangeres av norske universiteter

b)      Kurs som arrangeres av de regionale odontologiske kompetansesentrene i Norge

c)      Kurs som arrangeres av den offentlige tannhelsetjenesten i Norge

d)      Kurs og kongresser som anbefales av de respektive spesialistforeningene i NTF

e)      Andre internasjonale kurs eller kongresser som arrangeres i utlandet av universiteter eller tannlegeorganisasjoner

f)       Kurs som arrangeres av andre aktører
 

2.3 Annen videreutdanning kan godkjennes etter søknad 
 

2.4 Sentrale eller lokale tillitsverv i NTF godkjennes etter søknad, se pkt. 4.4

3.1 Følgende undervisningsvirksomhet godkjennes automatisk uten søknad:

a)      Kurs som arrangeres av NTF sentralt

b)      Kurs som arrangeres av NTFs lokalforeninger

c)      Kurs som arrangeres av NTFs spesialistforeninger
 

3.2 Følgende undervisningsvirksomhet kan godkjennes etter søknad:

a)      Kurs som arrangeres av norske universiteter, regionale odontologiske kompetansesentre, eller den offentlige tannhelsetjenesten

b)      Kurs som arrangeres av andre norske eller utenlandske kursleverandører

c)      Undervisning på grunn- og videreutdanningsnivå ved norske odontologiske læresteder

4.1 Kurs og undervisningsvirksomhet som godkjennes uten søknad, jf. pkt. 2.1 og 3.1, registreres automatisk i etterutdanningssystemet med det antall etterutdanningstimer som er fastsatt av kursarrangør.

4.2 Kurs som godkjennes etter søknad, jf. pkt. 2.2, bør forhåndsgodkjennes og må ha en varighet på minimum 45 minutter. 1 kurstime regnes som 1 etterutdanningstime. Etterutdanningstimer godkjennes kun for den faglige delen av programmet.

Kursarrangør sender søknad om godkjenning elektronisk. Søknaden skal inneholde kursbeskrivelse og program, navn på foredragsholder og utfylt «Skjema for opplysning om potensielle interessekonflikter for kursgivere».

Kursarrangør sender deltakerlister elektronisk etter at kurset er gjennomført, med deltakernes etternavn, fornavn og medlemsnummer i NTF. Antall godkjente etterutdanningstimer vil deretter bli automatisk registrert i NTFs kurssystem.

For søknader fra eksterne aktører, jf. pkt. 2.2f, skal det betales en administrasjonsavgift til NTF, som fastsettes av Hovedstyret. Godkjente kurs får tilgang til bruk av NTFs kurslogo ved annonsering, hvor antall godkjente etterutdanningstimer fremgår.

4.3 Videreutdanning, jf. pkt. 2.3, kan godkjennes med inntil 30 timer pr. år.

4.4 Sentrale eller lokale tillitsverv i NTF, jf. pkt. 2.4, godkjennes med 5 etterutdanningstimer per år for lokale tillitsvalgte og 10 etterutdanningstimer per år for sentrale tillitsvalgte.

4.5 Undervisningsvirksomhet som godkjennes etter søknad, jf. pkt. 3.2, må ha en varighet på minimum 45 minutter. 1 undervisningstime regnes som 1 etterutdanningstime.

4.6 Alle etterutdanningstimer som godkjennes etter søknad skal dokumenteres.

5.1 For medlemmer som opptas i løpet av perioden reduseres etterutdanningskravet forholdsmessig.

5.2 Ved dokumentert fravær eller avbrudd i yrkesaktivitet på grunn av sykdom, foreldrepermisjon o.l. på minimum 6 måneder, kan etterutdanningskravet reduseres forholdsmessig etter søknad. Arbeid i redusert stilling gir ikke reduksjon av timekravet.

Søknad om fritak, dispansasjon eller reduksjon av timekravet sendes på e-post til OEU@tannlegeforeningen.no

Dersom et medlem har mer enn 150 godkjente etterutdanningstimer i løpet av 5-års perioden, vil overskytende timer bli overført til neste periode med inntil 30 timer.

7.1. Overfor medlem som melder seg ut av NTF i løpet av perioden frafalles etterutdanningskravet.

7.2. Medlem som melder seg ut av NTF i løpet av de siste to årene av etterutdanningsperioden og søker om gjeninnmelding det første året i påfølgende etterutdanningsperiode, må som hovedregel oppfylle eventuelle timerestanser fra foregående etterutdanningsperiode før medlemskap kan innvilges.

8.1 Medlemmene kan til enhver tid finne informasjon om gjennomført etterutdanning og sin etterutdanningsstatus på Min side på www.tannlegeforeningen.no.

8.2 Alle medlemmer får hvert år standardiserte e-poster om egen status med hensyn til kravet til obligatorisk etterutdanning.

8.3 Medlem som har 30 timer godkjent årlig etterutdanning, vil ha tilgang til en bekreftelse på at den årlige anbefalingen i NTFs obligatoriske etterutdanning er oppfylt på www.tannlegeforeningen.no/Min side.

8.4 Medlem som oppfyller etterutdanningskravet på 150 timer ved utløpet av en 5-års periode, vil få tilbud om å bli oppført på en liste som kan publiseres av NTF. Dette krever et skriftlig samtykke fra medlemmet.

9.1 Et medlem som ikke har oppfylt kravet om 150 timer etterutdanning i løpet av 5-års perioden, kan ilegges sanksjoner etter bestemmelsene i dette kapittel.

9.2 Medlemmet skal på oppfordring fra NTF gi en redegjørelse for hvorfor etterutdanningskravet ikke er oppfylt.

9.3 Medlem som oppfyller vilkåret for redusert antall etterutdanningstimer, jf. pkt. 5, eller har en annen tungtveiende grunn til manglende oppfyllelse av kravet, kan etter en konkret vurdering gis dispensasjon fra reglene for etterutdanning etter vedtak fra Hovedstyret.

9.4 Det kan stilles vilkår for dispensasjon, jf. punkt 9.3, vanligvis et krav om at medlemmet må gjennomføre 30 timer godkjent etterutdanning det påfølgende året.

9.5 Hvis det ikke foreligger grunnlag for dispensasjon, kan følgende reaksjoner ilegges:

a) Medlemmet gis pålegg om å oppfylle etterutdanningstimene innenfor en nærmere fastsatt periode.

b) Ved overtredelser kan medlemmet ekskluderes fra Den norske tannlegeforening etter vedtak fra Hovedstyret, jf. vedtektene § 17.

10.1 NTFs Sekretariat forestår løpende godkjenning og registrering av etterutdanningstimer på det enkelte medlem.

10.2 Hovedstyret administrerer og fører tilsyn med etterutdanningsordningen. Hovedstyret kan oppnevne og delegere myndighet til et Godkjenningsutvalg, herunder fastsette mandat og retningslinjer for Godkjenningsutvalget.

Sist oppdatert: 9. januar 2020