Regler om obligatorisk etterutdanning

Sist endret av NTFs representantskap 27. november 2021 med ikrafttreden 1. januar 2021.

Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som tannlege. Med obligatorisk etterutdanning ønsker NTF å sette en minimumsstandard for faglig oppdatering innen myndighetskrav, etikk og fag. Foreningens obligatoriske etterutdanning er et minimumskrav. NTF anbefaler at medlemmene deltar i ytterligere etterutdanning som er tilpasset den enkeltes behov.

Last ned Regler om obligatorisk etterutdanning , 320.1 kB, åpnes i nytt vindu. (pdf)

NTFs medlemmer har plikt til å rette seg etter NTFs regler om obligatorisk etterutdanning, jf. NTFs vedtekter § 46.

Ordinære medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF) skal som et minimum gjennomføre 40 timer etterutdanning i løpet av en toårsperiode. Det angis faste toårsperioder. Første periode går fra 1. januar 2021 til 31. desember 2022.

Etterutdanningen bør gjennomføres fortløpende over toårsperioden, med et anbefalt timetall på 20 per år.

Et utvalg av NTFs nettbaserte kurs er obligatoriske i henhold til vedtak fattet av NTFs hovedstyre, og skal gjennomføres i løpet av perioden. Disse kursene inngår i timekravet, men må gjennomføres uavhengig av antall timer registrert.

Ethvert nytt medlem av NTF har plikt til å gjennomføre NTFs obligatoriske nettbaserte kurs i løpet av de første 6 månedene av medlemskapet, jf. NTFs vedtekter § 47.

a) Etterutdanningsaktivitet som tilbys av følgende aktører:

  • NTF sentralt
  • NTFs lokalforeninger
  • NTFs spesialistforeninger
  • De odontologiske lærestedene
  • Den offentlige tannhelsetjenesten
  • De regionale odontologiske kompetansesentrene

b) Etterutdanningsaktivitet som tilbys av andre ikke-kommersielle aktører, og som er forhåndsgodkjent av NTF sentralt.

c) Utvalgte kurs og kongresser i utlandet som er forhåndsgodkjent av NTF sentralt.

d) Undervisning knyttet til etterutdanningsaktivitet som nevnt i pkt. 2a)

e) Spesialistutdanning (20 timer per år)

f) PhD-kandidater (20 timer per år)

g) Vitenskapelig ansatte i minst 50 % stilling (20 timer per år)

Etterutdanningsaktivitet som gir etterutdanningstimer, registreres i foreningens etterutdanningssystem med det antall timer som er fastsatt av NTF. Som hovedregel teller etterutdanningsaktivitet time for time, med mindre annet er besluttet av NTFs hovedstyre.

4.1 For medlemmer som opptas i løpet av perioden, reduseres etterutdanningskravet forholdsmessig.

4.2 Kravet til etterutdanningstimer gjelder ikke for årskandidater før året etter avlagt eksamen, med unntak av de obligatoriske nettbaserte kursene som må gjennomføres innen de første 6 månedene av ordinært medlemskap, jf. NTFs vedtekter § 47.

4.3 Ved dokumentert avbrudd i yrkesaktivitet på grunn av sykdom, foreldrepermisjon o.l. på minimum 6 måneder, kan etterutdanningskravet reduseres forholdsmessig etter skriftlig søknad til NTFs sekretariat. Arbeid i redusert stilling gir ikke reduksjon av timekravet.

For et medlem som opparbeider seg over 40 timer i perioden, overføres inntil 10 timer av overskytende timer til neste periode.

6.1 Medlemmene vil finne informasjon om gjennomført etterutdanning, og sin etterutdanningsstatus på Min side på www.tannlegeforeningen.no.

6.2 Medlem som oppfyller etterutdanningskravet på 40 timer ved utløpet av en 2-års periode, vil få tilbud om å bli oppført på en liste som kan publiseres av NTF. Dette krever et skriftlig samtykke fra medlemmet. Medlemmet kan selv ta ut en bekreftelse på gjennomført etterutdanning i perioden fra Min Side på NTFs nettsted.

7.1 Et medlem som ikke har oppfylt kravet om 40 timer etterutdanning i løpet av 2-års perioden, kan ilegges sanksjoner etter bestemmelsene i dette punktet.

7.2 Medlemmet skal på oppfordring fra NTF gi en redegjørelse for hvorfor etterutdanningskravet ikke er oppfylt.

7.3 Medlem som oppfyller vilkåret for redusert antall etterutdanningstimer, jf. pkt. 4, eller har en annen tungtveiende grunn til manglende oppfyllelse av kravet, kan etter en konkret vurdering av NTFs sekretariat gis dispensasjon fra NTFs regler om etterutdanning.

7.4 Hvis det ikke foreligger grunnlag for dispensasjon, kan følgende reaksjoner ilegges:

a) Medlemmet kan gis pålegg om å oppfylle etterutdanningstimene innenfor en nærmere fastsatt periode.

b) Nyinnmeldte medlemmer som på tross av gjentatte påminnelser ikke har gjennomført NTFs obligatoriske nettbaserte kurs i løpet av de første 6 månedene av medlemskapet, vil bli strøket som medlem, jf. NTFs vedtekter § 47. Øvrige ordinære medlemmer vil bli strøket som medlem dersom de ikke gjennomfører de obligatoriske kursene i den enkelte to-års periode. Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad.

c) Ved alvorlige eller gjentatte brudd på NTFs regler om obligatorisk etterutdanning kan hovedstyret med 2/3 flertall ekskludere et medlem, jf. vedtektene § 48.

Vedtak om endringer i NTFs regler om etterutdanning krevet 2/3 flertall i NTFs representantskap.

Sist oppdatert: 14. juni 2022