Regler om obligatorisk etterutdanning

Vedtatt på NTFs representantskap 2019. Endringene gjelder fra 01.01.2021

Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som tannlege. Med obligatorisk etterutdanning ønsker NTF å sette en minimumsstandard for faglig oppdatering innen myndighetskrav, etikk og fag. Foreningens obligatoriske etterutdanning er et minimumskrav og NTF anbefaler at medlemmene også deltar i ytterligere etterutdanning som er tilpasset den enkeltes behov.

Last ned Regler om obligatorisk etterutdanning , 137.2 kB, åpnes i nytt vindu. (pdf)

NTFs medlemmer har plikt til å rette seg etter reglene for obligatorisk etterutdanning, jf NTFs vedtekter § 46.

Ordinære medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF) skal gjennomføre 40 timer etterutdanning i løpet av en toårsperiode. Det angis faste toårsperioder. Første periode går fra 1.1.2021 til 31.12.2022.

Etterutdanningen bør gjennomføres fortløpende over toårsperioden, med et anbefalt timetall på 20 per år.

Et utvalg av NTFs nettbaserte kurs vil være obligatoriske i henhold til vedtak fattet av Hovedstyret, og skal gjennomføres i løpet av perioden. De obligatoriske kursene bør utgjøre inntil 50% av etterutdanningskravet.

Følgende gir etterutdanningstimer:

a)      Etterutdanning som arrangeres av NTF sentralt og av NTFs lokal- og spesialistforeninger

b)      Utvalgte kurs og kongresser som godkjennes av NTF etter anbefaling fra NTFs lokal- og spesialistforeninger

c)      Etterutdanningsvirksomhet som arrangeres av ikke-kommersielle aktører (universitetene / lærestedene) den offentlige tannhelsetjenesten (DOT), de regionale kompetansesentrene og skandinaviske tannlegeforeninger

d)      Spesialistutdanning godkjennes med 20 timer per år

e) PHD-kandidater med 20 timer per år
 

Følgende undervisningsvirksomhet gir etterutdanningstimer:

a)      Kurs som arrangeres av NTF sentralt

b)      Kurs som arrangeres av NTFs lokal- og spesialistforeninger

c)      Vitenskapelig ansatte i minst 50% stilling med 20 timer per år 

Kurs og undervisningsvirksomhet som gir etterutdanningstimer jf. pkt. 2 og 3 registreres i foreningens etterutdanningssystem med det antall etterutdanningstimer som er fastsatt av NTF.

5.1 For medlemmer som opptas i løpet av perioden reduseres etterutdanningskravet forholdsmessig.

5.2 Ved dokumentert fravær eller avbrudd i yrkesaktivitet på grunn av sykdom, foreldrepermisjon o.l. på minimum 6 måneder, kan etterutdanningskravet reduseres forholdsmessig etter søknad. Arbeid i redusert stilling gir ikke reduksjon av timekravet.

Søknad om fritak, dispensasjon eller reduksjon av timekravet sendes på e-post til etterutdanning@tannlegeforeningen.no

For et medlem som opparbeider seg over 40 timer i perioden, overføres inntil 20 timer av overskytende timer til neste periode.

Medlem som melder seg ut av NTF i løpet av det siste året av etterutdanningsperioden og søker om gjeninnmelding det første året i påfølgende etterutdanningsperiode, må som hovedregel oppfylle timekravet fra foregående periode før medlemskap kan innvilges.

8.1 Medlemmene vil finne informasjon om gjennomført etterutdanning og sin etterutdanningsstatus på Min side på www.tannlegeforeningen.no.

8.2 Medlem som oppfyller etterutdanningskravet på 40 timer ved utløpet av en 2-års periode, vil få tilbud om å bli oppført på en liste som kan publiseres av NTF. Dette krever et skriftlig samtykke fra medlemmet. Medlemmet kan selv ta ut en bekreftelse på gjennomført etterutdanning i perioden.

9.1 Et medlem som ikke har oppfylt kravet om 40 timer etterutdanning i løpet av 2-års perioden, kan ilegges sanksjoner etter bestemmelsene i dette kapittel.

9.2 Medlemmet skal på oppfordring fra NTF gi en redegjørelse for hvorfor etterutdanningskravet ikke er oppfylt.

9.3 Medlem som oppfyller vilkåret for redusert antall etterutdanningstimer, jf. pkt. 5, eller har en annen tungtveiende grunn til manglende oppfyllelse av kravet, kan etter en konkret vurdering av sekretariatet gis dispensasjon fra reglene for etterutdanning.

9.4 Hvis det ikke foreligger grunnlag for dispensasjon, kan følgende reaksjoner ilegges:

a) Medlemmet kan gis pålegg om å oppfylle etterutdanningstimene innenfor en nærmere fastsatt periode.

b) Ved overtredelser kan medlemmet strykes som medlem i Den norske tannlegeforening etter vedtak fra Hovedstyret, jf. vedtektene § 48. Ved gjentatte overtredelser av kravet kan hovedstyre ekskludere medlemmet.

10.1 NTFs Sekretariat administrerer etterutdanningsordningen.

10.2 Hovedstyret har ansvar for etterutdanningen.

Sist oppdatert: 1. juni 2021