TSE - Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning

TSE loo

Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning (TSE) er basert på fysiske samlinger og nettbasert undervisning. TSE består av flere fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Hver modul begynner og slutter med en samling over to dager med forelesninger. Mellom samlingene gis det gruppeoppgaver. En gjennomført modul tilsvarer 75 timers etterutdanning. Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid.

Les mer om innholdet for hver modul i boksene under.

For mer informasjon om på- og avmeldingsregler, se egen side

Høsten 2020 holdes følgende TSE moduler

Modul


Sted

Dato

Modul 7

Restorativ behandling

Oslo

Avlyst

Modul 8

Spes. faglige utfordringer

Bergen

Avlyst

Modul 9

Endodonti

Vest-Agder, Kr.sand

24. - 25. aug.
& 16. - 17. okt.

Modul 10

Periodontale sykdommer

Rogaland, Stavanger

15. - 16. okt.
& 10. - 11. des.


Gå til NTFs kursoversikt for å melde deg på de ulike modulene

Fagansvarlige/foredragsholdere

 • Førsteamanuensis Erik Saxegaard, UiO
 • Spesialist i oral protetikk Knut-Erik Jacobsen, UiO
 • Førsteamanuensis Hans Jacob Rønold, UiO

Kursinnhold
I TSEs modul 5 er hovedvekten lagt på hverdagslige protetiske behandlingsformer som kan avhjelpe pasientens kliniske problem. Det vil gis en generell oversikt over alle områder av fagområdet protetikk med vekt på prinsipper for vurderinger og behandlingsstrategier. Kurset er ikke et spesialistkurs innen de enkelte områder og presenterer ikke spesielle eller eksperimentelle prosedyrer, materialer eller tanntekniske metoder.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Grunnleggende emner
 • Diagnostikk
 • Fast protetikk
 • Avtakbar protetikk
 • Generell vurdering av pasienten
 • Basis for terapivalg
 • Behandlingsopplegget i ulike faser
 • Tannslitasje
 • Implantatprotetikk 
 • Protetiske materialer og prosedyrer
 • Spesielle problemstillinger
 • Kombinasjonsprotetikk

Målgruppe
Tannleger

TSE Modul 5 arrangeres ikke høsten 2020

"Små doser, store snitt - Oral kirurgi og røntgendiagnostikk"

TSE modul 6 er en kursmodul der fagene oral kirurgi og kjeve-og ansiktsradiologi er samlet i en integrert modul, der røntgenundersøkelser og diagnostikk vil inngå som en del av den kirurgiske planleggingen og behandlingen av våre pasienter. Modulen vil omhandle et bredt spekter av diagnostiske problemstillinger og ulike behandlinger.

I oral kirurgi vil det bli lagt vekt på hva vi kan gjøre bedre av det vi allerede gjør, og hvilke nye behandlingsmetoder som er tilgjengelige. Vi vil også diskutere når det ikke er riktig å operere. Modulen vil inneholde tips og råd om hvordan man skal unngå komplikasjoner og hvordan komplikasjoner kan takles hvis de skulle oppstå.

I kjeve- og ansiktsradiologi vil det bli lagt vekt på hvordan vi kan bli bedre diagnostikere. Nye radiologiske metoder vil bli gjennomgått med fokus på bruken og tolkingen av OPG og intraorale undersøkelser. Deltakerne vil få kunnskap om mer avanserte dentoalvolære radiologiske undersøkelser man kan henvise sine pasienter for, ny røntgenapparatur og gjeldende "Ny norsk lov om strålevern og bruk av stråling".

For begge fagene vil det bli anledning til å oppdatere seg om nye prosedyrer og ny forskning.

Modulen vil basere seg både på forelesninger på samlingene, PBL-oppgaver og nettbaserte forelesninger som deltagerne vil ha tilgang til mellom samlingene. På samlingene vil kliniske kasus brukes som basis i undervisningen. Deltagerne oppfordres til å bringe med egne kasus som diskuteres på samlingene.

Fagansvarlige/foredragsholdere

 • Professor Tore Bjørnland, UiO
 • Oral kirurg Heming Olsen-Bergem, UiO
 • Professor Anne Møystad, UiO

Kursinnhold

Kirurgiske prinsipper

 • Hygienerutiner, oppdekking, sterilisering/autoklavering
 • Anestesiteknikker
 • Snittføring og lappdesign
 • Suturering og sårbehandling
 • Antibiotika og annen anvendt farmakologi
 • Oral kirurgi hos barn
 • Medisinske kontraindikasjoner (kortversjon)

Klinisk kirurgi

 • Ekstraksjoner og reseksjoner
 • Visdomstenner
 • Rotspissamputasjon
 • Cystektomi
 • Blottlegging av tenner
 • Implantater
 • Bløtvevskirurgi
 • Biopsier
 • Spyttkjertler
 • Abscesser
 • Osteomyelitt, osteoradionekrose, osteonekrose
 • Kreft i munnhulen

Komplikasjoner

 • Alveolitter, dry socket
 • Infeksjoner
 • Nerveskader
 • Allergiske reaksjoner (herunder anafylaksi)

Kjeve- og ansiktsradiologi

 • De vanligste røntgenundersøkelsene i daglig praksis
 • Opptaksteknikker/prinsipper
 • Manuelle og elektroniske bilder
 • Hva bildene viser oss
 • Diagnostikk og differensialdiagnostikk
 • Tredimensjonale bilder
 • Scanning
 • Henvisningsrutiner
 • Apparatur og bruksområder
 • Feil og artefakter
 • Strålehygiene


Målgruppe
Tannleger

TSE modul 6 ble avsluttet våren 2020

"Når det blir nødvendig med en fylling, og hvordan gjør vi det?"

Fagansvarlige / foredragsholdere

 • Professor Nils Roar Gjerdet, UiB
 • Tannlege Arne Lund, privat praksis, Bergen
 • Seksjonstannlege Torgils Lægreid, privat praksis, Bergen
 • Instruktørtannlege Tom Paulseth, privat praksis, UiB

Kursinnhold
Det legges opp til en inngående diskusjon rundt behandlingsfilosofi, indikasjoner og ulike strategier for behandling. Alle aspekter rundt de operative prosedyrene vil bli gjennomgått trinn for trinn, med kliniske eksempler på den praktiske gjennomføringen. Vi vil se på forslag til løsninger av kjente praktiske problemstillinger og utfordringer, supplert med oppdatert vitenskapelig dokumentasjon. Grenseoppgangen mellom direkte og indirekte løsninger vil bli belyst, samt hvordan direkte fyllingsmaterialer har fått et utvidet bruksområde. Tema som materialegenskaper, toksikologi og bivirkninger, økonomi og estetikk inngår også. Etikk og vevsbesparende behandling vil være et gjennomgående tema. Foruten forelesninger, vil det legges vekt på diskusjoner rundt kliniske kasus og problemstillinger og det vil bli gitt oppgaver, både gruppevis og individuelt, knyttet til egen klinisk virksomhet.

Kurset vil blant annet ta opp følgende temaer:

 • Indikasjoner for operativ restorativ behandling, behandlingsfilosofi og strategi
 • Preparering og kavitetsutforming
 • Material og metodevalg
 • Fuktighetskontroll
 • Matriseteknikk
 • Adhesivteknikk
 • Ileggingsteknikk
 • Herding
 • Etterbehandling
 • Sementering av indirekte restaureringer
 • Toksikologi og bivirkninger
 • Holdbarhet
 • Reparering og vedlikehold av restaureringer
 • Takster og offentlige støtteordninger
 • Estetikk
 • Restaurering av tannslitasje
 • Restorativ behandling av utviklingsforstyrrelser
 • Restorativ behandling av tanntraumer
 • Interdisiplinær behandling

Målgruppe
Tannleger

TSE Modul 7 høsten 2020 er avlyst

Fagansvarlige/foredragsholdere

 • Avdelingssjef Hilde Nordgarden, TAKO-senteret
 • Avdelingstannlege Anne Rønneberg, UiO
 • Professor i pedodonti Anne Skaare, UiO
 • Professor i atferdsfag Tiril Willumsen, UiO

TSE modul 8 omhandler en gruppe faglige utfordringer som de fleste tannleger står overfor i sin praksis. Eksempelvis behandling av utviklingsforstyrrelser av typen MIH, amelogenesis og dentinogenesis imperfecta, forandringer i munnslimhinnen, forskjellige medisinske diagnoser og atferdsproblemer i tannbehandlingssituasjoner som påvirker behandlingsvalget. Kurset gir råd ved behandling av både voksne og barn..

Modulen fokuserer på hvordan tannleger kan identifisere og diagnostisere slike tilstander og sikre et hensiktsmessig behandlingsopplegg. Det blir lagt vekt på å komme riktig ut med tilnærming og behandling slik at man ikke gjør vondt verre. Mange av disse pasientene krever langvarig behandling og oppfølging, noen ganger i samarbeid med andre medisinske miljø. Det er lett å velge feil behandlingsplan og feil type kommunikasjon, og det skaper flere problemer enn det løser.

Pasientkommunikasjon er et nøkkelbegrep i kurset. Det vil bli gitt råd og veiledning om tilnærming og behandling av pasienter med behandlingsvegring. Bruk av sedasjon og behandling i generell anestesi vil bli gjennomgått.

Det vil også bli lagt vekt på muligheter for trygderefusjon under aktuelle innslagspunkter. Gruppeoppgaver vli bli gitt underveis.

Gruppen av kursgivere er sammensatt av tannleger som arbeider ved Det odontologiske fakultet i Oslo og på TAKO-senteret.

Sentrale emner

 • Oversikt over kliniske utviklingsforstyrrelser og forandringer i tannsett og slimhinner
 • Kliniske tiltak og tilnærminger
 • Tverrfaglig tilnærming
 • Pasientkommunikasjon med spesielt fokus på engstelige og traumatiserte pasienter
 • Sedasjon og generell anestesi - når og hvordan
 • Oppfølging

Målgruppe
Tannleger og tannpleiere

TSE Modul 8 høsten 2020 er avlyst

Fagansvarlige / foredragsholdere

 • Universitetslektor Unni Endal, spesialist i endodonti, UiO
 • Professor Markus Haapasalo, UBC, Vancouver

Endodonti har nå fått en EGEN modul og har ekspandert til det dobbelte fra det som ble tilbudt på den "gamle" Modul 2. Nå har du bokstavelig talt muligheten til å dukke ned i røttene og suge til deg kunnskap sammen med kolleger på to samlinger a to dager.

Her vil du få delta i en inspirerende reise i endodontiens verden gjennom:

 • Forelesninger krydret med interaktiv deltagelse
 • Materiale til understøttelse for forelesningene på nett
 • Multiple choice spørsmål i etterkant av samlingene (egensjekk av kunnskap)
 • PBL (problembasert læring) i grupper, store og små, hjemme og/eller på samlinger
 • Kasuistikker og behandlingsplanlegging
 • Kliniske "how-to" videoer
 • Diskusjoner i plenum
 • Tips og gode råd til hvert tema i forelesningsrekken

Noe av det mest interessante med vår nye Modul 9 er HANDS-ON kurs som vi tilbyr på begge samlingene! Dette har vært etterspurt i den forrige Modul 2 hvor vi ikke fant tid til å legge inn dette:

1. samling
Manuell- og maskinell instrumentering i plastblokker/tenner og egne medbrakte ekstraherte tenner

2. samling
Fylling av kanaler med kald lateralkondensering og varm teknikk i plastblokker/tenner og egne medbrakte ekstraherte tenner

Endodontisk kirurgi er også implementert i vår nye Modul 9.

Her vil det tas opp:

 • instrumenter
 • materialer
 • teknikker
 • behandlingsplanlegging og gjennomføring av denne
 • prognosevurdering
 • anbefalinger for henvisning

Faget endonti fortsetter å forandre seg og å utvikle seg raskt. Derfor er det viktig at vi alle følger med. Vi gleder oss til å se deg på kurs i endodonti, Modul 9!

Målgruppe
Tannleger

Meld deg på Modul 9 høst 2020

Diagnoser, Behandling og HELFO-regler

Fagansvarlige / foredragsholdere

 • Kristin M. Kolltveit, tannlege, spesialist i periodonti, Dr. odont, privatpraksis
 • Kari-Mette Andersen, tannlege, spesialist i periodonti, stipendiat i mikrobiologi, UiO/UiT, privatpraksis

Kursinnhold
Selv om tannhelsen i Norge blir stadig bedre, er det fremdeles et stort behov for periodontal behandling, spesielt i den voksne befolkningen. Denne TSE-modulen gir deltakerne anledning til å oppdatere sin kunnskap om utvikling av periodontitt, mikrobiologi og anamnese. Alle emner blir eksemplifisert med kliniske kasus. Videre gjennomgås hvordan man stiller en diagnose og legger en behandlingsplan, samt hvordan man gjennomfører en systematisk behandling. Vedlikehold av behandlingsresultat og protetisk rehabilitering blir også belyst sammen med relevant regelverk for HELFO-refusjon.

Kurset vil blant annet inneholde følgende temaer:

 • Forekomst
 • Mikrobiologi / Bruk av antibiotika
 • Årsaker til, og utvikling av periodontitt
 • Allmennhelse som risiko for periodontitt
 • Periodontitt som risiko for allmennhelse
 • Diagnostikk: klinisk, røntgenologisk, mikrobiologisk
 • Hvem er risikopasienter?
 • Behandlingsplan
 • Behandling av marginal periodontitt
 • Vedlikeholdsbehandling
 • Protetisk rehabilitering
 • Oppfølging av implantater og forebygging av periimplantitt
 • Akutte tilstander i gingiva/periodontale vev
 • Mucogingival behandling
 • Muligheter og begrensninger i benregenerasonsbehandling
 • HELFO-regelverk av betydning for de ulike behandlinger

Det blir lagt ut støtteark til forelesningene på nett. Mellom samlingene blir det lagt ut relevant litteratur og multiple-choice test for egensjekk av kunnskap. Kliniske kasus vil bli drøftet i grupper. Trinn-for-trinn forklaring av kliniske prosedyrer i egne nettforelesninger.

Målgruppe
Tannleger

Meld deg på TSE modul 10 høst 2020

Sist oppdatert: 18. august 2020