TSE - Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning

TSE loo

Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning (TSE) er basert på fysiske samlinger og nettbasert undervisning. TSE består av flere fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Hver modul begynner og slutter med en samling over to dager med forelesninger. Mellom samlingene gis det gruppeoppgaver. En gjennomført modul tilsvarer 40 timers etterutdanning. Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid.

Les mer om innholdet for hver modul i boksene under.

For mer informasjon om på- og avmeldingsregler, se egen side


Høsten 2024 holdes følgende kurs:

TSE Modul:

Sted:

Dato:

7 Restorativ behandling Åpnes i nytt vindu.

Rogaland / Stavanger

6. og 7. september

18. og 19. oktober

8 Spesielle faglige utfordringer

Arrangeres ikke høsten 2024

 

9 Endodonti Åpnes i nytt vindu.

Innlandet / Hamar

5. og 6. november
4. og 5. desember

10 Periodontale sykdommer Åpnes i nytt vindu.

Østfold / Fredrikstad og Moss

17. og 18. oktober

8. og 9. november

Fagansvarlige/foredragsholdere

 • Førsteamanuensis Erik Saxegaard, UiO
 • Spesialist i oral protetikk Knut-Erik Jacobsen, UiO
 • Førsteamanuensis Hans Jacob Rønold, UiO

Kursinnhold
I TSEs modul 5 er hovedvekten lagt på hverdagslige protetiske behandlingsformer som kan avhjelpe pasientens kliniske problem. Det vil gis en generell oversikt over alle områder av fagområdet protetikk med vekt på prinsipper for vurderinger og behandlingsstrategier. Kurset er ikke et spesialistkurs innen de enkelte områder og presenterer ikke spesielle eller eksperimentelle prosedyrer, materialer eller tanntekniske metoder.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Grunnleggende emner
 • Diagnostikk
 • Fast protetikk
 • Avtakbar protetikk
 • Generell vurdering av pasienten
 • Basis for terapivalg
 • Behandlingsopplegget i ulike faser
 • Tannslitasje
 • Implantatprotetikk 
 • Protetiske materialer og prosedyrer
 • Spesielle problemstillinger
 • Kombinasjonsprotetikk

Målgruppe
Tannleger

Modul 5 ble avsluttet i 2018
Det skal utarbeides ny modul som vil ivareta dette fagområdet i nær fremtid.

"Små doser, store snitt - Oral kirurgi og røntgendiagnostikk"

TSE modul 6 er en kursmodul der fagene oral kirurgi og kjeve-og ansiktsradiologi er samlet i en integrert modul, der røntgenundersøkelser og diagnostikk vil inngå som en del av den kirurgiske planleggingen og behandlingen av våre pasienter. Modulen vil omhandle et bredt spekter av diagnostiske problemstillinger og ulike behandlinger.

I oral kirurgi vil det bli lagt vekt på hva vi kan gjøre bedre av det vi allerede gjør, og hvilke nye behandlingsmetoder som er tilgjengelige. Vi vil også diskutere når det ikke er riktig å operere. Modulen vil inneholde tips og råd om hvordan man skal unngå komplikasjoner og hvordan komplikasjoner kan takles hvis de skulle oppstå.

I kjeve- og ansiktsradiologi vil det bli lagt vekt på hvordan vi kan bli bedre diagnostikere. Nye radiologiske metoder vil bli gjennomgått med fokus på bruken og tolkingen av OPG og intraorale undersøkelser. Deltakerne vil få kunnskap om mer avanserte dentoalvolære radiologiske undersøkelser man kan henvise sine pasienter for, ny røntgenapparatur og gjeldende "Ny norsk lov om strålevern og bruk av stråling".

For begge fagene vil det bli anledning til å oppdatere seg om nye prosedyrer og ny forskning.

Modulen vil basere seg både på forelesninger på samlingene, PBL-oppgaver og nettbaserte forelesninger som deltagerne vil ha tilgang til mellom samlingene. På samlingene vil kliniske kasus brukes som basis i undervisningen. Deltagerne oppfordres til å bringe med egne kasus som diskuteres på samlingene.

Fagansvarlige/foredragsholdere

 • Professor Tore Bjørnland, UiO
 • Oral kirurg Heming Olsen-Bergem, UiO
 • Professor Anne Møystad, UiO

Kursinnhold

Kirurgiske prinsipper

 • Hygienerutiner, oppdekking, sterilisering/autoklavering
 • Anestesiteknikker
 • Snittføring og lappdesign
 • Suturering og sårbehandling
 • Antibiotika og annen anvendt farmakologi
 • Oral kirurgi hos barn
 • Medisinske kontraindikasjoner (kortversjon)

Klinisk kirurgi

 • Ekstraksjoner og reseksjoner
 • Visdomstenner
 • Rotspissamputasjon
 • Cystektomi
 • Blottlegging av tenner
 • Implantater
 • Bløtvevskirurgi
 • Biopsier
 • Spyttkjertler
 • Abscesser
 • Osteomyelitt, osteoradionekrose, osteonekrose
 • Kreft i munnhulen

Komplikasjoner

 • Alveolitter, dry socket
 • Infeksjoner
 • Nerveskader
 • Allergiske reaksjoner (herunder anafylaksi)

Kjeve- og ansiktsradiologi

 • De vanligste røntgenundersøkelsene i daglig praksis
 • Opptaksteknikker/prinsipper
 • Manuelle og elektroniske bilder
 • Hva bildene viser oss
 • Diagnostikk og differensialdiagnostikk
 • Tredimensjonale bilder
 • Scanning
 • Henvisningsrutiner
 • Apparatur og bruksområder
 • Feil og artefakter
 • Strålehygiene


Målgruppe
Tannleger

TSE modul 6 ble avsluttet våren 2020
Det skal utarbeides ny modul som vil ivareta dette fagområdet i nær fremtid.

"Når det blir nødvendig med en fylling, og hvordan gjør vi det?"

Fagansvarlige / foredragsholdere

 • Professor Nils Roar Gjerdet, UiB (ikke tilstede på kurs)
 • Tannlege Arne Lund, privat praksis, Bergen
 • Seksjonstannlege Torgils Lægreid, privat praksis, Bergen
 • Instruktørtannlege Tom Paulseth, privat praksis, UiB

Kursinnhold
Det legges opp til en inngående diskusjon rundt behandlingsfilosofi, indikasjoner og ulike strategier for behandling. Alle aspekter rundt de operative prosedyrene vil bli gjennomgått trinn for trinn, med kliniske eksempler på den praktiske gjennomføringen. Vi vil se på forslag til løsninger av kjente praktiske problemstillinger og utfordringer, supplert med oppdatert vitenskapelig dokumentasjon. Grenseoppgangen mellom direkte og indirekte løsninger vil bli belyst, samt hvordan direkte fyllingsmaterialer har fått et utvidet bruksområde. Tema som materialegenskaper, toksikologi og bivirkninger, økonomi og estetikk inngår også. Etikk og vevsbesparende behandling vil være et gjennomgående tema. Foruten forelesninger vil det bli lagt vekt på diskusjoner rundt kliniske kasus og problemstillinger og det vil bli gitt oppgaver, både gruppevis og individuelt, knyttet til egen klinisk virksomhet.

Kurset vil blant annet ta opp følgende temaer:

 • Indikasjoner for operativ restorativ behandling, behandlingsfilosofi og strategi
 • Preparering og kavitetsutforming
 • Material og metodevalg
 • Fuktighetskontroll
 • Matriseteknikk
 • Adhesivteknikk
 • Ileggingsteknikk
 • Herding
 • Etterbehandling
 • Sementering av indirekte restaureringer
 • Toksikologi og bivirkninger
 • Holdbarhet
 • Reparasjon og vedlikehold av restaureringer
 • Takster og offentlige støtteordninger
 • Estetikk
 • Restaurering av tannslitasje
 • Restorativ behandling av utviklingsforstyrrelser
 • Restorativ behandling av tanntraumer
 • Interdisiplinær behandling

Målgruppe
Tannleger

Fagansvarlige/foredragsholdere

 • Avdelingssjef Hilde Nordgarden, TAKO-senteret
 • Avdelingstannlege Anne Rønneberg, UiO
 • Førsteamanuensis Tove Irene Wigen, UiO (f.o.m. våren 2023)
 • Professor i atferdsfag Tiril Willumsen, UiO

TSE modul 8 omhandler faglige utfordringer som de fleste tannleger vil møte i sin praksis. Kurset er rettet mot behandling av både voksne og barn. Temaer for modulen: somatiske/psykiske faktorer som påvirker tannbehandlingssituasjoner og som kan påvirke odontologisk behandlingsvalg, diagnostisering og behandling av utviklingsforstyrrelser i emaljen og behandling og oppfølging av tannskader.

Modulen fokuserer på hvordan tannleger kan identifisere og diagnostisere slike tilstander og sikre et hensiktsmessig behandlingsopplegg. Det blir lagt vekt på å komme riktig ut med tilnærming og behandling slik at man ikke gjør vondt verre. Mange av disse pasientene krever langvarig behandling og oppfølging, noen ganger i samarbeid med andre medisinske miljø. Det er lett å velge feil behandlingsplan og feil type kommunikasjon, hvilket kan skape flere problemer enn det løser.

Pasientkommunikasjon er et nøkkelbegrep i kurset. Det vil bli gitt råd og veiledning om systematisk tilnærming og behandling av pasienter med behandlingsvegring og angst. Bruk av analgetika, sedasjon og behandling i generell anestesi vil bli gjennomgått.

Det vil også bli lagt vekt på muligheter for trygderefusjon under aktuelle innslagspunkter. Gruppeoppgaver vil bli gitt underveis.

Gruppen av kursgivere er sammensatt av tannleger som arbeider ved Det odontologiske fakultet i Oslo og på TAKO-senteret.

Sentrale emner:

 • Oversikt over kliniske utviklingsforstyrrelser og forandringer i tannsettet
 • Dental traumatologi
 • Kliniske tiltak og tilnærminger
 • Tverrfaglig tilnærming
 • Pasientkommunikasjon med spesielt fokus på engstelige og traumatiserte pasienter
 • Sedasjon, analgetika og generell anestesi - når og hvordan
 • Oppfølging

Målgruppe
Tannleger og tannpleiere

Fagansvarlige / foredragsholdere

 • Universitetslektor Unni Endal, spesialist i endodonti, UiO
 • (Professor Markus Haapasalo, UBC, Vancouver) ikke deltagende

Nå har du muligheten til å dykke ned i røttene og suge til deg kunnskap sammen med kolleger på to samlinger á to dager.

Her vil du få delta i en inspirerende reise i endodontiens verden gjennom:

 • Forelesninger krydret med interaktiv deltagelse
 • Materiale til understøttelse for forelesningene på nett
 • Multiple choice spørsmål i etterkant av samlingene (egensjekk av kunnskap)
 • PBL (problembasert læring) i grupper, store og små, hjemme og/eller på samlinger
 • Kasuistikker og behandlingsplanlegging
 • Kliniske "how-to" videoer
 • Diskusjoner i plenum
 • Tips og gode råd til hvert tema i forelesningsrekken

Noe av det mest interessante med modul 9 er HANDS-ON kurset som vi tilbyr på begge samlingene! Dette har vært etterspurt tidligere, og nå har vi endelig funnet plass til det.

1. samling
Manuell- og maskinell instrumentering i plastblokker/tenner og egne medbrakte ekstraherte tenner

2. samling
Fylling av kanaler med kald lateralkondensering og varm teknikk i plastblokker/tenner og egne medbrakte ekstraherte tenner

Endodontisk kirurgi er også implementert i modulen:

 • instrumenter
 • materialer
 • teknikker
 • behandlingsplanlegging og gjennomføring av denne
 • prognosevurdering
 • anbefalinger for henvisning

Faget endodonti fortsetter å forandre seg og å utvikle seg raskt. Derfor er det viktig at vi alle følger med. Vi gleder oss til å se deg på kurs i endodonti, Modul 9!

Målgruppe
Tannleger

Diagnoser, behandling og HELFO-regler

Fagansvarlige / foredragsholdere

 • Kristin M. Kolltveit, tannlege, spesialist i periodonti, Dr. odont, privatpraksis
 • Kari-Mette Andersen, tannlege, spesialist i periodonti, stipendiat i mikrobiologi, UiO/UiT, privatpraksis

Kursinnhold
Selv om tannhelsen i Norge blir stadig bedre, er det fremdeles et stort behov for periodontal behandling, spesielt i den voksne befolkningen. Denne TSE-modulen gir deltakerne anledning til å oppdatere sin kunnskap om utvikling av periodontitt, mikrobiologi og anamnese. Alle emner blir eksemplifisert med kliniske kasus. Videre gjennomgås hvordan man stiller en diagnose og legger en behandlingsplan, samt hvordan man gjennomfører en systematisk behandling. Vedlikehold av behandlingsresultat og protetisk rehabilitering blir også belyst sammen med relevant regelverk for HELFO-refusjon.

Kurset vil blant annet inneholde følgende temaer:

 • Forekomst
 • Mikrobiologi / Bruk av antibiotika
 • Årsaker til, og utvikling av periodontitt
 • Allmennhelse som risiko for periodontitt
 • Periodontitt som risiko for allmennhelse
 • Diagnostikk: Klinisk, røntgenologisk, mikrobiologisk
 • Hvem er risikopasienter?
 • Behandlingsplan
 • Behandling av marginal periodontitt
 • Vedlikeholdsbehandling
 • Protetisk rehabilitering
 • Oppfølging av implantater og forebygging av periimplantitt
 • Akutte tilstander i gingiva/periodontale vev
 • Mucogingival behandling
 • Muligheter og begrensninger i benregenerasonsbehandling
 • HELFO-regelverk av betydning for de ulike behandlinger

Det blir lagt ut støtteark til forelesningene på nett. Mellom samlingene blir det lagt ut relevant litteratur og multiple-choice test for egensjekk av kunnskap. Kliniske kasus vil bli drøftet i grupper. Trinn-for-trinn forklaring av kliniske prosedyrer i egne nettforelesninger.

Målgruppe
Tannleger

Sist oppdatert: 5. april 2024