NTFs lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

toppbilde lederkurs

NTF har i samarbeid med Handelshøyskolen BI utviklet et lederkurs som skal gjøre tannleger til bedre ledere og bidra til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser. Kurset er kun for tannleger med medlemskap i foreningen.

Om kurset:

Kurset er et skreddersydd kompetanseprogram med mål om å gjøre tannleger til bedre ledere, og til å styrke kompetansen og motet til å bruke handlingsrommet i sitt virke som ledere og profesjonsutøvere for å skape gode arbeidsplasser. Kurset er tiltenkt tannleger som er ledere eller som ønsker å bli ledere, både i privat og offentlig sektor.

Fokus i kurset rettes mot det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i team, og deres praktisk jobbsituasjon i helsetjenesten. Formålet med programmet er å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte mer trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle på tannlegekontoret og i teamet, og kunne stå i krysningen mellom rollen som virksomhetens daglige leder, i rollen som operativ teamleder og i samhandling mellom ulike profesjoner.

Pågående kurs

2023/2024 gjennomføres kurset 30. november 2023 - 16. februar 2024 - se mer informasjon i fanene under

Dato: 30. november 2023 - 16. februar 2024

Sted: BI Nydalen, Oslo

Pris: kr 28.500 *

Deltakerbegrensning: 30 personer - førstemann til mølla!

Kurset teller 40 timer i NTFs etterutdanningssystem og 5 gir studiepoeng

Påmeldingsfrist: 13. oktober

* Deltakere vil bli fakturert kr 28.500 etter påmelding, men bestått kurs kvalifiserer til stipend fra NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger. Stipendet utgjør kr 10.000 og vil tilbakebetales automatisk ved bestått kurs.

Om kurset:

NTF har i samarbeid med BI utviklet et lederkurs, kun for tannleger som er medlem av NTF. Kurset treffer både deg som er leder og deg som vil bli leder, både i privat og offentlig sektor.

Kurset er et skreddersydd kompetanseprogram for å gjøre tannleger til bedre ledere, og i stand til å bruke handlingsrommet i sitt virke og profesjonsutøvelse for å skape gode arbeidsplasser.

Fokus i kurset rettes mot det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i team, og deres praktiske jobbsituasjon i helsetjenesten. Deltakelse gir kunnskap, verktøy, metoder og innspill som vil være nyttige i møte med ulike utfordringer du kan oppleve som leder. Målet er å gjøre den enkelte trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle på tannlegekontoret, og i samhandlingen mellom ulike profesjoner i teamet.

For mer detaljer - se fanen "Program"

Avmelding

Påmeldingen er personlig og bindende. Alle avmeldinger skal meldes skriftlig til NTFs sekretariat i god tid før arrangementet. Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart, eller ved uteblivelse, må hele kursavgiften betales med mindre man kan framvise legeerklæring. Manglende betaling av tilsendt faktura regnes ikke som avmelding.

Avlysning av kurs

NTF forbeholder seg retten til å avlyse kurs der det ikke melder seg tilstrekkelig antall deltakere, eller dersom uforutsette forhold utenfor NTFs kontroll – force majeure – vanskeliggjør gjennomføring.

Samling 1: Introduksjon til effektiv ledelse og ledelsesbegreper
Dato: 30. november (kl. 1000 - 1700) & 1. desember (kl. 0900 - 1600)
Sted: BI Nydalen

Samling 2: Etisk refleksjon knyttet til lederutfordringer
Dato: 15. desember 2023 (kl. 0800 - 0930)
Sted: Zoom

Samling 3: Lederferdigheter for bygging av psykologisk trygghet
Dato: 5. januar 2024 (kl. 0800 - 0930)
Sted: Zoom

Samling 4: Mestringsledelse
Dato: 18. januar (kl. 1000 - 1700) & 19. januar (kl. 0900 - 1600)
Sted: BI Nydalen

Samling 5: Endring og utvikling
Dato:
2. februar 2024 (kl. 0800 - 0930)
Sted: Zoom

Samling 6: Oppsummering av aktive utprøvinger
Dato: 16. februar 2024 ( kl. 1000 - 1500)
Sted: BI Nydalen


Nettbaserte forberedelser:

Deltakerne vil før samling få forberedende oppgaver og aktiviteter på nett, med introduksjon til relevant teori, obligatoriske refleksjonsoppgaver, anbefalt litteratur og podcaster.

Det overordnede målet med programmet er å bygge deltakernes kunnskap, ferdigheter og holdninger til å utøve sitt lederskap på en måte som øker virksomhetens levedyktighet.

Dette innebærer tre typer læringsmål; Kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse.

Kunnskapsmål

  • Solid forskningsbasert kunnskap om hvordan utøvelse av eget lederskap kan øke virksomhetens levedyktighet.

Ferdighetsmål

  • Kunne reflektere kritisk om hva lederskap handler om og sette dette i sammenheng med egen praksis.
  • Deltakerne vil utvikle ferdigheter gjennom praktisk erfaring med et spekter av lederverktøy.
  • Kunne gjenkjenne, analysere og håndtere dilemmaer knyttet til utøvelse av eget lederskap.

Generell kompetanse

  • Verdsette betydningen av forskningsbaserte kunnskaper om ledelse.
  • Verdsette at god ledelse er forbundet med kontinuerlig egenutvikling i rollen som leder.
  • Verdsette betydningen av samspill mellom leder og medarbeider som grunnlag for god ledelse og utvikling av eget lederskap.
  • Verdsette betydningen av åpenhet og ydmykhet i møtet med de man leder og bruke medarbeiderne som den viktigste ressursen i utvikling av eget lederskap.
  • Verdsette utforsking og eksperimentering med egen lederskapsutøvelse for å lære fra disse erfaringen.

Informasjon om kursholdere

Psykolog Tord F. Mortensen

Tord F. Mortensen er psykolog og er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon innen utvalgte Executive-programmer, spesielt temaer som går på lederutvikling og arbeid i profesjonsbaserte virksomheter. Foruten klinisk psykologisk praksis, har Mortensen tidligere arbeidet som seniorforsker i SINTEF og før det som seniorkonsulent i Hartmark Consulting.

Professor Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor i organisasjonspsykologi og adferd ved Institutt for ledelse og organisasjon, ved Handelshøyskolen BI. Dysvik har bakgrunn fra Luftforsvaret før han begynte ved Handelshøyskolen BI. I sitt virke på BI brenner han for å lære bort hvordan dagens og fremtidige ledere kan motivere sine ansatte og hvordan de kan unngå å demotivere sine medarbeidere. Dysvik forsker og underviser på områder som Human Resource Management, organisasjonsatferd, resultatstyring, motivasjon og ledelse, kunnskapsdeling, kreativitet og innovasjon.

Førsteamanuensis Øyvind Kvalnes

Filosofen Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon. Han forsker og underviser i temaer som etikk, ledelse og kommunikasjon i organisasjoner, og publiserer jevnlig kronikker om dem i Dagens Næringsliv. I 2019 ga han ut boken Ytringsklima på Cappelen Damm Akademisk.

forelesere lederkurs
Sist oppdatert: 18. desember 2023