Lønnsforhandlinger

Tannleger blir enige om avtale

Vanligvis forhandles lønn én gang i året i forbindelse med lønnsoppgjør på bakgrunn av bestemmelser i en tariffavtale.

Forut for lønnsoppgjør gjennomføres som regel lønns- eller medarbeidersamtaler. Utover dette, finnes flere andre faktorer som kan tale for at du bør fremme spørsmålet om økt lønn, slik som endring av arbeidsgiver, stilling, arbeidsoppgaver eller ny og økt kompetanse.

Det er viktig å være klar over at ulike tariffområder har ulike bestemmelser, er du ansatt i privat sektor er det mest sannsynlig ingen tariffbestemmelser å forholde seg til. Forhandlingene gjennomføres da på fritt grunnlag. Les mer under ansatt i privat sektor / lønn

GENERELLE RÅD:

Forbered deg godt og tenk grundig gjennom hvorfor du mener du fortjener mer lønn.

Lønnsheving bør for arbeidsgiver fremstå som et klokt valg etter forhandlingene.

Kanskje har du gjort jobben din bedre enn forventet? Kanskje får du for lite betalt. Sjekk dette ut med en kollega eller NTF. Orienter deg godt om lønnsutviklingen på fagområdet og i arbeidsmarkedet generelt, undersøk ulike lønnsstatistikker og prisutviklingen siste år.

Hvor stor økning? Det finnes ingen fasit på hvor mye som er «vanlig» å forhandle lønnen opp. Man må ha argumenter som kan støttes av bevis og statistikk.

Alt som er relevant for arbeidsforholdet ditt og som kan være av verdi for bedriften du jobber for, er gode argumenter. Å se til prosentvis lønnsøkning av den totale lønnsmassen i bedriften, i tariffområdet, arbeidsmarkedet generelt og de store sentrale tariffoppgjørene kan gi en pekepinn. Å vente seg noe særlig mer enn dette uten særskilte argumenter/forhold kan man ikke forvente.

ARGUMENTER

Noen momenter passer godt i følge med generelle krav og andre bedre i individuelle krav.

Historisk lønnsutvikling
Det er viktig å ha kontroll på hva som har vært lønnsutviklingen i norsk arbeidsliv, på arbeidsplassen din, i tariffområder osv. de siste 3 eller 5 år. Dette kan si noe om etterslep og manglende lønnsutvikling som igjen danner grunnlag for selvstendige krav til kompensasjon i årets lønnsoppgjør.

Etterslep
Dersom det viser seg at den eller de det forhandles om har hatt en lavere lønnsutvikling enn den generelle lønnsutviklingen i referanseområdet er det vanlig å kalle dette et etterslep. Et etterslep som må kompenseres, og dette i tillegg til årets tillegg.

Motivasjon
Lønnstillegg kan motivere og gi økt effektivitet og trivsel på arbeidsplassen. På den annen side, et lønnstillegg som oppleves som urettferdig, er for lavt, basert på feil faktaopplysninger osv. kan virke motsatt. Dette bør arbeidsgiver gjøres klar over.

Kjøpekraft
For at du skal kunne opprettholde kjøpekraften din må det gjennomføres en årlig lønn-sregulering. Den generelle prisstigningen det enkelte år danner et naturlig utgangs punkt for lønnsoppgjørets krav. Uten lønnsregulering og kompensasjon vil man tape kjøpekraft. En del av lønnsoppgjøret brukes normalt til å kompensere for dette. Det er viktig å avklare med arbeidsgiver på forhånd hvilken prisvekst som skal legges til grunn for det enkelte lønnsoppgjør.

Arbeidsmiljø
Dersom alt for mange opplever at de ikke får den lønna de fortjener vil dette på sikt også påvirke arbeidsmiljøet. Fornøyde medarbeidere bidrar til et godt arbeidsmiljø og en høyere produksjon av gode tjenester.

Beholde kompetanse
Dersom differansen mellom lønnsnivået på en arbeidsplass i forhold til en annen blir for stort, kan det bli vanskelig å beholde flinke medarbeidere.

Lønnsstatistikk
Lønnsstatistikk kan danne et godt fundament til krav. Statistikk kan belyse de lokale behov for å gjøre noe særskilt ved akkurat denne arbeidsplassen.

Tannlegemangel
Tannlegemangel - dersom det er tilfelle i ditt fylke.

Økonomisk
I arbeidsgivers vurdering av kostnadene ved årets lønnsoppgjør er det viktig å rette søkelyset mot kostnader av et for dårlig oppgjør, sett med arbeidstakers øyne. Det er ikke gratis å rekruttere eller lære opp nye medarbeidere. Ei heller effektivt å ha medarbeidere som er mer eller mindre misfornøyde med lønnen og dertil manglende motivasjon.

Omdømme
Lønns- og arbeidsvilkår er en av de faktorer som er med på å danne virksomhetens omdømme og ikke bare den enkelte arbeidstakers opplevelse av arbeidsplassen.

Verdsetting
Lønnsnivået og lønnsoppgjøret sier også noe om i hvilken grad det arbeidet våre medlemmer utfører på den enkelte klinikk verdsettes. Arbeidsgiver har noen ganger behov for å minnes på dette.

Lokal kompetanse og pasientenes tilknytning
Under problemstillingen å rekruttere og beholde medarbeidere skal man vurdere den lokale kompetansens og pasientenes tilknytning til tannlegen nøye, før man erkjenner at det ikke er verd å bruke ekstraordinære lønnstillegg for å forsøke å beholde den eller de som vurderer å slutte.

Sist oppdatert: 25. november 2019