Tariffområder

I forhandlinger om Hovedtariffavtale, Hovedavtale og sentrale forbundsvise særavtaler, representeres NTF gjennom forhandlingssammenslutningene Akademikerne Kommunelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu, Akademikerne Statlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og Akademikerne Helselenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Tannlegeforeningen har om lag 1250 medlemmer i KS.

Medlemmer i kommunesektoren har lokale, kollektive lønnsforhandlingene i den enkelte fylkeskommune og kommunale virksomhet.

Last ned Hovedtariffavtalen for KSlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Last ned Hovedavtalen for KSlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Se også akademikerne.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu for mer informasjon om avtalene og forhandlingene i KS

Tannlegeforeningen har om lag 300 medlemmer i staten. De fleste er ansatt ved fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. I tillegg er det medlemmer ansatt i Forsvaret, NAV, samt enkelte direktorat og departement.

Sentrale forhandlinger
Ved sentrale forhandlinger i staten blir NTF representert ved forhandlingssammenslutningen Akademikerne stat.

De fire hovedsammenslutningene LO-Stat, Unio, YS-Stat og Akademikerne Stat møter Staten i forhandlinger om blant annet hovedavtalen og hovedtariffavtalenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Lokale forhandlinger
Ved lokale lønnsforhandlinger har hver enkelt tjenestemannsorganisasjon selvstendig forhandlingsrett. Lokale forhandlinger innebærer at arbeidsgiver og tillitsvalgte på arbeidsplassen forhandler om fordeling av hele lønnspotten. De kan bli enige om individuelle lønnstillegg til enkeltansatte, generelle tillegg til alle eller til grupper av ansatte.

Tariffavtaler
Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2018-2020, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat.

Last ned Hovedtariffavtalen med Akademikernelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Se også www.regjeringen.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu for lønnstabell og mer inforamsjon om lønn for ansatte i staten 

Oslo kommune er et eget tariffområde i offentlig sektor. Tannlegeforeningen har om lag 90 medlemmer i Oslo kommune.

Arbeidstakerorganisasjonene møter arbeidsgiver direkte ved blant annet de årlige tariffoppgjørene.Partene i Oslo kommune har inngått en rekke ulike avtaler, som er samlet i to hefter:

  • Hovedavtale og andre tariffavtaler Oslo kommunelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (Dok. 24)
    Dokumentet inneholder blant annet Hovedavtalen, Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune og Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune. Hovedavtalen i Oslo kommune er siste gang revidert 2002. Lovhenvisninger i avtalen kan av denne grunn være endret.

  • Overenskomster i Oslo kommunelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu (Dok. 25)
    Dokumentet regulerer blant annet fellesbestemmelsene (sosiale rettigheter, pensjon, arbeidstid, overtid mv.), lønnsrammesystemet og særbestemmelser med Den norske tannlegeforening.

Lønnsforhandlinger og lønnssystemet i kommunen
Tariffoppgjørene i Oslo kommune foregår mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene LO-K, Unio, YS-K og Akademikerne Kommunelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Hver enkelt arbeidstakerorganisasjon tilsuttet disse forhandlingssammenslutningene har likevel selvstendige partsrettigheter.

Alle avtalene inngås med hver enkelt forening selv om disse fremforhandles av sammenslutningene.
Lønnsoppgjørene i Oslo kommune er innrettet litt forskjellig for ulike de ulike yrkesgruppene.
For de fleste er systemet slik at det avsettes midler til tillegg på lønnstabell (krone- eller prosentvise tillegg), justeringer (endret lønnsplassering av stillinger) og lokale forhandlinger. Den relative fordelingen av den disponible økonomiske rammen vil variere fra tariffoppgjør til tariffoppgjør.

For NTFs medlemmer foregår all lønnsdannelse og lønnsjustering ved lokale forhandlinger mellom partene i Helseetaten.

Tannlegeforeningen har om lag 70  medlemmer i Helse.

Akademikerne helse er Akademikernes forhandlingsutvalg i sykehussektoren. 

Alle forhandlinger om endring av lønn gjennomføres av hver medlemsforening lokalt, eller mellom hver enkelt forening og Spekter.

Klikk her for å gå til Hovedavtalen med Spekter Helselenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Se også akademikerne.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu for mer informasjon om avtalen og forhandlingene i Akademikerne helse

Sist oppdatert: 19. august 2020