Smittevern

Hansker og smittevern

Rent overordnet er smittevern regulert i lovverket i smittevernloven. Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.

Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet.

Loven skal ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter loven.

Les mer om Smittevernloven på www.lovdata.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

NTF har også utviklet et eget nettbasert kurs om smittevern
Les mer om kurset under Nettbaserte kurs under Kurs og utdanning

Folkehelseinstituttet har gitt ut en veileder om smittevern generelt, som også er relevant for odontologisk praksis. Veilederen er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer. Veilederen er delt opp i temakapitler, og kapittel 9 omhandler Basale smittevernsrutiner i helsetjenesten.

For mer informasjon se www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Målet med faglige anbefalinger er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdatert kunnskap og anbefalinger om smittevern i klinisk odontologisk praksis. Anbefalingene gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne infeksjonskontrollprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til smittevern innen den norske tannhelsetjenesten.

Last ned faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis , 742.5 kB, åpnes i nytt vindu.

I tillegg gir myndighetene ut ulike forskrifter, blant annet om håndtering av smittefarlig avfall. Formålet med forskriften er å bidra til å sikre at smittefarlig avfall ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø.

Mer informasjon om forskrift om smittefarlig avfall finner du på www.lovdata.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.

Mer informasjon om håndhygieneveilederen finner du på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Potensielt sykdomsfremkallende organismer kan komme inn i dentaluniten dersom vann fra ledningsnettet er forurenset, eller de kan vokse i biofilm i dentalunitens ledninger. Det er derfor viktig å ha rutiner som sikrer god hygienisk kvalitet på vannet i dentaluniten.

Les mer om tannklinikker og forebygging av vannbåren smitte på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 22. februar 2023