Bivirkninger

Bivirkninger kan forekomme både fra legemidler, kosmetiske produkter og fra odontologiske biomaterialer. Helsepersonell skal rapportere slike bivirkninger til ansvarlig myndighet.

En bivirkning er en skadelig og utilsiktet virkning av et legemiddel. Bivirkninger er definert som alvorlige hvis de er dødelige, livstruende, gir varig mén, krever sykehusinnleggelse eller forlenger et sykehusopphold.

Helsepersonell skal sende bivirkningsmelding ved mistanke om sammenheng mellom en reaksjon og et legemiddel. Leger og tannleger har plikt til å rapportere dødelige og livstruende bivirkninger, bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger og uventede eller nye bivirkninger ved bruk av legemidler.

Informasjon om melding av bivirkninger finner du hos Statens Legemiddelverk og RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre).

Mer informasjon om bivirkningsmelding for helsepersonell finner du på nettsidene til Statens Legemiddelverk Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og/eller på www.relis.no Lenke til et annet nettsted..

Adresse til ditt regionale legemiddelinformasjonssenter finner du på www.relis.no/om_oss Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Bivirkningsgruppen

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer er organisert som en enhet i NORCE. Bivirkningsgruppen ble opprettet i 1992 av Helsedirektoratet som en prosjektgruppe under Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Utgangspunktet var den pågående amalgamdebatten. 1. januar 1999 ble gruppen permanent med finansiering over statsbudsjettet.

Les mer om bivirkningsgruppen på www.norceresearch.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Bivirkninger fra tannmaterialer rapporteres til Bivirkningsgruppen. Det er viktig at alle mistenkte reaksjoner blir rapportert, også der det er tvil om det er en sammenheng.

Gå til siden for bivirkningsrapportering på www.norceresearch.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Pasienter med mistenkte bivirkninger fra tannmaterialer kan henvises til Bivirkningsgruppen for vurdering eller kompletterende utredning.

Gå til siden for klinisk utredning på www.norceresearch.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Mange kosmetiske produkter inneholder stoffer som kan gi bivirkninger. Studier utført i Norge og andre europeiske land viser at det er ganske vanlig at bruk av kosmetikk og kroppspleieprodukter gir bivirkninger. Bivirkningene kan være mer eller mindre alvorlige. Alvorlige bivirkninger kan i verste fall ende med innleggelse på sykehus.

Helsepersonell er pålagt å melde fra ved mistanke om bivirkninger av kosmetikk, som tannblekemidler.

Les mer på www.mattilsynet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Helsedirektoratet utarbeidet i 2008 Nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer. Målet var å sikre at pasienter med symptomer som mistenkes å være bivirkninger fra odontologiske biomaterialer, skal bli tatt imot og fulgt opp på en god og enhetlig måte i helsetjenesten.

Retningslinjene gir uttrykk for hva som var ansett som god praksis på utgivelsestidspunktet, og skal være til hjelp ved de avveiningene helsepersonellet må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten. Anbefalingene er ikke direkte rettslig bindende, men kan langt på vei være styrende for de beslutninger som tas. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra anbefalingene, bør det dokumenteres og begrunnes.

Last ned pdf av retningslinjen fra www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 3. januar 2020