Reglement for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg

Reglement for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg

Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019, med umiddelbar ikrafttreden. Punkt 2.2 ble endret av NTFs hovedstyre 31. mai 2023, med virkning fra 1. januar 2024.

Last ned pdf med Reglement for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg , 184.8 kB, åpnes i nytt vindu.

1.1 NTFs fag- og etterutdanningsutvalg er et rådgivende organ for hovedstyret i etterutdanningssaker.

1.2 Fag- og etterutdanningsutvalget skal bidra med faglig innhold til NTFs etterutdanningsvirksomhet samt med planlegging, gjennomføring og evaluering av foreningens etterutdanningstilbud.

2.1 Fag- og etterutdanningsutvalget velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Valget gjelder for to år fra førstkommende årsskifte.

2.2 Fag- og etterutdanningsutvalget består av fire medlemmer, og ett varamedlem. Utvalgets leder og nestleder velges ved eget valg.

2.3 Fag- og etterutdanningsutvalget skal i tillegg bestå av en representant fra hvert av de odontologiske lærestedene. Representantene skal oppnevnes av lærestedene på forespørsel fra NTFs sekretariat.

Disse representantene bør som hovedregel være vitenskapelige ansatte og bør, om mulig, representere ulike fagområder.

Representantene må være medlem av NTF og oppnevnes også for én representantskapsperiode.

Samme representant bør ikke oppnevnes for mer enn tre påfølgende representantskapsperioder.

3.1 Utvalget bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når tre medlemmer valgt av representantskapet er til stede. Det skal føres referat fra møtene.

3.2 Fag- og etterutdanningsutvalget, hovedstyret og lokal- og spesialistforeningene skal alle bidra til god dialog og løpende informasjonsutveksling om sine aktiviteter knyttet til kurs- og etterutdanning.

3.3 Utvalget skal bistå lokal- og spesialistforeningene i saker som angår kurs- og etterutdanningsvirksomhet.

3.4 Utvalget bistår i planlegging av, og deltar på, Forum for etterutdanning.

3.5 Fag- og etterutdanningsutvalgets leder inngår i NTFs sentrale landsmøtekomite og i Godkjenningsutvalget for obligatorisk etterutdanning.

3.6 Hovedoppgaven for representantene som er utpekt av lærestedene, er med sin faglige og vitenskapelige kompetanse, å bidra med oppdatert kunnskap fra de odontologiske universitetsmiljøene til fag- og etterutdanningsutvalgets arbeid.

3.7 Fag- og etterutdanningsutvalget skal avgi beretning til representantskapet om sin virksomhet i representantskapsperioden.

Endringer i dette reglementet vedtas av NTFs hovedstyre, etter drøfting med fag- og etterutdanningsutvalget.

Sist oppdatert: 6. desember 2023