Reglement NTFs etikkråd

Vedtatt av NTFs representantskap 30. november 2019, med umiddelbar ikrafttreden.

Last ned pdf av Reglement for NTFs etikkråd , 379.9 kB, åpnes i nytt vindu.

NTFs etikkråd er foreningens sakkyndige organ i spørsmål som gjelder tannlegers profesjonsetikk. Rådet skal jobbe for å fremme og utvikle medlemmenes profesjonsetikk.

2.1 Etikkrådet velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Valget gjelder for to år fra førstkommende årsskifte.

2.2 Etikkrådet består av fem medlemmer. Komiteens leder og nestleder velges ved eget valg.

2.3 Ingen kan samtidig ha verv i etikkrådet og i NTFs hovedstyre.

3.1 Etikkrådet bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene.

3.2 Etikkrådet skal:

  1. bidra til at regelverket gjøres kjent for medlemmene
  2. gi råd og veiledning i etiske spørsmål
  3. utrede etiske problemstillinger
  4. i samarbeid med NTFs lokalforeninger påse at de etiske regler overholdes
  5. treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket

3.3 Etikkrådet behandler normalt ikke saker som er under behandling av offentlige myndigheter.

3.4 Etikkrådet skal avgi beretning til representantskapet om sin virksomhet i representantskapsperioden.

Vedtak om endringer i dette reglementet krever 2/3 flertall i representantskapet.

Sist oppdatert: 6. februar 2020