Vedtekter for NTF Student

Vedtatt av årsmøtet i NTF Student 2. februar 2022.
Godkjent av NTFs hovedstyre

Last ned pdf av vedtekter for NTF Student , 237.6 kB, åpnes i nytt vindu.

Foreningens navn er NTF Student.

Foreningen er et eget organ i Den norske tannlegeforening (NTF).

Foreningens formål er å fremme og ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser i tråd med NTFs formål.

Medlemmer av NTF Student plikter å rette seg etter NTFs og NTF Students vedtekter og NTFs etiske regler.

Medlemmer av NTF Student plikter på forespørsel å svare på spørsmål fra NTFs organer eller NTFs sekretariat som angår sitt forhold til NTF.

Studenter som tar grunnutdanning i odontologi i inn- og utland kan opptas som studentmedlemmer av NTF. Det samme gjelder studenter ved kvalifikasjonsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området.

Ethvert studentmedlem av NTF inngår automatisk medlem av NTF Student.

Medlemmene har stemmerett, talerett og forslagsrett. De er valgbare til styret i NTF Student.

Medlemskontingenten for kommende år fastsettes av årsmøtet i NTF Student, og settes likt for alle medlemmer.

Kontingenten må godkjennes av NTFs hovedstyre.

Utmelding skjer skriftlig til NTFs sekretariat, og trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen (30. juni eller 31. desember). Ethvert medlem som melder seg ut av NTF, mister samtidig sitt medlemskap i NTF Student.

Medlemmer som avbryter sin odontologiutdanning før fullført studium, oppfyller ikke kravet til studentmedlemskap i NTF og meldes ut av NTF Student.

Dersom et medlem viser en oppførsel eller handlemåte som innebærer alvorlige eller gjentatte brudd på NTFs vedtekter eller NTFs etiske regler kan NTFs hovedstyre, med 2/3 flertall, ekskludere medlemmet, jf. NTFs vedtekter § 48

Før beslutning fattes skal uttalelse fra NTF Students styre være innhentet. NTFs administrasjon sørger for at medlemmet gjøres kjent med styrets uttalelse og får mulighet til å kommenter denne.

Gjenopptagelse av et ekskludert medlem, vedtas av NTFs hovedstyre med 2/3 flertall.

8.1 Årsmøtets rolle og beslutningsmyndighet

Årsmøtet er NTF Students øverste organ.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

8.2 Innkalling og gjennomføring av årsmøtet

 1. Tidspunkt og sted for årsmøte
  Ordinært årsmøte avholdes årlig innen 1. mars. Det skal ved behov tilrettelegges for digital deltakelse på årsmøtet også når dette avholdes fysisk.

 2. Innkalling til årsmøte, innmelding av saker og utsending av saksliste
  Ethvert medlem av NTF Student kan legge frem saker for behandling av årsmøtet.

  Styret skal varsle medlemmene om dato for årsmøtet minst 2 måneder i forkant.

  Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 måned før møtet.

  Styret skal forberede og gi innstilling i alle saker som skal behandles på årsmøtet.

  Styret innkaller til årsmøtet. Møteinnkallingen skal være medlemmene i hende minst 14 dager før møtet.

  Følgende skal være vedlagt møteinnkallingen:
  1. Saksliste
  2. Referat fra forrige årsmøte
  3. Styrets signerte årsberetning
  4. Foreningens godkjente regnskap, oversendt fra NTF sentralt
  5. Styrets budsjettforslag med forslag til kontingent for kommende år
  6. Beskrivelse av årsmøtesakene, inkludert innkomne forslag til saker, med styrets innstilling.

 3. Møteledelse og referat
  NTF Students leder eller dennes stedfortreder leder årsmøtet.

  Det skal skrives referat fra årsmøtet. Ved møtets åpning utpeker møteleder referent.

  Referatet fra årsmøtet skal underskrives av to medlemmer som årsmøtet velger.

  Referatet gjøres tilgjengelig for NTF Students medlemmer snarest mulig etter årsmøtet og fremlegges til orientering på neste års årsmøte.

 4. Stemmegivning og vedtak på årsmøtet
  Vedtak på årsmøtet gjennomføres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte, når ikke annet er bestemt i vedtektene. Det kan ikke stemmes ved fullmakt fra andre. Ved stemmelikhet avgjøres utfallet ved loddtrekning.

  Avstemninger skal skje skriftlig bare dersom 1/3 av de stemmeberettigede krever det, med mindre annet er fastsatt i vedtektene.

8.3 Årsmøtets oppgaver

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Gjennomgå styrets signerte årsberetning
 3. Godkjenne nytt styre
 4. Gjennomgå foreningens godkjente regnskap, oversendt fra NTF sentralt
 5. Godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode
 6. Fastsette medlemskontingent for kommende år
 7. Vedta vedtektsendringer
 8. Behandle øvrige saker som fremgår av dagsorden

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når 1/3 av medlemmene krever det, eller når styret, i samråd med NTFs hovedstyre, krever det. Kravet må begrunnes skriftlig.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte må sendes ut med minst 14 dagers varsel og skal inneholde tid og sted for møtet, saksliste og saksdokumenter.

Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden ved innkalling.

Ethvert lovlig innkalt ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig.

10.1 NTF Students representanter til representantskapet og annen deltakelse

NTF Student møter på representantskapet med sin leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder.

I tillegg har et medlem fra hvert av de norske odontologiske lærestedene adgang til representantskapsmøtet. Disse oppnevnes av og blant NTF Students medlemmer ved lærestedene.

10.2 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene

Styret i NTF Student plikter å legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for medlemmene, fortrinnsvis i et digitalt møte og med nyhetsbrev.

10.3 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden

Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har ethvert medlem av NTF Student rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemning. Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet.

10.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning

Foreningene kan ikke gi representantene bundet mandat.

Representanten kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemning i NTF Student. Representanten plikter, etter anmodning, å avgi beretning for sin forening fra representantskapsmøtet, derunder om sitt standpunkt i den enkelte sak.

11.1 Styrets sammensetning
Foreningen ledes av et styre på minimum 6, maksimalt 8 medlemmer. Styret skal ha følgende sammensetning:

 • 2 representanter valgt av og blant medlemmene ved hvert av de odontologiske lærestedene i Norge.
 • 2 representanter valgt av og blant medlemmene ved utenlandske læresteder, hvis mulig.

11.2 Valg av styremedlemmer
Styremedlemmene velges for 1 år av gangen, med mulighet for gjenvalg.

 1. Valg ved de odontologiske lærestedene i Norge

  Valget foretas på lokalt årsmøte i NTF Student ved det enkelte lærested. Lokalt årsmøte avholdes årlig 2 måneder innen nasjonalt årsmøteStyret oversender oversikt til NTFs sekretariat og medlemmene på sitt lærested over mottatte forslag på kandidater som stiller til valg. Oversikten skal være sekretariatet og medlemmene i hende senest én uke før det lokale årsmøtet.

  På det lokale årsmøtet velges to representanter til styret i NTF Student. Valget skal foregå skriftlig, og det skal føres skriftlig referat fra møtet.

  Lokalt årsmøte skal innkalles minst én måned i forkant. Med innkallingen skal det følge dagsorden og oppfordring om å melde inn kandidater til styret på lærestedet.

 2. Valg ved lærestedene i utlandet

  Det velges to representanter til styret i NTF Student blant utenlandsstudentene ved alle læresteder utenfor Norge.

11.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet

NTFs sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for NTF Student.

Styret i NTF Student skal møtes jevnlig, og det skal avholdes minst ett fysisk møte i året. Det fysiske møtet avholdes i samråd med NTFs sekretariat. For øvrig kan styremøtene avholdes som telefon- eller videomøter.

Styret bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stedet.

Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall med mindre annet fremgår av vedtektene. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

Det skal føres referat fra styremøtene.

11.4 Styrets oppgaver

Styret har ansvar for å:

 1. Ivareta studentmedlemmenes interesser i tråd med NTFs formål.
 2. Ivareta den daglige driften av foreningen.
 3. Avgi beretning om sin virksomhet til årsmøtet.
 4. Koordinere NTF Students aktivitetsplaner på de enkelte lærestedene.
 5. Utarbeide handlingsplan for det kommende året, som godkjennes på årsmøtet.
 6. Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.
 7. Bistå NTF sentralt i foreningens arbeid for studenter.
 8. Avholde årlig årsmøte.
 9. Følge eventuelle instrukser som er vedtatt av foreningens årsmøte.
 10. Oversende til sekretariatet eventuelle forslag fra NTF Student til saker som ønskes behandlet av representantskapet.
 11. Fremlegge for studentmedlemmene de saker som skal behandles av representantskapet, fortrinnsvis i medlemsmøte, se § 10.
 12. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister når hovedstyret ber om det.

Styret skal ikke:

 • Uttale seg utad i saker som kan få betydelig offentlig interesse uten først å ha drøftet den med NTFs president eller generalsekretær. Innholdet i slike uttalelser bør ikke stå i motsetning til foreningens offisielle politikk, eller vedtak fra NTFs representantskap eller hovedstyre.
 • Gå i dialog med offentlige myndigheter, politikere, organisasjoner og samarbeidspartnere uten først å ha konsultert NTFs president eller generalsekretær.
 • Inngå avtaler som er i strid med avtaler som er inngått av NTF sentralt.

I saker som ikke dekkes av foreningens vedtekter skal NTFs vedtekter gjelde.

Forslag om vedtektsendringer må vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmene.

Forslaget må forelegges styret senest 2 måneder før årsmøtet.

Styret skal sende forslaget til medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet og vedlagt sin innstilling i saken.

Vedtektsendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av NTFs hovedstyre.

Sist oppdatert: 26. februar 2024