Munnhelsedagen

Verdens munnhelsedag markeres 20. mars hvert år, og har som mål å sette fokus på viktigheten av god munnhelse og forankre betydningen av munnhelsen for den generelle fysiske helsen og velværet.

Munnhelsedagen 2024


Markeringen besto av et frokostseminar, medieutspill og synlighet i sosiale medier.

Frokostseminar "En sunn start for barn og unge"

I fjor ba Stortinget regjeringen om å utarbeide et reklameforbud for usunn mat og drikke, og et forbud mot salg av energidrikk til barn under 16 år. Men hva er status i det pågående arbeidet og hvor lenge skal vi vente før dette er på plass?

Tannlegeforeningen har mange meninger om helsefremmende og forbyggende arbeid, og har nylig vedtatt en ny policy om folkehelsearbeid. Her tar NTF til ordet for en strengere aldersgrense for salg av energidrikk og en gjeninnføring av helsebegrunnet sukkeravgift. Er det gehør for dette?

NTF inviterte til debatt og frokost 20. mars, kl 0830 i Legenes Hus

Se opptak av arrangementet her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Innledning:

Alexander Schjøll, forskningsleder ved senter for velferds- og arbeidslivsforskning, forbruksforskningsinstituttet SIFO

I panelet:

 • Heming Olsen-Bergem, president NTF
 • Daniel Braadland, Folkehelseforeningen Ung og Fagleder folkehelse i Tannhelse Rogaland
 • Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Bli med og skap synlighet!

www.tannlegeforeningen.no/munnhelsedagen finner du mer informasjon og nedlastbart matriell som kan brukes i bl.a. sosiale medier.

Følg oss på NTFs Facebookside Lenke til et annet nettsted. (@dennorsketannlegeforening) og/eller Instagram Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (@Tannlegeforeningen) og del innlegg og bilder - bruk #Munnhelsedagen2024 #WOHD24

 

Under finner du mer informasjon om tematikken rundt markeringen de siste årene:

Markeringen var et samarbeid mellom NTF og Pensjonistforbundet hvor vi rettet søkelyset på munnhelsen til pleietrengende, hjemmeboende eldre - altså de som allerede har rettigheter, men som ikke får den behandlingen og oppfølgingen de har krav på.

Markeringen besto av felles medieutspill, et faglig webinar rettet mot helseprofesjonene, og synlighet i sosiale medier. SoMe-kampanjen tok utgangspunkt i materiellet til den internasjonale tannlegeforeningen, FDI, og deres slogan "A lifetime of smiles" - oversatt til "Smil hele livet".

Webinar
20. mars kl. 1100 - 1200 inviterte vi til tverrhelsefaglig webinar om oppfølging av munnhelsen og tannhelsetilbudet for eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie. Med i samtalen var representanter fra Norsk Sykepleierforbund, Norsk tannpleierforening og prosjektet "Tannhelsehjelpen".

Les også:

Eldre med egne tenner skaper nye utfordringer Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (Altinget.no, 20. mars)

De siste tiårene har det vært en økning i selvrapporterte psykiske helseplager blant unge, og kroppspress og bruk av sosiale medier ofte trukket fram som en årsak. I forbindelse med markeringen av munnhelsedagen 2022 ønsket NTF å rette søkelyset på kroppspress og det økende markedet for kosmetisk tannbehandling.

Hva gjør at så mange unge ønsker å bleke, rette og endre på tennene sine? Hvordan kan jakten på det perfekte smil gå utover den fysiske og psykiske helsen, og hvordan kan tannhelsetjenesten bidra til at flere unge får et godt forhold til sitt naturlige smil?

Stress, press og det "perfekte" smil - et frokostseminar om kroppspress og kosmetisk tannbehandling

Innledningsforedrag av Ingunn Marie Eriksen, prosjektleder NOVA:
«Stress, press og det «perfekte» smil: Psykisk helse i ungdomstida»

Forskning viser at mange ungdom knytter symptomene på psykiske helseplager til stress, og at det er særlig skolepress og utseendepress som er tettest knyttet til ungdommers stressrelaterte psykiske helseplager. Forsker og prosjektleder Ingunn Marie Eriksen ved NOVA Seksjon for ungdomsforskning presenterer funn fra rapporten «Stress og press blant ungdom - Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager».

Møteleder:

 • Grete Herlofson, generalsekretær Norske Kvinners Sanitetsforening

Paneldeltakere:

 • Isaac Elstad Røssnes, fungerende leder Press – Redd barna ungdom
 • Ingunn Marie Eriksen, prosjektleder NOVA
 • Heming Olsen-Bergem, president NTF
 • Stine Arnesen, leder NTF-Student

Opptak av arrangementet finner du på NTFs Facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. 

Bakgrunn:
Forskning viser at stadig flere norske ungdommer sliter med dårlig psykisk helse, og at en del av dette kan knyttes opp til kroppspress og jakten på det «perfekte». Det er mange som føler seg misfornøyd med sin egen kropp og har et dårlig selvbilde, og en rapport fra Press forteller at hele 55% av barn og unge går med ønsker om å endre på eget utseende. Det har de siste årene være mange medieoppslag om ungdom/influensere som har fått utført omfattende tannbehandling for å få et feilfritt, hvitt «hollywood» smil. Det blir stadig vanligere å tette mellomrom, slipe ned, rette opp og bleke ellers sunne, friske tenner fordi man føler seg målt på utseende og ønsker å nå opp til et skjønnhetsideal. Har det gått så langt at det naturlige har blitt unormalt?

I 2021 tok NTF for alvor opp kampen mot det økende markedet for kosmetisk tannbehandling, og vedtok blant annet et eget policydokument som slår fast at kosmetisk behandling, uten medisinsk eller odontologisk indikasjon, ikke er forenlig med god, profesjonell praksis og bør derfor ikke tilbys av tannleger. Dokumentet påpeker også at tannleger ikke skal bidra til økt kroppspress i samfunnet, men være seg sitt ansvar bevisst og alltid sørge for at behandlingen som utføres er medisinsk/odontologisk begrunnet. Frokostseminaret i forbindelse med årets Munnhelsedag er en forlengelse av dette arbeidet. Vi håper flere ønsker å være på lag med Tannlegeforeningen i denne kampen, slik at vi sammen kan bidra til redusert kroppspress og at flere unge kan være stolte av sine naturlige smil.


Munnhelse og ernæring påvirker vår generelle helse. Sykdom i munnen kan ha direkte påvirkning på en rekke generelle sykdommer, og omvendt. God munnhelse er grunnleggende for god ernæring, som igjen står helt sentralt i behandling og oppfølging av syke og pleietrengende. Konsekvensene av dårlig munnhelse og suboptimal ernæring blir spesielt tydelige hos pasienter med kreft, demens, diabetes, kjerte-karsykdommer, samt hos multimedisinerte pasienter med munntørrhet.

Les også:

Frokostwebinar

NTF og KEFF inviterer til frokostwebinar om dette viktige temaet i forbindelse med markeringen av Verdens munnhelsedag.

Sted: Nettbasert
Opptaket av webinaret er ikke lenger tilgjengelig

Informasjonsmateriell

Vi har laget informasjonsmateriell som medlemmer og andre kan henge opp på venteværelset og dele i sosiale medier:

Følg oss på NTFs Facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og del innlegg og bilder - bruk #Munnhelsedagen #WOHD2021

Dårlig munnhelse og manglende tenner er ofte svært synlig og kan forsterke skillet mellom “oss" og "dem" - noe som kan føre til utenforskap.

Den norske tannlegeforening og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo gikk sammen om å belyse temaet gjennom et frokostseminar på Kulturhuset 20. mars.

Hvert år rammes rundt 12 000 personer av hjerneslag i Norge, inkludert stadig flere yngre. Som en følge av økning i andelen eldre antar Landsforeningen for slagrammede at antall slag i Norge trolig vil øke med 50% i de neste 20 år. Det er altså mange, mange tusen som sliter med senskader etter slag – noe blant annet går hardt utover munnhelsen og livskvaliteten.

Mange slagrammede opplever nedsatt førlighet og/eller lammelser i ansikt munn og/eller tunge som en konsekvens av slaget. Mange slagrammede har i tillegg et høyt forbruk av medikamenter som kan gi munntørrhet. Munntørrhet og nedsatt munnhelse kan gjøre det vanskelig å spise, svelge, snakke og fungere sosialt, og kan bety en kraftig reduksjon av livskvaliteten. Men til tross for at rundt en tredjedel av slagrammede sier at de opplever redusert munnhelse etter slaget får denne pasientgruppen verken god nok informasjon om forebygging eller en tilrettelagt behandling for disse problemene.

Mer informasjon:

Målet for markeringen av Munnhelsedagen 2017 var å øke kompetansen i befolkningen og blant NTFs medlemmer om symptomer på munn- og halskreft slik at tannlegene kan bidra til en raskere diagnostisering, og viktigheten av livslang oppfølging av munnhelsen for kreftpasienter. Markeringen var et samarbeid mellom NTF, Kreftforeningen, Munn- og halskreftforeningen og Det odontologiske fakultet ved UiO.

FAKTA OM KREFT OG MUNNHELSE

 • Over 33 000 personer i Norge får en ny kreftdiagnose hvert år.
 • Tannlegene er eksperter på munnhulediagnostikk og har en avgjørende rolle når det gjelder screening og tidlig diagnostikk av munn- og halskreft.
 • Ved utgangen av 2015 var det mer enn 250 000 personer her i landet som hadde eller hadde hatt kreft.
 • 100 % av munn- og halskreftrammede, 80 % av de med ved stamcelletransplantasjon og 40 % av pasienter med kurativ kjemoterapi behandlet for kreft i andre deler av kroppen opplever senskader og kroniske plager i munnhulen som en følge av kreftbehandlingen.
 • Orale komplikasjoner underveis i en kreftbehandling kan føre til at behandlingen må endres, utsettes eller stanses. Det er derfor viktig at pasientene blir undersøkt og får gjennomført nødvendig tannbehandling før kreftbehandlingen settes i gang.
 • Tannlegene bør komme tidlig på banen og være en integrert del av tverrfaglige team underveis i kreftomsorgen for å begrense orale komplikasjoner og senskader.
 • Munntørrhet er en av de vanligste orale komplikasjonene for kreftpasienter, og rammer opptil 80% av visse pasientgrupper.

Å ha en sunn munn dreier seg om mye mer enn å ha et pent smil. Sykdommer og tilstander i munnen kan påvirke en lang rekke helseproblemer - og omvendt.

I 2016 var temaet ”Sunn munn. Sunn kropp”. Målet var å sette munnhelse inn i et større folkehelseperspektiv og se på den gjensidige påvirkningen munnhelsen har på vår generelle fysiske og psykiske helse.

plakat munnhelsedag 2016

I forbindelse med Verdens munnhelsedag 2015 dannet Den norske tannlegeforening (NTF), Norsk Tannpleierforbund (NTpF) og Diabetesforbundet felles front i kampen mot diabetes.

Diabetes og munnhelse er tett knyttet sammen, og tannhelseteamet sitter i en unik posisjon for å kunne avdekke diabetes type 2 på et tidlig stadium.

Diabetes - et folkehelseproblem
Det er anslått at ca 350.000 nordmenn har diabetes - og rundt halvparten av dem vet ikke om det. Konsekvensene av ubehandlet diabetes kan være svært alvorlige. Ustabilt blodsukkernivå over lang tid ødelegger nerver og blodårer, overbelaster nyrene og øker risikoen for infeksjoner. Dermed er personer med diabetes også spesielt utsatt for tannkjøtt sykdommer og infeksjoner i munnhulen.

Tannhelseteamet kan ofte  være førstelinje i å avdekke sykdommen, hjelpe flere til å få stilt diagnosen, og dermed få riktig behandling og informasjon.

Her finner du informasjonsmateriell fra kampanjen:

Sist oppdatert: 20. mars 2024