Fakta om tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten i Norge er delt opp i privat og offentlig sektor. Under finner du mer informasjon om organiseringen og hva som dekkes av de ulike tjenestene.

Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT)

For en oversikt over offentlige tannklinikker se nettsidene til fylkeskommunen du bor i.

Følgende grupper har krav på gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten (DOT):

Barn (0-18 år) får all behandling, bortsett fra tannregulering, er gratis.

Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, har rett til billigere tannbehandling. Dersom du går til den offentlige tannhelsetjenesten, betaler du 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige betaler de resterende 75 prosentene. Denne rettigheten avhenger av at du går til den offentlige tannhelsetjenesten for behandling.

Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon får tannbehandling, med unntak av tannregulering, får gratis behandling i DOT.

Grupper av eldre, langtidssyke og uføre som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn 3 måneder, får gratis behandling i DOT.

Flyktninger og asylsøkere på statlige mottak kan ha rett til å få dekket hele eller deler av utgiftene til tannbehandling.

Innsatte i fengsel får tilbud om nødvendig akutt tannbehandling i DOT. Ved opphold lenger enn tre måneder gir det også tilbud om tannhelseundersøkelse samt nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling.

Rusmiddelmisbrukere som har mottatt tjenester sosialtjenesteloven i tre måneder eller mer, og/eller rusmiddelmisbrukere under LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) får gratis behandling i DOT.

Tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi) har et eget tilrettelagt tannhelsetilbud med tverrfaglige behandlerteam, også kalt "TOO-team" (TOO = Tortur, Overgreopsutsatte, Odontofobi). Samtale med psykolog med påfølgende diagnostisk intervju/screening avgjør om hvorvidt pasienten fyller kriteriene for å kunne omfattes av tilbudet.
Les mer på helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Den private tannhelsetjenesten

Voksne som ikke faller innunder gruppene over skal i hovedsak oppsøke behandling i den private tannhelsetjenesten, og må som regel betale utgiftene til tannbehandling selv.

Det finnes likevel en rekke sykdommer, tilstander eller skader, som gjør at man kan ha krav på å få refundert deler av behandlingsutgiftene. Disse trygderefusjonene dekkes av 15 såkalte innslagspunkt, og det er tannlegen/tannpleieren som skal vurdere om du faller inn under noen av disse punktene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. Les mer om dette på www.helsenorge.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 16. mars 2021