Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg (SF) og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter

Godkjent av NTFs representantskap 30. november 2019, med umiddelbar ikrafttredelse.

Klikk her for å laste ned pdf av reglementet , 532.2 kB, åpnes i nytt vindu.

Innledning

Dette reglementet regulerer og beskriver organisering og oppgaver for tillitsvalgte i offentlig sektor, både lokalt og sentralt. Reglementet utfyller bestemmelser i NTFs vedtekter som omhandler NTFs forhandlingsvirksomhet i offentlig sektor, NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte/utvalg av tillitsvalgte (UTV).

Der hvor UTV benevnes i dette reglementet, gjelder så langt det er praktisk mulig, det samme for virksomheter hvor det ikke er UTV, men kun én tillitsvalgt.

Del I Lokalt

Ved hver virksomhet der NTF har partsrettigheter velges eller utpekes én eller et utvalg av tillitsvalgte (UTV), fortrinnsvis med varamedlemmer, av og blant NTFs medlemmer.

De tillitsvalgtes arbeidsområde fremgår av Hovedavtalen i det tariffområdet virksomheten er tilknyttet.

De tillitsvalgte representerer, innenfor sitt arbeidsområde, NTF/NTFs sentrale forhandlingsutvalg. De tillitsvalgte er medlemmenes talerør og bindeledd mellom dem og vedkommende arbeidsgiver.

2.1 Stemmerett og rett/plikt til å motta valg
Ethvert medlem av NTF som er valgbar etter Hovedavtalenes regler, har stemmerett og har rett og plikt til å motta valg.

2.2 Utpeking av tillitsvalgte
Ved virksomheter der det ikke foretas valg, kan NTFs sentrale forhandlingsutvalg utpeke tillitsvalgte.

2.3 Sammensetning av UTV og valgperiode
Antall medlemmer og varamedlemmer i UTV bestemmes ut fra lokale forhold. Det bør være minst 3 faste medlemmer i utvalget. En av disse velges som hovedtillitsvalgt og er også leder for UTV.

Valgperiode for tillitsvalgte bestemmes lokalt, men bør ikke være for mer enn to år av gangen. For å sikre kontinuitet, bør ikke alle medlemmene av UTV skiftes ut samtidig.

2.4 Gjennomføring av valg
Valg av tillitsvalgte foretas på årsmøte/medlemsmøte for medlemmer i offentlig sektor.

Valget skal skje skriftlig dersom et medlem krever det.

Valg av leder/hovedtillitsvalgt skjer særskilt. Øvrige medlemmer av UTV kan velges under ett.

Det året det er valg, skal det varsles særskilt om dette i møteinnkallingen og valgkomiteens innstilling bør være vedlagt innkallingen.

2.5 Valgkomité
På årsmøte/medlemsmøte bør det velges en egen valgkomité som innstiller kandidater til UTV.

Kandidater til valgkomiteen foreslås av UTV eller av sittende valgkomité. Det kan også fremmes benkeforslag.

Ifølge NTFs vedtekter skal lokalforeningene ha minst et styremedlem som er medlem av UTV, som skal orientere om de lokale tillitsvalgtes virksomhet i lokalforeningens område.

UTV oppnevner minst ett av UTVs medlemmer til lokalforeningens styre. Det oppnevnes også et varamedlem. Lokalforeningens valgkomité orienteres så snart UTV-medlemmet/-ene og dennes/disses vara er oppnevnt.

Dersom det er flere lokalforeninger i en fylkeskommune, skal UTV oppnevne medlemmer til hvert av disse styrene.

4.1 Avgrensning av UTVs arbeidsområde
UTV har plikter, rettigheter og oppgaver som følger av Hovedavtalen i det aktuelle tariffområdet og lokale tilpasninger til denne, og har derved myndighet til å forhandle og inngå forpliktende avtaler på vegne av medlemmene i virksomheten.

I særlig viktige eller prinsipielle spørsmål må ikke UTV på egen hånd treffe avtaler som binder NTF lokalt uten å ha samrådd seg med egne medlemmer og NTFs sentrale forhandlingsutvalg/NTF.

UTV kan heller ikke inngå avtaler som griper inn i enkeltmedlemmers arbeidsavtaler.

Saker som skal behandles sentralt, sendes til NTFs sentrale forhandlingsutvalg.

4.2 UTVs oppgaver og ansvar
UTV skal

 1. innen sin virksomhet bistå medlemmene og ivareta deres interesser, i henhold til lov- og avtaleverk.
 2. søke å løse tvister mellom medlemmene og arbeidsgiver i minnelighet. Oppnås ikke en minnelig løsning, skal saken sendes til NTFs sentrale forhandlingsutvalg og NTFs sekretariat. UTV kan til enhver tid søke råd og bistand fra juridisk avdeling i NTF. Interesse- og eller rettstvister håndteres etter hovedavtalenes bestemmelser for den angitte virksomhet.
 3. sørge for at NTF blir representert i virksomhetens samarbeidsorganer. Ved eventuell representasjon i administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg kan det avtales samarbeid med øvrige Akademikerforeninger i virksomheten.
 4. etter hovedavtalens bestemmelser holde seg orientert om omorganiserings- og driftsplaner innenfor virksomheten, med sikte på at medlemmenes innflytelse skal kunne ivaretas på et tidligst mulig tidspunkt. UTV skal også søke å utøve medbestemmelse med henblikk på budsjettarbeid i virksomheten, og om mulig, i samarbeid med Akademikerne lokalt.
 5. hvert år orientere medlemmer om årets aktiviteter, fortrinnsvis i en årsmelding, som presenteres for lokalforeningens medlemmer. Årsmeldingen bør omtale antall møter og aktivitet i UTV og prinsipielle og aktuelle saker.
 6. snarest mulig innkalle til medlemsmøte når det er saker av spesiell interesse som bør drøftes med medlemmene, dersom et flertall av medlemmene krever det eller dersom det pålegges av NTFs sentrale forhandlingsutvalg.

4.3 Lokalt samarbeid
Ved behov kan UTV inngå lokalt samarbeid med øvrige akademikerforeninger.

4.4 Dekning av tillitsvalgtes utgifter
Tillitsvalgtes utgifter i forbindelse med møter og aktiviteter i arbeidsgivers regi eller som er innkalt av arbeidsgiver skal i all hovedsak dekkes av arbeidsgiver.

Tillitsvalgtes utgifter i forbindelse med møter og aktiviteter i NTFs, lokalforeningens eller UTVs regi eller som er innkalt av disse skal dekkes av NTF.

4.5 UTVs opptreden og uttalelser utad
UTV skal ikke opptre eller uttale seg på en måte som kan være til skade for NTFs omdømme eller være i strid med foreningens politikk.

Del II Sentralt

NTFs hovedstyre inngår sentrale tariffavtaler på vegne av NTF. Fullmakt til å forhandle og inngå slike avtaler og å foreta plassoppsigelser, meddele plassfratredelse og godta eller forkaste et forhandlingsresultat/meglingsskisse er delegert til NTFs sentrale forhandlingsutvalg.

Det skal jevnlig avholdes møter i NTFs sentrale forhandlingsutvalg. NTFs sentrale forhandlingsutvalg skal legge frem saker av prinsipiell interesse for hovedstyret. NTFs sentrale forhandlingsutvalg kan sende saker til høring blant UTV og/eller medlemmene i særskilt viktige saker.

NTFs sentrale forhandlingsutvalg består av fem medlemmer, inkludert leder og nestleder.

NTFs sentrale forhandlingsutvalg velges på NTFs lønnspolitiske forum. Valget gjelder to år fra førstkommende årsskifte.

3.1 Møter og beslutningsmyndighet
NTFs sentrale forhandlingsutvalg bør tilstrebe å være fulltallige på sine møter, men er beslutningsdyktig når tre av fem medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene.

3.2 Representasjon til NTFs hovedstyre
NTFs sentrale forhandlingsutvalg skal være representert i hovedstyret ved sin leder eller eventuelt nestleder. Nestleder er leders personlige vararepresentant.

NTFs sentrale forhandlingsutvalgs leder og nestleder velges på NTFs lønnspolitiske forum og oppnevnes direkte til hovedstyret. Leder av NTFs sentrale forhandlingsutvalg orienterer NTFs valgkomité om valget.

3.3 Utvalgets oppgaver og ansvar
NTFs sentrale forhandlingsutvalg skal

 1. sørge for at valg av NTFs tillitsvalgte etter Hovedavtalen i hvert tariffområde finner sted. Utvalget kan ved virksomheter der det ikke foretas valg, utpeke tillitsvalgte.
 2. ivareta ansatte tannlegers lønns- og arbeidsvilkår, pensjonsspørsmål samt fagpolitiske interesser.
 3. forberede og fremsette krav i forbindelse med sentrale forhandlinger.
 4. oppnevne forhandlingsdelegasjon(er) til sentrale forhandlinger i tariffområdene det er etablert partsrettigheter/kreves etablert partsrettigheter.
 5. være kontaktledd og rådgiver overfor UTVene og bistå ved lokale forhandlinger ved behov.
 6. drive opplæring av tillitsvalgte, spesielt i lov- og avtaleverk, forhandlingsstrategi og -teknikk. Denne virksomheten skal finansieres av NTF, fortrinnsvis med OU-midler så langt det finnes midler til dette.
 7. gi råd til UTVene i vanskelige medlemssaker. Saker av prinsipiell karakter som er brakt inn for NTFs sentrale forhandlingsutvalg, skal legges frem for hovedstyret.
 8. arrangere NTFs lønnspolitiske forum de år det er representantskap.
 9. arrangere NTFs tariffkonferanse årlig.
 10. oppnevne medlemmer og varamedlemmer fra NTF til Akademikernes forhandlingsutvalg.
 11. sørge for at det velges en valgkomité til NTFs sentrale forhandlingsutvalg og påse at det fremmes kandidater til medlemmer av valgkomiteen fra UTVene ved UTV-leder, innen en nærmere angitt frist før valget gjennomføres.
 12. sørge for at det på NTFs lønnspolitiske forum foreligger en skriftlig og oppdatert oversikt over hvor mange medlemmer de ulike delegatene til forumet representerer.
 13. bidra til god dialog og løpende informasjonsutveksling med hovedstyret om sine aktiviteter.
 14. legge frem saker av prinsipiell interesse for hovedstyret og være høringsinstans for hovedstyret i saker som angår sitt arbeidsområde og offentlig tannhelsesektor.
 15. avgi beretning til representantskapet om sin virksomhet i perioden.

4.1 Mandat
Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til NTFs lønnspolitiske forum om kandidater til NTFs sentrale forhandlingsutvalg.

4.2 Sammensetning og valg
Valgkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteens leder velges blant de valgte medlemmene.

Valgkomiteen velges på NTFs lønnspolitiske forum. Valget gjelder to år fra førstkommende årsskifte.

UTVene kan fremme forslag på medlemmer til komiteen. Forslagene sendes til NTFs sentrale forhandlingsutvalg som fremlegger en fullstendig liste over foreslåtte kandidater med angivelse av forslagsstiller for NTFs lønnspolitiske forum.

4.3. Valgkomiteens arbeid
UTV kan fremme kandidater til de ulike posisjonene i NTFs sentrale forhandlingsutvalg. Valgkomiteen skal i god tid før NTFs lønnspolitiske forum ta skriftlig kontakt med UTV og oppfordre dem til å komme med skriftlige forslag til kandidater til NTFs sentrale forhandlingsutvalg innen en nærmere angitt frist.

Alle sittende medlemmer av NTFs sentrale forhandlingsutvalg skal kontaktes av valgkomiteen og spørres om de ønsker gjenvalg.

Valgkomiteen skal gjennomføre samtaler med kandidater for å vurdere deres organisasjonsmessige erfaring, motivasjon og egnethet for vervene.

Kandidatene skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for tillitsvalgte og ansatte og avgi skriftlig erklæring til valgkomiteen om sin habilitet.

For å sikre kontinuitet, bør valgkomiteen i sin innstilling foreslå at maksimalt to utvalgsmedlemmer skiftes ut samtidig. De største tariffområdene bør være representert.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet og skal inneholde navn på og relevante opplysninger om de kandidater som er innstilt. Det skal også angis hvem som har foreslått kandidatene. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur.

Valgkomiteens innstilling på kandidater skal sendes til NTFs sentrale forhandlingsutvalg, innen 1. september. Innstillingen sendes til deltagerne på NTFs lønnspolitiske forum sammen med programmet. Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle øvrige kandidater som er foreslått innen den kunngjorte fristen, med angivelse av forslagsstiller.

4.4 Gjennomføring av valg
Valgkomiteens leder skal presentere og begrunne innstillingen på NTFs lønnspolitiske forum. UTV som har foreslått kandidater gis mulighet til å presentere disse.

Delegater må være personlig til stede for å avgi stemme. Det kan ikke gis fullmakt til annen delegat.
NTFs sentrale forhandlingsutvalg har ansvar for at en oppdatert oversikt over hvor mange medlemmer den enkelte delegat representerer foreligger skriftlig på valgdagen.

Leder og nestleder velges separat. Leder skal velges skriftlig.

5.1 Tidspunkt
NTFs tariffkonferanse avholdes årlig, fortrinnsvis i februar/mars. Møteinnkallingen må være sendt deltakerne senest én måned før møtedato.

5.2 Sammensetning
NTFs tariffkonferanse er sammensatt av følgende deltakere:

 1. NTFs sentrale forhandlingsutvalg.
 2. Inntil to tillitsvalgte fra hvert forhandlingssted i tariffområder der NTF har partsstatus.

Ved behov kan NTFs sentrale forhandlingsutvalg invitere flere tillitsvalgte.

For forhandlingssteder hvor det er valgt/oppnevnt en hovedtillitsvalgt, bør hovedtillitsvalgt møte.

5.3 Inviterte deltakere
NTFs presidentskap, hovedstyret og generalsekretæren inviteres til konferansen.

5.4 NTFs tariffkonferanses oppgaver
NTFs tariffkonferanse skal

 1. drøfte strategier for årets tariffoppgjør,
 2. drøfte NTFs krav til tariffoppgjørene,
 3. orientere om sentrale og lokale lønnsoppgjør, og
 4. bidra med opplæring av tillitsvalgte innen lønns- og arbeidsvilkår.

6.1 Tidspunkt
NTFs lønnspolitiske forum avholdes de årene det er valg til NTFs hovedstyre, innen 20. september. Møteinnkallingen må være sendt deltakerne senest én måned før møtedato.

6.2 Sammensetning
NTFs lønnspolitiske forum er sammensatt av følgende deltakere:

 1. NTFs sentrale forhandlingsutvalg.
 2. Én tillitsvalgt fra hvert forhandlingssted der NTF har partsstatus i tariffområdet.

For forhandlingssteder hvor det er valgt hovedtillitsvalgt, bør hovedtillitsvalgt møte.

6.3 Inviterte deltakere
NTFs presidentskap, hovedstyre og generalsekretær inviteres til NTFs lønnspolitiske forum.

Ved behov kan NTFs sentrale forhandlingsutvalg invitere andre deltakere.

6.4 Stemmerett
Medlemmene av NTFs sentrale forhandlingsutvalg og inviterte deltakere har ikke stemmerett. De øvrige deltakere har én stemme for hvert medlem de representerer.

6.5 NTFs lønnspolitiske forums oppgaver
NTFs lønnspolitiske forum skal

 1. drøfte tariffpolitiske spørsmål av prinsipiell betydning.
 2. drøfte og behandle saker bragt inn av ett eller flere UTV, NTFs sentrale forhandlingsutvalg eller NTFs hovedstyre.
 3. evaluere lokale lønnsoppgjør.
 4. velge NTFs sentrale forhandlingsutvalg og NTFs sentrale forhandlingsutvalgs valgkomité.

6.6 Ekstraordinært lønnspolitisk forum
Ekstraordinært lønnspolitisk forum skal innkalles dersom et flertall av de lokale tillitsvalgte/UTV, NTFs sentrale forhandlingsutvalg eller NTFs hovedstyre krever det, eller dersom NTFs lønnspolitiske forum selv beslutter det. Kravet fremsettes for hovedstyret.

Ekstraordinært møte skal finne sted senest en måned etter at det er krevd eller besluttet avholdt.

Dagsorden skal sendes ut så snart det er praktisk mulig, og senest ti dager før møtet. Et ekstraordinært lønnspolitisk forum kan bare behandle de saker som står på sakslisten.

Del III Endringer i Reglementet

Vedtak om endringer i dette reglement gjøres av NTFs sentrale forhandlingsutvalg etter drøfting med NTFs lønnspolitiske forum eller ved at UTV-ledere har blitt hørt på annen måte. Endringene skal godkjennes av NTFs hovedstyre.

Sist oppdatert: 20. oktober 2020