Erstatning

pasient som peker på røntgenbilde

Innføring av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) forhindrer ikke direktesøksmål mot tannleger. Pasientene kan velge om de vil sende sin sak til NPE eller få en rettslig avgjørelse av domstolene vedrørende sitt erstatningskrav.

Ved direktesøksmål mot en tannlege må pasienten bevise overfor domstolene at tannlegen har opptrådt uaktsomt. NPE dekker økonomisk tap og menerstatning dersom pasientskaden skyldes svikt i tannhelsehjelpen. Norsk pasientskadeerstatning har objektivt erstatningsansvar, det vil si at det ikke er krav om at tannlegen har opptrådt uaktsomt for å kunne utbetale erstatning. En tannlege kan altså bli stevnet personlig av en pasient som krever erstatning, men det skal mer til for pasienten å nå frem overfor domstolene enn overfor NPE. Det vil derfor sjelden være hensiktsmessig for pasienten å gå til søksmål mot tannlegen for å få erstatning for økonomisk tap eller menerstatning.

Det skal svært mye til før en pasient får medhold i et krav om oppreisningserstatning (erstatning for såkalt tort og svie) etter norsk rett. Dette fordi utbetaling av oppreisningserstatning forutsetter at tannlegen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

Blir tannlegen dømt til å betale erstatning for økonomisk tap eller menerstatning er det svært viktig at tannlegen har hatt dialog med NPE fra det tidspunkt et søksmål fremmes. Dette for å sikre at NPE vil yte refusjon for erstatningsutbetalingen til pasienten.

Mer informasjon om NPE finner du i eget menypunkt

Les mer i NPEs brosjyre Hvordan snakker du med pasienten etter skade? Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 30. august 2022