Oppfølging i prøvetidenen

Bilde

Arbeidsgivere bør etter en grundig ansettelsesprosess ansette arbeidstakere med 6 måneder prøvetid, og benytte prøvetiden aktivt.

Maler for oppfølging i prøvetiden som ligger i Verktøykassen er ment som støtte for arbeidsgiver, og baserer seg på artikkelen "Hva betyr «prøvetid»? Hvordan bør arbeidsgiver bruke prøvetiden?" (kommer i Tidende 11/2020). Arbeidsgiver bør lese artikkelen før malene benyttes.

Formålet med prøvetiden er at arbeidstakere skal vise at de har den nødvendige faglige dyktighet, klarer å tilpasse seg det konkrete arbeidet og er pålitelig –at arbeidstaker har de nødvendige egenskapene for å utføre jobben på en tilfredsstillende måte for arbeidsgiver.

Arbeidsgiver har en relativt vidtgående opplærings- og veiledningsplikt overfor nyansatte, og skriftlig dokumentasjon vektlegges i saker om gyldigheten av oppsigelse i prøvetid. Arbeidstaker må få klare tilbakemeldinger på hvordan arbeidsgiver forventer at arbeidsoppgavene skal utføres, slik at vedkommende har en mulighet til å korrigere sin utførelse av arbeidet.

Den rettslige betydningen av prøvetid er kort forklart at terskelen for oppsigelse er noe – ikke helt ubetydelig – lavere enn det som ellers gjelder, hvis den er begrunnet med arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet, at det er kortere oppsigelsesfrister og at arbeidstaker som hovedregel ikke kan fortsette i stillingen hvis det oppstår en rettslig tvist om gyldigheten av en oppsigelse.

Vi anbefaler at det lages faste rutiner i virksomheten som følges ved alle nyansettelser.

Det bør avholdes flere, hyppigere oppfølgingssamtaler hvis arbeidsgiver er svært utilfreds med arbeidstakers innsats eller prestasjoner.

Sist oppdatert: 22. oktober 2020