Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljø tanlegekontor

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Arbeidsmiljøloven er en vernelov med minimumsrettigheter for arbeidstakerne. I tillegg vil mange arbeidstakere være omfattet av sentrale og lokale tariffavtaler.

Arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser som skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (HMS). Videre reguleres ansettelse og oppsigelse, tilrettelegging (her er § 4-6 meget sentral) og likebehandling, og samarbeid mellom arbeidstakere og tillitsvalgte. Under finner du informasjon om de delene av arbeidsmiljøloven vi mottar flest spørsmål.

Har du spørsmål om arbeidsmiljøloven som du ikke finner svar på under?

Loven regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, både offentlig og privat ansatte. Statsansatte er kun delvis omfattet av loven. Deres rettigheter og plikter er i hovedsak regulert i statsansatteloven. Arbeidsmiljøloven omfatter ikke oppdragstakere.

Ett av de kapitlene vi får mest spørsmål om er kapittel 10 om arbeidstid. Bestemmelsene i dette kapitlet setter inngripende rammer for arbeidsgivers styringsrett - i tillegg til tariffavtaler. Arbeidstiden skal fremgå av arbeidsavtalen.

Gå til kapittel 10 på www.lovdata.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Et meget sentralt kapittel er kapittel 14.

I § 14- 6 fremkommer krav til innhold i ansettelsesavtalen, fortrinnsrett for deltidsansatte er regulert i § 14-3, og fast ansettelse som hovedregelen – med midlertidig ansettelse som unntak fremkommer av § 14-9 eller 14-10.

Du finner også mer informasjon under menypunktet "Ansettelse"

Gå til kapittel 14 på www.lovdata.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Videre er kapittel 15 sentralt.

Vern mot usaklig oppsigelse er regulert i § 15-7. Oppsigelsesfrister fremkommer i § 15-3, men er gjerne også regulert i tariffavtale.

Regler for oppsigelsesvern ved sykdom, graviditet og foreldrepermisjon fremkommer også i kapittel 15, i tillegg til hvilke formkrav som gjelder ved oppsigelse, suspensjon og avskjed.

Du finner også mer informasjon under menypunktet "Oppsigelse"

Gå til kapittel 15 på www.lovdata.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Vi mottar også en del spørsmål om overdragelse av hele eller deler av en virksomhet (virksomhetsoverdragelse), kapittel 16.

Virksomhetsoverdragelse er ikke i seg selv oppsigelsesgrunn – arbeidstaker skal følge med over til ny arbeidsgiver og lønns og arbeidsvilkår skal videreføres.

Gå til kapittel 16 på www.lovdata.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 4. desember 2019