Autorisasjon og lisens

Her finner du informasjon om profesjonsgodkjenning; autorisasjon eller lisens

Tannlegeutstyr

Det er Helsedirektoratet som gir godkjenning til de 29 yrkesgruppene i det norske helsevesenet som er lovregulert. For å kunne arbeide i et av disse yrkene må man ha profesjonsgodkjenning (autorisasjon eller lisens).

Profesjonsgodkjenning innebærer en forhåndskontroll av skikkethet (at du har nødvendige faglige kunnskaper og ferdigheter) og egnethet (at du har de personlige egenskaper som kreves for å være helsepersonell) før det gis tillatelse til å arbeide i yrket.

For tannleger er det to normalsituasjoner for søknad om lisens eller autorisasjon:

Autorisasjon
Vilkårene for autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48 a.

Autorisasjon kan gis på ulike grunnlag, og for å ha rett til autorisasjon i Norge må du oppfylle ett av de følgende alternativene:

  • Ha bestått utdanning i odontologi ved et universitet i Norge
  • Ha bestått utenlandsk eksamen som er anerkjent etter avtale om gjensidig godkjenning
  • Ha gjennomført utdanning og bestått utenlandsk eksamen som anerkjennes som jevngod med tilsvarende norsk utdanning og eksamen, eller
  • Ha godtgjort å ha den nødvendige kyndighet ved bestått eksamen i helsefaglig utdanning, og tilleggsutdanning eller yrkeserfaring.

I tillegg må du være under 80 år, ikke være uegnet for yrket, og ha gjennomført praktisk tjeneste eller oppfylle tilleggskrav dersom dette er fastsatt i forskrift.


Lisens
Lisens er en tillatelse til å jobbe som tannlege, men på visse vilkår. En lisens kan være begrenset i tid, til sted, til bestemte oppgaver mv., og kan bare gis etter en konkret vurdering der man finner det godtgjort at du kan utøve yrket forsvarlig. Lisens kan også etter søknad gis til tannleger over 80 år.

Tilbakekall av autorisasjon eller lisens

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon eller lisens dersom du er uegnet til å utøve yrket forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, vesentlig mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, vesentlige pliktbrudd etter helsepersonelloven, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Du risikerer også kan tilbakekall dersom du etter advarsel unnlater å innrette deg etter lovbestemte krav.

Ny autorisasjon eller lisens etter tilbakekall
Hvis du kan godtgjør at du er skikket, kan Statens helsetilsyn gi deg ny autorisasjon eller lisens etter søknad.

Suspensjon av autorisasjon eller lisens

Hvis det er grunn til å tro at vilkårene for tilbakekall er tilstede og du anses å være til fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, kan Statens helsetilsyn suspendere autorisasjonen eller lisensen din inntil seks måneder, med mulighet for ytterligere seks måneders forlengelse, til det er tatt en endelig beslutning i saken.


Begrensning av autorisasjon

Statens helsetilsyn kan begrense autorisasjonen til å gjelde utøvelse av bestemt virksomhet under bestemte vilkår.

Slik begrensning kan fastsettes i tilfeller der helsepersonell, til tross for at vilkårene for tilbakekall er oppfylt, anses skikket til å utøve virksomhet på et begrenset felt under tilsyn og veiledning.

Tap av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B

Hvis din rekvirering av legemidler i gruppe A og B anses uforsvarlig, kan Statens helsetilsyn helt eller delvis kalle tilbake retten til å rekvirere slike legemidler for en bestemt tid eller for alltid.

Sist oppdatert: 27. november 2019