Vedtekter Romerike tannlegeforening

Last ned PDF av vedtekter for Romerike tannlegeforening , 291.2 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedtatt av Romerike tannlegeforenings generalforsamling 21.10.2020, med umiddelbar ikrafttreden.

Foreningens navn er Romerike Tannlegeforening (RTF).

Foreningen er et eget organ i Den norske tannlegeforening (NTF), jf. NTFs vedtekter § 17.

Foreningens geografiske område er Romerike distrikt i tidligere Akershus fylke, som også fremgår av eget vedlegg til NTFs vedtekter § 18.

Grensene for lokalforeningene fastsettes av representantskapet.

Lokalforeningen skal representere NTF i sitt geografiske område og ivareta sine medlemmers interesser i tråd med NTFs formål.

Foreningens organisasjonsnummer er 994 324 330.

Medlemmer av lokalforeningen plikter å rette seg etter NTFs og lokalforeningens vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler.

Medlemmer av lokalforeningen plikter på forespørsel å svare på spørsmål som angår sitt forhold til NTF.

Medlemmer av NTF som utøver tannlegeyrket i lokalforeningens område eller slutter å utøve tannlegeyrket i området plikter å sende melding til lokalforeningsstyret om dette. Melding skal også sendes til NTF sentralt.

Lokalforeningen har følgende medlemskategorier:

5.1 Ordinære medlemmer

Som ordinære medlemmer av lokalforeningen opptas ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedarbeidssted i lokalforeningens geografiske område. NTFs hovedstyre kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra regelen om ordinære medlemmers lokalforeningstilknytning, jf. NTFs vedtekter § 41-1.

Ordinære medlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.

Ordinære medlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

Ordinære medlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.

5.2 Pensjonistmedlemmer

Som pensjonistmedlemmer av lokalforeningen opptas pensjonistmedlemmer av NTF som har valgt å ha sin hovedtilknytning til lokalforeningen.

Pensjonistmedlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.

Pensjonistmedlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

Pensjonistmedlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.

5.3 Assosierte medlemmer

Som assosierte medlemmer kan etter skriftlig søknad til lokalforeningens styre opptas:

 • Ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Pensjonistmedlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Studentmedlemmer av NTF
 • Passive medlemmer av NTF

Assosierte medlemmer har adgang til lokalforeningens møter og kurs. De har ikke stemmerett i lokalforeningsanliggender. Assosierte medlemmer er ikke valgbare til lokalforeningens styre eller som representant for foreningen til NTFs representantskap.

5.4 Æresmedlemmer

Som æresmedlemmer kan utnevnes enhver som foreningen i særlig grad vil hedre.

Æresmedlemmer utnevnes som følger: Æresmedlemmer innvoteres på generalforsamlingen etter forslag fra styret. Votering skjer skriftlig og krever 2/3 flertall.

Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for å bli ordinært medlem eller pensjonistmedlem av lokalforeningen har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen, jf. NTFs vedtekter § 40-5.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for kommende år og skal betales av alle ordinære medlemmer og medlemmer under videreutdanning. For assosierte medlemmer fatter generalforsamlingen særskilte vedtak om kontingent. Æresmedlemmer, pensjonistmedlemmer, og studentmedlemmer under grunnutdanning betaler ikke kontingent. Det samme gjelder ved 100 % uførhet.

Styret i RTF kan i unntakstilfeller gi medlemmer redusert kontingent etter individuell søknad og behandling.

For medlemmer som er ordinære medlemmer eller pensjonistmedlemmer av NTF og som dermed er pliktige medlemmer av en lokalforening betales kontingent til den lokalforening som vedkommende står tilsluttet 1. januar. For øvrige medlemskategorier betales kontingent for kun et halvt år hvis innmeldingen skjer etter 1. juli.

7.1 Innmelding

Ordinære medlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening der de har sitt hovedarbeidssted. Pensjonistmedlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening som de ved overgang til pensjonistmedlemskap har valgt å ha sin hovedtilknytning til, eller senere skriftlig har gitt beskjed til NTF sentralt om at de skal ha sin hovedtilknytning til.

Enhver som ønsker å bli assosiert medlem av lokalforeningen må sende skriftlig søknad til lokalforeningsstyret om dette.

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. Æresmedlemskap gjelder fra dato for vedtak om utnevning som æresmedlem.

7.2 Utmelding

Utmelding av NTF skjer skriftlig til NTFs sekretariat. Kopi sendes til lokalforeningens styre.

Utmeldingen trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen (30. juni eller 31. desember).

Ethvert medlem som melder seg ut av NTF mister samtidig sitt medlemskap i lokalforeningen.

Går et ordinært medlem av NTF over til å bli passivt medlem, betraktes vedkommende som uttrådt av lokalforeningen fra den tid det passive medlemskap begynte, dersom vedkommende ikke melder fra til lokalforeningsstyret at medlemskapet i lokalforeningen ønskes opprettholdt. Passive medlemmer av NTF inngår i så fall i medlemskategorien assosierte medlemmer, jf. pkt. 5.3.

8.1 Strykning

Unnlater et medlem å betale foregående års medlemskontingent etter gjentatte purringer, kan lokalforeningsstyret overfor NTF innstille på at vedkommende blir strøket som medlem.

Myndigheten til å iverksette strykninger tilligger NTFs administrasjon.

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.

8.2 Eksklusjon

Dersom et medlem er fratatt sin autorisasjon eller lisens som tannlege, eller viser en oppførsel eller handlemåte som innebærer grove brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning eller NTFs klagenemndsregler kan NTFs hovedstyre, med 2/3 flertall, ekskludere medlemmet, jf. NTFs vedtekter § 48.

Før beslutning fattes skal uttalelse fra lokalforeningens styre være innhentet. NTFs administrasjon sørger for at medlemmet gjøres kjent med styrets uttalelse og får mulighet til å kommenter denne.

Gjenopptagelse av et ekskludert medlem, vedtas av NTFs hovedstyre med 2/3 flertall.

Lokalforeningen har følgende organer og tillitsverv:

 1. Generalforsamling.
 2. Representanter til NTFs representantskap.
 3. Styre.
 4. To medlemmer som skal revidere årsregnskapet før det sendes generalforsamlingen til godkjennelse.
 5. Klagenemnd.
 6. Kollegahjelpere.
 7. Valgkomité.

10.1 Generalforsamlingens rolle og beslutningsmyndighet

Generalforsamlingen er lokalforeningens høyeste organ.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Medlemmene kan gi andre medlemmer fullmakt til å stemme på sine vegne ved uteblivelse.

10.2 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingen har følgende oppgaver:

 1. Gjennomgå styrets signerte årsberetning.
 2. Gjennomgå beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte.
 3. Kommentere foreningens styregodkjente og signerte årsregnskap med noter.
 4. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 5. Godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode.
 6. Velge
  • Styret
  • Medlemmer som skal revidere årsregnskapet
  • Klagenemnd
  • Kollegahjelpere
  • Valgkomité
  • Representanter til NTFs representantskap, hvis dette ikke gjøres i et eget medlemsmøte
 7. Utnevne eventuelle æresmedlemmer.
 8. Behandle andre saker som fremgår av dagsorden.
 9. Behandle representantskapssaker tilsendt fra NTFs hovedstyre, dersom disse ikke gjennomgås i et eget medlemsmøte.
 10. Fastsette instrukser for eventuelle utvalg, nemder og komiteer i lokalforeningen, dersom NTF sentralt ikke har utarbeidet reglementer som gjelder for disse.

10.3 Innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen

 1. Tidspunkt for generalforsamling

  Ordinær generalforsamling avholdes hvert år før 1. november.

 2. Innkalling til generalforsamling, innmelding av saker og utsending av saksliste

  Ethvert medlem eller organ i lokalforeningen kan legge frem saker for behandling på generalforsamlingen.

  Styret skal skriftlig varsle medlemmene om dato for møtet og frist for innlevering av saker som ønskes behandlet senest to måneder før generalforsamlingen.

  Styret skal forberede og gi sin innstilling i alle saker som skal behandles på generalforsamlingen.

  Styret innkaller til generalforsamling. Møteinnkallingen må være sendt medlemmene minst to uker før møtet.

  Følgende skal være vedlagt møteinnkallingen:
  1. Dagsorden
  2. Referat fra forrige generalforsamling.
  3. Styrets signerte årsberetning
  4. Beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte.
  5. Revidert, styregodkjent og signert regnskap for foregående år.
  6. Budsjettforslag med forslag til kontingent for kommende budsjettperiode.
  7. Beskrivelse av generalforsamlingssakene med styrets innstilling.
  8. Innkomne forslag på kandidater til ulike tillitsverv, samt valgkomiteens innstilling.
  9. Forslag til æresmedlemmer.
  10. Forslag til representanter og vararepresentanter til NTFs representantskap.
  11. Eventuelle forslag til instrukser for eventuelle utvalg, nemder og komiteer i lokalforeningen, dersom NTF sentralt ikke har utarbeidet reglementer som gjelder for disse.
 3. Møteledelse og referat

  Lokalforeningsleder leder generalforsamlingsmøtet.

  Det skal skrives referat fra generalforsamlingen. Ved møtets åpning utpeker møteleder referent etter forslag fra møtedeltakerne.

  Referatet skal underskrives av to medlemmer som generalforsamlingen velger, i tillegg til referenten.

  Referatet gjøres tilgjengelig for lokalforeningens medlemmer snarest mulig etter generalforsamlingen og fremlegges også til orientering på neste års generalforsamling.

 4. Valg og stemmegivning

  Alle valg og avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt i vedtektene.

  Valg og avstemninger skal skje skriftlig bare dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det, med mindre annet er bestemt i vedtektene.

  Leder og vararepresentanter velges hvert år, resterende styre sitter i to år.
  Lokalforeningens representanter til NTFs representantskap velges de år det er representantskap.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når

 • styret finner det nødvendig, eller
 • et når ¼ av foreningens medlemmer har fremsatt skriftlig krav om dette overfor styret.

Innkalling til møtet må sendes ut med minst 2 ukers varsel, vedlagt dagsorden og saksdokumenter.

En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden ved innkalling.

Enhver lovlig innkalt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig.

12.1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene

Lokalforeningsstyret skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for medlemmene i et medlemsmøte.

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden

Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har lokalforeningens ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemning. Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet.

12.3 Lokalforeningens representanter til representantskapet

På møtet der sakene til det ordinære representantskapsmøte drøftes, skal foreningens representanter og deres vararepresentanter velges. Representantene velges for kommende representantskapsperiode.

Lokalforeningens leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder, skal møte fra sin lokalforening.

I tillegg skal lokalforeningen representeres med ytterligere en representant for hver påbegynt 150 medlemmer i lokalforeningen. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer av NTF telles med i grunnlaget for representasjon. Medlemstallene pr. 1. oktober legges i denne sammenheng til grunn.

Lokalforeningene skal være representert av medlemmer fra både offentlig og privat sektor.

Er en representant forhindret fra å møte på representantskapet, møter vararepresentanten i dennes sted.

Dersom både en representant og vararepresentant(ene) er hindret fra å møte, kan styret velge en ny representant i dennes sted. Skriftlig melding om dette må sendes til NTFs sekretariat.

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning

Lokalforeningen kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe representanter fra foreningen kan heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte representant i dennes stemmegivning.

Representantene kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemning i lokalforeningen.

Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for lokalforeningen fra representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak.

13.1 Styrets oppgaver

Styret har følgende oppgaver:

 1. Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet.
 2. Representere foreningens medlemmer utad og overfor NTF sentralt.
 3. Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon om foreningen er oppdatert i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig registrering i eventuelle andre offentlige registre.
 4. Kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i lokalforeningen.
 5. I samarbeid med NTF sentralt påse at medlemmene i lokalforeningen overholder NTFs vedtekter og øvrige bestemmelser.
 6. Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamlingen.
 7. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det.
 8. Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.
 9. Godkjenne og signere lokalforeningens reviderte årsregnskap med noter og årsberetning.
 10. Utarbeide forslag til lokalforeningens budsjett og kontingent for kommende budsjettperiode.
 11. Behandle innkomne saker fra medlemmer eller organer i lokalforeningen.
 12. Innkalle til generalforsamling og forberede og gi sin innstilling i de saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 13. I god tid kunngjøre frist for når medlemmene overfor valgkomitéen kan fremme forslag på kandidater til ulike verv som skal velges av generalforsamlingen, jf. pkt. 17.
 14. Avgi årsberetning om sin virksomhet, og legge frem revidert, godkjent og signert regnskap samt forslag til budsjett for kommende budsjettperiode for generalforsamlingen.
 15. Være ansvarlig for lokalforeningens faglige kursvirksomhet og legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud lokalt.
 16. Arrangere medlemsmøter. Innkalling til møtene skal sendes ut minst en uke i forkant. Møtene ledes av lokalforeningsleder. Det skal føres referat fra møtene og en av møtedeltakerne skal utpekes av lokalforeningsleder til å være referent.
 17. Arrangere sosiale samvær i tilknytning til medlemsmøter/kurs eller egne sosiale sammenkomster.
 18. Bistå NTFs sekretariat med å innhente opplysninger som er nødvendige for å holde NTFs medlemsregister oppdatert.
 19. Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg og utnevnelser i lokalforeningen.
 20. Oversende til NTFs sekretariat eventuelle forslag fra lokalforeningens styre/evt. andre organer til saker som ønskes behandlet av representantskapet og videresende til NTFs sekretariat private forslag til representantskapssaker, vedlagt styrets begrunnede innstilling i saken.
 21. Avholde medlemsmøte for å gjennomgå de saker som skal behandles av representantskapet og velge lokalforeningens representanter til representantskapsmøtet.
 22. Foreslå æresmedlemmer.
 23. Årlig gi innberetning til NTFs sekretariat om lokalforeningens virksomhet, og oversende lokalforeningens signerte årsregnskap til orientering.
 24. Fordele følgende oppgaver:
  - Arrangementsansvarlig

13.2 Styrets sammensetning og valg

Lokalforeningen ledes av et styre som består av følgende medlemmer:

 1. Leder.
 2. Nestleder.
 3. Sekretær.
 4. Kasserer.
 5. UTV-representant.
 6. Privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser.
 7. Et øvrig styremedlem.

Styret skal bestå av medlemmer både fra privat og offentlig sektor. Ved valg til alle tillitsverv i RTF bør det legges vekt på en balansert representasjon mellom tannleger fra offentlig og privat sektor.

Styret skal ha et varamedlem som trer inn som fast medlem ved permanent forfall.

I styret skal inngå 1 medlem fra UTV Akershus, valgt av dette. Dette styremedlemmet og dets personlige vararepresentant velges direkte til styret etter bestemmelsene i Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter. Lokalt UTV bør velge sine representanter til lokalforeningsstyret før lokalforeningens generalforsamling.

Styret skal også ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser. Dette medlemmet og dets personlige vararepresentant velges blant de øvrig valgte privatpraktiserende styremedlemmene på generalforsamlingen. Medlemmer som ikke arbeider i privat sektor skal avholde seg fra å stemme ved valg av representant for privatpraktiserende tannleger.

UTV-ledere eller styremedlemmer som er nevnt i de to foregående avsnitt kan ikke samtidig inneha vervet som lokalforeningsleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Valg av medlemmer til styret i RTF gjelder for to år av gangen, unntatt valg av leder og vararepresentanter, som velges for ett år av gangen. Valgte representanter til representantskapet sitter også i to år. Valg av medlemmer til klagenemd, revisorer og valgkomiteen gjelder for 1 år. Valg av styre foregår skriftlig dersom det er flere enn en kandidat til vervet.

Lederen velges ved et separat skriftlig valg. For lederen gjelder absolutt flertall. Er det ved valg til leder ikke absolutt flertall, foretas omvalg. Oppnås fremdeles ikke absolutt flertall, er omvalget bundet til de to som ved første omvalg hadde flest stemmer.

Det øvrige valg på styremedlemmer gjøres samlet, likeledes valg av vararepresentant.

Styret konstituerer seg selv og beslutter hvem som skal være nestleder, sekretær, kasserer, kurskontakt og informasjonssekretær.

Intet medlem kan unnslå seg for valg, dog kan fratredende styremedlemmer frasi seg gjenvalg for 2 år.

Valgkomité skal innstille medlemmer til valg.

13.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet

Styret bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall med mindre annet fremgår av vedtektene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Det skal føres referat fra styremøtene.

13.4 Habilitetsregler

For styrets medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvarende, så langt de passer. Slektskap til en av partene i en sak eller andre særegne forhold som gjør at tilliten til styrets avgjørelse svekkes, kan medføre inhabilitet. Ved vurderingen av om det foreligger andre særegne forhold skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende styremedlem eller noen som han/hun har nær personlig tilknytning til.

Et medlem av styret kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende mener seg inhabil. Hvis et medlem fratrer, trer et varamedlem inn i vedkommende medlems sted.

13.5 Regnskap

Kasserer har ansvar for at foreningens regnskap blir ført.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapet skal gjennomgås av to medlemmer av foreningen som er valgt til å revidere årsregnskapet. Disse tillitsvalgte velges på generalforsamlingen for ett år av gangen.

Revidert årsregnskap skal styrebehandles senest innen utgangen av mai påfølgende år.

Styregodkjent og signert årsregnskap forelegges generalforsamlingen til orientering og for kommentarer.

13.6 Signaturrett

Lokalforeningsleder og et styremedlem kan i fellesskap forplikte lokalforeningen ved sine underskrifter. Styret bestemmer hvilke styremedlemmer som skal ha prokura.

13.7 Ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde

En nærmere beskrivelse av de ulike styremedlemmenes særskilte ansvarsområde fremgår av et eget vedlegg utarbeidet av styret , 202.2 kB, åpnes i nytt vindu..

Lokalforeningens klagenemnd velges på generalforsamlingen.

Klagenemnden skal ha minst 3 medlemmer, og er beslutningsdyktig når alle medlemmene er til stede. Klagenemnden skal ha 3 personlige varamedlemmer. Klagenemnden velger selv sin leder. Både offentlig ansatte og privatpraktiserende tannlege skal være representert.

Medlemmene plikter å følge klagenemdens avgjørelse.

Klagenemden er forpliktet til å sende årsrapport til NTF sentralt.

For nærmere regler om lokalforeningens klagenemnd henvises til Reglement for NTFs klagenemnder.

Lokalforeningen skal ha minst to kollegahjelperne som velges på generalforsamlingen for minimum tre år. Kollegahjelperne bør representere begge kjønn og både offentlig og privat sektor og ikke ha andre tillitsverv.

For nærmere regler om lokalforeningens kollegahjelpordning henvises til Reglement for NTFs kollegahjelpordning.

16.1 Valgkomiteens sammensetning og valg

Valgkomiteen består av en leder og to medlemmer, samt to varamedlemmer. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig inneha andre verv i foreningens organer som velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen velges direkte av generalforsamlingen. Ethvert medlem i lokalforeningen kan foreslå medlemmer til valgkomiteen. Forslagene sendes til styret som skal forelegge dem for generalforsamlingen. Dersom det ikke innkommer forslag på tilstrekkelig antall kandidater er styret forpliktet til å fremsette ytterlige forslag på medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer velges for et år fra førstkommende årsskifte.

16.2 Valgkomiteens arbeid og oppgaver

Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg som ifølge vedtektene skal velges av generalforsamlingen.

Ethvert medlem kan overfor valgkomitéen fremme forslag på styremedlemmer innen en på forhånd fastsatt frist. Lokalforeningens styre skal i god tid kunngjøre fristen for medlemmene.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet, og inneholde navn på, og relevante opplysninger om, de kandidater som er innstilt. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. I sin innstilling skal valgkomiteen legge vekt på allsidighet med hensyn til yrkesutøvelse, kjønnsmessig og geografisk fordeling. Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle innkomne forslag til kandidater i ulike verv.

Valgkomiteens innstilling skal forelegges for styret senest én måned før generalforsamlingen, slik at den kan kunngjøres for medlemmene sammen med generalforsamlingssakene.

Valgkomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene.

I saker som ikke dekkes av foreningens vedtekter skal NTFs vedtekter gjelde.

Forslag til endring av vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Forslaget må sendes styret senest innen 31. august, og må være medlemmene i hende minst 8 dager før generalforsamlingen.

Styret skal sette forslaget til vedtektsendring på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Vedtektene må ikke stå i strid med NTFs vedtekter

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart, med mindre generalforsamlingen beslutter et annet ikrafttredelsestidspunkt.

Vedtektsendringer skal forelegges for NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 18-2

Oppløsning av foreningen kan vedtas av generalforsamlingen og forutsetter ¾ flertall av de tilstedeværende på generalforsamlingen.

Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned etter at beslutningen er fattet.

For innsending av forslag til styret om oppløsning gjelder de samme frister som er satt for øvrige saker som ønskes behandlet på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, jf. pkt. 10 og 11. Styret skal sette forslaget om oppløsning på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger som ligger innenfor foreningens formål.

Sist oppdatert: 21. oktober 2021