Vedtekter Østfold tannlegeforening

Last ned PDF av vedtekter for Østfold tannlegeforening , 367.7 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedtatt av Østfold tannlegeforenings generalforsamling 05.11.2020, med ikrafttreden fra 1. januar 2021.

Foreningens navn er Østfold tannlegeforening (ØTF).

Foreningen er et eget organ i Den norske tannlegeforening (NTF), jf. NTFs vedtekter § 17.

Foreningens geografiske område er tidligere Østfold fylke, som også fremgår av eget vedlegg til NTFs vedtekter § 18.

Grensene for lokalforeningene fastsettes av representantskapet

Lokalforeningen skal representere NTF i sitt geografiske område og ivareta sine medlemmers interesser i tråd med NTFs formål.

Foreningens formål er:

 1. å arbeide for et kollegialt samhold, samt å fremme standens faglige, sosiale og økonomiske interesser, og
 2. å fremme den odontologiske vitenskap og tiltak som tar sikte på å bedre befolkningens orale helse.

Foreningens organisasjonsnummer er 995868687.

Medlemmer av lokalforeningen plikter å rette seg etter NTFs og lokalforeningens vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler.

Medlemmer av lokalforeningen plikter på forespørsel å svare på spørsmål som angår sitt forhold til NTF.

Medlemmer av NTF som utøver tannlegeyrket i lokalforeningens område eller slutter å utøve tannlegeyrket i området plikter å sende melding til lokalforeningsstyret om dette. Melding skal også sendes til NTF sentralt.

Lokalforeningen har følgende medlemskategorier:

5.1. Ordinære medlemmer

Som ordinære medlemmer av lokalforeningen opptas ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedarbeidssted i lokalforeningens geografiske område. NTFs hovedstyre kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra regelen om ordinære medlemmers lokalforeningstilknytning, jf. NTFs vedtekter § 41-1.

Ordinære medlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.

Ordinære medlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

Ordinære medlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.

5.2. Pensjonistmedlemmer

Som pensjonistmedlemmer av lokalforeningen opptas pensjonistmedlemmer av NTF som har valgt å ha sin hovedtilknytning til lokalforeningen.

Pensjonistmedlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.

Pensjonistmedlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

Pensjonistmedlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.

5.3. Assosierte medlemmer

Som assosierte medlemmer kan etter skriftlig søknad til lokalforeningens styre opptas:

 • Ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Pensjonistmedlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Studentmedlemmer av NTF
 • Passive medlemmer av NTF

Assosierte medlemmer har adgang til lokalforeningens møter og kurs. De har ikke stemmerett i lokalforeningsanliggender. Assosierte medlemmer er ikke valgbare til lokalforeningens styre eller som representant for foreningen til NTFs representantskap.

5.4. Æresmedlemmer

Som æresmedlemmer kan utnevnes enhver som har gjort seg særlig fortjent som følge av sitt arbeid for foreningen eller dens formål.

Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen etter enstemmig innstilling av styret. Et hvert medlem kan sende inn forslag til æresmedlem. Forslaget sendes til styret innen fristen som gjelder for innlevering av øvrige generalforsamlingssaker, jf. pkt. 10.3 (2).

Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for å bli ordinært medlem eller pensjonistmedlem av lokalforeningen har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen, jf. NTFs vedtekter § 40-5.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for kommende år og skal betales av alle ordinære medlemmer med mindre uttrykkelig unntak er gjort i vedtektene. Kontingenten betales forskuddsvis ved foreningsårets begynnelse.

Følgende medlemsgrupper innvilges kontingentfritak:

 • Æresmedlemmer
 • Ikke-praktiserende medlemmer over 62 år
 • Assosierte medlemmer

For medlemmer som er ordinære medlemmer eller pensjonistmedlemmer av NTF og som dermed er pliktige medlemmer av en lokalforening betales kontingent til den lokalforening som vedkommende står tilsluttet 1. januar.

7.1 Innmelding

Ordinære medlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening der de har sitt hovedarbeidssted. Pensjonistmedlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening som de ved overgang til pensjonistmedlemskap har valgt å ha sin hovedtilknytning til, eller senere skriftlig har gitt beskjed til NTF sentralt om at de skal ha sin hovedtilknytning til.

Enhver som ønsker å bli assosiert medlem av lokalforeningen må sende skriftlig søknad til lokalforeningsstyret om dette.

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. Æresmedlemskap gjelder fra førstkommende årsskifte etter vedtak om utnevning som æresmedlem.

7.2 Utmelding

Utmelding av NTF skjer skriftlig til NTFs sekretariat. Kopi sendes til lokalforeningens styre.

Utmeldingen trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen (30. juni eller 31. desember).

Ethvert medlem som melder seg ut av NTF mister samtidig sitt medlemskap i lokalforeningen.

Går et ordinært medlem av NTF over til å bli passivt medlem, betraktes vedkommende som uttrådt av lokalforeningen fra den tid det passive medlemskap begynte, dersom vedkommende ikke melder fra til lokalforeningsstyret at medlemskapet i lokalforeningen ønskes opprettholdt. Passive medlemmer av NTF inngår i så fall i medlemskategorien assosierte medlemmer, jf. pkt. 5.3.

8.1. Strykning

Unnlater et medlem å betale foregående års medlemskontingent etter gjentatte purringer, kan lokalforeningsstyret overfor NTF innstille på at vedkommende blir strøket som medlem.

Myndigheten til å iverksette strykninger tilligger NTFs administrasjon.

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.

8.2. Eksklusjon

Dersom et medlem er fratatt sin autorisasjon eller lisens som tannlege, eller viser en oppførsel eller handlemåte som innebærer grove brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning eller NTFs klagenemndsregler kan NTFs hovedstyre, med 2/3 flertall, ekskludere medlemmet, jf. NTFs vedtekter § 48.

Før beslutning fattes skal uttalelse fra lokalforeningens styre være innhentet. NTFs administrasjon sørger for at medlemmet gjøres kjent med styrets uttalelse og får mulighet til å kommenter denne.

Gjenopptagelse av et ekskludert medlem, vedtas av NTFs hovedstyre med 2/3 flertall.

Lokalforeningen har følgende organer og tillitsverv:

 • Generalforsamling
 • Representanter til NTFs representantskap
 • Styre
 • To medlemmer som skal revidere årsregnskapet før det sendes styret til godkjennelse.
 • Arkivar
 • Klagenemnd
 • Redaksjonskomité
 • Kollegahjelpere
 • Valgkomité

10.1 Generalforsamlingens rolle og beslutningsmyndighet

Generalforsamlingen er lokalforeningens høyeste organ.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Medlemmene kan ikke gi andre medlemmer fullmakt til å stemme på sine vegne ved uteblivelse.

10.2 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingen har følgende oppgaver:

 1. Gjennomgå styrets signerte årsberetning.
 2. Gjennomgå beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte.
 3. Kommentere foreningens styregodkjente og signerte årsregnskap med noter.
 4. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 5. Godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode.
 6. Velge
  • Styret
  • To medlemmer som skal revidere årsregnskapet
  • Arkivar
  • Klagenemnd
  • Redaksjonskomité
  • Kollegahjelpere
  • Valgkomité
  • Representanter til NTFs representantskap, hvis dette ikke gjøres i et eget medlemsmøte
 1. Utnevne eventuelle æresmedlemmer.
 2. Behandle andre saker som fremgår av dagsorden.
 3. Behandle representantskapssaker tilsendt fra NTFs hovedstyre, dersom disse ikke gjennomgås i et eget medlemsmøte.
 4. Fastsette instrukser for eventuelle utvalg, nemder og komiteer i lokalforeningen, dersom NTF sentralt ikke har utarbeidet reglementer som gjelder for disse.

10.3 Innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen

 1. Tidspunkt for generalforsamling
  Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i tidsrommet 20. oktober til 20. november.

 2. Innkalling til generalforsamling, innmelding av saker og utsending av saksliste

  Ethvert medlem eller organ i lokalforeningen kan legge frem saker for behandling på generalforsamlingen.

  Styret skal skriftlig varsle medlemmene om dato for møtet og frist for innlevering av saker som ønskes behandlet senest 3 måneder før generalforsamlingen.

  Styret skal forberede og gi sin innstilling i alle saker som skal behandles på generalforsamlingen.

  Styret innkaller til generalforsamling. Møteinnkallingen må være sendt medlemmene minst 2 uker før møtet.

  Følgende skal være vedlagt møteinnkallingen:
  1. Dagsorden
  2. Referat fra forrige generalforsamling
  3. Styrets signerte årsberetning
  4. Beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte
  5. Revidert, styregodkjent og signert regnskap for foregående år
  6. Budsjettforslag med forslag til kontingent for kommende budsjettperiode
  7. Beskrivelse av generalforsamlingssakene med styrets innstilling
  8. Innkomne forslag på kandidater til ulike tillitsverv, samt valgkomiteens innstilling
  9. Forslag til æresmedlemmer
  10. Forslag til representanter og vararepresentanter til NTFs representantskap
  11. Forslag til instrukser for eventuelle utvalg, nemder og komiteer i lokalforeninge

 3. Møteledelse og referat

  Lokalforeningsleder leder generalforsamlingsmøtet.

  Det skal skrives referat fra generalforsamlingen. Ved møtets åpning utpeker møteleder referent etter forslag fra møtedeltakerne.

  Referatet skal underskrives av to medlemmer som generalforsamlingen velger, i tillegg til referenten.

  Referatet gjøres tilgjengelig for lokalforeningens medlemmer snarest mulig etter generalforsamlingen og fremlegges også til orientering på neste års generalforsamling.

 4. Valg og stemmegivning

  Alle valg og avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt i vedtektene.

  Valg og avstemninger skal skje skriftlig bare dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det.

  Dersom ikke annet er bestemt skal valg av tillitsvalgte foretas hvert år. For å sikre kontinuitet, bør ikke alle tillitsvalgte skiftes ut samtidig. Valget gjelder for to år og gjelder fra førstkommende årsskifte, med mindre uttrykkelig unntak er gjort i vedtektene.

  Lokalforeningens representanter til NTFs representantskap velges de år det er representantskap

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når

 • minst 3 styremedlemmer finner det nødvendig, eller
 • 1/5 av foreningens medlemmer har fremsatt skriftlig krav om dette overfor styret.

Innkalling til møtet må sendes ut med minst 2 ukers varsel, vedlagt dagsorden og saksdokumenter.

En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden ved innkalling.

Enhver lovlig innkalt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig.

12.1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene

Lokalforeningsstyret skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for medlemmene i et medlemsmøte.

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden

Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har lokalforeningens ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemning. Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet.

12.3 Lokalforeningens representanter til representantskapet

På møtet der sakene til det ordinære representantskapsmøte drøftes, skal foreningens representanter og deres vararepresentanter velges. Representantene velges for kommende representantskapsperiode.

Lokalforeningens leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder, skal møte fra sin lokalforening.

I tillegg skal lokalforeningen representeres med ytterligere en representant for hver påbegynt 150 medlemmer i lokalforeningen. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer av NTF telles med i grunnlaget for representasjon. Medlemstallene pr. 1. oktober legges i denne sammenheng til grunn.

Lokalforeningen bør være representert av medlemmer fra både offentlig og privat sektor.

Er en representant forhindret fra å møte på representantskapet, møter vararepresentanten i dennes sted.

Dersom både en representant og vararepresentant(ene) er hindret fra å møte, kan styret velge en ny representant i dennes sted. Skriftlig melding om dette må sendes til NTFs sekretariat.

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning

Lokalforeningen kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe representanter fra foreningen kan heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte representant i dennes stemmegivning.

Representantene kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemning i lokalforeningen.

Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for lokalforeningen fra representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak.

13.1 Styrets oppgaver

Styret har følgende oppgaver:

 1. Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet.
 2. Representere foreningens medlemmer utad og overfor NTF sentralt.
 3. Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon om foreningen er oppdatert i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig registrering i eventuelle andre offentlige registre.
 4. Kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i lokalforeningen.
 5. I samarbeid med NTF sentralt påse at medlemmene i lokalforeningen overholder NTFs vedtekter og øvrige bestemmelser.
 6. Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamlingen.
 7. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det.
 8. Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.
 9. Godkjenne og signere lokalforeningens reviderte årsregnskap med noter og årsberetning.
 10. Utarbeide forslag til lokalforeningens budsjett og kontingent for kommende budsjettperiode.
 11. Behandle innkomne saker fra medlemmer eller organer i lokalforeningen.
 12. Innkalle til generalforsamling og forberede og gi sin innstilling i de saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 13. I god tid kunngjøre frist for når medlemmene overfor valgkomiteen kan fremme forslag på kandidater til ulike verv som skal velges av generalforsamlingen, jf. pkt. 19.
 14. Avgi årsberetning om sin virksomhet, og legge frem revidert, godkjent og signert regnskap samt forslag til budsjett for kommende budsjettperiode for generalforsamlingen.
 15. Være ansvarlig for lokalforeningens faglige kursvirksomhet og legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud lokalt.
 16. Arrangere medlemsmøter ved ønske eller behov. Innkalling til møtene skal sendes ut minst 2 uker i forkant. Møtene ledes av lokalforeningsleder. Det skal føres referat fra møtene og en av møtedeltakerne skal utpekes av lokalforeningsleder til å være referent.
 17. Arrangere sosiale samvær i tilknytning til medlemsmøter/kurs eller egne sosiale sammenkomster.
 18. Bistå NTFs sekretariat med å innhente opplysninger som er nødvendige for å holde NTFs medlemsregister oppdatert.
 19. Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg og utnevnelser i lokalforeningen.
 20. Oversende til NTFs sekretariat eventuelle forslag fra lokalforeningens styre/evt. andre organer til saker som ønskes behandlet av representantskapet og videresende til NTFs sekretariat private forslag til representantskapssaker, vedlagt styrets begrunnede innstilling i saken.
 21. Avholde medlemsmøte for å gjennomgå de saker som skal behandles av representantskapet og velge lokalforeningens representanter til representantskapsmøtet.
 22. Foreslå æresmedlemmer.
 23. Påse at det velges et hederstegnutvalg jf. pkt 17.3.
 24. Bistå lokale klubber ved behov.
 25. Årlig gi innberetning til NTFs sekretariat om lokalforeningens virksomhet, og oversende lokalforeningens signerte årsregnskap til orientering.
 26. Fordele følgende oppgaver:
  • Informasjonssekretær.
  • Kurskontakt
  • Vaktansvarlig for tannlegevakten i lokalforeningens område så fremt det foreligger en vaktavtale med fylkeskommunen.

13.2 Styrets sammensetning og valg

Styret skal bestå av medlemmer både fra privat og offentlig sektor.

Styret består av 7 medlemmer:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Privatpraktiserende med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser
 • UTV-representant
 • Ett øvrig styremedlem

Med unntak av leder og UTV-representant er styret selvkonstituerende.

Styret skal ha minst et styremedlem som er hovedtillitsvalgt eller medlem av de lokale utvalg av tillitsvalgte (UTV), som skal orientere om de lokale tillitsvalgtes virksomhet i deres område. Slike styremedlemmer og deres personlige vararepresentanter velges direkte til styret etter bestemmelsene i Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter. Dersom det velges mer enn ett styremedlem etter dette avsnittet, kan generalforsamlingen beslutte at de til sammen bare skal ha én stemme i styret.

Styret skal også ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser. Dette medlemmet velges på generalforsamlingen på samme måte som de øvrige styremedlemmene.

UTV-ledere eller privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser kan ikke samtidig inneha vervet som lokalforeningsleder.

Nestleder er stedfortreder for leder.

Da det ikke velges vararepresentanter vil styret ved permanent forfall arbeide i redusert størrelse til neste periode. Styret vil fortsatt være beslutningsdyktig jf. pkt. 13.3.

Lokalforeningens styremedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Unntak gjelder for UTV-representant i styret som velges av det lokale UTV. Lokalt UTV bør velge sine representanter til lokalforeningsstyret før lokalforeningens generalforsamling.

Valgene gjelder for to år av gangen, og gjelder fra førstkommende årsskifte.

Valg av leder skjer separat og foregår skriftlig. Øvrige valg foregår skriftlig dersom det er flere enn en kandidat til vervet.

13.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet

Styret bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når minst 4 av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall med mindre annet fremgår av vedtektene. Ved stemmelikhet har leder dobbel stemme.

Det skal føres referat fra styremøtene.

13.4 Habilitetsregler

For styrets medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvarende, så langt de passer. Slektskap til en av partene i en sak eller andre særegne forhold som gjør at tilliten til styrets avgjørelse svekkes, kan medføre inhabilitet. Ved vurderingen av om det foreligger andre særegne forhold skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende styremedlem eller noen som han/hun har nær personlig tilknytning til.

Et medlem av styret kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende mener seg inhabil.

13.5 Regnskap

Kasserer har ansvar for at foreningens regnskap blir ført.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapet skal gjennomgås av to medlemmer av foreningen som er valgt til å revidere årsregnskapet. Disse tillitsvalgte velges på generalforsamlingen for to år av gangen.

Revidert årsregnskap skal styrebehandles senest innen utgangen av juni påfølgende år.

Styregodkjent årsregnskap forelegges generalforsamlingen til orientering og for kommentarer.

13.6 Signaturrett

Lokalforeningsleder og et styremedlem (ikke kasserer) kan i fellesskap forplikte lokalforeningen ved sine underskrifter. Styret bestemmer hvilke styremedlemmer som skal ha prokura.

13.7 Ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde

De ulike styremedlemmenes særskilte ansvarsområde fremgår av vedlegget «Beskrivelse av ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde i Østfold Tannlegeforening», som er vedtatt at lokalforeningens styre.

Arkivaren har som oppgave å lagre materiale fra styret, slik som årbok, referat fra styremøter og generalforsamling, samt andre dokumenter som har betydning for foreningens drift og virke. Lagringen bør være på digitalt medium, dersom det er mulig.

Lokalforeningens klagenemnd velges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen bestemmer hvilken periode valget gjelder for.

Klagenemnden skal ha tre medlemmer, og er beslutningsdyktig når alle medlemmene er til stede. Klagenemnden skal ha to varamedlemmer. Klagenemnden velger selv sin leder. Begge sektorer skal være representert i klagenemnden.

For nærmere regler om lokalforeningens klagenemnd henvises til Reglement for NTFs klagenemnder.

Lokalforeningen skal ha to kollegahjelpere som velges på generalforsamlingen for minimum tre år. Kollegahjelperne bør representere begge kjønn og både offentlig og privat sektor og bør ikke ha andre tillitsverv.

For nærmere regler om lokalforeningens kollegahjelpordning henvises til Reglement for NTFs kollegahjelpordning.

17.1 Redaksjonskomité

Redaksjonskomiteen skal redigere og utgi ØTFs årbok i samarbeid med ØTFs styre.

Redaksjonskomiteen består av tre medlemer som velges på generalforsamlingen. Redaktør for årboken utpekes av og blant de valgte medlemmene.

17.2 Lokale klubber

ØTF deles i seks distrikter: Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg, Mysen og Askim. Hvert distrikt kan ha en lokal tannlegeklubb. Klubben bør ha vedtekter som er godkjent av ØTFs generalforsamling.

 1. Klubbens formål er å:
 2. arbeide for et kollegialt samhold, samt å fremme standens faglige, sosiale og økonomiske interesser.
 3. arbeide for størst mulig oppslutning om ØTF. De lokale klubbers virksomhet må ikke komme i konflikt med ØTFs arrangementer.
 4. ivareta distriktsvise interesser som f.eks. vaktordninger o.l.
 5. påse at NTFs regler og vedtekter blir fulgt innen distriktet, og straks melde fra til ØTF om brudd på disse.
 6. Hvert år, fortrinnsvis om høsten, skal klubbene ha årsmøte hvor det velges et styre på tre medlemmer, hvorav en leder. Minst ett av styremedlemmene bør være offentlig ansatt eller privatpraktiserende.
 7. Bare medlemmer av NTF kan oppnå medlemskap i klubbene.

 8. Hver lokalklubb avgjør selv om medlemskapet skal være obligatorisk for NTFs medlemmer i distriktet.
 9. De lokale klubber avgjør selv kontingentens størrelse som fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som er fritatt for kontingent til ØTF betaler ingen kontingent.
 10. Klubbene avgir hvert år, før 1. juni, årsberetning til ØTF.
 11. Eventuelle tvister angående klubbens drift bringes inn for ØTFs styre dersom et styremedlem eller 1/4 av medlemmene ønsker det.
 12. Dersom klubben blir oppløst, tar det årsmøtet som vedtar dette, bestemmelse om hvordan foreningens midler skal anvendes.

17.3 ØTFs Hederstegnutvalg

Se pkt. 18 nr. 3 nedenfor.

 1. Dekorasjonen kalles ØTFs Hederstegn
 2. Hederstegnet kan utdeles til medlemmer av ØTF. Det kan videre utdeles til andre som har gjort seg fortjent til det.
 3. Hederstegnet forvaltes av et utvalg, som består av to tidligere dekorerte medlemmer og ØTFs fungerende leder. Utvalget velger hvert år sin leder. De to førstnevnte medlemmer velges av og blant de dekorerte medlemmene for et tidsrom av fem år.
 4. Ethvert medlem av ØTF kan overfor utvalget fremsette forslag til dekorasjon. Utvalget har møte i september hvert år for å ta standpunkt til fremsatte forslag til dekorasjon. Forslag må være utvalget i hende innen 1. september hvert år.
 5. Hederstegnet utdeles i forbindelse med et festmøte og foregår i enkle, verdige former.
 6. Hederstegnet bæres som vanlig for lignende dekorasjoner. Første gangs utdeling
  foretas av komiteen i samråd med styret i ØTF.
 1. ØTFs Kapitalfond er opprettet i 1982 ved at jubileumsfondets midler er overført til dette fond. Fondet tilføres nye midler ved årlige overføringer fra ØTFs budsjett.

 2. Midler fra fondet skal brukes til:
  a. Innkjøp av kapitalgjenstander nødvendig for foreningens drift og kursvirksomhet.
  b. Tilskudd til ØTFs jubiléer.

 3. Fondet forvaltes av ØTFs styre. Årlig revisjon foretas av foreningens revisor og regnskapet forelegges generalforsamlingen.

 4. Hvis fondet besluttes opphevet, skal eventuelle gjenstående midler anvendes etter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

 5. Endringer av bestemmelsene i dette pkt. 18 krever alminnelig flertall på ØTFs generalforsamling.

 6. Beslutning om å oppheve fondet kan kun skje av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

20.1 Valgkomiteens sammensetning og valg

Valgkomitéen består av en leder og to medlemmer. Både offentlig og privat sektor bør være representert i valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig inneha andre verv i foreningens organer som velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen velges direkte av generalforsamlingen. Ethvert medlem i lokalforeningen kan foreslå medlemmer til valgkomiteen. Forslagene sendes til styret som skal forelegge dem for generalforsamlingen. Dersom det ikke innkommer forslag på tilstrekkelig antall kandidater er styret forpliktet til å fremsette ytterlige forslag på medlemmer til valgkomiteen. I slike tilfeller forslåes siste avgåtte styremedlem.

Valgkomiteens medlemmer velges for to år fra førstkommende årsskifte.

20.2 Valgkomiteens arbeid og oppgaver

Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg som ifølge vedtektene skal velges av generalforsamlingen.

Ethvert medlem kan overfor valgkomitéen fremme forslag på styremedlemmer innen en på forhånd fastsatt frist. Lokalforeningens styre skal i god tid kunngjøre fristen for medlemmene.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet, og inneholde navn på, og relevante opplysninger om, de kandidater som er innstilt. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. I sin innstilling skal valgkomiteen legge vekt på allsidighet med hensyn til yrkesutøvelse, kjønnsmessig og geografisk fordeling. Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle innkomne forslag til kandidater i ulike verv.

Valgkomiteens innstilling skal forelegges for styret senest en måned før generalforsamlingen, slik at den kan kunngjøres for medlemmene sammen med generalforsamlingssakene.

Valgkomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktige også dersom kun to medlemmer er tilstede. Da det ikke velges vararepresentanter vil valgkomiteen ved permanent forfall arbeide i redusert størrelse til neste periode. Det skal føres referat fra møtene.

I saker som ikke dekkes av foreningens vedtekter skal NTFs vedtekter gjelde.

Forslag til endring av vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Forslaget må sendes styret senest 2 måneder før generalforsamlingen.

Styret skal sette forslaget til vedtektsendring på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart, med mindre generalforsamlingen beslutter et annet ikrafttredelsestidspunkt.

Vedtektsendringer skal forelegges for NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 18-2.

Oppløsning av foreningen kan vedtas av generalforsamlingen og forutsetter 2/3 flertall av de tilstedeværende på generalforsamlingen.

Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned etter at beslutningen er fattet.

For innsending av forslag til styret om oppløsning gjelder de samme frister som er satt for øvrige saker som ønskes behandlet på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, jf. pkt. 10 og 11. Styret skal sette forslaget om oppløsning på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger som ligger innenfor foreningens formål.

 • Beskrivelse av ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde i Østfold Tannlegeforening (kommer)
 • Vedtekter NTF
Sist oppdatert: 21. oktober 2021