Vedtekter Sør-Trøndelag tannlegeforening

Vedtatt av Sør-Trøndelag tannlegeforenings ekstraordinære generalforsamling 16.12.2020, med umiddelbar ikrafttreden.

Last ned pdf av vedtekter for Sør-Trøndelad tannlegeforening , 458.2 kB, åpnes i nytt vindu.

Foreningens navn er Sør-Trøndelag tannlegeforening (STTF).

Foreningen er et eget organ i Den norske tannlegeforening (NTF), jf. NTFs vedtekter § 17.

Foreningens geografiske område er tidligere Sør-Trøndelag fylke (dvs. Orkladalen, Gauldalen og Trondheim i Trøndelag fylke), som også fremgår av eget vedlegg til NTFs vedtekter § 18.

Grensene for lokalforeningene fastsettes av representantskapet.

Lokalforeningen skal representere NTF i sitt geografiske område og ivareta sine medlemmers interesser i tråd med NTFs formål.

Foreningens organisasjonsnummer er 975 729 885.

Medlemmer av lokalforeningen plikter å rette seg etter NTFs og lokalforeningens vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler.

Medlemmer av lokalforeningen plikter på forespørsel å svare på spørsmål som angår sitt forhold til NTF.

Medlemmer av NTF som utøver tannlegeyrket i lokalforeningens område eller slutter å utøve tannlegeyrket i området plikter å sende melding til lokalforeningsstyret om dette. Melding skal også sendes til NTF sentralt.

Lokalforeningen har følgende medlemskategorier:

5.1 Ordinære medlemmer
Som ordinære medlemmer av lokalforeningen opptas ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedarbeidssted i lokalforeningens geografiske område. NTFs hovedstyre kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra regelen om ordinære medlemmers lokalforeningstilknytning, jf. NTFs vedtekter § 41-1.

Ordinære medlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.

Ordinære medlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

Ordinære medlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.

5.2 Pensjonistmedlemmer
Som pensjonistmedlemmer av lokalforeningen opptas pensjonistmedlemmer av NTF som har valgt å ha sin hovedtilknytning til lokalforeningen.

Pensjonistmedlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.

Pensjonistmedlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

Pensjonistmedlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.

5.3 Assosierte medlemmer
Som assosiert medlemmer kan etter skriftlig søknad til lokalforeningens styre opptas:

 • Ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Pensjonistmedlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Studentmedlemmer av NTF
 • Passive medlemmer av NTF

Assosierte medlemmer har adgang til lokalforeningens møter og kurs. De har ikke stemmerett i lokalforeningsanliggender. Assosierte medlemmer er ikke valgbare til lokalforeningens styre eller som representant for foreningen til NTFs representantskap.

5.4 Æresmedlemmer
Som æresmedlemmer kan utnevnes enhver som har gjort en særlig aktiv innsats for foreningen og dens formål, eller som foreningen i særlig grad vil hedre.

Disse innvelges på generalforsamling med 2/3 flertall etter innstilling fra styret.

Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for å bli ordinært medlem eller pensjonistmedlem av lokalforeningen har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen, jf. NTFs vedtekter § 40-5.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for kommende toårsperiode og skal betales av alle ordinære medlemmer og assosierte medlemmer. Pensjonistmedlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

For medlemmer som er ordinære medlemmer av NTF og som dermed er pliktige medlemmer av en lokalforening betales kontingent til den lokalforening som vedkommende står tilsluttet 1. januar. For assosierte medlemmer betales kontingent for kun et halvt år hvis innmeldingen skjer etter 1. juli.

7.1 Innmelding
Ordinære medlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening der de har sitt hovedarbeidssted. Pensjonistmedlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening som de ved overgang til pensjonistmedlemskap har valgt å ha sin hovedtilknytning til, eller senere skriftlig har gitt beskjed til NTF sentralt om at de skal ha sin hovedtilknytning til.

Enhver som ønsker å bli assosiert medlem av lokalforeningen må sende skriftlig søknad til lokalforeningsstyret om dette.

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. Æresmedlemskap gjelder fra dato for vedtak om utnevning som æresmedlem.

7.2 Utmelding
Utmelding av NTF skjer skriftlig til NTFs sekretariat. Kopi sendes til lokalforeningens styre.

Utmelding trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdato (30. juni eller 31. desember).

Ethvert medlem som melder seg ut av NTF mister samtidig sitt medlemskap i lokalforeningen.

Går et ordinært medlem av NTF over til å bli passivt medlem, betraktes vedkommende som uttrådt av lokalforeningen fra den tid det passive medlemskap begynte, dersom vedkommende ikke melder fra til lokalforeningsstyret av medlemskapet i lokalforeningen ønskes opprettholdt. Passive medlemmer av NTF inngår i så fall i medlemskategorien assosierte medlemmer, jf. pkt. 5.3.

8.1 Strykning
Unnlater et medlem å betale foregående års medlemskontingent etter gjentatte purringer, kan lokalforeningsstyret overfor NTF innstille på at vedkommende blir strøket som medlem.

Myndigheten til å iverksette strykninger tilligger NTFs administrasjon.

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.

8.2 Eksklusjon
Dersom et medlem er fratatt sin autorisasjon eller lisens som tannlege, eller viser en oppførsel eller handlemåte som innebærer grove brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning eller NTFs klagenemndsregler kan NTFs hovedstyre, med 2/3 flertall ekskludere medlemmet, jf. NTFs vedtekter § 48.

Før beslutning fattes skal uttalelse fra lokalforeningens styre være innhentet. NTFs administrasjon sørger for at medlemmet gjøres kjent med styrets uttalelse og får mulighet til å kommentere denne.

Gjenopptagelse av et ekskludert medlem, vedtas av NTFs hovedstyre med 2/3 flertall.

Lokalforeningen har følgende organer og tillitsverv:

 • Generalforsamling
 • Representanter til NTFs representantskap
 • Styre
 • To medlemmer som skal revidere årsregnskapet før det sendes styret til godkjennelse
 • Klagenemnd
 • Kollegahjelpere
 • Valgkomité
 • Kursnemnd
 • Lokalt næringsutvalg - LNU
 • Informasjonssekretær
 • Økonomistyre

10.1 Generalforsamlingens rolle og beslutningsmyndighet
Generalforsamlingen er lokalforeningens høyeste organ.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Medlemmene kan ikke gi andre medlemmer fullmakt til å stemme på sine vegne ved uteblivelse.

10.2 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen har følgende oppgaver:

 1. Gjennomgå styrets signerte beretning
 2. Gjennomgå beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte
 3. Kommentere foreningens styregodkjente og signerte årsregnskap med noter
 4. Fastsette medlemskontingenten for kommende toårsperiode
 5. Godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode
 6. Velge
  o Styret med to varamedlemmer
  o Informasjonssekretær med ett varamedlem
  o To medlemmer som skal revidere årsregnskapet
  o Klagenemnd
  o Kollegahjelpere
  o Kursnemnd
  o Valgkomité
  o Økonomistyre
  o Representanter til NTFs representantskap
  o Lokalt næringspolitisk utvalg (LNU)
 7. Utnevne eventuelle æresmedlemmer
 8. Behandle andre saker som fremkommer av dagsorden
 9. Behandle representantskapssaker tilsendt fra NTFs hovedstyre
 10. Fastsette instrukser for eventuelle utvalg, nemnder og komiteer i lokalforeningen, dersom NTF sentralt ikke har utarbeidet reglementer som gjelder for disse

10.3 Innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen

10.3.1 Tidspunkt for generalforsamling
Ordinær generalforsamling avholdes hvert annet år i første halvdel av november, det året NTF avholder sitt representantskap.

10.3.2 Innkalling til generalforsamling, innmelding av saker og utsending av saksliste
Ethvert medlem eller organ i lokalforeningen kan legge frem saker for behandling på generalforsamlingen.

Styret skal skriftlig varsle medlemmene om dato for møtet og frist for innlevering av saker som ønskes behandlet senest 2 måneder før generalforsamlingen.

Styret skal forberede og gi sin innstilling i alle saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret innkaller til generalforsamling. Møteinnkallingen må være sendt medlemmene minst 2 uker før møtet.

Følgende skal være vedlagt møteinnkallingen:

 1. Dagsorden
 2. Referat fra forrige generalforsamling
 3. Styrets signerte beretning
 4. Beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte
 5. Styregodkjent og signert regnskap for foregående to år
 6. Budsjettforslag med forslag til kontingent for kommende budsjettperiode
 7. Beskrivelse av generalforsamlingssakene med styrets innstilling
 8. Innkomne forslag på kandidater til ulike tillitsverv, samt valgkomiteens innstilling
 9. Forslag til æresmedlemmer
 10. Forslag tilrepresentanter og vararepresentanter til NTFs representantskap
 11. Forslag til instrukser for eventuelle utvalg, nemnder og komiteer i lokalforeningen, dersom NTF sentralt ikke har utarbeidet reglementer som gjelder for disse

10.3.3 Møteledelse og referat
Møteleder velges på generalforsamlingsmøtet.

Det skal skrives referat fra generalforsamlingen. Ved møtets åpning utpeker møteleder referent etter forslag fra møtedeltakerne.

Referatet skal underskrives av to medlemmer som generalforsamlingen velger, i tillegg til referenten.

Referatet gjøres tilgjengelig for lokalforeningens medlemmer snarest mulig etter generalforsamlingen og fremlegges også til orientering på neste generalforsamling.

10.3.4 Valg og stemmegivning
Alle valg og avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt i vedtektene.

Valg og avstemninger skal skje skriftlig bare dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det, med mindre annet er bestemt i vedtektene.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når:

 • Minst halvparten av styret finner det nødvending, eller
 • ¼ av foreningens medlemmer har fremsatt skriftlig krav om dette overfor styret

Innkalling til møtet må sendes ut med minst 2 ukers varsel, vedlagt dagsorden og saksdokumenter.

En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden ved innkalling.

Enhver lovlig innkalt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig.

12.1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene
Lokalforeningsstyret skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for medlemmene på generalforsamlingen.

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden
Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har lokalforeningens ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemning. Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet.

12.3 Lokalforeningens representanter til representantskapet
På generalforsamlingen skal foreningens representanter og deres vararepresentantskaper velges. Representantene velges for kommende representantskapsperiode.

Lokalforeningens leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder, skal møte fra sin lokalforening.

I tillegg skal lokalforeningen representeres med ytterligere en representant for hver påbegynte 150 medlemmer i lokalforeningen. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer av NTF telles med i grunnlaget for representasjon. Medlemstallene pr. 1. oktober legges i denne sammenheng til grunn.

Lokalforeningene skal være representert av medlemmer fra både offentlig og privat sektor.

Er en representant forhindret fra å møte på representantskapet, møter vararepresentanten i dennes sted.

Dersom både en representant og vararepresentantene er hindret fra å møte, kan styret velge en ny representant i dennes sted. Skriftlig melding om dette må sendes NTFs sekretariat.

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning
Lokalforeningen kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe representanter fra foreningen kan heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte representant i dennes stemmegivning.

Representantene kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemning i lokalforeningen.

Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for lokalforeningen fra representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak.

13.1 Styrets oppgaver
Styret har følgende oppgaver:

 1. Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet
 2. Representere foreningens medlemmer utad og overfor NTF sentralt
 3. Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon om foreningen er oppdatert i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig registrering i eventuelle andre offentlige registre
 4. Kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i lokalforeningene
 5. I samarbeid med NTF sentralt påse at medlemmene i lokalforeningen overholder NTFs vedtekter og øvrige bestemmelser
 6. Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamlingen
 7. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det
 8. Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt
 9. Godkjenne og signere lokalforeningens reviderte årsregnskap med noter og årsberetning
 10. Utarbeide forslag til lokalforeningens budsjett og kontingent for kommende budsjettperiode
 11. Behandle innkomne saker fra medlemmer eller organer i lokalforeningen
 12. Innkalle til generalforsamling og forberede og gi sin innstilling i de saker som skal behandles på generalforsamling
 13. I god tid kunngjøre frist for når medlemmene overfor valgkomiteen kan fremme forslag på kandidater til ulike verv som skal velges av generalforsamlingen, jf. pkt. 17
 14. Avgi beretning om sin virksomhet og legge frem revidert, godkjent og signert regnskap samt forslag til budsjett for kommende budsjettperiode for generalforsamlingen
 15. Være ansvarlig for lokalforeningens faglige kursvirksomhet i samarbeid med Kursnemnda (jf. Pkt. 16.1), og legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud lokalt
 16. Arrangere medlemsmøter. Innkalling til møtene skal sendes ut minst 2 uker i forkant. Møtene ledes av lokalforeningsleder. Det skal føres referat fra møtene og en av møtedeltakerne skal utpekes av lokalforeningen til å være referent, normalt vil dette være styrets sekretær
 17. Arrangere sosiale samvær i tilknytning til medlemsmøter/kurs eller egne sosiale sammenkomster
 18. Bistå NTFs sekretariat med å innhente opplysninger som er nødvendige for å holde NTFs medlemsregister oppdatert
 19. Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg og utnevnelser i lokalforeningen
 20. Oversende til NTFs sekretariat eventuelle forslag fra lokalforeningens styre/evt. andre organer til saker som ønskes behandlet av representantskapet og videresende til NTFs sekretariat private forslag til representantskapssaker, vedlagt styrets begrunnede innstilling i saker
 21. Foreslå æresmedlemmer
 22. Årlig gi innberetning til NTFs sekretariat om lokalforeningens virksomhet, og oversende lokalforeningens signerte årsregnskap til orientering
 23. Arkivere alt arkivverdig materiale

13.2 Styrets sammensetning og valg
Lokalforeningen ledes av et styre som består av følgende medlemmer

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • UTV-representant
 • Privatpraktiserende med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser
 • To øvrige styremedlemmer

Styret skal bestå av medlemmer både fra privat og offentlig sektor.

Styret skal ha minst et styremedlem som er hovedtillitsvalgt eller medlem av de lokale utvalg av tillitsvalgte (UTV), som skal orientere om de lokale tillitsvalgtes virksomheter i deres område. Slike styremedlemmer og deres personlige vararepresentanter velges direkte til styret etter bestemmelsene i Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter. Dersom det velges mer enn ett styremedlem etter dette avsnittet, kan generalforsamlingen beslutte at de til sammen bare skal ha én stemme i styret.

Styret skal også ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser. Dette medlemmet og dets personlige vararepresentant velges på generalforsamling på samme måte som de øvrige styremedlemmene. Medlemmer som ikke arbeider i privat sektor skal avholde seg fra å stemme ved valg av representant for privatpraktiserende tannleger.

UTV-ledere eller styremedlemmene som er nevnt i de to foregående avsnitt kan ikke samtidig inneha vervet som lokalforeningsleder.

Nestleder er stedfortreder for leder. For de øvrige valgte styremedlemmene velges to varamedlemmer, 1. og 2. varamedlem. Disse trer inn som fast medlem ved permanent forfall.

Lokalforeningens styremedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Unntak gjelder kun for UTV-representant(-er) i styret som velges av det lokale UTV. Lokalt UTV bør velge sine representanter til lokalforeningsstyret før lokalforeningens generalforsamling.

Valgene gjelder for to år av gangen, og gjelder fra førstkommende årsskifte.

Valg av leder skjer separat og foregår skriftlig. Øvrige valg foregår skriftlig dersom det er flere enn en kandidat til vervet.

13.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet
Styret bør tilstrebe å være fulltallige ved sine møter, men er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall med mindre annet fremgår av vedtektene.

Det skal føres referat fra styremøtene.

13.4 Habilitetsregler
For styrets medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvarende, så langt de passer. Slektskap til en av partene i en sak eller andre særegne forhold som gjør at tilliten til styrets avgjørelse svekkes, kan medføre inhabilitet. Ved vurdering av om det foreligger andre særegne forhold skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende styremedlem eller noen som han/hun har nær personlig tilknytning til.

Et medlem av styret kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende mener seg inhabil. Hvis et medlem fratrer, trer et varamedlem inn i vedkommende medlems sted.

13.5 Regnskap
Kasserer har ansvar for at foreningens regnskap blir ført.
Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapet skal gjennomgås av to medlemmer av foreningen som er valgt til å revidere årsregnskapet. Disse tillitsvalgte velges på generalforsamlingen for to år av gangen.

Revidert årsregnskap skal styrebehandles senest innen utgangen av mai påfølgende år.

Styregodkjent og signert årsregnskap forelegges generalforsamlingen til orientering og for kommentarer.

13.6 Signaturrett
Lokalforeningsleder og et styremedlem (ikke kasserer) kan i fellesskap forplikte lokalforeningen ved sine underskrifter. Styret bestemmer hvilke styremedlemmer som skal ha prokura.

13.7 Ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområder
De ulike styremedlemmenes særskilte ansvarsområder fremgår av vedlegget “Beskrivelse av ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde i Sør-Trøndelag tannlegeforening”, som er vedtatt av lokalforeningens styre.

Lokalforeningens klagenemnd velges på generalforsamlingen. Valget gjelder for to år.

Klagenemnden skal ha tre medlemmer, og er beslutningsdyktig når alle medlemmene er til stede. Klagenemnden skal ha to varamedlemmer. Klagenemnden velger selv sin leder.

For nærmere regler om lokalforeningens klagenemnd henvises til Reglement for NTFs klagenemnder.

Lokalforeningen skal ha minst to kollegahjelpere som velges på generalforsamlingen for minimum tre år. Kollegahjelperne bør representere begge kjønn og både offentlig og privat sektor og bør ikke ha andre tillitsverv.

For nærmere regler om lokalforeningens kollegahjelpordning henvises til NTFs retningslinjer for kollegahjelpordningen.

16.1 Kursnemnd
Kursnemnda består av en leder og fem medlemmer. Kursnemnda velges på generalforsamling for kommende toårsperiode.

Avtroppende kursnemnd bistår påtroppende nemnd til etter førstkommende Midt-Norgemøte er avviklet.

Kursnemnda har rapporteringsplikt til styret.

Kursnemnda arrangerer Midt-Norgemøtet og Januarkurs, og samarbeider med styret i planlegging av kurs på medlemsmøter.

16.2 Økonomistyret
Økonomistyret består av en leder og tre medlemmer, hvor et av medlemmene er styrets kasserer. Leder og de to øvrige medlemmene velges på generalforsamling for kommende toårsperiode.

Økonomistyrets jobb er å veilede og hjelpe styret med å ivareta foreningens økonomi.

16.3 Lokalt næringsutvalg
LNU er lokalforeningens utvalg for privat sektor, og består av en leder og tre medlemmer. Leder er styrets medlem med særskilt ansvar for næringsdrivende tannlegers interesser.

Utvalgets medlemmer velges på generalforsamling. Kun privatpraktiserende medlemmer har stemmerett ved dette valget.

Utvalget har ansvar for å fremme interessene til foreningens medlemmer i privat sektor, samt å arrangere egne møter og kurs for disse.

17.1 Valgkomiteens sammensetning og valg
Valgkomiteen består av en leder og tre medlemmer, samt to varamedlemmer. Både offentlig og privat sektor bør være representert i valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer bør ikke samtidig inneha andre verv i foreningens organer som velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen velges direkte av generalforsamlingen. Ethvert medlem av lokalforeningen kan foreslå medlemmer til valgkomiteen. Forslagene sendes til styret som skal forelegge dem for generalforsamlingen. Dersom det ikke innkommer forslag på tilstrekkelig antall kandidater, er styret forpliktet til å fremsette ytterlige forslag på medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer velges for to år fra førstkommende årsskifte.

17.2 Valgkomiteens arbeid og oppgaver
Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg som ifølge vedtektene skal velges av generalforsamlingen.

Ethvert medlem kan overfor valgkomiteen fremme forslag på styremedlemmer innen en på forhånd fastsatt frist. Lokalforeningens styre skal i god tid kunngjøre fristen for medlemmene.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet, og inneholde navn på, og relevante opplysninger om, de kandidater som er innstilt. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. I sin innstilling skal valgkomiteen legge vekt på allsidighet med hensyn til yrkesutøvelse, kjønnsmessig og geografisk fordeling. Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle innkomne forslag til kandidater i ulike verv.

Valgkomiteens innstilling skal forelegges styret senest tre uker før generalforsamlingen, slik at den kan kunngjøres for medlemmene sammen med generalforsamlingssakene.

Valgkomiteen bør tilstrebe å være fulltallige ved sine møter, men er beslutningsdyktige når tre medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene.

I saker som ikke dekkes av foreningens vedtekter skal NTFs vedtekter gjelde.

Forslag til endring av vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Forslaget må sendes styret senest to måneder før generalforsamlingen.

Styret skal sette forslaget til vedtektsendring på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart, med mindre generalforsamlingen beslutter et annet ikrafttredelsestidspunkt.

Vedtektsendringer skal forelegges NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 18-2.

Oppløsning av foreningen kan vedtas av generalforsamlingen og forutsetter 2/3 flertall av de tilstedeværende på generalforsamlingen.

Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned etter at beslutningen er fattet.

For innsending av forslag til styret om oppløsning gjelder de samme frister som er satt for øvrige saker som ønskes behandlet på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, jf. pkt. 10 og 11. Styret skal sette forslaget om oppløsing på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger som ligger innenfor foreningens formål.

 • Beskrivelse av ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde i Sør-Trøndelag tannlegeforening (kommer)
 • Vedtekter NTF
Sist oppdatert: 21. oktober 2021