Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Vedtekter Oslo tannlegeforening

Vedtatt av OTFs generalforsamling 03.11.2020, med ikrafttreden fra 1. januar 2021.

Last ned PDF av vedtekter for OTF , 305.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Foreningens navn er Oslo Tannlegeforening (OTF).

Foreningen ble stiftet 15. desember 1899 under navnet Christiania Tandlægeselskap, Kristiania Tandlægeforening ble stiftet 19. desember 1908. Selskapene ble sammenslått til Kristiania Tandlægeforening 31. januar 1917. Senere har foreningens navn blitt endret flere ganger: 16. desember 1924 til Oslo Tannlægeselskap, 4. desember 1984 til Oslo Tannlegeselskap og 4. november 2008 til Oslo Tannlegeforening

Foreningen er et eget organ i Den norske tannlegeforening (NTF), jf. NTFs vedtekter § 17.

Foreningens geografiske område er Oslo og deler av Viken slik det er definert i vedlegget til NTFs vedtekter § 18. (Vedlegg §18 Oslo: Tidligere Oslo fylke, Asker & Bærum distrikt i tidligere Akershus fylke og Follo distrikt (dvs. kommunene Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og de søndre delene (Dalefjerdingen og Ytre) av Enebakk kommune).

Grensene for lokalforeningene fastsettes av representantskapet.

Lokalforeningen skal representere NTF i sitt geografiske område og ivareta sine medlemmers interesser i tråd med NTFs formål. NTFs formål er nærmere beskrevet i NTFs vedtekter § 2.

Foreningens organisasjonsnummer er 971 526 645.

Medlemmer av lokalforeningen plikter å rette seg etter NTFs og lokalforeningens vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler.

Medlemmer av lokalforeningen plikter på forespørsel å svare på spørsmål som angår sitt forhold til NTF.

Medlemmer av NTF som utøver tannlegeyrket i lokalforeningens område eller slutter å utøve tannlegeyrket i området, plikter å sende melding til lokalforeningsstyret om dette. Melding skal også sendes til NTF sentralt.

Lokalforeningen har følgende medlemskategorier:

1.1 Ordinære medlemmer

Som ordinære medlemmer av lokalforeningen opptas ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedarbeidssted i lokalforeningens geografiske område. NTFs hovedstyre kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra regelen om ordinære medlemmers lokalforeningstilknytning, jf. NTFs vedtekter § 41-1.

Ordinære medlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.

Ordinære medlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

Ordinære medlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.

1.2 Pensjonistmedlemmer

Som pensjonistmedlemmer av lokalforeningen opptas pensjonistmedlemmer av NTF som har valgt
å ha sin hovedtilknytning til lokalforeningen.

Pensjonistmedlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.

Pensjonistmedlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

Pensjonistmedlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.

1.3 Assosierte medlemmer

Som assosierte medlemmer kan etter skriftlig søknad til lokalforeningens styre opptas:

 • Ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Pensjonistmedlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Studentmedlemmer av NTF
 • Passive medlemmer av NTF

Assosierte medlemmer har adgang til lokalforeningens møter og kurs. De har ikke stemmerett i lokalforeningsanliggender. Assosierte medlemmer er ikke valgbare til lokalforeningens styre eller som representant for foreningen til NTFs representantskap.

1.4 Æresmedlemmer

Som æresmedlemmer kan utnevnes enhver som Oslo Tannlegeforening vil hedre i særlig grad.

Æresmedlemmer utnevnes av styret med 2/3 flertall etter innstilling fra hederstegnutvalget.

Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for å bli ordinært medlem eller pensjonistmedlem av lokalforeningen har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen, jf. NTFs vedtekter § 40-5.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for kommende år og skal betales av alle ordinære medlemmer. For pensjonistmedlemmer og assosierte medlemmer fattes særskilte vedtak om kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Styret kan på begrunnet skriftlig søknad innvilge kontingentfritak eller redusert kontingent for ett år av gangen. Ved utmelding av NTF skal forfalt kontingent betales.

For medlemmer som er ordinære medlemmer eller pensjonistmedlemmer av NTF og som dermed er pliktige medlemmer av en lokalforening betales kontingent til den lokalforening som vedkommende står tilsluttet 1. januar. For øvrige medlemskategorier betales kontingent for kun et halvt år hvis innmeldingen skjer etter 1. juli.

De til enhver gjeldende kontingentsats fremgår på OTFs nettsted (på www.oslotann.no).

7.1 Innmelding

Ordinære medlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening der de har sitt hoved-arbeidssted. Pensjonistmedlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening som de ved overgang til pensjonistmedlemskap har valgt å ha sin hovedtilknytning til, eller senere skriftlig har gitt beskjed til NTF sentralt om at de skal ha sin hovedtilknytning til.

Enhver som ønsker å bli assosiert medlem av lokalforeningen må sende skriftlig søknad til lokalforeningsstyret om dette.

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. Æresmedlemskap gjelder fra dato for vedtak om utnevning som æresmedlem.

7.2 Utmelding

Utmelding fra NTF skjer skriftlig til NTFs sekretariat. Kopi sendes til lokalforeningens styre.

Utmeldingen trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen (30. juni eller 31. desember).

Ethvert medlem som melder seg ut av NTF mister samtidig sitt medlemskap i lokalforeningen.

Går et ordinært medlem av NTF over til å bli passivt medlem, betraktes vedkommende som uttrådt av lokalforeningen fra den tid det passive medlemskap begynte. Ønsker vedkommende fortsatt å være tilknyttet lokalforening som assosiert medlem, må vedkommende selv melde fra til lokalforeningens styre. Passive medlemmer av NTF inngår i så fall i medlemskategorien assosierte medlemmer, jf. pkt. 5.3.

8.1 Strykning

Unnlater et medlem å betale foregående års medlemskontingent etter gjentatte purringer, kan lokalforeningsstyret overfor NTF innstille på at vedkommende blir strøket som medlem.

Myndigheten til å iverksette strykninger tilligger NTFs administrasjon.

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.

8.2 Eksklusjon

Dersom et medlem er fratatt sin autorisasjon eller lisens som tannlege, eller viser en oppførsel eller handlemåte som innebærer grove brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning eller NTFs klagenemndsregler kan NTFs hovedstyre, med 2/3 flertall, ekskludere medlemmet, jf. NTFs vedtekter § 48.

Før beslutning fattes skal uttalelse fra lokalforeningens styre være innhentet. NTFs administrasjon sørger for at medlemmet gjøres kjent med styrets uttalelse og får mulighet til å kommentere denne.

Gjenopptagelse av et ekskludert medlem, vedtas av NTFs hovedstyre med 2/3 flertall.

Lokalforeningen har følgende organer og tillitsverv:

 1. Generalforsamling
 2. Representanter til NTFs representantskap
 3. Styre
 4. Klagenemnd
 5. Kollegahjelpere
 6. Fagnemnd
 7. Praksistakseringsutvalg
 8. Hederstegnutvalget «Den Gyldne Tand»
 9. Redaksjon
 10. Valgkomite
 11. Museumskomite
 12. Honnørklubb
 13. Sekretariat

10.1 Generalforsamlingens rolle og beslutningsmyndighet

Generalforsamlingen er lokalforeningens høyeste organ.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Medlemmene kan ikke gi andre medlemmer fullmakt til å stemme på sine vegne ved uteblivelse.

10.2 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingen har følgende oppgaver:

 1. Gjennomgå styrets signerte årsberetning.
 2. Gjennomgå beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte.
 3. Kommentere foreningens styregodkjente og signerte årsregnskap med noter.
 4. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 5. Godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode.
 6. Velge
  • Styre
  • Klagenemnd
  • Kollegahjelpere
  • Fagnemnd
  • Praksistakseringsutvalg
  • Hederstegnutvalget
  • Valgkomité
  • Representanter til NTFs representantskap.
 7. Hedre mottakere av OTFs hederstegn og eventuelle æresmedlemmer.
 8. Behandle andre saker som kommer frem av dagsorden.
 9. Behandle representantskapssaker tilsendt fra NTFs hovedstyre.

10.3 Innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen

 1. Tidspunkt for generalforsamling

  Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i løpet av den første uken i november.

 2. Innkalling til generalforsamling, innmelding av saker og utsending av saksliste

  Ethvert medlem eller organ i lokalforeningen kan legge frem saker for behandling på generalforsamlingen.

  Styret skal skriftlig varsle medlemmene om dato for møtet og frist for innlevering av saker som ønskes behandlet senest 1. september.

  Styret skal forberede og gi sin innstilling i alle saker som skal behandles på generalforsamlingen.

  Styret innkaller til generalforsamling. Møteinnkallingen må være sendt medlemmene minst 2 uker før møtet.

  Følgende skal være vedlagt møteinnkallingen:
  1. Dagsorden
  2. Referat fra forrige generalforsamling.
  3. Styrets signerte årsberetning.
  4. Beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte.
  5. Styregodkjent signert regnskap for foregående år.
  6. Budsjettforslag med forslag til kontingent for kommende budsjettperiode.
  7. Beskrivelse av generalforsamlingssakene med styrets innstilling.
  8. Innkomne forslag på kandidater til ulike tillitsverv, samt valgkomiteens innstilling.
  9. Forslag til representanter og vararepresentanter til NTFs representantskap

 3. Møteledelse og referat

  .Lokalforeningsleder leder generalforsamlingsmøtet.

  Det skal skrives referat fra generalforsamlingen. Ved møtets åpning utpeker møteleder referent etter forslag fra møtedeltakerne.

  Referatet skal underskrives av to medlemmer som generalforsamlingen velger, i tillegg til referenten.

  Referatet gjøres tilgjengelig for lokalforeningens medlemmer snarest mulig etter generalforsamlingen og fremlegges også til orientering på neste års generalforsamling.

 4. Valg og stemmegivning

  Alle valg og avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt i vedtektene.

  Valg og avstemninger skal skje skriftlig bare dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det, med mindre annet er bestemt i vedtektene.

  Valget gjelder fra førstkommende årsskifte, med mindre uttrykkelig unntak er gjort i vedtektene.

  Lokalforeningens representanter til NTFs representantskap velges de år det er representantskap.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når

 • styret finner det nødvendig, eller
 • et flertall av foreningens medlemmer har fremsatt skriftlig krav om dette overfor styret.

Innkalling til møtet må sendes ut med minst 2 ukers varsel, vedlagt dagsorden og saksdokumenter.

En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden ved innkalling.

Enhver lovlig innkalt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig.

12.1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene

Lokalforeningsstyret skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for medlemmene på generalforsamlingen.

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden

Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har lokalforeningens ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemning. Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet.

12.3 Lokalforeningens representanter til representantskapet

På møtet der sakene til det ordinære representantskapsmøtet drøftes, skal foreningens representanter og deres vararepresentanter velges. Representantene velges for kommende representantskapsperiode.

Lokalforeningens leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder, skal møte fra sin lokalforening.

I tillegg skal lokalforeningen representeres med ytterligere en representant for hver påbegynt 150 medlemmer i lokalforeningen. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer av NTF telles med i grunnlaget for representasjon. Medlemstallene pr. 1. oktober legges i denne sammenheng til grunn.

Lokalforeningene skal være representert av medlemmer fra både offentlig og privat sektor.

Er en representant forhindret fra å møte på representantskapet, møter vararepresentanten i dennes sted.

Dersom både en representant og vararepresentant(ene) er hindret fra å møte, kan styret velge en ny representant i dennes sted. Skriftlig melding om dette må sendes til NTFs sekretariat.

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning

Lokalforeningen kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe representanter fra foreningen kan heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte representant i dennes stemmegivning.

Representantene kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemning i lokalforeningen.

Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for lokalforeningen fra representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak.

13.1 Styrets oppgaver

 1. Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet.
 2. Representere foreningens medlemmer utad og overfor NTF sentralt.
 3. Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon om foreningen er oppdatert i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig registrering i eventuelle andre offentlige registre.
 4. Kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i lokalforeningen.
 5. I samarbeid med NTF sentralt påse at medlemmene i lokalforeningen overholder NTFs vedtekter og øvrige bestemmelser.
 6. Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamlingen.
 7. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det.
 8. Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.
 9. Godkjenne og signere lokalforeningens reviderte årsregnskap med noter og årsberetning.
 10. Utarbeide forslag til lokalforeningens budsjett og kontingent for kommende budsjettperiode.
 11. Behandle innkomne saker fra medlemmer eller organer i lokalforeningen.
 12. Innkalle til generalforsamling og forberede og gi sin innstilling i de saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 13. I god tid kunngjøre frist for når medlemmene overfor valgkomitéen kan fremme forslag på kandidater til ulike verv som skal velges av generalforsamlingen, jf. pkt. 17 i OTFs vedtekter.
 14. Avgi årsberetning om sin virksomhet, og legge frem revidert, godkjent og signert regnskap samt forslag til budsjett for kommende budsjettperiode for generalforsamlingen.
 15. Være ansvarlig for lokalforeningens faglige kursvirksomhet og legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud lokalt.
 16. Arrangere medlemsmøter.
  Informasjon om medlemsmøtene skal publiseres minst 4 uker i forkant. OTF bruker sosiale medier, nyhetsbrev, egne nettsider og OTF-nytt for annonsering av disse. Møtene ledes av lokalforeningsleder. Det skal føres referat fra møtene og en av møtedeltakerne skal utpekes av redaktør til å være referent.
 17. Arrangere sosiale samvær i tilknytning til medlemsmøter/kurs eller egne sosiale sammenkomster.
 18. Bistå NTFs sekretariat med å innhente opplysninger som er nødvendige for å holde NTFs medlemsregister oppdatert.
 19. Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg og utnevnelser i lokalforeningen.
 20. Oversende til NTFs sekretariat eventuelle forslag fra lokalforeningen til saker som ønskes behandlet av representantskapet og videresende til NTFs sekretariat private forslag til representantskapssaker, vedlagt styrets begrunnede innstilling i saken.
 21. Avholde møte for å gjennomgå de saker som skal behandles av representantskapet og velge lokalforeningens representanter til representantskapsmøtet.
 22. Foreslå æresmedlemmer.

13.2 Styrets sammensetning og valg

Lokalforeningen ledes av et styre som består av følgende medlemmer:

 1. Leder
 2. Nestleder
 3. Sekretær
 4. 1 øvrig styremedlem
 5. Redaktør
 6. Leder fagnemnd
 7. Privatpraktiserende med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivendes tannlegers interesser
 8. 3 UTV-representanter (UiO, Oslo, Viken)

Styret skal bestå av medlemmer både fra privat og offentlig sektor.

Styret skal ha minst et styremedlem som er hovedtillitsvalgt eller medlem av de lokale utvalg av tillitsvalgte (UTV), som skal orientere om de lokale tillitsvalgtes virksomhet i deres område. Slike styremedlemmer og deres personlige vararepresentanter velges direkte til styret etter bestemmelsene i Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter.

Styret skal ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser.

UTV-ledere eller styremedlemmer som er nevnt i de to foregående avsnitt kan ikke samtidig inneha vervet som lokalforeningsleder.

Nestleder er stedfortreder for leder.

Lokalforeningens styremedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Unntak gjelder for UTV-representant(er) i styret som velges av det lokale UTV. Lokalt UTV bør velge sine representanter til lokalforeningsstyret før lokalforeningens generalforsamling.

Valgene gjelder for ett år av gangen, og gjelder fra førstkommende årsskifte.

Valg av leder og styremedlemmer skjer separat og foregår skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til vervene.

Dersom et styremedlem får permanent forfall skal styret vurdere om det bør innkalles til ekstraordinære generalforsamling for å foreta suppleringsvalg.

13.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet

Styret bør tilstrebe å være fulltallige ved sine møter, men er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall med mindre annet fremgår av vedtektene.

Det skal føres referat fra styremøtene.

13.4 Habilitetsregler

For styrets medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvarende, så langt de passer. Slektskap til en av partene i en sak eller andre særegne forhold som gjør at tilliten til styrets avgjørelse svekkes, kan medføre inhabilitet. Ved vurderingen av om det foreligger andre særegne forhold skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende styremedlem eller noen som han/hun har nær personlig tilknytning til.

Et medlem av lokalforeningsstyret kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende mener seg inhabil.

13.5 Regnskap

Foreningens regnskap føres av egen ekstern regnskapsfører.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Årsregnskapet revideres av foreningens valgte eksterne revisor. Revidert årsregnskap skal styrebehandles senest innen utgangen av mai påfølgende år. Revisor sender revidert årsregnskap til enhetsregisteret innen fristen. Styregodkjent og signert årsregnskap forelegges generalforsamlingen til orientering og for kommentarer.

13.6 Signaturrett

Lokalforeningsleder og kontorleder kan i fellesskap forplikte lokalforeningen ved sine underskrifter. Styret bestemmer hvilke styremedlemmer som skal ha prokura.

13.7 Ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde

Lederen styrer foreningsarbeidet og representerer OTF utad, leder medlemsmøtene, innkaller til styremøter, undertegner viktige skriv og anviser utbetalinger, påser at styret og andre tillitsvalgte utfører sine verv og at vedtekter og bestemmelser overholdes.

Nestlederen overtar ved forfall lederens plikter.

Sekretær fører referat fra styremøtene. Referat gjennomgås og godkjennes på det påfølgende styremøtet.
Styremedlemmet skal delta og bidra på styremøter.

Redaktør er ansvarlig for foreningens informasjonsvirksomhet. Redaktøren er leder for redaksjons-komiteen og ansvarlig for utgivelsen av OTF-nytt og for det som publiseres på foreningens websider.

Leder fagnemnden forelegger det faglige program til godkjenning og innpassing i møtevirksomheten.

Privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser.

UTV-styremedlemmene skal holde OTF-styret oppdatert på de respektive UTV-styrenes virksomhet.

Lokalforeningens klagenemnd velges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen bestemmer hvilken periode valget gjelder for.

Klagenemnden skal ha fem medlemmer, og er beslutningsdyktig når tre av medlemmene er til stede. Klagenemnden skal ha to varamedlemmer. Klagenemnden velger selv sin leder.

Klagenemnden, som på grunn av saksmengde ønsker å fordele klagesakene internt, kan dele nemnden forutsatt at minst tre medlemmer deltar i behandlingen av den enkelte sak.

For nærmere regler om lokalforeningens klagenemnd henvises til Reglement for NTFs klagenemnder.

Lokalforeningen skal ha to kollegahjelperne. Disse velges på generalforsamlingen. Kollegahjelperne bør representere begge kjønn og både offentlig og privat sektor. Kollegahjelperne og bør ikke ha andre tunge tillitsverv. For kontinuitetens skyld, bør ikke begge skiftes ut samtidig.

For nærmere regler om lokalforeningens kollegahjelpordning henvises til NTFs retningslinjer for kollegahjelpordningen.

16.1 Informasjonsvirksomheten

Informasjonsvirksomheten i OTF ledes av redaktøren. Redaktøren velges av generalforsamlingen og inngår i OTFs styre. Informasjonsvirksomheten forutsettes å ligge på det lokale plan, og kontakt med offentligheten i saker av generell karakter for tannlegestanden skal skje i samråd med NTF.

16.2 Fagnemnda

Fagnemnda i OTF består av tre medlemmer og en leder. Lederen og medlemmene av fagnemnda velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på 1 år.

Fagnemnda planlegger og koordinerer OTFs faglige virksomhet, er rådgivende utvalg for styret og bistår ved faglige arrangementer. Fagnemndas leder presenterer det faglige programmet for godkjenning på OTFs styremøter. Møteplan utarbeides i samarbeid med kontorleder.

Et av medlemmene skal lede den faglige delen av medlemsmøtene, introdusere foredragsholder og være diskusjonsleder.

Nemnda skriver referat / protokoll fra sine arbeidsmøter og presenterer dette på styremøtene.

For kontinuitetens skyld bør ikke mer enn to medlemmer av fagnemnda, skiftes ut hvert år.

16.3 Praksistakseringsutvalget

Utvalget består av 4 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Ett av medlemmene er på valg hvert år. Utvalget konstituerer seg selv. Utvalgets verdivurdering av den enkelte tannlege-praksis foretas av minst to av utvalgets medlemmer og sendes skriftlig til kontorleder i OTF.

16.4 Hederstegnutvalget «Den Gyldne Tand»

Utvalget består av tre tidligere dekorerte medlemmer som velges av generalforsamlingen, og OTFs leder. Et av medlemmene må være innehaver av hederstegnet i gull. Utvalget velger selv sin leder blant de tre valgte medlemmene og arbeider etter utvalgets egne vedtekter.

16.5 Museumskomiteen

Museumskomiteen består av 4 medlemmer hvorav en utnevnes til leder.

Komiteen har oppsyn med Tannlegeutstillingen på Norsk Folkemuseum og har til formål å organisere vakter og drift. Den er et kontaktorgan mellom OTF og Norsk Folkemuseum.

Museumskomiteens medlemmer rekrutteres i hovedsak blant OTFs medlemmer og godkjennes av OTFs styre og velges derfor ikke av generalforsamlingen.

16.6 Honnørklubben

Honnørklubben har til formål å være samlende forum for tannleger i Oslo Tannlegeforening som har oppnådd seniorstatus eller som har gått av med pensjon. De arrangerer jevnlige sammenkomster. Honnørklubben har og vedtar selv egne vedtekter og velger selv sin leder.

16.7 Kontorleder

Styret ansetter kontorleder og fastsetter lønn. Den gjensidige oppsigelsesfrist er 3 måneder. Kontorlederen har ansvaret for den daglige driften av OTFs sekretariat. Arbeidsoppgavene fremgår av stillingsinstruks fastlagt av styret.

17.1 Valgkomiteens sammensetning og valg

Valgkomitéen består en leder og to medlemmer, pluss ett varamedlem. Både offentlig og privat sektor bør være representert i valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig inneha verv i foreningens styre.

Valgkomiteens medlemmer velges direkte av generalforsamlingen for 3 + 1 år Et av medlemmene er på valg hvert år.

Valgkomiteen velges direkte av generalforsamlingen. Ethvert medlem i lokalforeningen kan foreslå medlemmer til valgkomiteen. Forslagene sendes til styret som skal forelegge dem for generalforsamlingen. Dersom det ikke innkommer forslag på tilstrekkelig antall kandidater er styret forpliktet til å fremsette ytterlige forslag på medlemmer til valgkomiteen.

17.2 Valgkomiteens arbeid og oppgaver

Valgkomiteen skal gi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg som ifølge vedtektene skal velges av generalforsamlingen.

Ethvert medlem kan overfor valgkomitéen fremme forslag på styremedlemmer innen en på forhånd fastsatt frist. Lokalforeningens styre skal i god tid kunngjøre fristen for medlemmene.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet, og inneholde navn på, og relevante opplysninger om, de kandidater som er innstilt. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. I sin innstilling skal valgkomiteen legge vekt på allsidighet med hensyn til yrkesutøvelse, kjønnsmessig og geografisk fordeling. Med innstillingen skal det følger en oversikt over alle innkomne forslag til kandidater i ulike verv.

Valgkomiteens innstilling skal forelegges for styret senest 6 uker før generalforsamlingen, slik at den kan kunngjøres for medlemmene sammen med generalforsamlingssakene.

Valgkomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, og er beslutningsdyktig bare når alle tre medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene.

I saker som ikke dekkes av foreningens vedtekter, gjelder NTFs vedtekter.

Forslag til endring av vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Forslaget må sendes styret senest
1. september.

Styret skal sette forslaget til vedtektsendring på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling
i saken.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart, med mindre generalforsamlingen beslutter et annet ikrafttredelsestidspunkt.

Vedtektsendringer skal forelegges for NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 18-2.

20.1 Grunnregel

OTFs tillitsvalgte kan etter styrets godkjenning få godtgjort tapt arbeidsinntekt og kompensasjon for fravær fra praksis når tillitsvalgtsarbeid, møter og lignende må skje i arbeidstiden. Vederlaget for kompensasjon
i privat praksis kan utgjøre inntil 1/10 G pr. dag. Kompensasjon til offentlig ansatte og tillitsvalgte med deltid / kombinasjonsstillinger følger NTFs retningslinjer.

20.2 Kompensasjon for foreningsarbeid

Lederen i OTF kompenseres med 1 G årlig for arbeid utført i forbindelse med foreningsarbeidet i OTF. Krav om kompensasjon sendes inn to ganger i året, innen 1. juni og innen 1. desember.

Følgende sentrale tillitsvalgte har krav på årlig godtgjørelse for vervet.

 • OTFs styre inkludert tre UTV-representanter
 • Klagenemndens medlemmer (pott fordeles av nemdas leder)
 • Fagnemndas medlemmer (pott fordeles av nemdas leder)
 • Praksistakseringsutvalget medlemmer (pott fordeles av nemdas leder)
 • OTF-nytts redaksjonsmedlemmer (pott fordeles av redaktøren)

Den årlige godtgjørelsen fastsettes av styret og utbetales på slutten av året.

Oppløsning av foreningen kan vedtas av generalforsamlingen og forutsetter 3/4 flertall av de tilstedeværende på generalforsamlingen.

Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned etter at beslutningen er fattet.

For innsending av forslag til styret om oppløsning gjelder de samme frister som er satt for øvrige saker som ønskes behandlet på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, jf. pkt. 10 og 11. Styret skal sette forslaget om oppløsning på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger som ligger innenfor foreningens formål.

Sist oppdatert: 21. oktober 2021