Vedtekter HTF

Endret siste gang 9. november 2001

Hedmark tannlegeforening er i henhold til NTFs vedtekter NTFs lokalforening i fylket. Den skal representere NTF i fylket, fremme NTFs formål, herunder ivareta medlemmenes felles faglige, økonomisk og sosiale interesser, fremme kollegialt samhold og støtte arbeidet for en bedre tannhelse. Til fremme av formålene holdes regelmessige medlemsmøter.

Lokalforeningene består av NTFs ordinære medlemmer i fylket og de av NTFs passive medlemmer og studentmedlemmer som ønsker å være medlem av lokalforeningen.

Medlem av annen lokalforening kan opptas som assosiert medlem.

I tillegg kan lokalforeningen ha æresmedlemmer, korresponderende medlemmer og inviterte medlemmer, som inviteres ved vedtak i lokalforeningens organer.

Kontingenten for det følgende år fastsettes av generalforsamlingen og skal betales av alle ordinære medlemmer. Styret kan beslutte at et medlem på grunn av særlige forhold skal betale redusert kontingent eller være fritatt for kontingent.

Medlemmer over 65 år, æresmedlemmer og korresponderende medlemmer er fritatt for kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mere enn 2 år, kan av hovedstyret strykes som medlem etter forslag fra lokalforeningen.

Ved utmelding av NTF skal forfalt kontingent betales etter NTFs regler.

Foreningen ledes av et styre på minst 6 medlemmer. Dette består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Representant for UTV (utvalg av tillitsvalgte for offentlig sektor)
 • Fagleder
 • Informasjonssekretær

Til styret velges også et varamedlem.

Representant fra UTV stiller med personlig varamedlem.

Videre har lokalforeningen følgende faste nemnder/tillitsvalgte som er valgt/oppnevnt av generalforsamlingen:

 • Revisor med varamedlem
 • Klagenemnd, 3 medlemmer med varamedlem
 • Valgkomité, 3 medlemmer
 • Representanter til NTFs representantskap m/varamedlemmer

Et privatpraktiserende styremedlem skal utpekes som kontaktperson overfor sekretariatet/hovedstyret med særskilt ansvar for saker angående privat sektor.

Leder velges med absolutt, de øvrige tillitsvalgte med alminnelig flertall. Er det ved valg av leder ikke absolutt flertall, foretas omvalg mellom de to som hadde flest stemmer.

Valget foregår skriftlig dersom noen av medlemmene krever det.

Det velges for to år av gangen på generalforsamlingen, slik at leder, kasserer og informasjonssekretær velges det ene året, nestleder, sekretær og fagleder det andre året. Representanten for UTV oppnevnes av de offentlige medlemmene før generalforsamlingen.

Styret skal bestå av offentlige og private medlemmer.

Representanter til NTFs representantskap som velges for ett år av gangen, og skal bestå av offentlige og private medlemmer.

Klagenemnd og valgkomité velges for to år av gangen. Valgkomiteen skal bestå av offentlige og private medlemmer, og skal settes i arbeid av lederen.

Styret leder foreningens virksomhet, ivaretar foreningens økonomi og påser at NTFs og lokalforeningens bestemmelser overholdes. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

Leder tillyser og leder styre- og medlemsmøter og representerer lokalforeningen utad. Nestleder overtar leders funksjoner i dennes fravær og når det ellers er hensiktsmessig.

Sekretæren fører styre- og forhandlingsprotokoll, fører i samråd med lederen foreningens korrespondanse og utarbeider forslag til årsberetning.

Kassereren innkrever kontingenter og andre fordringer og betaler alle regninger.

Vedkommende fører foreningens regnskap og sørger for at revidert regnskap blir forelagt generalforsamlingen.

Styret er ansvarlig for informasjonsvirksomhet og kollegialt samvær.

Generalforsamling holdes hvert år minst 8 dager før NTFs representantskapsmøter. Medlemmene innkalles med minst to ukers varsel og underrettes samtidig skriftlig om de saker som skal behandles av generalforsamlingen, derunder valgkomiteens innstilling.

Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig. For vedtak kreves alminnelig flertall. Ved vedtektsendringer kreves ¾ flertall.

Generalforsamlingen ledes av lederen.

Generalforsamlingen skal:

 1. Behandle årsberetning og regnskap.
 2. Fastsette kontingent etter forslag fra styret.
 3. Foreta valg av styre og andre tillitsvalgte.
 4. Behandle representantskapssaker.
 5. Behandle andre saker som er ført opp på sakslisten.
 6. Behandle saker som ikke står på sakslisten. For vedtak om behandling av slike saker, kreves 2/3 flertall. For realitetsvedtak i saken kreves 3/4 flertall.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter beslutning av minst halvparten av styremedlemmene eller på forlangende av 1/5 av medlemmene. Det innkalles etter samme regler som ordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som står på sakslisten.

Forslag til endring av vedtektene må sendes styret senest to måneder før generalforsamlingen. Medlemmene må ha hatt forslaget i hende til gjennomsyn minst 14 dager før generalforsamlingen avholdes.

Andre forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes styret før 1. september.

Innstilling til eksklusjon krever 2/3 flertall av foreningens samtlige medlemmer.

Oppløses foreningen, fordeles midlene etter generalforsamlingens beslutning.

Sist oppdatert: 29. januar 2020