Vedtekter Bergen tannlegeforening

Last ned PDF av BTFs vedtekter , 245.1 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedtatt 16.10.2020. Endringer vedtatt på generalforsamling 9. november 2023, med umiddelbar ikrafttreden.

Foreningens navn er Bergen Tannlegeforening (BTF).

Foreningen er et eget organ i Den norske tannlegeforening (NTF), jf. NTFs vedtekter § 17.

Foreningens geografiske område er det som pr. 31.12.19 tilsvarte Hordaland fylke, som også fremgår av eget vedlegg til NTFs vedtekter § 18.

Grensene for lokalforeningene fastsettes av representantskapet.

Lokalforeningen skal representere NTF i sitt geografiske område og ivareta sine medlemmers interesser i tråd med NTFs formål.

Foreningens organisasjonsnummer er 977 252 466

Medlemmer av lokalforeningen plikter å rette seg etter NTFs og lokalforeningens vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler.

Medlemmer av lokalforeningen plikter på forespørsel å svare på spørsmål som angår sitt forhold til NTF.

Medlemmer av NTF som utøver tannlegeyrket i lokalforeningens område eller slutter å utøve tannlegeyrket i området plikter å sende melding til lokalforeningsstyret om dette. Melding skal også sendes til NTF sentralt.

Lokalforeningen har følgende medlemskategorier:

5.1 Ordinære medlemmer
Som ordinære medlemmer av lokalforeningen opptas ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedarbeidssted i lokalforeningens geografiske område. NTFs hovedstyre kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra regelen om ordinære medlemmers lokalforeningstilknytning, jf. NTFs vedtekter § 41-1.

Ordinære medlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.

Ordinære medlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

Ordinære medlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.

5.2 Pensjonistmedlemmer
Som pensjonistmedlemmer av lokalforeningen opptas pensjonistmedlemmer av NTF som har valgt å ha sin hovedtilknytning til lokalforeningen.

Pensjonistmedlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.

Pensjonistmedlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

Pensjonistmedlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.

5.3 Assosierte medlemmer
Som assosierte medlemmer kan etter skriftlig søknad til lokalforeningens styre opptas:

 • Ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Pensjonistmedlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Passive medlemmer av NTF
 • Studentmedlemmer av NTF

Assosierte medlemmer har adgang til lokalforeningens møter og kurs. De har ikke stemmerett i lokalforeningsanliggender. Assosierte medlemmer er ikke valgbare til lokalforeningens styre eller som representant for foreningen til NTFs representantskap.

5.4 Æresmedlemmer
Som æresmedlemmer kan utnevnes enhver som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for foreningen eller dens formål.

Æresmedlemmer foreslås av styret, og vedtas av Generalforsamlingen.

Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for å bli ordinært medlem eller pensjonistmedlem av lokalforeningen har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen, jf. NTFs vedtekter § 40-5.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for kommende år og skal betales av alle medlemmer som ikke tilhører en gruppe som er innvilget kontingentfritak. Dette gjelder også medlemmer under videreutdanning.

Generalforsamlingen kan fastsette ulike kontingentsatser for ulike grupper medlemmer.

Kontingentfritak gjelder for følgende grupper:

 • Æresmedlemmer
 • Studentmedlemmer under grunnutdanning
 • Alle hos NTF registrerte pensjonistmedlemmer
 • 100% uføre

For medlemmer som er ordinære medlemmer av NTF og som dermed er pliktige medlemmer av en lokalforening betales kontingent til den lokalforening som vedkommende står tilsluttet 1. januar. For øvrige medlemskategorier betales kontingent for kun et halvt år hvis innmeldingen skjer etter 1. juli.

7.1 Innmelding
Ordinære medlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening der de har sitt hovedarbeidssted. Pensjonistmedlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening som de ved overgang til pensjonistmedlemskap har valgt å ha sin hovedtilknytning til, eller senere skriftlig har gitt beskjed til NTF sentralt om at de skal ha sin hovedtilknytning til.

Enhver som ønsker å bli assosiert medlem av lokalforeningen må sende skriftlig søknad til lokalforeningsstyret om dette.

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. Æresmedlemskap gjelder fra dato for vedtak om utnevning som æresmedlem.

7.2 Utmelding
Utmelding av NTF skjer skriftlig til NTFs sekretariat. Kopi sendes til lokalforeningens styre.

Utmeldingen trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen (30. juni eller 31. desember).

Ethvert medlem som melder seg ut av NTF mister samtidig sitt medlemskap i lokalforeningen.

Går et ordinært medlem av NTF over til å bli passivt medlem, betraktes vedkommende som uttrådt av lokalforeningen fra den tid det passive medlemskap begynte, dersom vedkommende ikke melder fra til lokalforeningsstyret at medlemskapet i lokalforeningen ønskes opprettholdt. Passive medlemmer av NTF inngår i medlemskategorien assosierte medlemmer, jf. pkt. 5.3.

8.1 Strykning
Unnlater et medlem å betale foregående års medlemskontingent etter to purringer, kan lokalforeningsstyret overfor NTF innstille på at vedkommende blir strøket som medlem.

Myndigheten til å iverksette strykninger tilligger NTFs administrasjon.

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.

8.2 Eksklusjon
Dersom et medlem er fratatt sin autorisasjon eller lisens som tannlege, eller viser en oppførsel eller handlemåte som innebærer grove brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning eller NTFs klagenemndsregler kan NTFs hovedstyre, med 2/3 flertall, ekskludere medlemmet, jf. NTFs vedtekter § 48.

Før beslutning fattes skal uttalelse fra lokalforeningens styre være innhentet. NTFs administrasjon sørger for at medlemmet gjøres kjent med styrets uttalelse og får mulighet til å kommenter denne.

Gjenopptagelse av et ekskludert medlem, vedtas av NTFs hovedstyre med 2/3 flertall.

Lokalforeningen har følgende organer og tillitsverv:

 1. Generalforsamling.
 2. Representanter til NTFs representantskap.
 3. Styre.
 4. Klagenemnd.
 5. Kollegahjelpere.
 6. Valgkomité.
 7. Fagkomité
 8. BTF Privat
 9. Kontaktutvalg med fylkeskommunen/andre lokale myndigheter.
 10. Hederstegnutvalg
 11. Økonomiutvalg*
 12. Festkomité
 13. Museumskomité

*Endret 9. november 2023

10.1 Generalforsamlingens rolle og beslutningsmyndighet
Generalforsamlingen er lokalforeningens høyeste organ.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Medlemmene kan ikke gi andre medlemmer fullmakt til å stemme på sine vegne ved uteblivelse.

10.2 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen har følgende oppgaver:

 1. Gjennomgå styrets signerte årsberetning.
 2. Gjennomgå beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte.
 3. Kommentere foreningens styregodkjente og signerte årsregnskap med noter.
 4. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 5. Godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode.
 6. Velge
  • Styret
  • Økonomiutvalg*
  • Klagenemnd
  • Kollegahjelpere
  • Valgkomité
  • Fagkomité
  • Hederstegnutvalg
  • Festkomité
 7. Utnevne eventuelle æresmedlemmer.
 8. Behandle andre saker som fremgår av dagsorden.
 9. Fastsette instrukser for eventuelle utvalg, nemder og komiteer i lokalforeningen, dersom NTF sentralt ikke har utarbeidet reglementer som gjelder for disse.

10.3 Innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen

1. Tidspunkt for generalforsamling
Ordinær generalforsamling avholdes fortrinnsvis i oktober hvert år, og senest 15. desember.

2. Innkalling til generalforsamling, innmelding av saker og utsending av saksliste
Ethvert medlem eller organ i lokalforeningen kan legge frem saker for behandling på generalforsamlingen.

Styret skal skriftlig varsle medlemmene om dato for møtet og frist for innlevering av saker som ønskes behandlet senest to måneder før generalforsamlingen.

Styret skal forberede og gi sin innstilling i alle saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret innkaller til generalforsamling. Møteinnkallingen må være sendt medlemmene minst tre uker før møtet.

Følgende sakspapirer sendes ut senest én uke i forkant av generalforsamlingen:

 1. Dagsorden.
 2. Referat fra forrige generalforsamling.
 3. Styrets signerte årsberetning
 4. Beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte.
 5. Styregodkjent og signert regnskap for foregående år.
 6. Budsjettforslag med forslag til kontingent for kommende budsjettperiode.
 7. Beskrivelse av generalforsamlingssakene med styrets innstilling.
 8. Innkomne forslag på kandidater til ulike tillitsverv, samt valgkomiteens innstilling.
 9. Eventuelle forslag til æresmedlemmer.
 10. Fastsette instrukser for eventuelle utvalg, nemder og komiteer i lokalforeningen, dersom NTF sentralt ikke har utarbeidet reglementer som gjelder for disse.

3. Møteledelse og referat
Lokalforeningens formann leder generalforsamlingsmøtet.

Det skal skrives referat fra generalforsamlingen. Ved møtets åpning utpeker møteleder referent etter forslag fra møtedeltakerne.

Referatet skal underskrives av to medlemmer som generalforsamlingen velger, i tillegg til referenten.

Referatet gjøres tilgjengelig for lokalforeningens medlemmer snarest mulig etter generalforsamlingen og fremlegges også til orientering på neste års generalforsamling.

4. Valg og stemmegivning
Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer har stemmerett på generalforsamlingen.

Alle valg og avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt i vedtektene.

Valg og avstemninger skal skje skriftlig bare dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det, med mindre annet er bestemt i vedtektene.

Generalforsamlingen foretar hvert år valg av de tillitsvalgte som er på valg. Valget gjelder for to år og gjelder umiddelbart, med mindre uttrykkelig unntak er gjort i vedtektene. Det kan unntaksvis foretas nødvendig suppleringsvalg for kortere perioder.

*Endret 9. november 2023

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når

 • styret finner det nødvendig, eller
 • minst 1/4 av foreningens medlemmer har fremsatt skriftlig krav om dette overfor styret.

Innkalling til møtet må sendes ut med minst 3 ukers varsel, vedlagt dagsorden og saksdokumenter.

En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden ved innkalling.

Enhver lovlig innkalt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig.

12.1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene
Lokalforeningsstyret skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for medlemmene i et medlemsmøte.

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden
Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har lokalforeningens ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemning. Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet.

12.3 Lokalforeningens representanter til representantskapet
På møtet der sakene til det ordinære representantskapsmøte drøftes, skal foreningens representanter og deres vararepresentanter velges. Representantene velges for kommende representantskapsperiode.

Lokalforeningens formann, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder, skal møte fra sin lokalforening.

I tillegg skal lokalforeningen representeres med ytterligere en representant for hver påbegynt 150 medlemmer i lokalforeningen. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer av NTF telles med i grunnlaget for representasjon. Medlemstallene pr. 1. oktober legges i denne sammenheng til grunn.

Lokalforeningene skal være representert av medlemmer fra både offentlig og privat sektor.

Er en representant forhindret fra å møte på representantskapet, møter vararepresentanten i dennes sted.

Dersom både en representant og vararepresentant(ene) er hindret fra å møte, kan styret velge en ny representant i dennes sted. Skriftlig melding om dette må sendes til NTFs sekretariat.

Valgkomiteen skal være styret behjelpelig med å finne kandidater som kan representere BTF på NTFs representantskap.

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning
Lokalforeningen kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe representanter fra foreningen kan heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte representant i dennes stemmegivning.

Representantene kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemning i lokalforeningen.

Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for lokalforeningen fra representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak.

13.1 Styrets oppgaver
Styret har følgende oppgaver:

 1. Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet.
 2. Representere foreningens medlemmer utad og overfor NTF sentralt.
 3. Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon om foreningen er oppdatert i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig registrering i eventuelle andre offentlige registre.
 4. Å kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i lokalforeningen.
 5. I samarbeid med NTF sentralt påse at medlemmene i lokalforeningen overholder NTFs vedtekter og øvrige bestemmelser.
 6. Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamlingen.
 7. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det.
 8. Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.
 9. Godkjenne og signere lokalforeningens reviderte årsregnskap med noter og årsberetning.
 10. Utarbeide forslag til lokalforeningens budsjett og kontingent for kommende budsjettperiode.
 11. Behandle innkomne saker fra medlemmer eller organer i lokalforeningen.
 12. Innkalle til generalforsamling og forberede og gi sin innstilling i de saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 13. Avgi årsberetning om sin virksomhet, og legge frem revidert, godkjent og signert regnskap samt forslag til budsjett for kommende budsjettperiode for generalforsamlingen.
 14. Være ansvarlig for lokalforeningens faglige kursvirksomhet og legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud lokalt.
 15. Arrangere medlemsmøter en gang i måneden fra og med september til og med mai, og da fortrinnsvis i begynnelsen av måneden. Innkalling til møtene skal sendes ut minst to uker i forkant. Møtene ledes av lokalforeningens formann eller en utpekt stedfortreder. To studentmedlemmer velges av formann til verv som referent fra medlemsmøter. Studentreferentene fører referat fra møtene.
 16. Arrangerer sosiale samvær i tilknytning til medlemsmøter/kurs eller egne sosiale sammenkomster.
 17. Bistå NTFs sekretariat med å innhente opplysninger som er nødvendige for å holde NTFs medlemsregister oppdatert.
 18. Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg og utnevnelser i lokalforeningen.
 19. Oversende til NTFs sekretariat eventuelle forslag fra lokalforeningens styre/evt. andre organer til saker som ønskes behandlet av representantskapet og videresende til NTFs sekretariat private forslag til representantskapssaker, vedlagt styrets begrunnede innstilling i saken.
 20. Avholde medlemsmøte for å gjennomgå de saker som skal behandles av representantskapet og velge lokalforeningens representanter til representantskapsmøtet.
 21. Foreslå æresmedlemmer.

13.2 Styrets sammensetning og valg
Lokalforeningen ledes av et styre som består av følgende medlemmer:

 1. Formann
 2. Infosekretær
 3. Kasserer
 4. Sekretær
 5. Styremedlem
 6. Fagkomiteens leder
 7. En representant foreslått av UTV-Vestland med tilhørighet til BTF, med personlig vararepresentant
 8. En representant foreslått av UTV-UiB, med personlig vararepresentant
 9. En representant foreslått av årsmøtet for privat sektor, med personlig vararepresentant

Styret skal bestå av medlemmer både fra privat og offentlig sektor.

Styret skal ha minst et styremedlem som er hovedtillitsvalgt eller medlem av de lokale utvalg av tillitsvalgte (UTV), som skal orientere om de lokale tillitsvalgtes virksomhet i deres område. Slike styremedlemmer og deres personlige vararepresentanter velges direkte til styret etter bestemmelsene i Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter. Dersom det velges mer enn ett styremedlem etter dette avsnittet, kan generalforsamlingen beslutte at de til sammen bare skal ha én stemme i styret.

Styret skal også ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser. Dette medlemmet og dets personlige vararepresentant velges på årsmøtet for privat sektor og godkjennes av BTFs generalforsamling.

UTV-ledere eller styremedlemmene som er nevnt i de to foregående avsnitt kan ikke samtidig inneha andre verv i styret.

Dersom et medlem av styret trer ut av styret før valgperioden er over, kan styret bestemme om det skal foretas suppleringsvalg på en ekstraordinær generalforsamling eller omfordeling av oppgavene innad i styret inntil nytt medlem velges på ordinær generalforsamling.

Lokalforeningens styremedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Unntak gjelder for UTV-representant(er) i styret som velges av det lokale UTV. Lokalt UTV bør velge sine representanter til lokalforeningsstyret før lokalforeningens generalforsamling.

Valgene gjelder for to år av gangen, og gjelder umiddelbart.

Tillitsvalgte velges med alminnelig flertall. Er det ved valg på formann ikke absolutt flertall, foretas omvalg mellom de to som hadde flest stemmer. Valg foregår skriftlig. Hvis det bare foreligger ett forslag, kan valg, unntatt på formann, foretas ved akklamasjon. Dersom det bare foreligger ett forslag til formann, kan valget foretas skriftlig av et medlem utpekt av valgkomiteens leder.

For utvalg der leder velges separat, velges først hele utvalget med varamedlemmer etter stemmetall. Deretter velges det leder blant de av medlemmene som sier seg villig til å påta seg lederverv.

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg har formannen dobbeltstemme.

13.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet
Styret bør tilstrebe å vær fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når minst 5 av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall med mindre annet fremgår av vedtektene.

Det skal føres referat fra styremøtene.

13.4 Habilitetsregler
For styrets medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvarende, så langt de passer. Slektskap til en av partene i en sak eller andre særegne forhold som gjør at tilliten til styrets avgjørelse svekkes, kan medføre inhabilitet. Ved vurderingen av om det foreligger andre særegne forhold skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende styremedlem eller noen som han/hun har nær personlig tilknytning til.

Et medlem av styret kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende mener seg inhabil.

13.5 Regnskap
Kasserer har ansvar for at foreningens regnskap blir ført.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapet skal gjennomgås av økonomilutvalget.*

Revidert årsregnskap skal styrebehandles slik at styregodkjent og signert årsregnskap foreligger senest 6 måneder etter regnskapsårets utløp, dvs. 30. juni.

Styregodkjent og signert årsregnskap forelegges generalforsamlingen til orientering og for kommentarer.

13.6 Signaturrett
Lokalforeningens formann og et annet styremedlem (utenom kasserer) kan i fellesskap forplikte lokalforeningen ved sine underskrifter. Styret bestemmer hvilke styremedlemmer som skal ha prokura.

13.7 Ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde
Viser til vedlegg «Beskrivelse av ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde i Bergen Tannlegeforening» , 179.4 kB, åpnes i nytt vindu. som er vedtatt av styret i lokalforeningen.

*Endret 9. november 2023

Lokalforeningens klagenemnd velges på generalforsamlingen.

Klagenemnden skal ha tre medlemmer og to varamedlemmer, og er beslutningsdyktig når tre av medlemmene er til stede.

For nærmere regler om lokalforeningens klagenemnd henvises til Reglement for NTFs klagenemnder.

Lokalforeningen skal ha to kollegahjelpere som velges på generalforsamlingen for tre år, i henhold til NTFs vedtekter § 18-4 nr. 5.

Kollegahjelperne bør representere begge kjønn og både offentlig og privat sektor og bør ikke ha andre tillitsverv.

For nærmere regler om lokalforeningens kollegahjelpordning henvises til Reglement for NTFs kollegahjelpsordning.

16.1 Utvalg for privat sektor

 1. Formål
  Utvalget for privat sektor er opprettet i BTF for å følge opp de saker som er av særskilt interesse for privatpraktiserende tannleger.
 2. Styrets sammensetning og oppgaver
  Utvalgets styre består av minst tre medlemmer. Styret for privat sektor er underlagt BTFs styre og vedtekter, og har ikke egen økonomi. Fullmakt med hensyn til økonomiske disposisjoner avklares med BTFs kasserer.
  Styrets oppgaver er å:
  a. Representere privat sektor i BTFs styre.
  Leder av utvalgsstyret foreslås som fast representant i BTFs styre, og det velges en personlig vara. Disse må godkjennes av BTFs generalforsamling.
  b. Avholde nødvendige møter
  c. Avholde årsmøte og valg
  d. Tilrettelegge og formidle saker av interesse for privat sektor
 3. Årsmøte og valg
  Privatpraktiserende medlemmer av BTF innkalles til årsmøte med minst to ukers varsel og underrettes samtidig skriftlig om de saker som skal behandles av årsmøtet. Årsmøtet velger styre. Leder med personlig vararepresentant velges ved særskilt valg. Alle valg foregår skriftlig når noen krever det. Ethvert lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. For vedtak kreves alminnelig flertall.
 4. Vedtektsendringer
  Endringer i disse vedtektene vedtas av generalforsamlingen i BTF.

16.2 Fagkomitéen

 1. Sammensetning
  Fagkomitéen består av en leder og fire medlemmer, som velges av generalforsamlingen. Lederen velges separat og har fast plass i BTFs styre.
 2. Formål
  Fagkomitéen er et vedtektsfestet utvalg i BTF. Komitéen har til oppgave å planlegge og koordinere BTFs faglige virksomhet, herunder
  • det faglige innholdet (kurs og foredrag) på Vestlandsmøtet
  • faglige kurs og seminarer for BTF’s medlemmer
  • praktisk tilrettelegging/arrangering av TSE-modulene lokalt
  Fagkomitéen fører protokoll over sin møtevirksomhet og avlegger årsrapport ved generalforsamlingen.
 3. Økonomi
  Komitéen har ikke egen økonomi. Fullmakt med hensyn til økonomiske disposisjoner avklares med BTFs kasserer.

16.3 Kontaktutvalget

 1. Sammensetning
  Utvalget består av BTFs formann, Fylkestannlegen i Vestland, styrer av IKO og lederne i UTV-V, Utvalg for privat sektor og UTV-UiB
 2. Formål
  Kontaktutvalget skal sikre et godt samarbeid mellom fylkestannlegen, BTF-styret, UTV-Vestland, Utvalg for privat sektor, UTV-UiB og Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB
 3. Aktivitet
  BTFs formann kaller inn til møte i kontaktutvalget 1 gang pr halvår eller ved behov.
 4. Økonomi
  Kontaktutvalget har ikke eget budsjett.

16.4 Hederstegnutvalget

 1. Formål
  BTFs hederstegn er stiftet for å hedre medlemmer av BTF – eller andre – som har gjort seg fortjent til det.
 2. Medlemmer av utvalget
  Tildelingen av hederstegnet foreslås av et utvalg bestående av tre medlemmer, samt BTFs fungerende formann. Utvalgets tre medlemmer velges for to år av gangen av BTFs generalforsamling. Utvalget velger selv sin leder.
 3. Hederstegnet
  Hederstegnet bæres til festantrekk. Med hederstegnet følger et diplom som skal være undertegnet av BTFs formann og utvalgets medlemmer. Hederstegnet utdeles vanligvis på BTFs generalforsamling av utvalgets leder.
 4. Forslagsstiller
  Ethvert medlem av BTF kan fremme begrunnet forslag om utnevnelser.
 5. Endring av instruks
  Forandringer av denne instruks kan vedtas av BTFs generalforsamling med 2/3 flertall etter innstilling fra utvalget for BTFs hederstegn.

16.5 Museumskomitéen

 1. Formål
  Museumskomiteen ble opprettet i 1977 for å samle inn, stille ut og magasinere tannlegeutstyr, instrumenter, skrifter o.a. av odontologihistorisk interesse.
 2. Sammensetning
  Medlemmene oppnevnes av BTFs styre i samråd med komiteen. Komiteen velger selv leder.
 3. Aktivitet
  Komiteen har ansvar for de odontologihistoriske utstillingene på Gamle Bergen Museum, Skolemuseet i Latinskolen og Det nye odontologibygget samt samlingene i studiemagasinet på Gamle Bergen Museum. Komiteen samarbeider med Bymuseet i Bergen om omvisninger i samlingene og Det medisinsk/odontologiske fakultet om undervisning i odontologihistorie for tannlegestudentene.
 4. Økonomi
  Komiteen disponerer en egen konto for løpende utgifter, supplert med bevilgninger fra BTF ved behov. BTF betaler husleie og strømutgifter for studiemagasinet på Gamle Bergen Museum.

16.6 Festkomitéen

 1. Formål
  BTFs festkomite har som hovedoppgave å arrangere bankett under Vestlandsmøtet. I tillegg kan komiteen bli pålagt andre oppgaver, for eksempel ved landsmøter lagt til Bergen.
 2. Sammensetning
  Festkomiteen består av to medlemmer valgt på generalforsamlingen. Leder av komiteen er det til enhver tid fungerende styremedlem i BTF-styret.
 3. Aktivitet
  Planlegging av festbankett på Vestlandsmøtet påbegynnes ca 6 måneder før arrangement. Programmet må være ferdig primo oktober og trykkes i Vestlandsmøteprogrammet.
 4. Økonomi
  Festkomiteen har budsjett til banketten på Vestlandsmøtet. Disse økonomiske rammer blir fastsatt av Økonomiutvalget.*

16.7 Økonomiutvalget

 1. Formål
  Utvalget skal bistå kasserer i BTF når det er ønskelig, og være orientert om BTF sin økonomiske situasjon. Utvalget skal være oppdatert på BTF sin kapitalplassering i DnB, og delta på orienteringsmøter i banken om denne.
 2. Sammensetning
  Utvalget består av 3 medlemmer, der kasserer er en av disse.*
 3. Aktivitet
  Utvalget skal gjennomgå årsregnskapet før det presenteres på Generalforsamlingen.

16.8 Instruks for BTFs formuesforvaltning

 1. Formål
  Hensikten med denne forvaltningsinstruksen er å sikre Bergen Tannlegeforenings midler, slik at denne formuen kan komme medlemmene til gode og sikre en god økonomisk drift.
 2. Definisjoner og retningslinjer
  1. Formuen: Er definert som gevinsten ved salget av Foreningsgaten 1, med inngående saldo kr. 23 000 000,-
  2. Eieren av formuen er Bergen Tannlegeforenings medlemmer.
  3. Forvaltningsorgan
  Investeringene skal utredes av BTFs styre eller økonomiutvalget og godkjennes av BTFs generalforsamling.* For bindende vedtak trengs 2/3 av stemmene til de fremmøtte medlemmene.
  4. Forvaltningsstrategi
  Hovedstolen, det vil si inngående saldo samt bunden avkastning av midlene, skal forvaltes på en konservativ måte, med lav risikoprofil. Investeringer skal gjøres gjennom velrennomerte Norske finansinstitusjoner.
  5. Endring av forvaltningsstrategi og instruks
  Endringer kan kun gjøres av BTFs generalforsamling, vedtatt på to etterfølgende generalforsamlinger med 2/3 flertall, etter BTFs regler for generalforsamling.
  6. Avkastning
  Målsetting bør i gjennomsnitt være minimum på nivå med høyrente i bank. Årsresultat og informasjon om avkastning gis på Generalforsamling.
  7. Forvaltning av avkastningen
  Bunden avkastning bør utgjøre avkastning tilsvarende gjennomsnittlig inflasjonstall som reinvesteres i tråd med forvaltningsstrategien. Det forventes en avkastning utover inflasjon, disse midlene kan inngå i BTFs driftsregnskap

16.9 Vedtekter/instruks for de forskjellige fonds

Bergen tannlegeforening har følgende fond:

 1. Bergen Tannlegeforenings støttefond
 2. Vestlandsmøtets fond
 3. Collega Tischendorfs fond til fremme av god kollegial ånd innen Bergens tannlegestand
 4. Gunnar Aasgaards minnefond
 5. Ingeborg Aasgaards legat for kontordamer hos tannleger.
 6. Bergen Tannlegeforenings formuesforvaltning

Fondene har vedtekter/instrukser utarbeidet ved stiftelse. Formann og et annet styremedlem (utenom kasserer) har sammen signaturrett over fondsmidler etter føringer gitt av generalforsamlingen. Føringene må ikke være i strid med det enkelte fonds formål.

*Endret 9. november 2023

17.1 Valgkomiteens sammensetning og valg
Valgkomitéen består en leder og to medlemmer, pluss ett varamedlem. Både offentlig og privat sektor bør være representert i valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig inneha andre verv i foreningens organer som velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen velges direkte av generalforsamlingen. Ethvert medlem i lokalforeningen kan foreslå medlemmer til valgkomiteen. Forslagene sendes til styret som skal forelegge dem for generalforsamlingen. Dersom det ikke innkommer forslag på tilstrekkelig antall kandidater er styret forpliktet til å fremsette ytterlige forslag på medlemmer til valgkomiteen.

17.2 Valgkomiteens arbeid og oppgaver
Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg som ifølge vedtektene skal velges av generalforsamlingen.

Ethvert medlem kan overfor valgkomitéen fremme forslag på styremedlemmer innen 1. juni.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet, og inneholde navn på, og relevante opplysninger om, de kandidater som er innstilt. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. I sin innstilling skal valgkomiteen legge vekt på allsidighet med hensyn til yrkesutøvelse, kjønnsmessig og geografisk fordeling. Med innstillingen skal det følger en oversikt over alle innkomne forslag til kandidater i ulike verv.

Valgkomiteens innstilling skal forelegges for styret senest én måned før generalforsamlingen, slik at den kan kunngjøres for medlemmene sammen med generalforsamlingssakene.

Valgkomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, og kan kun fatte vedtak når hele komiteen er samlet. Det skal føres referat fra møtene.

I saker som ikke dekkes av foreningens vedtekter skal NTFs vedtekter gjelde.

Forslag til endring av vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Forslaget må sendes styret senest to måneder før generalforsamlingen.

Styret skal sette forslaget til vedtektsendring på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart, med mindre generalforsamlingen beslutter et annet ikrafttredelsestidspunkt.

Vedtektsendringer skal forelegges for NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 18-2.

Oppløsning av foreningen kan vedtas av generalforsamlingen og forutsetter 4/5 flertall av de tilstedeværende på generalforsamlingen to år rad.

Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned etter at beslutningen er fattet.

For innsending av forslag til styret om oppløsning gjelder de samme frister som er satt for øvrige saker som ønskes behandlet på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, jf. pkt. 10 og 11. Styret skal sette forslaget om oppløsning på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger som ligger innenfor foreningens formål.

Sist oppdatert: 1. mars 2024