Viktige vedtak på representantskapsmøtet

Bilde

Representantskapet applauderer for det nye æresmedlemmet

Da er nok et representantskapsmøte over. Årets delegater deltok på gode diskusjoner, fattet viktige vedtak og gjennomførte valg for de neste to årene. Her følger en kort oppsummering av noen av sakene som ble behandlet.

Utvidelse av representantskapsperioden nedstemt

Hovedstyret hadde lagt frem forslag om å utvide representantskapsperioden fra to til tre år. Saken ble sendt på høring til lokalforeningene, spesialistforeningene og NTF Student i april.

Forslaget var begrunnet med at en utvidelse vil bidra til at foreningen får en mer hensiktsmessig og ressurseffektiv organisering, samtidig som foreningsdemokratiet ivaretas. Lengden på representantskapsperioden har dessuten betydelige budsjettmessige konsekvenser. Samtidig er det viktig med jevnlige, fysiske møter for å drøfte viktige saker og justere foreningens politiske veivalg. Hovedstyret mente at dette ville bli ivaretatt ved årlige ledermøter og andre sentrale samlinger, samt ved muligheten for å innkalle til ekstraordinære representantskap ved behov.

Forslaget ble nedstemt av representantskapet med 88%, noe som betyr at representantskapsperioder på to år opprettholdes.

Reduksjon av antall medlemmer i kontrollkomite og redaksjonskomite, men ikke i hovedstyret

Representantskapet diskuterte to saker om å redusere antall medlemmer i henholdsvis NTFs kontrollkomite og redaksjonskomite, samt i NTFs hovedstyre. Foreslått reduksjon var forelagt utvalgene, som mente at de fortsatt vil kunne utføre sine arbeidsoppgaver med redusert antall medlemmer. Forslagene hadde også vært på høring i lokal- og spesialistforeningene og NTF Student.

For hovedstyrets del innebar det forslaget som lå på bordet, at antall medlemmer ble redusert fra ni til syv. Hovedstyret mente selv at det fortsatt ville være mulig å utføre alle oppgaver på god og forsvarlig måte og samtidig sikre representativiteten i medlemsmassen.

Forslaget ble aldri realitetsbehandlet, da en representant gikk på talerstolen og foreslo at saken skulle utsettes. Et utsettelsesforslag skal stemmes over umiddelbart og stopper dermed all videre debatt om saken. Siden utsettelsesforslaget fikk overveldende flertall, ble saken sendt tilbake til hovedstyret for videre behandling.

For kontrollkomiteen og redaksjonskomiteens del ble derimot forslaget om reduksjon støttet av representantskapet. Her ble det vedtatt å redusere begge utvalgene fra fem til tre medlemmer, og heller supplere med et varamedlem.

Endringer i etiske regler og reglement for klagenemndene

Som oppfølging av NTFs arbeidsprogram hadde hovedstyret nedsatt en arbeidsgruppe med oppdrag om å gjennomgå NTFs etiske regelverk. Resultatet av dette arbeidet var at et utkast til revidert regelverk med utgangspunkt i medisinsk-etiske prinsipper ble lagt frem for årets representantskap.

Det reviderte regelverket hadde vært på høring til alle NTFs lokal- og spesialistforeninger, og arbeidsgruppen hadde foretatt en grundig vurdering av innspillene fra høringsinstansene. Dette gode forarbeidet gjorde at det kun kom enkelte mindre innspill fra delegatene på representantskapsmøtet. De nye reglene ble enstemmig vedtatt og trådte i kraft umiddelbart. Klikk her for å se NTFs nye etiske regelverk

Det ble også vedtatt endringer i reglementet for lokalforeningenes klagenemder. Endringene går hovedsakelig ut på at klagenemndene skal kunne rådgi og mekle i saker hvor det er brudd på NTFs etiske regler. Klagenemndene vil få opplæring og bistand rundt dette både fra etikkrådet og fra sekretariatet. Det oppdaterte reglementet trer i kraft fra 1. januar.

Nytt arbeidsprogram 2024 - 2025

Arbeidsprogrammet slår fast foreningens visjon og virksomhetside og inneholder en prioritering av satsingsområder for hovedstyrets og sekretariatets arbeid de neste to årene. Dokumentet peker ut spesifikke oppgaver og målsetninger innen utdanning, undervisning og forskning, faglig kvalitet og kompetanseutvikling, e-helse, etikk, medlemsfordeler, folkehelsearbeid, miljø og bærekraft, internasjonalt arbeid samt nærings- og tariffpolitikk. Representantskapet justerte på både innhold og ordlyd, og en del endringer ble innarbeidet før det endelige dokumentet ble vedtatt. Det vedtatte dokumentet vil publiseres på NTFs nettsted under "OM NTF" så snart det er klart.

Representantskapet vedtok dessuten fire nye policydokumenter. Se egen sak om dette her.

Fortsatt obligatorisk etterutdanningskrav

Saken om endringer i NTFs regler om obligatorisk etterutdanning vekket virkelig engasjementet hos delegatene. Hovedstyret foreslo å avvikle det obligatoriske kravet til etterutdanningstimer og gikk inn for at dagens regler om obligatorisk etterutdanning (OEU) erstattes av en ny ordning med dokumentert etterutdanning. Kravet om å ta nærmere angitte obligatoriske kurs ville da fjernes. Bakgrunnen for forslaget til endring er at dagens regelverk ikke synes å ha støtte blant medlemmene, da et stort antall ikke har oppfylt kravet.

Talelisten var lang, og meningene mange. Det obligatoriske kravet fikk både støtte og motstand, og det ble argumentert for bruk av både pisk og gulrot. Mange var også bekymret for at kursaktiviteten blant medlemmene ville bli mindre hvis man fjernet det obligatoriske elementet. Flere av representantene påpekte at en ordning uten reelle sanksjoner og konsekvenser ikke kan kalles obligatorisk. Flertallet av dem som tok ordet, ønsket likevel at det skulle opprettholdes et tydelig krav om etterutdanning og mente at man heller burde vurdere alternative sanksjonsmuligheter.

Hovedstyret endte opp med å gjøre vesentlige endringer i sitt opprinnelige forslag for å imøtekomme representantskapets ønsker. I det reviderte dokumentet som ble lagt frem, og til slutt vedtatt, benyttes fortsatt ordet «obligatorisk» i ordningens tittel, og det står at medlemmene plikter å følge kravet om 20 timer i året. Det ble også foretatt endringer i vedtektene vedrørende sanksjonsmulighetene.

Regelendringene innebærer at NTF kun vil dokumentere etterutdanning gjennomført i regi av NTF sentralt og i lokal- og spesialistforeningene. I tillegg vil medlemmene i større grad enn tidligere selv kunne registrere kurs som er gjennomført hos andre aktører. Denne egenregistreringen vil være tillitsbasert, men NTF vil kunne gjennomføre kontroller og be om dokumentasjon av gjennomført kursaktivitet.

I tillegg vil hovedstyret se på muligheten for å premiere dem som faktisk møter timekravet, slik at ordningen kan synliggjøres som det kvalitetsstemplet både hovedstyret og representantskapet ønsker at den skal være.

Det reviderte forslaget til nye regler for obligatorisk etterutdanning ble enstemmig vedtatt og trer i kraft fra 1. januar 2024. Reglene vil da bli publisert på NTFs nettsted.

Nytt æresmedlem

Et av de absolutt hyggeligste punktene på agendaen var utnevnelsen av NTFs generalsekretær Morten Harry Rolstad som nytt æresmedlem i foreningen. Her var den ingen innsigelser eller motargumenter, men tvert imot stående trampeklapp og stor jubel fra forsamlingen. De fleste kjenner Rolstad som nåværende generalsekretær i NTF, men han har gjennom et langt liv i foreningens tjeneste hatt mange roller, inkludert fagsjef og kommunikasjonssjef i sekretariatet. Han har også representert NTF i internasjonale fora gjennom en årrekke. Det offisielle vedtaket om æresmedlemskapet ble tatt under selve møtet lørdag, men det vanket både blomster, diplom og en spesialblåst molar i glass på det nye æresmedlemmet under festmiddagen lørdag kveld.

For mer informasjon om NTFs representantskapsmøte se www.tannlegeforeningen.no/representantskap (krever innlogging)

Et utvalg av bilder fra arrangementet finner du på NTFs Facebookside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les også:

Sist oppdatert: 30. november 2023