Nye policydokumenter vedtatt av NTFs representantskap

Bilde

Blant en rekke saker på årets representantskapsmøte skulle deltakerne vedta hele fire nye policydokumenter på utvalgte innsatsområder som peker ut retningen for NTFs politikk. Det var mye engasjement rundt policydokumentene i ulike kanaler både i forkant av møtet og under selve møtet.

Fremtidens tannhelsetjeneste: ansvar, finansiering og organisering

Spesielt var det mange innspill og meninger rundt dokumentet om fremtidens tannhelsetjeneste. På vegne av hovedstyret innledet presidenten med at det er registrert at dokumentet kan åpne for feiltolkninger, og at flere av diskusjonene (spesielt i sosiale medier) har vært preget av misforståelser rundt både innholdet i, og hensikten bak, dokumentet.

Presidenten presiserte at det som omtales som «det offentliges ansvar» i dokumentet, ikke betyr at tjenestene skal tilbys gjennom den offentlige tannhelsetjenesten, slik enkelte har tolket det som. Presidenten påpekte at NTF selvsagt arbeider for at den private tannhelsetjenesten skal bestå, at NTF ønsker et bedre samarbeid mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste, og at den private tannhelsetjenesten fortsatt skal være en viktig del av tjenestetilbudet. Men finansieringen og ansvaret må i større grad ligge hos myndighetene (det offentlige) for å sikre at befolkningen mottar de tannhelsetjenestene de har behov for. Ordlyden i det endelige dokumentet ble endret slik at dette ikke skal misforstås.

Kjernen i policydokumentet går ut på at myndighetene skal ha ansvaret for å sikre hele befolkningens tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester. For å oppnå dette er økt offentlig finansiering avgjørende.

Flere av talerne la vekt på at pasienten skal være i fokus, og at pengene i større grad må følge pasienten. Det ble også etterspurt større vektlegging av behovet for trygdestønad for forebyggende arbeid, og det ble fremmet bekymringer og innspill rundt kjedenes posisjon i markedet.

En av representantene foreslo å utsette å vedta et policydokument til vi har mer kunnskap, og at man bør se an NOUen fra Tannhelseutvalget. Dette ble motargumentert med at dokumentet ikke skal angi forslag på modeller eller konkrete løsninger. Policydokumentene inneholder derimot prinsipper og angir retning for det politiske arbeidet, og skal være et verktøy for hovedstyret for å kunne påvirke det politiske arbeidet, og at dette mandatet bør være klart når Tannhelseutvalget legger frem sin utredning sommeren 2024.

Utsettelsesforslaget ble stemt over og avvist med stort flertall, og diskusjonen rundt policydokumentet fortsatte. All ære til redaksjonskomiteen som fikk en stor jobb med å sette sammen de ulike endringsforslagene, og satt til langt på natt med revisjonsarbeidet. Delegatene fikk så tilsendt alle endringsforslag samt redaksjonskomiteens innstilling nær midnatt fredag. Etter en grundig gjennomgang av alle punktene lørdag ble det endelige policydokumentet enstemmig vedtatt.

Klikk her for å laste ned det vedtatte dokumentet , 217.4 kB, åpnes i nytt vindu.

Folkehelse, forebygging og helsefremmende arbeid

Det andre policydokumentet som ble vedtatt legger føring for NTFs arbeid på folkehelsearbeidet, innen både fysisk, psykisk og sosial helse. Blant innsatsområdene som pekes ut er at NTF skal jobbe for økte helsebegrunnede avgifter, spesielt innen sukker, tobakk og syreholdige drikker. Dokumentet vektlegger også viktigheten av å begrense og/eller forby markedsføring av usunn mat og drikke, samt kosmetisk behandling mot barn og unge under 18.

Det kom en rekke gode innspill og endringsforslag som redaksjonskomiteen jobbet videre med. Hovedsakelig gikk disse ut på språkmessige endringer slik som at antitobakksarbeidet også bør inkludere andre nikotinprodukter og tobakkssurrogater. Samtlige delegater stemte for det endelige resultatet.

Klikk her for å laste ned det vedtatte dokumentet , 215 kB, åpnes i nytt vindu.

Utdanning, forskning og kompetanse i tannhelsetjenesten

I diskusjonen rundt det tredje policydokumentet var det helt klart den foreslåtte utredningen av veiledet praksis/turnus, samt kjønnskvoteringen som skapte mest engasjement. En rekke endringer og justeringer ble også her lagt frem fra talerstolen, og ga redaksjonskomiteen ytterlige arbeid med å sy sammen et endret dokument. Det foreslåtte punktet om turnus ble til slutt vedtatt fjernet, og dokumentet ble vedtatt uten ytterligere diskusjon lørdag.

Klikk her for å laste ned det vedtatte dokumentet , 219 kB, åpnes i nytt vindu.

Etikk og faglig autonomi i tannhelsetjenesten

Det siste policydokumentet skal legge til rette for god og forsvarlig yrkesutøvelse som ivaretar pasientsikkerhet, etikk og tannlegenes faglige autonomi. Her var det kun enkelte innspill til endringer, og dokumentet ble vedtatt uten mye diskusjon.

Klikk her for å laste ned det vedtatte dokumentet , 145 kB, åpnes i nytt vindu.

 

* De nedlastbare dokumentene er vedtatt, men er ikke endelig korrekturlest. Det må derfor tas forbehold om at det kan bli foretatt eventuelle korrigeringer og språkvask. De endelige dokumentene vil publiseres under "Om NTF"

Sist oppdatert: 27. november 2023