Klageordninger

NTF/NKF sin klagenevd eller Norsk Pasient Erstatning (NPE)

Bilde

Når klagenemnda mottar en klage, som må foreligge skriftlig, blir kopi av klagen sendt pasientens tannlege.

Dersom partene ikke kommer fram til en minnelig ordning, vil klagenemnda be om en redegjørelse fra tannlegen og om å få tilsendt kopi av journalen, inkludert røntgenbilder, modeller, fotografier etc. Tannlegens redegjørelse blir sendt pasienten til orientering, og vedkommende har mulighet til å kommentere redegjørelsen.

Hvis klagenemnda mener det er behov for det, blir pasienten også innkalt til en klinisk undersøkelse.
På grunnlag av det tilsendte materialet og eventuell klinisk undersøkelse, vil klagenemnda avgi en kjennelse som sendes begge parter.

Tannleger som er medlem av Tannlegeforeningen, er forpliktet til å følge klagenemndas avgjørelse, eventuelt etter å ha anket saken inn for en sentral ankenemnd i Tannlegeforeningen.

Hvis klagen beløper seg over 10000,- i verdi skal klagen sendes til NPE Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Hvis klagen beløper seg til under 10000,- ta kontakt med styret i NKF her


Hvis pasienten ikke er fornøyd med den avgjørelse som klagenemnda/NPE er kommet frem til, kan det fortsatt klages til Helsetilsynet i fylket eller Statens helsetilsyn. Hvis konflikten hovedsakelig dreier seg om økonomi og eventuelt krav om erstatning, kan saken forfølges via domstolene.


Sist oppdatert: 3. januar 2024