Vedtekter Finnmark tannlegeforening

Stiftet 15. februar 1905.

Vedtatt 1. juli 1955. Sist endret av Finnmark Tannlegeforenings generalforsamling 09. juni 2021, med umiddelbar ikrafttreden.

Last ned pdf av Vedtekter for Finnmark tannlegeforening , 304 kB, åpnes i nytt vindu.

Foreningens navn er Finnmark Tannlegeforening

Foreningen er et eget organ i Den norske tannlegeforening (NTF), jf. NTFs vedtekter § 17.

Foreningens geografiske område er tidligere Finnmark fylke, som også fremgår av eget vedlegg til NTFs vedtekter § 18.

Grensene for lokalforeningene fastsettes av representantskapet.

Lokalforeningen skal representere NTF i sitt geografiske område og ivareta sine medlemmers interesser i tråd med NTFs formål.

Foreningens organisasjonsnummer er 997510577.

Medlemmer av lokalforeningen plikter å rette seg etter NTFs og lokalforeningens vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler om obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler.

Medlemmer av lokalforeningen plikter på forespørsel fra NTFs organer å svare på spørsmål som angår sitt forhold til NTF.

Medlemmer av NTF som utøver tannlegeyrket i lokalforeningens område eller slutter å utøve tannlegeyrket i området plikter å sende melding til lokalforeningsstyret om dette. Melding skal også sendes til NTF sentralt.

Lokalforeningen har følgende medlemskategorier:

5.1 Ordinære medlemmer
Som ordinære medlemmer av lokalforeningen opptas ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedarbeidssted i lokalforeningens geografiske område. NTFs hovedstyre kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra regelen om ordinære medlemmers lokalforeningstilknytning, jf. NTFs vedtekter § 41-1.

Ordinære medlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.

Ordinære medlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

Ordinære medlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.

5.2 Pensjonistmedlemmer
Som pensjonistmedlemmer av lokalforeningen opptas pensjonistmedlemmer av
NTF som har valgt å ha sin hovedtilknytning til lokalforeningen.

Pensjonistmedlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.

Pensjonistmedlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.

Pensjonistmedlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.

5.3 Assosierte medlemmer
Som assosierte medlemmer kan etter skriftlig søknad til lokalforeningens styre opptas:

 • Ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Pensjonistmedlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening
 • Studentmedlemmer av NTF
 • Passive medlemmer av NTF

Assosierte medlemmer har adgang til lokalforeningens møter og kurs. De har ikke stemmerett i lokalforeningsanliggender. Assosierte medlemmer er ikke valgbare til lokalforeningens styre eller som representant for foreningen til NTFs representantskap.

5.4 Æresmedlemmer
Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som foreningen i særlig grad ønsker å hedre.

Æresmedlemmer utnevnes på generalforsamlingen etter innstilling fra styret og avgjøres med 2/3 stemmeflertall. Ethvert medlem kan fremme forslag på æresmedlemmer for styret.

Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for å bli ordinært medlem eller pensjonistmedlem av lokalforeningen har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen, jf. NTFs vedtekter § 40-5.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for kommende år og skal betales av alle ordinære medlemmer. For pensjonistmedlemmer og assosierte medlemmer fatter generalforsamlingen særskilte vedtak om kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Medlemmer er fritatt for kontingent fra og med det året de fyller 65 år.

For medlemmer som er ordinære medlemmer eller pensjonistmedlemmer av NTF og som dermed er pliktige medlemmer av en lokalforening betales kontingent til den lokalforening som vedkommende står tilsluttet 1. januar. For øvrige medlemskategorier betales kontingent for kun et halvt år hvis innmeldingen skjer etter 1. juli.

7.1 Innmelding

Ordinære medlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening der de har sitt hovedarbeidssted. Pensjonistmedlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening som de ved overgang til pensjonistmedlemskap har valgt å ha sin hovedtilknytning til, eller senere skriftlig har gitt beskjed til NTF sentralt om at de skal ha sin hovedtilknytning til.

Enhver som ønsker å bli assosiert medlem av lokalforeningen må sende skriftlig søknad til lokalforeningsstyret om dette.

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. Æresmedlemskap gjelder fra dato for vedtak om utnevning som æresmedlem.

7.2 Utmelding

Utmelding av NTF skjer skriftlig til NTFs sekretariat. Kopi sendes til lokalforeningens styre.

Utmeldingen trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen (30. juni eller 31. desember).

Ethvert medlem som melder seg ut av NTF mister samtidig sitt medlemskap i lokalforeningen.

Går et ordinært medlem av NTF over til å bli passivt medlem, betraktes vedkommende som uttrådt av lokalforeningen fra den tid det passive medlemskap begynte, dersom vedkommende ikke melder fra til lokalforeningsstyret at medlemskapet i lokalforeningen ønskes opprettholdt. Passive medlemmer av NTF inngår i så fall i medlemskategorien assosierte medlemmer, jf. pkt. 5.3.

8.1 Strykning
Unnlater et medlem å betale foregående års medlemskontingent etter gjentatte purringer, kan lokalforeningsstyret overfor NTF innstille på at vedkommende blir strøket som medlem.

Myndigheten til å iverksette strykninger tilligger NTFs administrasjon.

Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.

8.2 Eksklusjon
Dersom et medlem er fratatt sin autorisasjon eller lisens som tannlege, eller viser en oppførsel eller handlemåte som innebærer grove brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning eller NTFs klagenemndsregler kan NTFs hovedstyre, med 2/3 flertall, ekskludere medlemmet, jf. NTFs vedtekter § 48.

Før beslutning fattes skal uttalelse fra lokalforeningens styre være innhentet. NTFs administrasjon sørger for at medlemmet gjøres kjent med styrets uttalelse og får mulighet til å kommentere denne.

Gjenopptagelse av et ekskludert medlem vedtas av NTFs hovedstyre med 2/3 flertall.

Lokalforeningen har følgende organer og tillitsverv:

 1. Generalforsamling.
 2. Representanter til NTFs representantskap.
 3. Styre.
 4. Et medlem som skal revidere årsregnskapet før det sendes styret til godkjennelse.
 5. Klagenemnd.
 6. Kollegahjelpere.
 7. Valgkomité.
 8. Kurskontakt

10.1 Generalforsamlingens rolle og beslutningsmyndighet
Generalforsamlingen er lokalforeningens høyeste organ.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Medlemmene kan ikke gi andre medlemmer fullmakt til å stemme på sine vegne ved uteblivelse.

10.2 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen har følgende oppgaver:

 1. Gjennomgå styrets signerte årsberetning.
 2. Gjennomgå beretninger fra følgende øvrige organer/tillitsvalgte:
  • UTV
  • Klagenemnd.
  • Kurskontakt.
 3. Kommentere foreningens styregodkjente og signerte årsregnskap med noter.
 4. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 5. Godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode.
 6. Velge:
  • Styret.
  • Et medlem som skal revidere årsregnskapet.
  • Klagenemnd.
  • Kollegahjelpere.
  • Valgkomité.
  • Representanter og vararepresentanter til NTFs representantskap, hvis dette ikke gjøres i et eget medlemsmøte.
 7. Utnevne eventuelle æresmedlemmer.
 8. Behandle andre saker som fremgår av dagsorden.
 9. Behandle representantskapssaker tilsendt fra NTFs hovedstyre, dersom disse ikke gjennomgås i et eget medlemsmøte.
 10. Fastsette instrukser for eventuelle utvalg, nemder og komiteer i lokalforeningen, dersom NTF sentralt ikke har utarbeidet reglementer som gjelder for disse.

10.3 Innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen

 1. Tidspunkt for generalforsamling
  Ordinær generalforsamling avholdes hvert år før utgangen av årets fjerde kvartal, og senest 2 uker før NTFs representantskap i de år dette avholdes.

 2. Innkalling til generalforsamling, innmelding av saker og utsending av saksliste
  Ethvert medlem eller organ i lokalforeningen kan legge frem saker for behandling på generalforsamlingen.

  Styret skal skriftlig varsle medlemmene om dato for møtet senest to måneder før generalforsamlingen. Frist for innsending av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er én måned før møtet.

  Styret skal forberede og gi sin innstilling i alle saker som skal behandles på generalforsamlingen.

  Styret innkaller til generalforsamling. Møteinnkallingen må være sendt medlemmene minst 2 uker før møtet.

  Følgende skal være vedlagt møteinnkallingen:
  1. Dagsorden.
  2. Referat fra forrige generalforsamling.
  3. Styrets signerte årsberetning
  4. Beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte.
  5. Styregodkjent og signert regnskap for foregående år
  6. Budsjettforslag med forslag til kontingent for kommende budsjettperiode.
  7. Beskrivelse av generalforsamlingssakene med styrets innstilling.
  8. Innkomne forslag på kandidater til ulike tillitsverv, samt valgkomiteens innstilling.
  9. Forslag til æresmedlemmer.
  10. Forslag til representanter og vararepresentanter til NTFs representantskap, dersom representantskapssakene skal behandles på generalforsamlingen.
  11. Forslag til instrukser for eventuelle utvalg, nemder og komiteer i lokalforeningen, dersom NTF sentralt ikke har utarbeidet reglementer som gjelder for disse.

 3. Møteledelse og referat
  Lokalforeningsleder leder generalforsamlingsmøtet.

  Det skal skrives referat fra generalforsamlingen. Ved møtets åpning utpeker møteleder referent etter forslag fra møtedeltakerne.

  Referatet skal underskrives av to medlemmer som generalforsamlingen velger, i tillegg til referenten.

  Referatet gjøres tilgjengelig for lokalforeningens medlemmer snarest mulig etter generalforsamlingen og fremlegges også til orientering på neste års generalforsamling.

 4. Valg og stemmegivning
  Alle valg og avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt i vedtektene.

  Valg og avstemninger skal skje skriftlig bare dersom en av de stemmeberettigede krever det, med mindre annet er bestemt i vedtektene.

  Dersom ikke annet er bestemt skal valg av tillitsvalgte foretas de år det ikke avholdes representantskap. Valget gjelder for to år og gjelder umiddelbart.

  Lokalforeningens representanter til NTFs representantskap velges de år det er representantskap

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når

 • styret finner det nødvendig, eller
 • ¼ av foreningens medlemmer har fremsatt skriftlig krav om dette overfor styret.

Innkalling til møtet må sendes ut med minst 3 ukers varsel, vedlagt dagsorden og saksdokumenter.

En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden ved innkalling.

Enhver lovlig innkalt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig.

12.1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene
Lokalforeningsstyret skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for medlemmene i et medlemsmøte.

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden
Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har lokalforeningens ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt under avstemning. Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet.

12.3 Lokalforeningens representanter til representantskapet
På møtet der sakene til det ordinære representantskapsmøte drøftes, skal foreningens representanter og deres vararepresentanter velges. Representantene velges for kommende representantskapsperiode.

Lokalforeningens leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder, skal møte fra sin lokalforening.

I tillegg skal lokalforeningen representeres med ytterligere en representant for hver påbegynt 150 medlemmer i lokalforeningen. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer av NTF telles med i grunnlaget for representasjon. Medlemstallene pr. 1. oktober legges i denne sammenheng til grunn.

Lokalforeningene skal være representert av medlemmer fra både offentlig og privat sektor.

Er en representant forhindret fra å møte på representantskapet, møter vararepresentanten i dennes sted.

Dersom både en representant og vararepresentant(ene) er hindret fra å møte, kan styret velge en ny representant i dennes sted. Skriftlig melding om dette må sendes til NTFs sekretariat.

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning
Lokalforeningen kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe representanter fra foreningen kan heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte representant i dennes stemmegivning.

Representantene kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemning i lokalforeningen.

Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for lokalforeningen fra representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak.

13.1 Styrets oppgaver
Styret har følgende oppgaver:

 1. Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet.
 2. Representere foreningens medlemmer utad og overfor NTF sentralt.
 3. Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon om foreningen er oppdatert i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig registrering i eventuelle andre offentlige registre.
 4. Kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i lokalforeningen.
 5. I samarbeid med NTF sentralt påse at medlemmene i lokalforeningen overholder NTFs vedtekter og øvrige bestemmelser.
 6. Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamlingen.
 7. Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det.
 8. Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt.
 9. Godkjenne og signere lokalforeningens reviderte årsregnskap med noter og årsberetning.
 10. Utarbeide forslag til lokalforeningens budsjett og kontingent for kommende budsjettperiode.
 11. Behandle innkomne saker fra medlemmer eller organer i lokalforeningen.
 12. Innkalle til generalforsamling og forberede og gi sin innstilling i de saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 13. I god tid kunngjøre frist for når medlemmene overfor valgkomiteen kan fremme forslag på kandidater til ulike verv som skal velges av generalforsamlingen.
 14. Avgi årsberetning om sin virksomhet, og legge frem revidert, godkjent og signert regnskap samt forslag til budsjett for kommende budsjettperiode for generalforsamlingen.
 15. Være ansvarlig for lokalforeningens faglige kursvirksomhet og legge til rette for løpende dialog og informasjonsutveksling med NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av NTFs kurstilbud lokalt.
 16. Arrangere medlemsmøter. Innkalling til møtene skal sendes ut minst 2 uker i forkant. Møtene ledes av lokalforeningsleder eller dennes stedfortreder. Det skal føres referat fra møtene og en av møtedeltakerne skal utpekes av lokalforeningsleder eller dennes stedfortreder til å være referent.
 17. Arrangere sosiale samvær i tilknytning til medlemsmøter/kurs eller egne sosiale sammenkomster.
 18. Bistå NTFs sekretariat med å innhente opplysninger som er nødvendige for å holde NTFs medlemsregister oppdatert.
 19. Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg og utnevnelser i lokalforeningen.
 20. Oversende til NTFs sekretariat eventuelle forslag fra lokalforeningens styre/evt. andre organer til saker som ønskes behandlet av representantskapet og videresende til NTFs sekretariat private forslag til representantskapssaker, vedlagt styrets begrunnede innstilling i saken.
 21. På et medlemsmøte eller generalforsamlingen gjennomgå de saker som skal behandles av representantskapet og velge lokalforeningens representanter til representantskapsmøtet.
 22. Foreslå æresmedlemmer.
 23. Årlig gi innberetning til NTFs sekretariat om lokalforeningens virksomhet, og oversende lokalforeningens signerte årsregnskap til orientering.

13.2 Styrets sammensetning og valg
Lokalforeningen ledes av et styre som består av følgende medlemmer:

 1. Leder.
 2. Nestleder.
 3. Sekretær.
 4. Kasserer.
 5. UTV-representant.
 6. Privatpraktiserende med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser.
 7. Kurskontakt.

Styret skal bestå av medlemmer både fra privat og offentlig sektor.

Styret skal ha minst et styremedlem som er hovedtillitsvalgt eller medlem av de lokale utvalg av tillitsvalgte (UTV), som skal orientere om de lokale tillitsvalgtes virksomhet i deres område. Slike styremedlemmer og deres personlige vararepresentanter velges direkte til styret etter bestemmelsene i Reglement for NTFs sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter. Dersom det velges mer enn ett styremedlem etter dette avsnittet, kan generalforsamlingen beslutte at de til sammen bare skal ha én stemme i styret.

Styret skal også ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser. Dette medlemmet og dets personlige vararepresentant velges på generalforsamlingen på samme måte som de øvrige styremedlemmene, men skal velges blant de øvrige styremedlemmene. Medlemmer som ikke arbeider i privat sektor skal avholde seg fra å stemme ved valg av representant for privatpraktiserende tannleger.

UTV-ledere eller styremedlemmene som er nevnt i de to foregående avsnitt kan ikke samtidig inneha vervet som lokalforeningsleder. Dersom det ikke er mulig å finne andre privatpraktiserende medlemmer til styret enn leder, kan generalforsamlingen vedta at leder også kan inneha rollen som har spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser.

Nestleder er stedfortreder for leder. Det velges 1. og 2. varamedlem som trer inn som fast medlem ved permanent forfall fra andre styremedlemmer.

Lokalforeningens styremedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Unntak gjelder for UTV-representant i styret som velges av det lokale UTV. Lokalt UTV bør velge sine representanter til lokalforeningsstyret før lokalforeningens generalforsamling.

Valgene gjelder for to år av gangen, og gjelder umiddelbart.

Valg av leder skjer separat. Dersom det er flere enn en kandidat til noen av styrevervene foregår valget skriftlig.13.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet
Styret bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, men er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall med mindre annet fremgår av vedtektene.

Det skal føres referat fra styremøtene.

13.4 Habilitetsregler
For styrets medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvarende, så langt de passer. Slektskap til en av partene i en sak eller andre særegne forhold som gjør at tilliten til styrets avgjørelse svekkes, kan medføre inhabilitet. Ved vurderingen av om det foreligger andre særegne forhold skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende styremedlem eller noen som han/hun har nær personlig tilknytning til.

Et medlem av styret kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende mener seg inhabil. Hvis et medlem fratrer, trer varamedlemmet inn i vedkommende medlems sted.

13.5 Regnskap
Kasserer har ansvar for at foreningens regnskap blir ført.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapet skal gjennomgås av et medlem av foreningen som er valgt til å revidere årsregnskapet. Denne tillitsvalgte velges på generalforsamlingen for to år av gangen.

Revidert årsregnskap skal styrebehandles senest innen utgangen av mai påfølgende år.

Styregodkjent og signert årsregnskap forelegges generalforsamlingen til orientering og for kommentarer.

13.6 Signaturrett
Lokalforeningsleder og et styremedlem (ikke kasserer) kan i fellesskap forplikte lokalforeningen ved sine underskrifter. Styret bestemmer hvilke styremedlemmer som skal ha prokura.

13.7 Ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde

De ulike styremedlemmenes særskilte ansvarsområde fremgår av vedlegget Beskrivelse av ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde i Finnmark tannlegeforening , 170.2 kB, åpnes i nytt vindu., som er vedtatt av lokalforeningens styre.

Lokalforeningens klagenemnd velges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen bestemmer hvilken periode valget gjelder for.

Klagenemnden skal ha tre medlemmer, og er beslutningsdyktig når alle medlemmene er til stede. Klagenemnden skal ha to varamedlemmer. Klagenemnden velger selv sin leder.

For nærmere regler om lokalforeningens klagenemnd henvises til Reglement for NTFs klagenemnder.

Lokalforeningen skal ha minst to kollegahjelperne som velges på generalforsamlingen for minimum tre år. Kollegahjelperne bør representere begge kjønn og både offentlig og privat sektor og bør ikke ha andre tillitsverv.

For nærmere regler om lokalforeningens kollegahjelpordning henvises til Reglement for NTFs kollegahjelpordning.

16.1 Valgkomiteens sammensetning og valg
Valgkomiteen består av en leder og en nestleder, pluss 1 varamedlem som trer inn som stedfortreder dersom et av medlemmene er inhabil eller har permanent forfall. Både offentlig og privat sektor bør være representert i valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer bør ikke samtidig inneha andre verv i foreningens organer som velges av generalforsamlingen.

Et valgkomitemedlem kan ikke foreslå seg selv til styret men kan bli foreslått av øvrige medlemmer av valgkomite.

Valgkomiteen velges direkte av generalforsamlingen. Ethvert medlem i lokalforeningen kan foreslå medlemmer til valgkomiteen. Forslagene sendes til styret som skal forelegge dem for generalforsamlingen. Dersom det ikke innkommer forslag på tilstrekkelig antall kandidater er kan styret fremsette ytterlige forslag på medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer velges for to år fra førstkommende årsskifte.

16.2 Valgkomiteens arbeid og oppgaver
Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg som ifølge vedtektene skal velges av generalforsamlingen.

Ethvert medlem kan overfor valgkomiteen fremme forslag på kandidater til alle valg senest én måned før generalforsamlingen.

Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet, og inneholde navn på, og relevante opplysninger om, de kandidater som er innstilt. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. I sin innstilling skal valgkomiteen legge vekt på allsidighet med hensyn til yrkesutøvelse, kjønnsmessig og geografisk fordeling. Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle innkomne forslag til kandidater i ulike verv.

Valgkomiteens innstilling skal forelegges for styret senest en måned før generalforsamlingen, slik at den kan kunngjøres for medlemmene sammen med generalforsamlingssakene.

I saker som ikke dekkes av foreningens vedtekter skal NTFs vedtekter gjelde.

Forslag til endring av vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Forslaget må sendes styret senest én måned før generalforsamlingen.

Styret skal sette forslaget til vedtektsendring på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart, med mindre generalforsamlingen beslutter et annet ikrafttredelsestidspunkt.

Vedtektsendringer skal forelegges for NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 18-2.

Oppløsning av foreningen kan vedtas av generalforsamlingen og forutsetter 2/3 flertall av de tilstedeværende på generalforsamlingen.

Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned etter at beslutningen er fattet.

For innsending av forslag til styret om oppløsning gjelder de samme frister som er satt for øvrige saker som ønskes behandlet på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, jf. pkt. 10 og 11. Styret skal sette forslaget om oppløsning på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger som ligger innenfor foreningens formål.

Sist oppdatert: 21. oktober 2021